Årsrapport 2010 - Sykehuset Telemark

sykehuset.telemark.no

Årsrapport 2010 - Sykehuset Telemark

Årsrapport 2010


Noen høydepunkter i 2010I 2010 ble det inngått en avtale mellompolitiet, psykiatrien og prehospital klinikkom transport av psykisk syke. Frem tilda hadde politiet hatt hånd om mangeav transportene, noe som både varressurskrevende for dem og som ikkevar særlig verdig for pasientene heller.Med den nye ordningen er det AMKsom styrer aktiviteten og skaffer hjelpfra politiet dersom det er nødvendig,f.eks. i tilfeller med utagerende pasienter.Åpning av "Pusterommet", som er ettrenings- og hvilerom for kreftpasienter.Stiftelsen ”Aktiv mot kreft”tildelte 3.2 milltil denne etablering, og seksjon forfysio-/ergoterapi står for den dagligedriften.Enhet for medisinsk genetikk har kjøptinn en av landets mest avanserte gensekvenseringsmaskiner (mange sykdommerhar sin årsak i feil i arvematerialetsom vi kan avdekke ved denne maskinen).Dette vil styrke vårt servicetilbud innenmedisinsk genetikk betraktelig og styrkevår nasjonale posisjon.Videre har Sykehuset Telemark fått ja fraHelse Sør-Øst til innkjøp av en CTA/SPECT maskin (gir et bilde av bådefunksjon og anatomi i hjertemuskelen,for eksempel blodårene). Gjennom etsamarbeid mellom hjerteseksjonen ogradiologisk seksjon vil dette gi sykehuseten unik mulighet til å utvikle et noninvasivthjertesenter i Helse Sør-Øst.Dette vil være en betydelig gevinst forbåde pasienter og sykehuset.Innen Barne- og ungdomspsykiatriener nå alle fylkesdekkende tjenestersamlet på sykehusområdet i Skien – i ogmed at Familieklinikken med nye leiligheterflyttet fra Stigertun og Habiliteringstjenestenfor barn og unge kom fraEngrav til sykehusområdet i nytt bygg.Psykiatrisk klinikk (voksenpsykiatrien)etablerte 3 senger for øyeblikkelig hjelpknyttet til rusbehandling (har søkt HelseSør-Øst om investerings- og driftsmidlertil 12 senger til), og aktivitetssenteret ibygg 5 er satt i drift.Medisinsk klinikk har videreutviklet detdesentralisert dialysetilbud med opptrappingi Kragerø og har etablert nyepasienter i hjemmedialyse. Klinikken harogså etablert akuttgeriatrisk enhet iSkien.Det har i løpet av 2010 blitt gjennomført115 postbariatriske operasjoner(kroppsformende kirurgi etter massivtvekttap) ved seksjon for plastikkirurgi,kirurgisk klinikk. Dette er en operativvirksomhet som er i samarbeid medSykehuset i Vestfold som utfører bariatriskeoperasjoner (fedmeoperasjoner)på personer med sykelig overvekt, ogsom etterbehandling får fjernet overflødigvev etter vektnedgangen.Sykehuset i Porsgrunn er i ferd med åbli et senter for dagbehandling ogdagkirurgi. Operasjonsfasilitetene eroppusset og endret for å øke den dagkirurgiskevirksomheten. Døgnbaserturologi med operasjonsroboten er flyttettil Skien.3. etasje i Porsgrunn er pusset opp, ogflere poliklinikker er flyttet inn.Forskningsaktiviteten er økende med3 medisinske doktorgrader i 2010 og 29NIFU godkjente artikler. Det beste årethittil!Ny strategiplan for perioden 2011 –2014 ble vedtatt i styret i desember2010. Den legger grunnlag for arbeidetfram til 2015, og legges økt vekt påpasientsikkerhet og kvalitet.Sykehusene på Rjukan og Notoddenstartet i 2010 arbeidet med omstillingerfor å tilpasse sitt tilbud til befolkningenesbehov. Det innbærer blant annet åse på sengeressurser, felles organiseringav personalet og å tilpasse infrastrukturen.Ved sykehuset på Rjukan er det startetopp med kommunal rehabilitering (4senger) i samarbeid med Tinn kommune.Det praktiske samhandlingsarbeidetmed kommune-Telemark er godt igang. Arbeidet er inntil nå organisert iGrenland, Vestmar og Vest-Telemarkmed egne samhandlingskoordinatorer,og konkrete beslutninger og praktiskeresultater er i ferd med å komme.2Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


InnholdNoen høydepunkter i 2010NøkkelinformasjonStyrets sammensetningForetakets ledelseOmsetningÅrsresultatAntall årsverkAntall pasientoppholdAdm. direktørs beretningÅrsberetning 2010Årsregnskap 2010ÅrsregnskapNoterMer om virksomhetenOmrådeplan for Telemark– Vestfold sykehusområdeKlinikkovergripende prosjekterSamhandling med kommunenePsykisk helse og rusBrukerutvalgetLærings- og mestringssentraKvalitetsarbeid/InternrevisjonPålegg fra tilsynsmyndigheteneBildet på forsiden er fra dagkirurgisk enhetved “dagsykehuset” i Porsgrunn.Foto: Gisle NommeSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 3


NøkkelinformasjonStyrets sammensetningLeder Tormod Nyberg (til 30.04)Leder Stein Are Agledal (fra 01.05)Nestleder Elisabeth A. NilsenStyremedlem Marianne EllefsenStyremedlem Roy Martin Pedersen (til 30.04)Styremedlem Åse Himle (fra 01.05)Styremedlem Gunnar Eilefstjønn (fra 01.05)Styremedlem Tor SeverinsenStyremedlem Arild StandalStyremedlem Inger StokstadStyremedlem Berit Stormoen (til 30.04)Styremedlem Ann Iserid Vik-JohansenStyremedlem Thorleif VikreStyremedlem Bjørn WalleForetakets ledelseSykehuset Telemark HF ledes av adm. direktør Arne Rui.Direktørens ledergruppe består av 10 klinikksjefer.I tillegg kommer økonomidirektør, HR direktør ogutviklingsdirektør, som leder hver sin stabsavdeling.OmsetningSykehuset Telemark HF hadde i 2010 en omsetningpå 3.065,1 mill.ÅrsresultatÅrsresultatet for 2010 ble et overskudd på 61,7 mill. kri forhold til eiers styringsmål.Antall årsverkAntall årsverk i gjennomsnitt for året var 3.040Antall pasientoppholdDet var 292.200 pasientopphold ved Sykehuset TelemarkHF i 2010, herav 34.200 pasientopphold ved sengepostene,15.800 opphold til dagbehandling og 242.200polikliniske konsultasjoner.På linje med de siste årene var også2010 preget av stabil drift og stø kursved Sykehuset Telemark.Det er stor oppmerksomhet og forventningerrundt sykehus, både fra brukere,politikere og media. Å holde stø kurs erviktig, men vi må også sørge forfremtidsrettet utvikling. Derfor satserSykehuset Telemark på forskning ogfaglig utvikling. Som eksempler er det i2010 avlagt 3 medisinske doktorgraderog publisert 29 forskningsartikler, i tillegger det anskaffet nyskapendeteknisk utstyr innen genetikk oghjertemedisin.Sykehuset har i løpet av året leverthøyere aktivitet, både i somatikk ogpsykiatri, enn kravet fra myndighetene.Ellers har tallet på konsultasjoner innentverrfaglig spesialisert rusbehandlingøkt mye. Til tross for stor vekst kreverdenne delen av helsetilbudet prioritet iårene framover. Sammenlignet medandre offentlige sykehus er ventetidenelave, både i somatikk og psykiatri, Menvårt unike ventetidsmål – at ingen skalvente lengre enn 3 måneder – er ikkenådd. Tilgjengelig til helsetjenester eren bærebjelke i det offentlige helsevesen,og vi vil ha fullt søkelys påventetider og fristbrudd i 2011.Vi hadde i 2010 et rekordlavt sykefraværpå 6.4 %. Dette er lavest i HelseSør – Øst, og et resultat av målrettetarbeid gjennom å redusere sykefraværeti mange år.4Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Adm. direktørs beretningSykehuset gikk i 2010 med et overskuddpå 61,7 millioner. Dette overskuddeter nødvendig for å utviklesykehuset videre. Det gir oss økonomiskslagkraft til bedre å følge opp denmedisinske utvikling, til å anskaffe modernemedisinskteknisk utstyr, til å følgeopp investeringer i IKT, og ikke minst tilå vedlikeholde en stor bygningsmasse .Driften ved sykehuset er inne i storeomstillinger. Nye behandlingsmåter girkortere liggetid og behov for færre senger.De to siste årene er antallet sykehussengerredusert med ca 50, enreduksjon som vil fortsette i tiden somkommer. Parallelt har det i 2010 pågåttet arbeid med store omleggingeri den somatiske sykehusdriften iGrenland. Et gammelt konsept er nåvirkeliggjort ved at sykehuset iPorsgrunn blir omgjort til dagsykehusfor planlagt behandling, mens sykehuseti Skien blir døgnsykehus ogakuttsykehus.Selv om driften ved lokalsykehusenehar vært stabil i 2010, gjenstår betydeligomstillinger for å utvikle og tryggedisse sykehusene for framtiden. Særliggjelder dette sykehusene på Notoddenog Rjukan.Det praktiske samhandlingsarbeidetmed kommune-Telemark er godt igang. Konkrete beslutninger og praktiskeresultater er i ferd med å komme.En milepæl er nådd ved at Porsgrunnog Skien kommuner sammen medsykehuset har besluttet å opprette etforsterket sykehjemstilbud i lokalene tilsykehuset i Porsgrunn.Arne RuiAdm. direktørDirektørens ledergruppe ved Sykehuset Telemarh. Fra venstre: Arne Rui, Ivar Dahl, Hans Evju, Jostein Todal, Halfrid Waage, Frank Hvaal,Alida Birkeland Kjellsen, Gunnar Gausel, Henrik Høgvik, Øivind Johannesen, Jørgen Einerkjær, Ståle Langvik Christiansen, Henning Kyvikog Per Urdahl. Mai Torill Hoel var ikke til stede. Foto: Jørn ErtsaasSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 5


Årsberetning 2010InnledningSykehuset Telemark HF er et helseforetakmed allsidig akuttfunksjonsom betjener et befolkningsgrunnlagpå 167.000 innen psykisk og somatiskspesialisthelsetjeneste.Sykehuset Telemark HF yterspesialiserte helsetjenester og hovedoppgaveneer pasientbehandling,opplæring av pasienter ogpårørende, forskning og utdanningav helsepersonell. Sykehuset har allede vanlige medisinske spesialiteterog ivaretar regionfunksjon i yrkesogmiljømedisin, samt plastikkirurgi.Virksomheten drives med lokaliteteri 8 kommuner, Skien, Porsgrunn,Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden,Kragerø og Seljord.Hovedadministrasjonenligger i Skien.VirksomhetenVerdigrunnlaget ved SykehusetTelemark HF er forankret i nasjonalehelseplaner og Helse Sør-Østs verdier.Tre verdier skal være bærende for virksomheten,og dette er respekt, tilgjengelighetog faglig dyktighet. Det innebærerfokus på måloppnåelse ogløpende forbedringsarbeid.Å øke helsetjenestenes tilgjenglighet,kvalitet og kostnadseffektivitet erhovedutfordringen for sykehuset.Styrets vurdering er at sykehuset haroppnådd gode resultater og det jobbesmålrettet på alle nivåer i organisasjonen.Sykehuset Telemark HF er blant desykehusene i Norge som har kortestventetid. I løpet av 2010 hadde sykehuset292.200 pasientopphold. Dette erfordelt på 34.200 inneliggende, 15.800dagbehandlinger og 242.200 polikliniskekonsultasjoner. Det er en markantøkning innen dagbehandling og polikliniskvirksomhet.Kvalitet i helsetjenesten måles av etutvalg med nasjonale og regionale indikatorer,strykninger fra operasjonsprogrammet,sykehusinfeksjoner, korridorpasienter,epikrisetid og pasienttilfredshet.Sykehuset Telemark HF oppnårresultater over gjennomsnitt i regionen.Strategiplanen som sykehuset hararbeidet etter de fem siste årene haddesitt siste leveår i 2010. Hovedmålene idenne perioden har vært:Fjerne ventelister og køerI 2010 har Sykehuset Telemark HF dekorteste ventetidene i Helse Sør-Øst oginnfrir mål om gjennomsnittlig ventetidunder 3 måneder. Sykehuset TelemarkHF har likevel ikke maktet å realiseremålet at ingen pasienter skal vente merenn 3 måneder. Sykehuset Telemark HFhar fortsatt fristbrudd for rettighetspasienter.Satse på tverrgående samarbeidog samvirkeMålet var at ingen pasient skulle ventemer enn 1 time i det somatiske akuttmottaket.Ventetiden ble redusert noe,men ikke i henhold til målet. KliniskeSykehuset Telemark HF er organisertsom et foretak under Helse Sør-ØstRHF, helseregionen som dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold,Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo,Hedmark og Oppland.Anskaffelse av operasjonsrobot var sentral i satsingen på urologi. Foto: Jørn Ertsaas6Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Pasienthotellet har blitt en viktig tilvekst til sykehusets tilbud. Foto: Gisle Nommebehandlingslinjer er innført. Arbeidetmed bedre flyt i operasjonsvirksomhetenpågår, men har ennå ikke gitt storeresultater. Flere tverrfaglige sengeposterog 2 pasienthotell er opprettet. Isum er det gjort framskritt, men myearbeid gjenstår.Utvikle det medisinske tilbudet– konkretisert i fire satsingsområderog utvikling av forskningSatsningene på fertilitetsbehandling,urologi, plastikkirurgi og slagbehandlinger gjennomført med gode resultater.Utviklingen gjennom forrige og inneværendeplanperioder har vært tilfredsstillendei forhold til målsettingene istrategiplanen. Ved Sykehuset TelemarkHF har noen fagmiljøer dominert virksomhetengjennom flere år (gastroenterologi,arbeidsmedisin, genetikk,gyn./obstetri), men de har til dels værtsvært avhengige av enkeltpersoner ogderfor meget sårbare. Allianser medstørre miljøer har vært helt nødvendig,også for å bli konkurransedyktige vedsøknad om eksterne forskningsmidlerhvor forskningsmiljøet viser seg å værevel så viktig som valg av tema og kvalitetenav framlagt forskningsprotokoll.Det er lagt til rette for mer forskning ogdet inkluderer ukentlige idélunsjer,halvårlige prosjektseminarer, finansiellpremiering til fagmiljøene som produserervitenskapelige artikler, internforskningspott og post-doc åremålsstillingerfor å holde på forskere etteravlagt disputas.Sikring av tilgang på fysiskinfrastrukturStrategien var konsentrert rundtPorsgrunnsutbyggingen, som det så langtikke har lyktes å skaffe finansiering til.I regi av Helse Sør-Øst er det nå besluttetat alle større investeringsprosjekter isykehusområdet Telemark-Vestfold skalses under ett og at ikke noe prosjekt blirvurdert før den samlede kapasiteten isykehusområdet er veid opp mot detsamlede behovet for sykehustjenester.Store investeringer i bygg vil avgjøressom en del av samarbeidet i sykehusområdeVestfold og Telemark.Kartlegging og utredning av ulike scenariervil sluttføres første halvår, og deter lagt opp til styrebehandling av investerings-og utviklingsplaner medio 2011.Utvikle sykehusorganisasjonenmed særlig vekt på ledelse ogarbeidsmiljøDet har vært et sterkt fokus på områdeti hele planperioden. Det er oppnåddgode resultater hva gjelder lederutvikling,sykefravær, medarbeidertilfredshetog oppfølging av God Vakt.Sykehuset har gjennomført lederutviklingog arbeidet med utvikling avarbeidsmiljøet basert på etablertearbeidsmetoder og prosesser i 2011.Direktøren ønsker å fremheve det praktiskeog gode samarbeidet som finnesmellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.Det er en grunnleggendeforutsetning for å oppnå resultateri sykehuset.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 7


Årsregnskap 2010I henhold til regnskapsloven § 3-3,bekrefter styret at regnskapet er utarbeideti samsvar med forutsetningenom fortsatt drift og styret mener atregnskapet gir et rettvisende bilde avSykehuset Telemark HF’s drift og finansiellestilling pr. 31.12.2010.Styringsmål og resultatÅrsresultatet for 2010 ble et overskuddpå 242,7 millioner kroner. Eiers resultatkravvar et overskudd på 181,0 millionerkroner, og resultatet er dermed 61,7millioner kroner bedre enn resultatkravet.Eiers resultatkrav ble endret fra 0 til181,0 millioner kroner p.g.a. lavere pensjonskostnaderi 2010 som følge av atpensjonsreformen ga endrede forutsetningerfor pensjonsberegningen i 2010.InntekterBasisrammen utgjorde 2 022,5 millionerkroner. ISF- og polikliniske inntekter(aktivitetsbaserte inntekter) utgjorde863,7 millioner kroner. Øvrige inntekterutgjorde 178,9 millioner kroner ogfinansielle inntekter 3,4 millioner kroner.KostnaderLønns- og personalkostnadene var 57,1 %av totale driftskostnader i 2010 (ekskl.finans) og utgjorde 1 613,4 millioner kroner.Øvrige kostnader utgjorde 1 210,6millioner kroner (herav avskrivninger144,9 millioner kroner) og finanskostnadeneutgjorde 1,9 millioner kroner.Balanse og likviditetBalansesummen pr. 31.12.2009 er på2 525,9 millioner kroner. I løpet av 2010ble det foretatt investeringer for 65,6millioner kroner.Ved utgangen av 2010har bygg- og anleggsmidlene en bokførtverdi av 1 664,7 millioner kroner.Medisinskteknisk utstyr, transportmidler,inventar og øvrig utstyr har en bokførtverdi av 193,7 millioner kroner og anleggunder utførelse en verdi av 18,1 millionerkroner. Balansesummen pr. 31.12.2010 erpå 2 659,7 millioner kroner.Ved utgangen av 2010 hadde foretaketen kontantbeholdning på 66,4 millionerkroner.Av den bevilgede driftskredittlimiten på255,0 millioner kroner har 126,9 millionerkroner blitt benyttet.DisponeringÅrets overskudd på 242,7 millionerkroner nyttes ved overføring til ”Annenegenkapital” på 242,7 millioner kroner.Sum egenkapital utgjør etter dette1 871,1 millioner kroner. Foretaket haringen fri egenkapital og den frie egenkapitalener negativ med 203,8 millionerkroner.Finansiell risikoMarkedsrisikoSykehuset Telemark HF er ikke eksponertfor endringer i valutakurser.Foretaket er eksponert mot endringer irentenivået, da selskapets gjeld har flytenderente.KredittrisikoRisiko for at motparter ikke har økonomiskevne til å oppfylle sine forpliktelseranses lav, da det historisk sett har værtlite tap på fordringer.LikviditetsrisikoSykehuset Telemark HF vurderer likviditeteni selskapet som tilfredsstillende,og det er ikke besluttet å innføre tiltaksom endrer likviditetsrisiko.Forfallstidspunkter for kundefordringeropprettholdes.Helseforetaksloven § 5 fastslår atSykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurseller at gjeldsforhandlinger kanåpnes.Organisasjon og arbeidsmiljøOrganisasjonFølgende vesentlige endringer i helseforetaketsorganisasjon har skjedd i2010:1 Sengeenheten FMR ved sykehuset iPorsgrunn er lagt ned. Tilbudet erendret og deler av tilbudet er flyttettil nevro/slag/ FMR enheten i Skien.2 Deler av urologibehandlingen iPorsgrunn er flyttet til Skien.3 Det er opprettet en egen utviklingsavdeling.Ledelse og lederutviklingI 2010 har Sykehuset Telemark HFvidereutviklet ledelsesmodellen basertpå balansert målstyring og resultatansvarligledelse på alle nivå med klareansvarsområder og resultatkrav nedfelti årlige lederavtaler. For å utvikle lederskapethar det i 2010 blitt jobbet kontinuerligmed lederutvikling og kollegabasertveiledning organisert på tvers avorganisasjonsgrenser. Lederutviklingsprogrammetfor seksjonsledere blevidereført i 2010 med deltakelse bl.a. fraKlinikk Notodden – Rjukan.MedarbeidertilfredshetMedarbeidertilfredsheten vedSykehuset Telemark HF er undersøkt ien årlig medarbeiderundersøkelse fraog med 2002. Fra 2010 ble det innførten ny måleskala fra 0 til 100, der 100 erhøyeste skår. Svarene fra medarbeiderundersøkelsengir et bilde av hvordanansatte ved Sykehuset Telemark HF haropplevd arbeidsmiljøet dette året.Undersøkelsen er for andre ganggjennomført elektronisk og er lik foralle foretakene i Helse Sør-Øst.Hovedresultatene er ikke helt sammenlignbaremed tidligere år, da flere avspørsmålene er nye. SykehusetTelemark HF har som eneste foretakberegnet en totalscore som ergjennomsnittsresultatet for SykehusetTelemark HF. Totalscore var i 2010 på 72.Alle foretakene har oppsummert svarenepå spørsmålene som inngår i variabelenjobbtilfredshet. Resultatet påjobbtilfredshet for Sykehuset TelemarkHF var 76 som er likt med gjennomsnittetfor resultatet i foretakene i HelseSør-Øst. I Sykehuset Telemark HF skalalle ledere sammen med sine ansattefølge opp resultatene for å komme framtil forbedringstiltak, som sammen medtiltak etter vernerundene, skal nedfellesi HMS – handlingsplanen.8Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Indikatorer for medarbeidertilfredshetSykehuset har hatt følgende resultatoppnåelsefor medarbeiderindikatoreri 2010.Tiltak Resultat Mål Resultat Mål Resultat MålTotalscore (nye variabler fra 2010)MedarbeiderundersøkelsenHar gjennomført utviklings-/medarbeidersamtaler med lederHar individuell kompetanseutviklingsplanAndel involvert i oppfølgingav MUSykefravær* Ny MU i 2010 med ny måleskala er ikke direkte sammenlignbart med tidligere.Oppfølging av”God Vakt”-kampanjenProsessen med å gjennomføre oppfølgingav Arbeidstilsynets pålegg i sykehuskampanjen”God Vakt” ble påbegynti 2009 og pågikk i hele 2010.Oppfølgingen skjedde på bakgrunn avet tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2008.Sykehuset Telemark HF valgte ut 15enheter/grupper av personell derledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombudjobbet sammen i prosesser for å”redusere faktorer som kan medføreuheldige helsebelastninger”. I tillegg vardet handlingsplan på sykehusovergripendetiltak. Det ble utarbeidet tidfestedehandlingsplaner med konkrete tiltakder effekten av tiltakene ble evaluertundervegs og på slutten av 2010, førsluttrapport ble oversendt Arbeidstilsynet.AMU var styringsgruppe.KompetansebehovSykehuset jobber aktivt med rekruttering,men det er fortsatt utfordringermed å rekruttere erfarne psykologspesialister,psykiatere og legespesialister ienkelte somatiske spesialiteter. Forøvrig har sykehuset god tilgang på fagpersonell.Rekruttering er i 2010 lagt innsom et av satsingsområdene i strategiplanen2011 – 2014.nov 2008 2009 2009 2010 2010 20114,03 3.92 Ikke gj. 4,0 = 72* 75ført MU 7576,4 % 90 % ” 90 % 67 % 90 %59,9 % 65 % ” 65 % 71 % 70 %55 % Ikke ” Ikke Ikke 65 %måltall måltall måltall8,5 % 7.0 % 8,3 % 7,5 % 6,4 %, 6,5 %novKompetanseutviklingUtdanning av helsepersonell er en avsykehusets hovedoppgaver. SykehusetTelemark HF sørger i dag for praksisopplæringav helsepersonellgruppene,og samarbeider med høyskolene for åha et godt tilbud. Oppgaven er vesentligfor kvaliteten på helsepersonell, foromdømmet vårt og for evnen til årekruttere. I 2010 har vi fokusert på ågjøre vår utdanningsjobb bedregjennom god planlegging, organiseringog dedikasjon av kompetanseressursertil utdanningsoppgavene.Sykehuset Telemark HF har et særskiltansvar for å lære opp alle ansatte ogsærlig nyansatte i hvordan ”tingene skalgjøres” ved sykehuset og sikre at ansattekjenner til og behersker prosedyrerog verktøy som sykehuset benytter. I2010 har det blitt videreutviklet oggjennomført nyansatt program, medgod deltagelse og godt resultat.Sykehuset Telemark HF vil videreførearbeidet med den bedriftsinterne STskolen, og benytter i økende grad e-læringsmoduler med mer for å sikregod kvalitet og dokumentasjon.OmstillingSykehuset Telemark HF har også i 2010jobbet seg gjennom en serie av omstillinger.Den største av disse gjaldtomleggingene knyttet til prosjektet”Dagsykehuset Porsgrunn”. Omstillingerog budsjettkrav har medført nedbemanningav til sammen 36,5 årsverkved Sykehuset Telemark HF.Fra deltid til heltidSykehuset Telemark HF har en ambisjonom å øke andelen 100 % stillinger for åkunne tilby flest mulig av de som ønskerdet full stilling, og ønsker en personalpolitikksom understøtter dette. I 2010er målsetningen innarbeidet i foretaketsstrategiplan for 2011-2014 og blir etviktig satsingsområde for foretaket.Utvikling andel deltidsansatte STHFjanuar ‘08 – august ‘10Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 9


Et forprosjekt ble gjennomført i 2010og sluttrapport foreligger. Prosjektetkom med følgende anbefalinger:• Etablering av forprosjekt medmål om– å utrede bemanningsenhet– utprøve alternative turnusordninger.• Endre ”dagstillinger” slik at de i størreutstrekning deltar i turnusordninger.• Evaluere og jobbe videre med forsøkknyttet til omgjøring av variabellønntil fastlønn i mer fleksible turnusordninger.Situasjonen medio 2010 vises i tabellenovenfor som bl.a. viser en nedgang iandel ansatte med stilling mellom 40 % -80 %, og motsatt svak økning i andelansatte med stilling mellom 80 % - 100 %.LikestillingDen likestillingssaken som har ståttmest i fokus, er omfanget av deltidsstillingerog uønsket deltid. I helseforetaketskal det være full likestillingmellom kvinner og menn. Det skal ikkeforekomme forskjellsbehandlinggrunnet kjønn i saker som for eksempellønn, karriereutvikling eller rekruttering.Alle former for trakassering anses somuakseptabelt.DiskrimineringSykehuset Telemark HF tolererer ikkenoen form for diskriminering mot sineansatte. Alle ansatte har krav på rettferdigog lik behandling. I sykehusets personalpolitikkslås det fast at ansvaret forlikestilling og likeverd er forankret iledelsen og i samspillet mellom partene.SeniorpolitikkI 2007-2009 gjennomførte SykehusetTelemark HF et seniorprosjekt hvor måletvar å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalderenmed 1/2 år fra 63 år til63,5 år. Denne målsettingen ble alleredenådd i 2008.Ved prosjektets avslutning i2009 er resultatet 63,91 (AFP + særaldersgrense)og for AFP pensjon 64,29 år.Arbeidsforskningsinstituttet evaluerteprosjektet og sluttrapport foreligger.Basert på evaluering og erfaringer fraprosjektet, ble Sykehuset Telemark HFsin seniorpolitikk vedtatt i 2010 oginformasjonsbrosjyre for ansatte ogledere er laget og gjort tilgjengelig.Som ett av tre foretak ble SykehusetTelemark HF i 2010 invitert til å delta iet prosjekt sammen med KLP og HSØ,et såkalt ”AFP-differensieringsprosjekt”som skal analysere uttakstilbøyelighetift pensjon opp mot foretakets kostnader.Lavere uttakstilbøyelighet enngjennomsnittet i forsikringsordningenkan medføre reduksjon i foretaketskostnader til AFP.SykefraværSykefraværet ved sykehuset har de siste10 årene vært mellom 7,5% og 8,5%. Irapporten er det lagt til grunn etSkadestatistikksammenlignbart definisjonsunderlagfra 2008.Resultatet for 2010 er på gledelige 6,4%(november). Det jobbes godt i enhetenemed forebygging og oppfølgingav sykefravær. Det er bl.a. gjennomførtendringer i oppfølgingsrutinene i 2010,med tettere oppfølging av alle sykemeldte,med klarere oppgaver for leder,ansatt og sykemelder.Generelt er sykefravær ved de flestedagarbeidsplassene (medisinske servicetjenesterog i administrasjonen)lavere enn sykefraværet ved de størresengepostene i både somatikk og psykiatri.Figuren nedenfor viser utviklingen fra2000 - 2010En ytterligere målsetning var økt tilfredshetmed Sykehuset Telemark HFsom arbeidssted for seniorer.10Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Antall skader på ansatte som er registrerti TQM har gått litt opp siste året.Dette har bl.a. med at Notodden ogRjukan har kommet inn i statistikken forhele 2010. Risikoskader i forbindelsemed blodsmitte har gått litt opp. Det eringen som er smittet i forbindelse medskader der det har vært fare for blodsmitte.HMS-tjenesten mottar en delblodprøvesvar som kan antyde at detkan være en skade der det er fare forblodsmitte, men som ikke er meldt påTQM. Alle prøvesvar der vi ikke har skademeldinger negative. Vi purrer oppmanglende skademeldinger. Andre skadersom går igjen er fallskader og løftskaderSkader som medførte sykmeldingog/eller egenmelding fra 2005 til2009.År Antall skader Antallmed fravær fraværsdager2010 22 3332009 11 562008 26 2832007 21 2002006 21 5132005 20 710Det har vært en stor økning i antall skadermed fravær og antall fraværsdagerpga skader siste år.Skader som har skjedd ute på sykehusetsområde er tatt med i antallet. Deskader som gir lengst fravær er skader iforbindelse med tunge løft.Ytre miljøSykehuset Telemark HF gjennomfører,sammen med tre andre helseforetak iregionen, et prosjekt støttet av ENOVAmed sikte på å redusere energibruken.Prosjektet er treårig og har som mål åredusere energiforbruket hos de firehelseforetakene med 20 GWh.Sykehuset Telemark HF benytter seg avfjernvarme til oppvarming av bygningsmasseni Porsgrunn. I Skien benyttesLNG til oppvarming. Totalt var forbruketi 2010 på vel 2,3 mill SM3. Dette gir etutslipp på 4.400 tonn CO2 og 1,7 tonnNOx. Sykehuset har benyttet biogass istedet for LNG i en periode i 2010 meden reduksjon på utslippet av klimapåvirkbareCO2 på ca 1.000 tonn som konsekvens.I forbindelse med behandlingav tappevann for å hindre legionellavekst,tilsettes vannet kopper og sølv.Dette utgjorde 12,7 kg kopper og 1,2 kgsølv. Alternativet ville vært å bruke storemengder energi til varmebehandling avanleggene, med tilhørende utslipp avCO2 og NOx.Sykehuset Telemark HF har i 2010 hatten total avfallsmengde på 1.132 tonn.Dette omfatter alle typer avfall, fra risikoavfallog til avfall fra byggeprosjekter.Avfallsmengden i 2010 ligger 72 tonnhøyere enn foregående år.Sorteringsgraden ligger på 31 %, motfjorårets på 26 %.Sykehuset Telemark HF er godt i gangmed revisjon av sykehusets avfallsordning,hvor prosjektet har definerte målknyttet til bedret kildesortering, lettereavfallsbehandling, redusert avfallsmengdeog derved reduserte kostnaderpå sikt. Sykehuset har i 2010 fått en fellesleverandør på håndtering av alletyper avfall ved alle sykehuslokasjoner iTelemark. Unntak fra dette er håndteringav risikoavfall som følger gjeldendekonsernavtale.Avfallshåndteringsprosjektet forventeså få full effekt i løpet av 2011.Forskning og utviklingI følge Sykehuset Telemark HF sin strategiplanfor perioden 2008-10 er de tallfestedemål 20 NIFU-godkjente vitenskapeligeartikler per år i snitt, 3 sluttførteog 4 påbegynte PhD-er og 5 sluttførtemastergrader. Alt dette er innfridd.En fersk dr. med. fra 2010 – overlegeKristian Heldal. Foto: Jørn ErtsaasI 2010 har Sykehuset Telemark HF kommetut med 29 vitenskapelige publikasjonerog har også hatt 12 formelt oppnevntePhD-kandidater i tillegg til noensom ikke er formelt oppnevnt ved universitetennå. Tre av Ph.D.kandidatenedisputerte i 2010 (Kristian Heldal, UlrikeSagen, Pål Gjerden). Utviklingen avpubliseringsvolumet er vist i tabellen:2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Antall artikler 4 9 8 13 12 21 26 24 15 22 *29Antall PhD 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3Mastergrader 1 1 3 3 2 3* Forbehold om NIFU-godkjenning (forventet å foreligge i juni 2011)Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 11


Utviklingen gjennom forrige og inneværendeplanperioder har vært tilfredsstillendei forhold til målsettingene istrategiplanen.Sykehuset Telemark HF har lagt til rettefor mer forskning. Dette inkludererukentlige idélunsjer, halvårlige prosjektseminarer,finansiell premiering til fagmiljøenesom produserer vitenskapeligeartikler, intern forskningspott, fellesforskningspott for samarbeidsprosjektermed Sykehuset i Vestfold og post-docåremålsstillinger for å holde på forskereetter avlagt disputas.Forskningsadministrasjonen er styrket i2010 med en assisterende forskningssjefog utvidet sekretærstilling fra 20%til 50%.Strategi og fremtidsutsikterMålI desember 2010 vedtok styret strategiplanensom skal gjelde for perioden2011 – 2014. Styret vil i denne periodenvidereutvikle Sykehuset Telemark HFsom eget helseforetak med:• allsidige akuttfunksjoner• gode pasientnære lokalsykehustilbud• spesialiserte elektive tilbud sompasientene foretrekkerPasientene skal få trygg og god diagnostikk,behandling og pleie ut fra beste tilgjengeligekunnskap og nasjonale standarder.Pasientene skal komme til undersøkelseog behandling når de trengerdet uten lang ventetid, og når de kommertil behandling skal de oppleve etsammenhengende forløp uten unødvendigventing. Utskrivningen fra sykehusetskal være godt planlagt og koordinertmed kommunehelsetjenesten.Forventede drivereForventende endringer i eksterne oginterne rammebetingelser er bakgrunnenfor de valg og prioriteringer som ergjort. Forventede drivere som vil pregeperioden fra 2011 til 2014 er:• Telemark vil bli preget av en stagnerendebefolkningsutvikling i planperioden.• Alderssammensetningen vil værestabil. Fra 2015 til 2020 vil vi få en 25% økning av aldersgruppa over 70 år.• Vi vil få et økende antall pasientermed livsstilsykdommer, rusproblemerog pasienter med behov for tverrfagligrehabilitering.• Den medisinske og teknologiskeutviklingen vil stille SykehusetTelemark HF overfor mange priorite-Styret ved Sykehuset Telemark – 16. mars 2011. Fra venstre bak: Arne Rui, Gunnar Eilefstjønn, Ellen Aarøen, Stein Are Agledal, Ann IseridVik-Johannsen, Thor Helge Gundersen og Torleif Vikre. Fra venstre foran: Elisabeth A. Nilsen, Inger Stokstad, Marie Landsnes, Åse Himleog Bjørn Walle. Foto: Jørn Ertsaas12Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


ingsutfordringer vedrørende medisinsktekniskutstyr og medikamenter.• Behandlingsforløperne i somatikkenvil bli kortere, mer behandlingsintensiveog foregå i henhold til standardisertebehandlingsforløp.• Avansert behandling særlig i kirurgivil bli sentralisert. Mange medisinsketilbud til kronikere og eldre medsammensatte diagnoser vil bli desentralisert.• Vi vil få sterkere krav om vedlikehold,utvikling og dokumentasjon av eiendomsmasseog medisinsktekniskutstyr.• Pasientene vil bli mer bevisste på rettigheter,kvalitet og behandlingsalternativer.De vil i økende grad opptresom ”kunder” og velge det sykehussom best tilfredsstiller deres forventninger.Utviklingen av sykehusstruktureni TelemarkStrukturen innad i Sykehuset TelemarkHF med 7 ulike steder med behandlingsaktivitetgjør det utfordrende åsikre både god kvalitet og kostnadseffektivitet.Samtidig er den desentralisertestrukturen en fordel med tanke påeldrebølgen etter 2015, utviklingen avpasientnære tilbud og samhandlingenmed kommunehelsetjenesten. Vi vilarbeide ut fra disse forutsetningene:• Sykehuset i Skien skal utvikles somallsidig akuttsykehus og som sykehusfor inneliggende pasienter som trengervaktberedskap 24 timer i døgnet.• Det somatiske sykehuset i Porsgrunnskal utvikles som senter for dagbehandling,dagkirurgi og poliklinikk.• Lokalsykehusene skal utvikles medutgangspunkt i befolkningens behov iopptaksområdene og som baser forsamarbeid med kommunene.Akuttberedskap skal videreføres.Planlagt behandling som kan desentraliseres,skal legges til lokalsykehuseneeller organiseres i samarbeidmed kommunene.• Sykehustilbudet innen psykisk helseverni Skien skal utvikles som akuttilbudog for pasienter med behov forspesialiserte tjenester.• DPSene skal utvikles som sentreinnen desentralisert psykisk helsevernmed døgntjeneste, allsidige polikliniskeog ambulante tjenester og somsentre for tverrfaglig rusbehandling.De strategiskesatsningsområdeneStrategiplanen skal gi retning og energitil arbeidet og være styrende for prioriteringer.Den skal skape forutsigbarhetog gi informasjon til brukere, samarbeidspartnereog ansatte.I planen er det derfor utformet 5 hovedstrategier,fra nå av kalt innsatsområder,som skal være et svar på hvordan vi vilarbeide for å mestre utfordringene. I tilleggvil det bli utformet og lagt fram forstyret årlige tiltaksplaner for de 5 innsatsområdenemed overslag til årsbudsjettetog lederavtalene. Styret vil vedtamål for innsatsområdene som er målbareog som følges opp enten månedsviseller i det minste årlig gjennomresultatrapportering til styret.Innsatsområde 3 ”Medisinske satsningsområder”,blir lagt fram for styret først iandre kvartal i 2011.De fem strategiske satsningsområdeneer.• Pasientbehandling og kvalitet.• Redusere køer og ventetider.• Medisinske satsingsområder.• Samhandling innen sykehusområdetog mellom Sykehuset Telemark HF ogkommunene i Telemark.• Utvikling av organisasjonen – ledelseog arbeidsmiljø.Det økonomiske grunnlaget forinnsatsområdeneGitt tilnærmet nullvekst i økonomiskerammer i perioden må SykehusetTelemark HF årlig skape betydeligemerverdier, som tilsvarer minst 1 % avbrutto driftsbudsjett hvert år, for åkunne håndtere nødvendig vedlikehold,reanskaffelser av medisinsk tekniskutstyr, IKT og medisinsk utvikling.Eier har dessuten signalisert at helseforetakeneikke vil få egne midler tilinvesteringer. Investeringsmidler mågenereres fra driften. SykehusetTelemark HF har store investeringsbehov.Det er derfor en direkte sammenhengmellom Sykehuset Telemark HFsin evne til omstilling og driftseffektiviseringog muligheten til å realiseremålene i strategiplanen.Styrets vurdering er at det på pasientensvegne er satt gode og ambisiøsemål for 2011, og at de blir førende forsykehusets arbeid med kontinuerlig forbedringav tilgjenglighet, kvalitet ogpasientsikkerhet. Slik styret ser det ersykehusets strategiplan og handlingsplanerog budsjett for 2014 i samsvarmed intensjonene i de prioritertemålene som er satt av eier.Styret mener at Sykehuset Telemark HFbør kunne løse utfordringene i 2011 oglevere resultater som forventet. Det leggesopp til effektivisering uten negativekonsekvenser for pasienttilbudet.Arbeid for å sikre bedre utnyttelse avsenge- og operasjonskapasiteten vilvidereføres. I psykiatrien legges det vektpå økt produktivitet for polikliniskbehandling og reduserte ventetider.Styret vil rette en stor takk til sykehusetsledelse og ansatte for gode resultateri 2010.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 13


Sykehuset Telemark HF, Skien, 16. mars 201114Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Årsregnskap med noterResultatregnskap 01.01 – 31.12(Alle tall i hele 1000)Note nr 2010 2009BeløpBeløpDRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERBasisramme 1 2 022 536 2 040 966Aktivitetsbasert inntekt 1 863 701 784 255Annen driftsinntekt 1 178 895 155 566Sum driftsinntekter 3 065 132 2 980 787Kjøp av helsetjenester 2 232 715 184 400Varekostnad 2 302 255 286 877Lønn og annen personalkostnad 3 1 613 365 1 853 921Ordinære avskrivninger 4 144 939 149 882Nedskrivning 4 0 2 750Annen driftskostnad 5 530 637 499 927Sum driftskostnader 2 823 912 2 977 759Driftsresultat 241 220 3 028FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekt 5 3 389 3 687Finanskostnad 5 1 884 6 080Netto finansposter 1 505 -2 393Resultat før skattekostnad 242 725 635ÅRSRESULTAT 242 725 635OVERFØRINGEROverføringer til/fra annen egenkapital 9 -242 725 -635Sum overføringer -242 736 -635Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 15


Balanse pr 31.12(Alle tall i hele 1000)Note nr 2010 2009BeløpBeløpEIENDELERAnleggsmidlerVarige driftsmidlerTomter, bygninger og annen fast eiendom 4 1 664 728 1 744 522Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende 4 193 649 194 575Anlegg under utførelse 4 18 138 18 180Sum varige driftsmidler 1 876 515 1 957 277Finansielle anleggsmidlerAndre finansielle anleggsmidler 7 455 510 348 563Pensjonsmidler 6 163 064 92 931Sum finansielle anleggsmidler 618 574 441 494Sum anleggsmidler 2 495 089 2 398 771OmløpsmidlerVarer 2 6 662 7 490FordringerFordringer 5 91 575 60 049Sum fordringer 91 575 60 049Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 66 418 59 556Sum omløpsmidler 164 655 127 095SUM EIENDELER 2 659 743 2 525 86616Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Balanse pr 31.12(Alle tall i hele 1000)Note nr 2010 2009BeløpBeløpEGENKAPITAL OG GJELDEgenkapitalInnskutt egenkapitalForetakskapital 9 100 100Annen innskutt egenkapital 9 2 074 782 2 074 782Sum innskutt egenkapital 2 074 882 2 074 882Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital -203 825 -448 670Sum opptjent egenkapital 9 -203 825 -448 670Sum egenkapital 1 871 057 1 626 213GjeldAvsetning for forpliktelserPensjonsforpliktelser 6 0 219 812Andre avsetninger for forpliktelser 12 67 849 48 406Sum avsetninger for forpliktelser 67 849 268 218Annen langsiktig gjeldØvrig langsiktig gjeld 7 49 790 54 744Sum annen langsiktig gjeld 49 790 54 744Kortsiktig gjeldSkyldige offentlige avgifter 118 445 107 199Annen kortsiktig gjeld 5 552 601 469 492Sum kortsiktig gjeld 671 046 576 691Sum gjeld 788 686 899 653SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 659 743 2 525 866Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 17


Sykehuset Telemark HF, Skien, 16. mars 201118Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Kontantstrømoppstilling(Alle tall i hele 1000)2010 2009BeløpBeløpKONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:Årsresultat 242 725 635Ordinære avskrivninger 144 939 149 882Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler 0 2 750Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -289 945 59 103Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler -396 1 007Øvrige resultatposter uten kontanteffekt -1 728 0Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld -11 856 -215 716Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 83 740 -2 339KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:Innbetalinger ved salg av driftsmidler 1 840 10 377Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -65 622 -52 656Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler -8 142 -7 540Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -71 924 -49 819KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -4 954 -4 954Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -4 954 -4 954Netto endring i likviditetsbeholdning 6 862 -57 112Likviditetsbeholdning pr 01.01. 59 556 103 638Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet 0 13 030Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 66 418 59 556Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 19


NoterNote 0 Regnskapsprinsipper1.1 Generelt om regnskapetÅrsregnskapet er satt opp i samsvarmed regnskapslovens bestemmelser oggod regnskapsskikk.De regionale helseforetakene ble stiftetmed basis i helseforetaksloven i forbindelsemed at staten overtok ansvaretfor spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene.Staten overførte formuesposisjoneneknyttet til spesialisthelsetjenesteni helseregionene øst og sør tilnåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar2002. Virksomheten er regulert av lovom helseforetak m.m.Virksomhetsoverføringene skjedde somtingsinnskudd og transaksjonsprinsippetble lagt til grunn.Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonertetil Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessigvirkning 1.1.2007.I forbindelse med sykehusreformenutarbeidet uavhengige tekniske miljøerhøsten 2001 takster for bygg og tomterbasert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdienble det tatt hensyntil slit og elde, teknisk og funksjonellstandard etc. Også for andre anleggsmidlerble gjenanskaffelseskost beregnet.Tilsvarende ble gjennomført i2003/2004 i tilknytning til overføringenav rusomsorgen.I forbindelse med avleggelsen av regnskapetfor 2002 ble det diskutert omforeliggende takster burde nedjusteres iforhold til forventninger om nivået påfremtidige kontantstrømmer (bevilgninger).Basert på verdier fastsatt avdaværende Helsedepartementet bleregnskapet for 2002 avlagt med foreløpigåpningsbalanse der verdiene påbygg var lavere enn takstverdiene. Vedregnskapsavleggelsen for 2003 bleåpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi,dvs. tilsvarende taksteneutarbeidet høsten 2001. Dette blebasert på at helseforetakene er nonprofit-virksomheterder eier har stiltkrav om resultatmessig balanse i driften,men ikke krav til avkastning på innskuttkapital, og at bruksverdi dermedrepresenterer virkelig verdi for anleggsmidler.Det ble samtidig gjort fradragfor overførte anleggsmidler der det per1.1.2002 var kjent at disse ikke villevære i bruk eller kun ville være i bruk enbegrenset periode i fremtiden.Det følger av Helseforetakslovens § 31-33 at det er restriksjoner med hensyn tilforetakets muligheter til å avhendefaste eiendommer, avhende sykehusvirksomhetsamt mulighet for opptakav lån, garantier og pantstillelser.1.2 Vurderings- ogklassifiseringsprinsipper1.2.1 VirksomhetsoverdragelserVirksomhetsoverdragelser bokføresetter regnskapsmessige kontinuitet.Nettoeffekten av bokførte verdier avoverførte eiendeler og forpliktelserknyttet til overført virksomhet føressom et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelsei avgivende helseforetak, oget tingsinnskudd, mottakene helseforetak.Overføring av virksomhet mellomhelseforetak skjer til bokført verdi somforutsettes å representere bruksverdi.1.2.2 Generelt om inntektsføringsogkostnadsføringsprinsipperInntektsførings- og kostnadsføringsprinsippenebygger på de grunnleggenderegnskapsprinsippene om transaksjon,opptjening, sammenstilling ogforsiktighet. I den grad regnskapet inneholderusikre poster bygger disse påbeste estimat, basert på tilgjengeliginformasjon på balansedagen.1.2.3 Prinsipper for inntektsføringDriftsinntektene til helseforetakene kandeles i tre: Fast grunnfinansiering (basis)fra eier, aktivitetsbaserte inntekter ogandre driftsinntekter. Inntekter fraHelse- og omsorgsdepartementet somgår via det regionale helseforetaket erbruttoført i Helse Sør-Øst RHF.1.2.3 A) GrunnfinansieringGrunnfinansieringen består av basisrammedrift og avskrivningstilskudd.Grunnfinansieringen tildeles foretakenefra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgningtil drift av foretaket.Grunnfinansieringen inntektsføres i denperioden midlene tildeles. Ved overtakelseav nye oppgaver der departementethar holdt igjen midler for deler avåret, er tilsvarene beløp avsatt som eninntekt i regnskapet og en fordring påHelse- og omsorgsdepartementet.1.2.3 B) Aktivitetsbaserte inntekterAktivitetsbaserte inntekter består avISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering),polikliniske inntekter (refusjonerfra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter,inntekter fra selvbetalendepasienter og salg av laboratorie- ogrøntgentjenester. Oppførte ISF-inntekterer basert på koding i Norsk PasientRegister (NPR). Det er noe usikkerhetmed hensyn til kvaliteten på kodingen.Dette gjelder alle regioner og ikke spesieltHelse Sør-Øst. Gjennomganger harvist at det forekommer både positive ognegative avvik. Det er fokus i helseforetakenepå betydningen av riktig kodingfor å få vist korrekte inntektstall.Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs.kostnadsføring for kjøp av helsetjenestermed tilhørende ISF-refusjon innensomatisk virksomhet, og inntektsføringfor salg av helsetjenester. ISF inntekterog poliklinikkinntekter inntektsføres iden perioden aktiviteten er utført.1.2.3 C) Andre inntekterAndre inntekter tilknyttet kjernevirksomhetener inntekter fra apotekene og20Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


fra kommuner knyttet til utskrivningsklarepasienter. I tillegg har helseforetakenesalgsinntekter fra kantine ogleieinntekter fra personalboliger. Andreinntekter inntektsføres i den periodenvaren/tjenesten er levert.I tillegg gis øremerkede midler til opptrappingsplaninnen psykiatri, samt øremerkedestatstilskudd. Øremerkede tilskuddinntektsføres når aktivitetenegjennomføres og i takt med kostnadenesom er knyttet til gjennomføringenav de aktiviteter som tilskuddet erknyttet til.1.2.4 Prinsipper forkostnadsføringUtgifter sammenstilles med og kostnadsføressamtidig med de inntekterutgiftene kan henføres til. Utgifter somikke kan henføres direkte til inntekter,kostnadsføres når de påløper.1.2.5 Klassifisering og vurderingav balanseposterOmløpsmidler og kortsiktig gjeldomfatter poster som forfaller til betalinginnen ett år etter anskaffelsestidspunktet.Øvrige poster er klassifisertsom anleggsmidler/langsiktig gjeld.Omløpsmidler vurderes til laveste avanskaffelseskost og virkelig verdi.Kortsiktig gjeld balanseføres til nomineltbeløp på opptakstidspunktet.Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskostpå anskaffelsestidspunktet ogavskrives lineært over forventet brukstid.Anleggsmidler nedskrives dersomde ikke lenger vil være i bruk. Langsiktiggjeld balanseføres til nominelt beløp påetableringstidspunktet. Første årsavdrag på langsiktig gjeld vises sammenmed øvrig langsiktig gjeld.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler balanseføres tilanskaffelseskost og avskrives overdriftsmidlets forventede levetid. Etdriftsmiddel anses som varig dersomdet har en økonomisk levetid på overtre år samt en kostpris på over kr.100.000,-. Driftsmidler avskrives fra dettidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbartbeløp av driftsmidlet er lavereenn balanseført verdi foretas en nedskrivningtil gjenvinnbart beløp.Gjenvinnbart beløp er det høyeste avnetto salgsverdi og verdi i bruk.Utgifter forbundet med periodisk vedlikeholdog reparasjoner på produksjonsutstyr,periodiseres. Utgifter forbundetmed normalt vedlikehold og reparasjonerblir løpende kostnadsført. Utgifterved større utskiftninger og fornyelsersom øker driftsmidlenes levetid vesentlig,balanseføres. Driftsmidler somerstattes, kostnadsføres.Renter som knytter seg til anlegg underoppføring blir aktivert som en del avkostprisen.Immaterielle eiendeler, herunderforskning og utviklingUtgifter til utvikling balanseføres i dengrad det kan identifiseres en fremtidigøkonomisk fordel knyttet til utvikling avidentifiserbare immaterielle eiendeler. Imotsatt fall kostnadsføres slike utgifterløpende. Balanseført utvikling avskriveslineært over den økonomiske levetiden.Utgifter til forskning kostnadsføresløpende. Andre immaterielle eiendelersom forventes å gi fremtidige inntekterbalanseføres og avskrives over økonomisklevetid.Usikre forpliktelserDersom det etter selskapets oppfatninger sannsynlig at en usikker forpliktelsevil komme til oppgjør, og verdien avoppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføresforpliktelsen i resultatregnskapetog tas inn som en avsetning forforpliktelser i balansen.DatterselskapMed datterselskap menes annet foretakder helseforetaket normalt har en eierandelpå over 50 %, hvor investeringener av langvarig og strategisk karakter oghvor helseforetaket har bestemmendeinnflytelse. Datterselskap vurderes etterkostmetoden i foretakets regnskap.Investeringen er vurdert til anskaffelseskostmed mindre nedskrivning har værtnødvendig. Det foretas nedskrivning tilvirkelig verdi når det oppstår verdifallsom skyldes årsaker som ikke kan antaså være forbigående og det må ansesnødvendig etter god regnskapsskikk.Nedskrivninger reverseres når grunnlagetfor nedskrivning ikke lenger er tilstede.Tilknyttede selskapMed tilknyttet selskap menes et selskaphvor investor har betydelig innflytelseuten at det foreligger et konsernforholdeller felles kontrollert virksomhet (jointventure). Betydelig innflytelse ansesnormalt å foreligge når investor har 20% til 50 % av stemmeberettiget kapital iet selskap. Tilsvarende gjelder dersomto eller flere konsernselskap har en slikinnflytelse over et annet selskap.Investering i tilknyttet selskap vurderesetter egenkapitalmetoden i foretaketsregnskap og i foretaksgruppens regnskap.Egenkapitalinnskudd KLPEgenkapitalinnskudd i KLP er verdsatttil kost.PensjonerRegnskapsføring av pensjonskostnaderskjer i samsvar med NorskRegnskapsstandard, NRS 6Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser,både sikret og usikret,beregnes som den diskonterte verdi avde fremtidige pensjonsytelser somanses påløpt på balansedagen. Det forutsettesat arbeidstakerne opparbeidersine pensjonsrettigheter lineært overden yrkesaktive perioden.Pensjonsmidlene er vurdert til virkeligverdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelsei balansen. Eventuell overfinansieringbalanseføres i den grad overfinansieringenkan utnyttes eller tilbakebetales.Den enkelte pensjonsordningvurderes for seg, men verdi av overfinansieringi en ordning og underfinansieringi andre ordninger nettoføres ibalansen såfremt pensjonsmidlene kanoverføres mellom ordningene. Nettopensjonsmidler presenteres som andrelangsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelserpresenteres somavsetning for forpliktelser.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 21


Endringer i forpliktelsen som skyldesendringer i pensjonsplaner fordelesover antatt gjennomsnittlig gjenværendeopptjeningstid. Endringer i forpliktelsenog pensjonsmidlene somskyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene(estimatendringer)fordeles over antatt gjennomsnittliggjenværende opptjeningstid for dendel av avvikene som overstiger 10 % avdet største av brutto pensjonsforpliktelsereller pensjonsmidler.Periodens netto pensjonskostnad erinkludert i lønn og sosiale kostnader, ogbestår av periodens pensjonsopptjening,rentekostnad på den beregnedepensjonsforpliktelsen, forventet avkastningav pensjonsmidlene, resultatførtvirkning av endringer i estimater ogpensjonsplaner, resultatført virkning avavvik mellom faktisk og forventetavkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift.Arbeidstakers andel av pensjonspremiener kommet til fradrag i lønnskostnaden.Stortinget vedtok 25. juni 2010 "Lov omendringer i lov om StatensPensjonskasse, lov om samordning avpensjons- og trygdeytelser og i enkelteandre lover (oppfølging av avtale omtjenestepensjon og AFP i offentlig sektori tariffoppgjøret 2009)". Det er særligto forhold i disse endringene som påvirkernivået på de beregnede pensjonskostnadenefor 2010:1) Lavere regulering av alderspensjon,fra dagens G-regulering til reguleringtilsvarende «G – 0,75pst.»2) Effekten av en levealderjustering forårskullene 1953 og tidligere somfølge av økt levealder.Effektene for senere årskull av levealdersjusteringmv. vil bli vurdert senere.Norsk regnskapsstiftelse har i sin uttalelselagt til grunn at den regnskapsmessigevirkningen skal tas når hendelsenhar inntruffet, dvs når endringeneer vedtatt. De vedtatte planendringeneer derfor hensyntatt regnskapsmessigi 2010.FordringerKundefordringer og andre fordringer eroppført i balansen til pålydende etterfradrag for avsetning til forventet tap.Avsetning til tap gjøres på grunnlag avindividuelle vurderinger av de enkeltefordringene. I tillegg gjøres det for øvrigekundefordringer en uspesifisertavsetning for å dekke antatt tap.VarebeholdningerLager av innkjøpte varer er verdsatt tillaveste av anskaffelseskost og virkeligverdi. Varelageret nedskrives dersomvirkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost.ValutaPengeposter i utenlandsk valuta er vurderttil kursen ved regnskapsårets slutt.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidetetter indirekte metode. Trekk påkonsernkontoordningen er klassifisertsom kortsiktig gjeld, og presentert påegen linje i kontantstrømoppstillingen.Likviditetsbeholdningen består avbundne midler og bankkonti utenforkonsernkontoordningen.KonsernkontoordningInnskudd og trekk på konsernkontoener klassifisert som henholdsvis kortsiktigfordring eller kortsiktig gjeld motHelse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak.Renteinntekter-/kostnader erbehandlet som konserninterne renter ihelseforetaket.Endringer i regnskapsprinsipp ogfeil i tidligere perioderVirkningen av endringer i regnskapsprinsippog korrigering av feil i tidligereperioder er ført direkte mot egenkapitalen.SkattForetakets virksomhet, sykehusdrift erikke skattepliktig.22Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 1 - Inntekter(Alle tall i hele 1000)2010 2009DRIFTSINNTEKTERBasisrammeBasisramme 2 022 536 2 040 966Basisramme 2 022 536 2 040 966Aktivitetsbasert inntektBehandling av egne pasienter i egen region 1) 641 736 623 172Behandling av pasienter internt i egen region 59 772 11 996Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 3 969 4 893Behandling av andre pasienter i egen region 3) 7 395 11 387Poliklinikk, laboratorie og radiologi 145 780 128 406Andre aktivitetsbaserte inntekter 5 048 4 401Aktivitetsbasert inntekt 863 701 784 255Annen driftsinntektØremerket tilskudd til "Raskere tilbake" 9 434 11 834Øremerkede tilskudd til andre formål 17 500 5 601Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 0 1 191Andre driftsinntekter 151 961 136 940Annen driftsinntekt 178 895 155 566Sum driftsinntekter 3 065 132 2 980 7871) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienterinnenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar.2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienterinnenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar.3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter).4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd.Inntekter knyttet til aktivitet innenfor "Raskere tilbake" er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsførtsom øremerket tilskudd til andre formål.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 23


Note 1 - Inntekter(Alle tall i hele 1000)2010 2009Fordeling av driftsinntekterDriftsinntekter pr virksomhetsområdeSomatiske tjenester 2 085 787 2 015 114Psykisk helsevern 596 377 610 133Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 47 218 39 044Annet 335 749 316 496Driftsinntekter pr virksomhetsområde 3 065 132 2 980 787Driftsinntekter fordelt på geografiPasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde 3 054 475 2 969 219Pasienter hjemmehørende i resten av landet 7 395 9 634Pasienter hjemmehørende i utlandet 3 263 1 934Driftsinntekter fordelt på geografi 3 065 132 2 980 787Aktivitetstall (ekslusiv aktivitet vedrørende Raskere tilbake)Aktivitetstall somatikkAntall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 40 428 38 891Antall DRG poeng iht. eieransvaret 39 403 38 880Antall refusjonspoeng for somatisk poliklinisk aktivitet 0 123 697Antall polikliniske konsultasjoner 140 921 137 040Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og ungeAntall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 83 61Antall polikliniske konsultasjoner 26 359 23 002Aktivitetstall psykisk helsevern for voksneAntall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 1 890 1 774Antall polikliniske konsultasjoner 61 928 60 527Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukereAntall polikliniske konsultasjoner 12 549 9 087Aktivitetstall vedrørende Raskere tilbakeAktivitetstall somatikkAntall DRG poeng RTB iht "sørge for" ansvaret 399 1414Antall DRG poeng RTB iht eieransvar 399 1414Antall poliklinske konsultasjoner RTB 765 803Aktivitetstall psykisk helsevern for voksneAntall utskrevne pasienter fra døgnbehandling RTB 0 6Antall polikliniske konsultasjoner RTB 209 289Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukereAntall polikliniske konsultasjoner RTB 0 47Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet.Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitetog basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessigtilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2010 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr 13 458,80 per DRG poeng.24Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 2 - Varer(Alle tall i hele 1000)2010 2009KJØP AV HELSETJENESTERKjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner somatikk 12 661 8 162Kjøp fra utlandet somatikk 35 27Kjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner psykiatri 8 275 1 440Kjøp fra offentlige og private helseinstitusjoner rus 185 3 064Konserninterne gjestepasientkostnader 184 182 118 551Sum gjestepasientkostnader 205 339 131 245Innleie av vikarer 15 838 22 708Kjøp av ambulansetjenester 1 638 230Andre kjøp av helsetjenester 9 900 30 217Sum kjøp av helsetjenester 232 715 184 400VAREBEHOLDNINGSentrallager 5 902 6 720Sterillager 524 574Øvrige beholdninger 237 196Sum varebeholdning 6 662 7 490Anskaffelseskost 7 082 7 840Nedskrivning for verdifall -420 -350Bokført verdi 31.12 6 662 7 490VAREKOSTNADKjøp av medisinsk forbruksmateriell 253 111 245 602Andre varekostnader 49 145 41 276Sum varekostnad 302 255 286 877Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 25


Note 3 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.(Alle tall i hele 1000)2010 2009LØNNSKOSTNADERLønnskostnader 1 355 805 1 281 784Arbeidsgiveravgift 188 535 179 806Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -40 421 284 679Andre ytelser 109 445 107 652- balanseførte lønnskostnader egne ansatteSum lønn og andre personalkostnader 1 613 365 1 853 921Lønn til ledende ansatte (alle tall i hele kroner)AndreNavn Tittel Lønn godtgjørelser Sum ÅrslønnArne Rui Adm. dir. 1 340 519 112 164 1 452 683 1 360 000Hans Evju Utv.direktør 1 026 081 3 491 1 029 572 1 013 000Ståle Langvik Christiansen Økonomidir. 968 615 6 916 975 531 965 000Mai Torill Hoel HR-direktør 674 919 9 175 684 094 915 000Per Urdahl Klinikksjef 1 084 434 1 870 1 086 304 1 075 000Halfrid Waage Klinikksjef 1 084 434 4 915 1 089 349 1 075 000Jon Gunnar Gausel Klinikksjef 1 084 434 3 675 1 088 109 1 075 000Jostein Todal Klinikksjef 1 023 696 6 916 1 030 612 1 015 000Ivar Kristian Dahl Klinikksjef 1 008 211 4 249 1 012 460 985 000Eirik Eliassen Klinikksjef 999 113 6 916 1 006 029 985 000Frank Olav Hvaal Klinikksjef 973 080 6 916 979 996 965 000Alida Birkeland Kjellsen Klinikksjef 943 707 6 916 950 623 940 000Henrik Høyvik Klinikksjef 945 061 6 916 951 977 940 000Jørgen Einerkjær Klinikksjef 886 492 4 915 891 407 880 00014 042 796 185 950 14 228 746 14 188 00026Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 3 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.(Alle tall i hele 1000)Administrerende direktør har avtale om 66 % av lønn fra 65 år.Administrerende direktør har avtale om tilleggspensjon som angitt ovenfor.Ved eventuelt opphør er administrerende direktør berettiget til et sluttvederlagtilsvarende 12 mnd inkl. lønn i avtalt oppsigelsestid.Lønn og andre ytelser til administrerende direktør (alle tall i hele kroner) 2010Lønn 1 340 519Pensjonsutgifter 658 544Andre godtgjørelser 112 164Sum 2 111 227Styrehonorar 1 057 957Herav styrehonorar til styrets leder 62 500Nåværende styreformann er lønnet av Helse Sør-Øst RHFGjennomsnittlig antall ansatte 4 229Gjennomsnittlig antall årsverk 3 040Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter.RevisorAvtalt revisjonshonor for 2010 utgjør kr 328 000 inkl. mva.Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:Lovpålagt revisjon 343 750Utvidet revisjon 280 625Andre attestasjonstjenester 9 375Skatte-og avgiftsrådgivning 28 551Andre tjenester utenfor revisjon 151 250Sum honorarer til revisor 713 551Alle tall er inkl merverdiavgift.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 27


Note 4 - Varige driftsmidler(Alle tall i hele 1000)Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transport- Sum varigeboliger Bygninger utførelse teknisk utstyr midl. og annet driftsmidlerAnskaffelseskost 1.1 143 505 2 574 307 18 180 374 500 145 030 3 255 521Åpningsbalanse korrigert 143 505 2 574 307 18 180 374 500 145 030 3 255 521Tilgang 0 11 996 18 138 31 469 4 018 65 622Avgang -6 396 5 010 0 -8 069 -934 -10 389Fra anlegg under utførelse 0 18 180 -18 180 0 0 0Anskaffelseskost 31.12.10 137 109 2 609 493 18 138 397 900 148 115 3 310 754Akkumulerte avskrivninger 31.12.10 0 -1 077 179 0 -242 347 -110 019 -1 429 545Akkumulerte nedskrivninger 31.12.10 -125 -4 570 0 0 0 -4 694Balanseført verdi 31.12.10 136 984 1 527 744 18 138 155 552 38 096 1 876 515Årets ordinære avskrivninger 0 -108 827 0 -29 052 -7 061 -144 939Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnettil:* Bygninger 10 - 60 år* Medisinteknisk utstyr 4 - 15 år* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 5 - 15 år* Personalboliger Avskrives ikke* Tomter Avskrives ikkeTomter og Medisinsk- Transport- Sum varigeOperasjonell leasing/ leieavtaler boliger Bygninger teknisk utstyr midl. og annet driftsmidlerLeiebeløp 2 460 2 460Varighet (år) 328Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 5 - Poster som er slått sammen i regnskapet(Alle tall i hele 1000)2010 2009Andre driftskostnaderTransport av pasienter 184 588 161 242Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 60 133 49 799Kjøp og leie av utstyr/maskiner mv. 11 807 3 933Konsulenttjenester 86 226 47 658Annen ekstern tjeneste 23 653 23 156Reparasjon vedlikehold og service 62 488 100 630Kontor- og kommunikasjonskostnader 20 788 19 527Reisekostnader 19 488 17 617Forsikringskostnader 2 122 2 512Øvrige driftskostnader 59 346 73 855Andre driftskostnader 530 637 499 927FinansinntekterRenteinntekter i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 1 388 2 094Andre renteinntekter 1 998 1 592Andre finansinntekter (agio) 3 1Finansinntekter 3 389 3 687FinanskostnaderRentekostnader i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 1 725 2 780Andre rentekostnader 157 3 273Andre finanskostnader (disagio) 2 27Finanskostnader 1 884 6 080FordringerKundefordringer 22 782 40 983Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 67 752 10 558Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandl.) -6 081 2 949Forskuddsbetalte kostnader 10 309Kortsiktige finansinvesteringer 0 0Øvrige kortsiktige fordringer 7 113 5 251Fordringer 91 575 60 049Annen kortsiktig gjeldKonsernkonto (driftskreditt) 126 872 50 446Leverandørgjeld 62 663 67 937Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 64 266 90 581Påløpte feriepenger 151 130 143 076Påløpte lønnskostnader 35 939 32 966Annen kortsiktig gjeld 111 732 84 485Annen kortsiktig gjeld 552 601 469 492Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 29


Note 6 - Pensjoner(Alle tall i hele 1000)2010 2009PensjonsforpliktelseBrutto påløpte pensjonsforpliktelse 4 322 836 3 835 802Pensjonsmidler -3 270 045 -2 968 180Netto pensjonsforpliktelse 1 052 791 867 623Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 146 350 122 335Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl aga -1 362 204 -863 077Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift -163 064 126 881Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga -152 075 219 812Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga -10 989 92 931Spesifikasjon av pensjonskostnadNåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 179 275 158 799Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 201 770 199 259Årets brutto pensjonskostnad 381 045 358 058Forventet avkastning på pensjonsmidler -172 397 -158 521Administrasjonskostnad 9 607 12 144Resultatført estimatendring/-avvik 26 623 35 932Resultatført planendring -321 561 0Arbeidsgiveravgift 36 262 37 066Årets netto pensjonskostnad -40 421 284 679Økonomiske forutsetningerDiskonteringsrente 4,6% 5,5Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,4% 5,7Uttakstilbøyelighet AFPÅrlig lønnsregulering 4,0% 4,25Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,75% 4,030Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 6 - PensjonerSykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 6 881 personer, hvorav 3 289 er yrkesaktive, 1 122 er oppsatteog 2 470 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhengigeav antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdensytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene.Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere iKLP, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS.I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til66 år.AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".Pensjonskostnaden for 2010 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2010 basert på de økonomiske forutsetningene som erangitt for 2010. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2010 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr.31.12.2010. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.Stortinget vedtok 25. juni 2010 "Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- trygdeytelserog i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)".Det er oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)". Det er særlig to forhold i disseendringene som påvirker nivået på de beregnede pensjonskostnadene for 2010:1) Lavere regulering av alderspensjon, fra dagens G-regulering til regulering tilsvarende "G - 0,75 pst."2) Effekten av en levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt levealder.Effektene for senere årskull av levealdersjustering mv. vil bli vurdert senere. Norsk regnskapsstiftelse har i sin uttalelse lagt tilgrunn at den regnskapsmessige virkningen skal tas når hendelsen har inntruffet, dvs når endringene er vedtatt. De vedtatte planendringeneer derfor hensyntatt regnskapsmessig i 2010 med den konsekvens at de samlede pensjonskostnadene for SykehusetTelemark HF ble redusert fra 275,8 mill. kroner til 40,4 mill. kroner.Demografiske forutsetningerMed hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniskeberegningsgrunnlag.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 31


Note 7 - Finansielle anleggsmidler og gjeld(Alle tall i hele 1000)2010 2009Finansielle anleggsmidlerLån til foretak i samme foretaksgruppe 367 058 268 254Langsiktige fordringer 350 350Eierandeler KLP 88 102 79 959Sum finansielle anleggsmidler 455 510 348 563Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersomforetaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLPantas det at medlemmene får tildelt aksjer.Langsiktig gjeldLangsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 49 790 54 744Sum langsiktig gjeld 49 790 54 744Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 29 915 33 239Note 8 - Kontanter og bankinnskudd(Alle tall i hele 1000)2010 2009Bundne bankkonti, bankkonti utenfor konsernkontoordning og kontanterInnestående skattetrekksmidler 64 100 57 578Andre bundne konti 1 0Frie bankonti, kassabeholdning 2 317 0Sum bank og kontanter 66 418 57 578Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 255 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.Av trekkrammen er det benyttet 126,9 mill. kroner.Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.32Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Note 9 - Egenkapital(Alle tall i hele 1000)Annen Fond forForetaks- Struktur- innskutt vurderings- Minoritets- Annen Totalkapital fond egenkapital forskjeller interesser egenkapital egenkapitalEGENKAPITAL 31.12.10Inngående balanse 1.1 100 0 2 074 782 0 0 -448 670 1 626 213Åpningsbalanse korrigert 100 0 2 074 782 0 0 -448 670 1 626 213Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenforEndring vedr. fusjon av Blefjell Sykehus i 2009 2 120 2 120Årets resultat 242 725 242 725Egenkapital 31.12.10 100 0 2 074 782 0 0 -203 825 1 871 057Note 10 - Eiers styringsmål(Alle tall i hele 1000)2010 2009Årsresultat 242 725 635Korrigert resultat 242 725 635Resultat jf økonomiske krav fra HOD 242 725 635Resultatkrav fra HOD 181 000 0Avvik fra resultatkrav 61 725 635Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 33


Note 11 - EierinformasjonHelseforetaket er 100 % eiet av Helse Sør-Øst RHF.Note 12 - Andre avsetninger for forpliktelser(Alle tall i hele 1000)2010 2009Legepermisjoner 28 841 18 776Investeringstilskudd 39 008 29 630Sum avsetning for forpliktelser 67 849 48 406Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 190 overlege- og psykologspesialistårsverk.Uttakstilbøyeligheten er satt til 41,84 % for overlegestillingene og 75 % for psykologspesialisterOverordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelseetter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom deenkelte avdelinger i foretakene.34Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 35


36Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Mer om virksomheten i 2010Områdeplan for Telemark– Vestfold sykehusområdeStyrene ved Sykehuset Telemark,Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien iVestfold gjorde i 2008 vedtak om at detre foretakene skulle fortsette som selvstendigehelseforetak og fullverdigeakuttsykehus innenfor sykehusområdetTelemark – Vestfold.Styret i HSØ vedtok i sitt møte i november2008 at - Virksomhetene i Telemark ogVestfold sykehusområde videreføressom tre helseforetak. Og: - Det stilles desamme krav til utvikling av det samledepasienttilbudet i Telemark og Vestfoldsykehusområde som det gjøres i desykehusområder hvor virksomheten erorganisert i ett helseforetak.HSØ ønsket en omfattende prosess medtanke på større bygningsmessige investeringeri sykehusområdet Telemark –Vestfold (skriv til foretakene høsten2009). Denne prosessen skulle omfatteblant annet behovsanalyser og kapasitetsanalyser– både i somatikk og psykiatri,og arbeidet skulle organiseres somprosjekt med egen styringsgruppa medrepresentanter for foretakene og HSØ.I desember 2009 behandlet de lokalestyrene arbeidsformen for prosjektet(med delprosjekter og arbeidsgrupper),og arbeidet med utgangspunkt i nevntestyresak startet i januar 2010 medtanke på å utforme en Utviklingsplanog investeringsplan for Telemark ogVestfold sykehusområde.opptaksområde, E: Bygninger). Alle disse6 prosjektene har nå avlevert rapporteri 2010.Fase 2 skal identifisere mulige scenarioermed bakgrunn i arbeidet fra fase 1og innspill fra fagområdene.Scenarioene vil bli vurdert opp motprosjektets mandat og øvrige kriterierfra helseforetakene og Helse Sør-ØstRHF. Denne fasen startet etter styringsgruppensmøte 3. november 2010.Organiseringen i fase 2 er noe annerledessiden somatikk og psykiatri samt deøvrige underprosjektene nå er samlet iett utredningsarbeid.Det er videre lagt opp til samarbeidemed kommunene i området i fase 2 og 3.Fase 3 i utredningen vil innebære envurdering av 2 - 4 av scenariene som erframkommet i fase 2. Denne fasen vil bliredegjort for i de første styremøtene i2011.Ut over våren 2011 skal det arbeidesvidere med de ulike scenariene, ogarbeidet skal ende i en sak til styrenefør sommeren 2011 vedr. Utviklingsplanog investeringsplan for Telemark ogVestfold sykehusområde.KlinikkovergripendeprosjekterDet er gjennomført flere utviklingsprosjektersom tar sikte på å moderniseresykehusdriften.Dagsykehuset PorsgrunnDet arbeides i flere trinn med å utvikledet somatiske sykehuset i Porsgrunn tilet moderne senter for dagbehandling,dagkirurgi og poliklinikk. I 2010 ble 3etasje pusset opp, og en rekke poliklinikkerer samlet der. I første etasje bleoperasjons- og oppvåkningsfasiliteteneArbeidet med ”Utviklingsplan og investeringsplaneri Telemark og Vestfoldsykehusområde” er delt i tre faser.Fase 1 inneholder en vurdering av nåsituasjonenog en framskriving av behovetfor spesialisthelsetjenester i 2020 og2025.Styrene har vedtatt mandatene for heleprosjektet samt 6 delprosjekter (A:Somatikk, B: Psykisk helsevern og TSB,C1: Rehabilitering/habilitering,C2: Sykelig overvekt, C3: 80-90% i egetAkutt mottaket er bygd om for å kunne ta i bruk systemet TRIAGE – et system forvurdering og prioritering av pasienter ved ankomst. Foto: Gisle NommeSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 37


Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk er etablert ved “dagsykehuset” i Porsgrunn.Foto: Gisle Nommerenovert for å kunne utvide den dagkirurgiskekapasiteten primært innenortopedi fom 2011.Tyngre kirurgi med døgnopphold innenurologi og endokrinologi ble flyttet tilSkien.Modernisering av driften på NotoddensykehusKirurgisk og medisinsk sengepost bleslått sammen. Flersengsrom bleomgjort til ensengsrom for å tilfredsstilledagens krav. 8 vanlige senger bleomgjort til pasienthotellsenger for letterepasienter. Den bygningsmessigedelen av prosjektet vil først bli fullførtvinteren 2011.Sengereduksjoner og utbyggingav pasienthotellAntall ordinære senger i somatikken bleredusert med 51 senger til 382 senger.Antallet pasienthotellsenger økte med16 senger. Dette er en tilpasning tilendrede behandlingsmetoder og tilbehov hos lettere pasienter for oppholdpå sykehus i en form som styrker deresfriskhet og gir komfort tilpasset dette.Modernisering av driften på NotoddensykehusVaktrom, overvåkningsenhet og overvåkningssengerble slått sammen for åfå til bedre ressursutnytting.Bedre operasjonsflytDet preoperative forløpet ble analysert.Det ble gjennomført en serie tiltak for åetablere en bedre logistikk slik at pasienteneslipper unødvendige konsultasjonerfør operasjon, slik at det skapesbedre planleggingsrutiner av operasjonsprogramfor igjen å kunne operereflere og med færre strykninger av pasienterfra programmet.Triage i somatisk akuttmottak i SkienTriage er et system for vurdering og prioriteringav pasienter ved ankomst tilakuttmottaket. Det skal bidra til å få nedventetiden i akuttmottaket.Ombygginger av akuttmottaket ergjennomført for å kunne ta systemet ibruk i april 2011.Samhandlingmed kommunene1 BakgrunnI juni 2009 la Regjeringen fram samhandlingsreformen– Stortingsmeldingnr. 47 (2008 – 2009). I denne meldingenga Regjeringen en rekke begrunnelserfor hvorfor det er viktig å forbedre samhandlingeni helsevesenet – mellomkommuner, fastleger, helseforetak ogandre aktører. Regjeringen la i meldingenogså fram en rekke forslag til tiltak for åforbedre samhandlingen og samarbeidet.I april 2010 behandlet stortinget meldingen.Det var i stortinget bred enighetom behovet for en slik reform.Samtidig viste den politiske behandlingenav meldingen at det var uenighetom en del av virkemiddelbruken.Etter at stortinget behandlet meldingenhar Regjeringen arbeidet videre med åkonkretisere virkemiddelbruken. I førsteomgang har denne konkretiseringengått langs følgende hovedspor:• Det skal vedtas en ny kommunalhelse- og omsorgslov• Det skal vedtas en ny folkehelselov• Det skal vedtas en ny Nasjonal helseogomsorgsplan• Det skal vedtas nye finansieringsmodeller,hvor et av hovedsiktemåleneer å bidra til å redusere etterspørselenetter sykehustjenester og styrkedet forebyggende arbeidetDet har vært gjennomført en bredhøringsprosess – ikke minst i kommunene– i forhold til ovennevnte forslagfra Regjeringen. Regjeringen arbeidernå med å systematisere høringsinnspilleneog deretter legge fram sine endeligeforslag for Stortinget.Samhandlingsreformen vil deretter bliinnført for fullt fra 01.01.2012.2 Organisering avsamhandlingsarbeidet i TelemarkParallelt med at Regjeringen arbeidetmed samhandlingsreformen, ble vinteren2009 de første initiativ tatt for å etablereen mer helhetlig struktur rundt samhandlingenmellom STHF og kommunenei Telemark. Dette startet med enformalisering av samhandlingenmellom STHF og kommunene Skien ogPorsgrunn. Våren 2009 ble det lagt framen helhetlig pakke av samhandlingstiltak(kalt Grenlandspakken) – en såkalt”første bølge” av tiltak – for å styrkesamhandlingen. I alt besto pakken av 13ganske betydelige og omfattende tiltak,som det siden har vært arbeidet syste-38Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


matisk med å gjennomføre.I løpet av 2010 er erfaringene fra samhandlingsarbeidetmellom STHF ogSkien og Porsgrunn kommuner gradvisblitt overført til andre kommuner ogregioner i fylket, slik at samhandlingsarbeideti Telemark nå er organisertinnenfor rammene av 4 regioner.Samtidig er det formaliserte samhandlingsarbeideti Grenland også utvidet til åomfatte alle de 6 Grenlandskommunene.Det er nå ansatt tre felles samhandlingskoordinatoreri Telemark: To i Grenlandog en i Vest-Telemark. I løpet avkort tid vil det også være på plass fellessamhandlingskoordinatorer i Midt-Telemark og Øst-Telemark. Disse 5 vilinngå i et fylkesomfattende nettverk.Det er flere grunner til at vi har ønsket åinnta en offensiv og proaktiv holdningtil samhandlingsreformen her iTelemark:• Ønsket om å vinne praktiske erfaringermed lokalt forbedringsarbeid. Dettebunner i en erkjennelse av at samhandlingsreformeni stor grad dreierseg om endringer i kultur, arbeidsformerog holdninger, og at dettetar tid.• Ønsket om å rigge til en praktiskmåte å samarbeide på, slik at det ermulig å få tatt beslutninger selv omdette handler om ulike og selvstendigeenheter.• Fra sykehusets side er det en klarerkjennelse av at helseforetakene itiden framover i økende grad vil blimålt på deres evne til å samhandlemed primærhelsetjenesten og kommunene.3 Kort om status i de enkelteregionerDet vil nedenfor bli gitt en kort oversiktover status i samhandlingsarbeidet i deenkelte regioner.3.1 GrenlandSom nevnt ovenfor startet det helhetligeog strukturerte samhandlingsarbeideti Telemark med å formalisere samarbeidetmellom STHF og kommuneneSkien og Porsgrunn. Dette resulterte ien samhandlingspakke bestående av ialt 13 tiltak:(1) Felles legevakt(2) Forsterket sykehjem(3) Samarbeid om rehabilitering(4) Bo- og behandlingstilbud foralvorlig psykisk syke pasienter(5) En helhetlig behandlings- ogrehabiliteringskjede for ruspasienter(6) SAMBA; med fokus på kompetanseutviklingfram mot oppstart(7) Læring og mestring og forebyggendearbeid(8) Korte ned ventetider på nyhenvistepasienter. I første omgang har detvært fokus på følgende poliklinikker:– Lunge– ØNH– Barne- og ungdomsmedisin(9) Pasientforløpsanalyser. I førsteomgang har det vært fokusert påfølgende pasientgrupper:– Pasienter med lungekreft– Nysyke psykosepasienter– Akuttgeriatriske pasienter(10) Direkte time og drop in på poliklinikkog timebok på internett(11) Elektronisk meldingsutveksling(12) Få i gang noen hospiteringstiltak(13) Koordinere arbeidet medIndividuell PlanDet vil føre for langt i denne sammenhengå gjøre rede for status og framdrifti arbeidet med alle de 13 tiltakene iGrenlandspakken. Generelt er detgrunn til å si at det er god framdrift iarbeidet med tiltakene, og det vises etbetydelig engasjement blant de mangesom deltar. To tiltak nevnes spesielt her– både fordi de er store og krevende ogfordi de har krevd et betydelig arbeidinn mot de politiske organene og motsykehusstyret.Forsterkede sykehjemstiltakI regi av Grenlandspakken utredet enarbeidsgruppe behovet for felles forsterkedesykehjemstiltak i forhold tilnoen definerte målgrupper. En av målgruppenevar eldre pasienter medbehov for tverrfaglig og helhetligbehandling og et særlig behov foravklaring.Etter at arbeidsgruppen la fram sin innstillinghøsten 2009, er arbeidet med åstyrke tilbudet til denne målgruppenvidereført langs to hovedspor:(1) Sammen med STHF har Skien kommunefra mars 2010 etablert en forsterketsykehjemsenhet med 10 plasser –og med hovedvekt på pasienter somtrenger avklaring før de kan sendeshjem. Enheten har vært lokalisert tilHøyblokka på Klosterskogen. Fra STHFsside har bistanden til denne enhetenbestått av geriatrisk sykepleiekompetanseog bistand fra lege. Erfaringenehar vært svært positive, og det er vedtattå videreføre tiltaket i 2011.(2) Parallelt med ovennevnte harbegge kommunene og STHF arbeidetvidere med å realisere innstillingen fraarbeidsgruppen med å etablere en fellesforsterket avdeling for begge kommuneneog STHF. Det er nå enighet åetablere en slik avdeling i sykehuset iPorsgrunn fra 2012. Arbeidet med ågjennomføre byggeprosjektet er nå ifull gang.Bo- og behandlingstilbud for alvorligpsykisk syke pasienterDa arbeidet med Grenlandspakken blesatt i gang, hadde det allerede i lang tidpågått et arbeid med å få skrevet ututskrivingsklare, langtidsinnlagte pasienterfra Sykehuset Telemark til kommunene.For å intensivere dette arbeidetble ett av tiltakene iGrenlandspakken å etablere et varigbotiltak for personer med alvorlige psykiskelidelser og særlige hjelpebehov.Dette er personer som har behov forlangvarige og koordinerte tjenester, oghvor kravet til samarbeid og samhandlingmellom ulike deltjenester, sektorerog forvaltningsnivåer er særlig stort.En bredt sammensatt arbeidsgruppehar foreslått å etablere et slikt”Halvannenlinje tjenestetilbud” – et tilrettelagtbo- og rehabiliteringstilbud –til ovennevnte målgruppe. I begrepet”halvannenlinje” ligger at de to kommuneneog STHF bidrar sammen og samtidigmed kompetanse og ressurser inn iSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 39


tiltaket, men at det drives av en av kommunene(Skien) etter et vertskommuneprinsipp.Det er bevilget til sammen 4 millionerkroner fra Fylkesmannen i Telemark,Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst tiltiltaket. Tiltaket er tenkt etablert i detsåkalte Bygg 8 på sykehusområdet iSkien. I første omgang vil det ha plass til5 beboere.Selv om det formaliserte og strukturertesamarbeidet mellom STHF og de 4 andrekommunene i Grenland først kom ordentligi gang på slutten av 2010, er det likevelarbeid i gang på flere områder:• Samhandlingpost: En slik postønskes etablert på Kragerø Sykehusfor personer med psykisk helseproblematikksom trenger døgnbehandlingstilbudi korte perioder.Prosjektorganiseringen er på plassog prosjektleder er ansatt.• Forprosjekt som utreder muligheterfelles driftsavdeling for ergo- ogfysioterapi-tjenesten i Kragerø.Forprosjektet skal i mars kommemed en anbefaling om videre drift.• LMS- Kragerø: Dette er tenkt som endynamisk tiltakspakke mellom kommunen,Kragerø sykehus og NAV.Tiltaket er tenkt organisert underkoordinerende team i kommunen. Idag er koordinator tilknyttet somatiskseksjon på Kragerø Sykehus.• Hindre unødvendige innleggelser isykehus: Planlagt Intravenøs opplæringpå sykehjem og hjemmebasertetjenester i Drangedal• Frisk Bris: Som en samhandlingsarenamellom Bamble kommune,Sykehuset og NAV er Frisk Bris i ferdmed å utvikle seg videre til å gi tilbudtil flere grupper som trengerhjelp og støtte til å komme segvidere med hensyn til skolegangog arbeid• Elektronisk meldingsutveksling:mellom første- og annenlinjen. Her erdet etablert et eget prosjekt somgjelder alle kommunene i Grenland(se ovenfor).3.2.Vest-TelemarkFølgende prosjekter/tiltak er underarbeid i Vest-Telemark:• Kompetanseoverføring fra Palliativenhet på STHF. Dette skal ut til alleomsorgssektorene og fastlegene iVest-Telemark kommunene.• Ambulerende audiograf. Audiograffrå STHF reiser rundt til alle omsorgsentraog sykehjem i kommunenefor tilpassing av høreapparat. Detteer et tilbud til alle innbyggerne ikommunene.• Jordmortjenesten i Vest-Telemark -felles beredskap. STHF har overtattjordmorberedskapen for fødendemed 1,5 timers reiseveg. Det pågårnå rigging av 24 timers beredskap iet samarbeid med de 6 kommunene.• Samarbeid om røntgen mellomSTHF, Vinje kommune ogTokke/Vinje legevakt. Røntgenromskal innredes i lokalene til legevakta.Enklere skader skal kunne avdekkes isamarbeid med røntgenavdelingenpå STHF i Skien.• Elektronisk meldingsutvekslingmellom sykehus og primærhelsetjeneste.Kommunene ønsker å starteopp et prosjekt for å legge til rettefor meldingsutveksling mellom 1. og2. linjetjenesten.3.3.Midt – TelemarkKommunene Nome, Bø og Sauheradhar siden september/oktober 2009drevet et helseprosjekt i Midt-Telemark.Prosjektet er forebyggende, med fokuspå diagnosegruppene diabetes, kols oghjertesvikt; altså typiske livsstilssykdommer.Metoden i prosjektet er å tilbyfysisk aktivitet med høy intensitet i tilleggtil kompetansehevingstiltak overforbåde brukere, pårørende og kommunaltansatte.Et nært samarbeid med STHF er heltsentralt for prosjektet. For det første harde prosjektansatte hospitert ved sykehuseti et halvt år for å øke sin kompetanse,noe som har gitt viktig samhandlingskompetanseog gode kontakter.Disse kontaktene har som en følge avsamarbeidet kommet ut i kommuneneog holdt kurs for kommunalt ansatte.Dette har blitt svært godt mottatt.Prosjektet vil i tiden framover sendeutvalgte ansatte fra kommunene tilsykehuset for å hospitere som et leddi å utvikle kommunale spesialister.Lærings -og mestringssentrene(LMS)både i Skien og på Notodden er viktigesamarbeidspartnere for prosjektet. Dedrar ut til kommunene og har brukerundervisninginnen ulike fagområder.Det kan være medikamenter, diagnoser,motivasjon, aktivitet o.s.v. Dette er enviktig del av tilbudet i prosjektet, og etpositivt svar til sentrale myndigheter.Deltakelsen er særlig høy ved at undervisningentilbys lokalt, noe deltakernesetter stor pris på.3.4.Øst – TelemarkSamarbeidsavtaler på tjenestenivå bleinngått mellom sykehuset på Notoddenog kommunene Bø, Hjartdal, Kviteseid,Notodden, Sauherad og Seljord, ogmellom sykehuset på Rjukan og Tinn,Tokke og Vinje. Det er lagt inn møteplanfor evaluering og utvikling av samarbeidet,med fokus på systematisk forbedringsarbeid,med første møte avvikletpå Notodden 28.10. 2010. Sentraleområder er pasientforløp, felles kompetanseutvikling,gjensidig hospiteringog håndtering av uønskede hendelser.Samarbeidsprosjektet Brobyggerenmellom lokalt DPS og Notodden kommune,Psykisk helse, NAV, Noproarbeidsmarkedsbedrift og brukerorganisasjoneneble videreført og utvidet.Helsetasjonen og videregående skole erinvolvert med tanke på forebygging ogtidlig intervensjon. Rusfeltet ble tilførtegne prosjektmidler til utvikling av”Notodden-modellen”. Det ble etablertfelles overordnet styringsgruppe for alledelprosjekter innen rus-psykiatri. Hersitter sentrale ledere fra alle involvertevirksomheter. Nettverkssamlingen”Brobyggerdagen” arrangeres 1-2 gangerper år og samler ca 100 personer.STHF Notodden arrangerte tellendefagdager for egne ansatte og samarbeidsparterinnen temaene ME / CFS,40Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


atrieflimmer, oppmerksomhetstrening(15 timer) og 15-timers emnekurs,indremedisin for leger. I samarbeid medNotodden kommune ble det holdtkveldskurs om hjerneslag, sårbehandlingog palliasjon. STHF Rjukan arrangertefagdagen”Etikk og læring” medmidler fra HiT, og samlet ca 100 personeri september. Utgangspunket varsamarbeid om bedre praksis i sykehusog kommuner for sykepleiestudenter.4 Arbeidet framoverArbeidet med samhandling her iTelemark er nå inne i et svært godt spor.I løpet av første halvår 2011 vil vi forhåpentligvisha på plass en robust samhandlingsstrukturi alle de 4 regionene ifylket. Samtidig som vi følger opp deinnsatsområdene og prosjektene som viallerede er i gang med, vil både perspektiverog målgrupper gradvis utvides.Blant annet vil det være naturlig å løftefram barn- og unge perspektivet sterkere.Også innsatsen mot arbeidsrettetrehabilitering bør forsterkes.Psykisk helse og rusVed Psykiatrisk klinikk (Pk) har vi i 2010vært særlig opptatt av å gjennomføreutviklingsarbeid som er nedfelt i klinikkensstrategiske plan for 2009-2011.Herunder:Samarbeid med Psykiatrien i Vestfold(PiV)Pk og PiV har utviklet et nært og godtsamarbeid om aktuelle problemstillingerfor vårt sykehusområde. Et bredtsammensatt samhandlingsutvalg har i2010 utarbeidet Områdeplan TSB (vedtatti styret i juni) og OmrådeplanPsykisk helse framlagt for styret idesember. I tillegg til felles tjenesteerklæringerfor sentrale pasientgrupper,er det utarbeidet felles kurs og kompetanseplanfor våren 2011.Rusrelatert problematikkArbeidet med å styrke rusfaglig kompetanseog å integrere rusrelatert problematikki den kliniske hverdagen harhatt høy prioritet.Ruskompetanseteamet har gjennomførtkompetansekartlegging-, kompetanseutvikling-og holdningsutviklendetiltak.Desentraliseringen av LAR og forankringav denne på DPS-nivå er gjennomførtmed 2010 som første hele driftsår.3-sengs ø-hjelp rus post har hatt sittførste hele driftsår og det er sikretvidere finansiering av tiltaket.ACT-team ble etablert i samarbeid medSkien kommune.Aktivitetssenteret i bygg 5 ble etablertog satt i drift.Prosjekt Barne- og pårørendeansvarligble startet med 50% prosjektstilling.UPS ble i 2010 underlagt Psykiatrisk klinikkpå midlertidig basis.DPS'ene har fått utvidede oppgaver ogskal ta imot akuttinnleggelser 24/365.To av klinikkens psykiatere disputertetil doktorgrad i 2010.BrukerutvalgetBrukerutvalget ved Sykehuset Telemarkhar 8 medlemmer og hadde 7 møter i2010. Pasient-og brukerombudet og 3representanter fra sykehuset deltar imøtene.Leder og nestleder er fra brukerrepresentantene.Leder er Birgit Lia (fraTelemark fylkeskommunale eldreråd)og nestleder Jan Crowo (FFO). Utvalgethar hatt de fleste møtene på sykehuset,men har også hatt møter i Kragerø ogpå Rjukan. Utvalget har også vært påbefaring på SAMBA-bygget (SAMBA =Sammen om barna).Utvalget har i 2010 hatt fokus påSamhandlingsreformen foruten økonomiog brukerrelaterte saker. Møtene er iforkant av styremøter slik at brukerutvalgetkan uttale seg om saker som skalbehandles der.Utvalgets medlemmer har deltatt i flereprosjektgrupper – bl.a. IP (Individuellplan), akuttmottak (herunder Triage),samarbeide Vestfold-Telemark og møterom samhandlingsreformen.Utvalgets leder og nestleder møter isykehusstyret som observatører, ogleder er medlem av Kvalitetsutvalget.Et nytt tilbud ved psykiatrisk klinikk er aktivitetssenteret i bygg 5. Foto: Gisle NommeSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 41


Lærings- ogmestringssenteret - SkienLærings-og mestringssenteret (LMS) ersykehusets undervisningssted for pasienterog pårørende i grupper, og er nåinne i sitt 5.driftsår. LMS holder til i bygg70 ved sykehuset i Skien (den gamlehjelpemiddelsentralen). Bygget er tilgjengelig,og egner seg godt som ennøytral møteplass.Det er 2 Lærings- og mestringssentra iSykehuset Telemark, på Notodden (seunder Klinikk Notodden/Rjukan) og iSkien. Betanien Hospital i Skien harogså et LMS. Vi har samarbeidet heletiden, og henviser til hverandre i forholdtil kurstilbud osv.LMS organiserer kurs for pasienter somhar fått en langvarig sykdom eller funksjonshemming,og deres pårørende.Formålet er ”Læring for mestring avhverdagen.” I senteret skal fagkompetanseog brukerkompetanse sidestilles.Det betyr at personer, som har erfaring iå leve med en sykdom eller funksjonshemming,trekkes med i planlegging oggjennomføring av kursene.I 2010 ble det avholdt 61 kurs, mangeav de over flere kursdager. Det deltokca.650 personer. Eksempler: Diabetes 1og 2-kurs, ”Å leve med smerter”, kurs forde med brystkreft, prostatakreft, astma,tinnitus, nyrepasienter, slag, Parkinson,Kols, røykesluttkurs, hjertekurs, stomikurs,hypothyreose osv.LMS tilbyr også kurs og opplæring tilhelsepersonell, i rollen som veilederefor pasienter og pårørende. LMS, sammenmed Porsgrunn og Bamble, fikkprosjektmidler av Helsedialog til ågjennomføre kurs for helsepersonell ikommunene, innen temaene diabetes,kols, hjerte. Den første kursrekka blegjennomført i november 2010, og denneste blir i februar 2011. Gjensidigkompetanseheving, og felles fagligearenaer mellom sykehus og kommuner,blir viktig i forhold til å gjennomføresamhandlingsreformen.LMS skal være en tilgjengelig møteplass,og lokalene benyttes til fagmøter,temamøter, veiledningsgrupper, selvhjelpsgrupperosv .Brukerorganisasjoner har tilbud omkontorplass med PC og telefon, og noenav de har faste treffdager, i 2010: LHL(Landsforeningen for hjerte- og lungesyke),HLF ( HørselhemmedesLandsforening), ME-foreningen,Thyreoidea-foreningen, LFS (Landsforeningenfor slagrammede) og ”Aktivi Grenland” .LMS var, i 2010, medarrangør, sammenmed brukerorganisasjoner, i flere store,åpne møter i konferansesenteret tilSTHF, bl. a. med PROFO: ”En oversiktover behandling av prostatakreft” v/ dr.Andreas Stensvold, med Diabetesforbundetom diabetes v/dr. Trond GeirJenssen, med Thyreoideaforbundet omutvikling innen stoffskiftesykdommerv/journalist Per Egil Hegge og dr. IvarGuldvog osv.På LMS er det et rom med 2 PCerm/internett-tilgang, som er tilgjengeligfor alle som bruker huset. LMS har endel brosjyremateriale, bøker, DVDer osv,hovedsakelig fra bruker -organisasjonene,som kan lånes ut.Mer informasjon om Lærings-ogmestringssenteret på internettsida:www.sthf.no/lmsLærings- og mestringssenteret– NotoddenLærings- og mestringssenteret (LMS) påNotodden holder til i et rekkehus nærsykehuset og kunne feire 10 års drift ogutvikling i høst- markert med faglig ogkulturelt innslag, bevertning og hyggeligehilsener. Æresgjester var RagnhildLandsverk og Svein B Solheim, sentralekrefter i etableringen av senteret.Aktivitetene på LMS gjennomføres i tettsamarbeid med det kliniske fagmiljøetog brukerorganisasjonene. Vi har godkontakt med LMS i Skien. Begge stederhar tilbud til de store diagnosegruppene,ellers informerer vi om hverandreskurs. LMS Notodden driver ogsåpoliklinisk hjerterehabilitering.Arbeidsområdene omfatter:- Planlegging, gjennomføring og evalueringav opplærings- og rehabiliteringstilbudinnen somatiske diagnoser.Undervisning og veiledning påsomatiske kurs- Tilrettelegging for kurs i regi av DPSNotodden Seljord- Pedagogisk-psykologisk opplæring avansatte- Nettverk for brukerrepresentanter, ogkontakt/sekretæriat for brukerrådet iklinikken- Klinikkens hovedkontakt for individuellplan (IP) i STHF- Stabs- og utviklingsoppgaver (planogstrategiarbeid, eksterne oppdrag)- Deltakelse i ulike fora for samarbeidmed primærhelsetjenesten og andreaktuelle parterGjennomført i 2010:- Psykisk helsevern: Ikke gjennomførtkurs. Det jobbes med å innlemmekurstilbudene i pasientforløpet ogsenke terskelen til slike kurs. Planlagtekurs ble avlyst pga få påmeldte.- Somatiske kurs: 23 Kurs innen cøliaki,diabetes type 1, diabetes type 2, hjerneslag,hypotyreose, IBD, åpne forpasienter og pårørende/nærpersoner.Bidrag i Kreftforeningens kurs”Livslyst når..”- 8 Grupper hjerterehabilitering (hverpå 10 samlinger over 5 uker) etterinfarkt /PCI-behandling, med egnesamlinger for pårørende- ”Leve nå”, rehabilitering på tvers avdiagnoser, 10 ukentlige samlinger.Prosjektfinansiert fra NKLMS, prosjektlederBrita R Iversen. Modellen bleutprøvd og funnet nyttig vedsammensatte somatiske, langvarigetilstander :For- og ettersamtaler medpsykolog, prosessorientert/kognitivtilnærming, 10 ukentlige samlinger.Tverrfaglige tematimer og tilpassetaktivitet med avspenning. To av kursledernejobber med en fagartikkel.- Røykesluttkurs støttet av LHL og samarbeidendeorganisasjoner- Formell etablering av Brukerråd klinikkNotodden Rjukan 19.04. Rådethar hatt to møter og brukerrepresentanterhar deltatt i omstillingsprosjekt42Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


somatikk og i plan- og strategiarbeidved DPS . LMS benyttes også sommøtested for organisasjonene.- Grunnopplæring i brukermedvirkningfor alle ansatte ble gjennomført i vinter-vårhalvåret.Dette tas nå inn i revidertopplegg for opplæring av nyansatte.LMS Notodden hadde innleggom temaet ved kursdag for nyansattei STHF, Skien- Klinikkens hovedkontakt for IP.Planlegging og gjennomføring av dialogmøte/fagdag om IP sammen medprimærhelsetjenesten 11.11 i Skien.- Planlegging og gjennomføring avfagdager for helsepersonell: 3-timerstverrfaglig kurs om hjerneslag, 15 timerskurs i Oppmerksomhetstrening,6 timers kurs om ME/CFS ogAtrieflimmer/andre rytmeforstyrelser,15 timers kurs for allmennleger, generellindremedisin (kursansvarlig overlegeHanne Thürmer), 2 kveldskurs isykepleiedokumentasjon, fagdag omEtikk i samarbeid med HiT og klinikkenfor øvrig, samt fagdag omHåndtering av vold og trusler i møtemed pasienter- Hovedkontakt for Prosjekt Midt-Telemark helsekommune:Undervisning /veiledning innen temadiabetes, hjertesvikt og helsepsykologii samarbeid med medisinsk seksjonNotodden- Eksterne oppdrag i form av foredragog veiledning, bla til Nav og ulikepasientorganisasjoner- Rehabiliteringsplan for sykehusområdetTelemark-Vestfold, arbeidsgruppenehjerterehabilitering ogkoordinerende enhetMer informasjon:LMS Notodden:http://www.sthf.no/pasienter/Larings--og-mestringssenter---Notodden/Kvalitetsarbeid/internrevisjonMål og resultaterMåltall for kvalitetsarbeidet i 2010, som i foregående år, var 1,2 meldte avvik pr årsverkog 85 % lukkede avvik til enhver tid. Klinikkene har i tillegg rapportert på godeeksempler fra sitt forbedringsarbeid på minimum 2 områder i 2010, som bidrag tilpositiv kunnskapsdeling på tversUtvikling hendelser pr kategori 2008 - 2010:Resultat 2010 2009* 2008*Pasientklage 261 200 193Pasientskade 638 583 657Generelle avvik 1607 1211 1333Revisjonsavvik 68 63 80Personalskade 294 272 314Totalt 2868 2 353 2 591Hendelser fordelt pr kategori 2010:Skade på ansattGenerelle avvikSkade på pasientRevisjonsavvikPasientklagepartnere – utvikling 2010 vs. 2009:Vurdering - kvalitetsarbeidet:Av totalt 294 registrerte personalskader,har 128 hatt en alvorlighetsgrad (sykemelding,legebehandling mv.) som harkrevd innrapportering til NAV. Den nedadgåendetrenden fra 2009, har snudd i2010.Antallet generelle avvik har hatt en storøkning i 2010. Stikkprøver viser atmange av avvikene hører hjemme ikategorien pasientskade.Fra klinikkenes rapportering på godeeksempler fra sitt forbedringsarbeid,kan nevnes koordinering av arbeidetmed individuell plan i hele helseforetaket,tiltak for å kvalitetssikre vurderingeri forhold til selvmordsrisiko, forbedringeri pasientlogistikk, sikring av innkallingtil polikliniske kontroller, samordningog samarbeid, e-læring, pasientsikkerhetstiltakinnen smittevern og legemiddelhåndtering.Avvik til/fra eksterne samarbeidspartnere – utvikling 2010 vs. 2009:Resultat 2010 2009*Antall avvik 86 30Merknad *: Tall fra Klinikk Notodden/Rjukan medberegnet fra 1.7.2009.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 43


Revisjonstema 2010Aktuelle revisjonstema 2010Tema/revisjoner1 Medisinsk - teknisk utstyr 22 Dokumentasjon av sykepleieobservasjoner 03 Sykefraværsoppfølging 24 Avviksbehandling alle områder 75 Medisinhåndtering, inkluderer også Pasientorientering ved utskriving 146 Journalforskriften (bla epikrise, notater) 07 Informasjon til pasienter, dokumentasjon i journal 38 Informasjon og kommunikasjon om smittefare. Opplæring i bruk av verneutstyr 39 Generelle spørsmål om internkontroll - helse, kvalitetsutvalget, AKS 110 Oppfølging av tidligere revisjoner (interne og eksterne) 1411 Tjenesteplaner, lønnsutbetalinger, registreringer i Portalen 012 Kodekvalitet 013 Dokumentasjon av rehabilitering – faggruppene – for å utløse korrekt takst 014 Sjekke logg, ”blålys funksjonen” 515 Avlønning, arbeidstid, produksjonsavtaler (psykologer) 016 Rutiner for tilgang til det pasient adm. system samt for håndtering av overtredelse av Helsepersonelloven § 21A. 117 Overlegepermisjon 1Det har vært revidert på 11 av totalt 17 aktuelle revisjonstema.Sykehuset tar i bruk moderne utstyr for å sikre godt renhold – som er viktig over hele sykehuset. Foto: Gisle Nomme44Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Eksterne tilsyn – pålegg fra tilsynsmyndigheter i 2010Vurdering av statusXXXGrønt: Høy grad av styring og kontroll. Tilsynet avsluttet.Gult: Middels grad av styring og kontroll. En del er rettet opp, men noe gjenstår.Rødt: Lav grad av styring og kontroll. Vesentlige mangler. Oppfølging pågår.I beskrivelse av status vektlegges tilsynsrapportenes avvik. Det er viktig å merke seg at antall avvik, ikke gir et fullstendig bilde avstyring og kontroll.HELSETILSYNET I TELEMARKMedisinsk serviceklinikk, Radiologisk seksjon, SkienTilsyn med radiologiske tjenester gjennomført 2009. 2 avviksom gjelder risiko for forveksling av røntgenbilder/ opplysninger,manglende forsvarlighet ved mottak av henvendelsertil radiologiske undersøkelser og tilbakemelding påutført undersøkelse.Klinikk Notodden/ Rjukan, radiologiske tjenesterTilsyn med radiologiske tjenester gjennomført i 2009.1 avvik som gjelder manglende sikring av forsvarlig mottakav henvisninger til radiologiske undersøkelser og forsvarligtilbakemelding av svar på at undersøkelsen er utført.Oppfølging pågår. Vil i hovedsak bestå i Meldingsløftets løsningersamt kostnadskrevende systemoppdateringer hosekstern leverandør. Disse kan først påventes gjennomførtvåren 2011. Nye risikoreduserende prosedyrer er innførtsom strakstiltak. Samtidig er det gjennomført opplæring forå sikre avviksregistrering og oppfølging av hendelser/nesten- hendelser.Oppfølging pågår.XXKlinikk Notodden/Rjukan, seksjon for kirurgi, gynekologi og akuttmedisin, LOTXTema for tilsynet var om seksjonen yter forsvarlige helsetjenesterved elektiv innsettelse av hofteproteser og vedbehandling av hoftebrudd. Det ble påvist at forsvarlighetenikke sikres tilstrekkelig gjennom internkontroll og styringssystemer.Gjennomført september 2010.Oppfølging av tilsynet pågår.Medisinsk klinikk, nevrologisk enhet, SkienTilsyn med mottak, registrering og behandling av henvisninger.2 avvik som gjaldt mangelfull sikring av informasjontil pasientene i forbindelse med vurdering av henvisningerog timetildeling ved nevrologisk poliklinikk og at helsehjelpikke alltid gis innen frist som er vurdert som forsvarlig.Gjennomført 2009.Oppfølging av tilsynet pågår. Bla gjelder dette presiseringav ansvarsforhold ved vurdering av henvisninger og forbedringav pasientinformasjon.XSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 45


Medisinsk klinikk, lungepoliklinikken. Hendelsesbasert tilsynXAvvik ved håndtering av henvisninger og pasientinformasjon.Gjennomført 2009.Avsluttet av Helsetilsynet ved at nye maler for pasientinformasjonog standardbrev til henvisende lege samtprosedyre for stikkprøver i journal, innføres.Læringspotensialet for andre seksjoner og klinikkerfremheves av helsetilsynet.Palliasjon. Hendelsesbasert tilsynPlutselig uventet dødsfall varslet til Statens Helsetilsynsnyetablerte utrykningsgruppe, i tråd med ny varslingsplikt.Undersøkelse gjennomført av Helsetilsynets utrykningsgruppei samarbeid med Helsetilsynet i Telemark.Oppfølging pågår. Intervjuer, undersøkelser og gjennomgangav forløpet er gjennomført. Dokumentasjon er oversendtog prosedyrer er revidert. Tilbakemeldt fra Statenshelsetilsyn. Overført til videre behandling hos Fylkeslegen iTelemark.XGod og nær menneskelig kontakt står sentralt ved palliativ enhet. Foto: Gisle Nomme46Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Prehospital klinikk, ambulansetjenesten. Hendelsesbasert tilsynXBrudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenestelovens§ 2-2, ved at ambulanse var uten forskriftsmessigbemanning på deler av et skift i desember 2009.Avsluttet av Helsetilsynet i mai 2010, ved Prehospital klinikkstydeliggjøring og bekjentgjøring av aktuelle prosedyrer,om bla sikring av fullverdig ambulansebemanning vedsykdomsfrafall.Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten. Hendelsesbasert tilsynXBrudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenestelovens§ 2-2. Det ble gitt feil behandling til pasient undertransport i september 2009.Det er iverksatt tiltak med innskjerping av retningslinjer ogkrav til tydelig og nøyaktig kommunikasjon mellom helsepersonellsom samarbeider om pasientbehandling.Avsluttet av helsetilsynet i november 2010. Helsetilsynetkonkluderte med at årsaken skyldes kommunikasjonssviktog at helsepersonell ikke individuelt har brutt lovbestemteforpliktelser.Kvinneklinikken, seksjon barsel, LOTTilsyn med barselomsorgen. Rettet mot liggetid, oppfølgingav mor/barn og samhandlingsavtaler med helsesøstertjenesten.Oppfølging pågår. Tilsynet foregår i to trinn: Trinn 1 ergjennomført ved at dokumentasjon, bla liggedøgn, samarbeidsavtalerfor oppfølging og pasientinformasjon, er oversendt.Trinn 2 startet i september med telefonintervjuer,innhenting av journaler, og annen relevant dokumentasjonfra utvalgte HF. STHF har ikke mottatt noen henvendelse.X“Hei – se på meg også”. Foto: Gisle NommeSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 47


Kirurgisk klinikk, ortopedisk seksjon, SkienXTilsyn med forsvarlig pasientbehandling. 2 avvik som gjeldermanglende sikring av enhver tid forsvarlig behandling.Informasjon om sykdom og behandling ble gitt med uvedkommendetil stede. Tilsynet ble gjennomført i 2008.Avsluttet i september 2010, ved at Helsetilsynet godkjenteetablerte rutiner for kontroll av forsvarlig oppfølging av ø.hjelp pasienter. Dette skjer ved at det lages ukentlige rapportermed oversikt over pasienter hvor hastekategori eroverskredet som følges opp av klinikksjefer og involverteseksjoner. Helsetilsynet hadde fra før av godkjent sikringstiltakfor å gi informasjon skjermet.Kirurgisk klinikk, plastisk kirurgisk seksjon. Hendelsesbasert tilsynXFylkeslegens oppfølging skjer på bakgrunn av flere klagerpå gjentatte utsettelser av behandling og feil informasjon.Gjelder gruppen av pasienter som står i kø for å få utførtsekundær brystrekonstruksjon.Arbeidet er i gang og skjer i tett dialog med Fylkeslegen iTelemark.Psykiatrisk klinikk. Hendelsesbasert tilsynSelvmord. Tilsynet gjelder samhandling mellom Psykiatriskklinikk og Skien kommune.Under oppfølgingXSTATENS LEGEMIDDELVERKBlodbanken, Notodden og Rjukan, Klinikk Notodden/ RjukanX12 avvik og 5 anmerkninger. Generelt inntrykk var at virksomhetendrives etter gjeldende regelverk. Utfordringenhar vært omlegging av kvalitetssystemet etter overgangenfra Blefjell sykehus HF til Sykehuset Telemark HF.God styring og kontroll. Tiltaksliste over hvordan avvikeneskal lukkes utarbeidet og tiltak igangsatt.Blodbanken, Sykehuset Telemark, Skien, Porsgrunn og KragerøX5 avvik og 1 anmerkning. Generelt inntrykk var at virksomhetendrives etter gjeldende regelverk.Kvalitetsstyringssystemet virker tilfredsstillende utbygget.Innføring av mer formaliserte risikovurderinger kan vurderes.God styring og kontroll. Tiltaksliste over hvordan avvikeneskal lukkes utarbeidet og tiltak igangsatt.48Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


Blodgiverne gjør en flott og helt nødvendig innsats for sykehuset. Mange takk! Foto: Gisle NommeARBEIDSTILSYNETPrehospital klinikk, ambulansetjenesten, Skien4 pålegg i 2008. Mangler i utforming og innredning/sikringog tilrettelegging av arbeidslokaler inkl garasjeanlegg,manglende risikovurdering av arbeidsoppgaver/HMS inklsmittevern samt mangler ved desinfeksjons-, vaske- og toalettmuligheterog rutiner smittevern ifht arbeidstøy og personligverneutstyr.Det ble også påvist klemfare mellom kjøreport og gulv.Ny ambulansestasjon stod klar i september og er i full bruk.Riktignok gjenstår det en dør, men det er i prosess.Garasjene ferdigstilles i midten av januar og blir tatt i bruksenest 1. februar. Da vil påleggene være fullt ut innfridd.Arbeidet har vært noe forsinket, og Arbeidstilsynet harvalgt å gi dagmulkt for deler at denne perioden.XMATTILSYNETSeljordXIngen funn som leder til påpeking av plikt eller varsel omvedtak.God styring og kontroll.Skien, personalkantine/kjøkkenXIngen avvik. Omtales som velfungerende.God styring og kontroll.Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 49


DIREKTORATET FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP, DSBServiceklinikken, hotell seksjonen, enhet for forsyning.XHåndtering og transport av medisinsk og klinisk avfall.Postalt tilsyn høsten 2010, der sykehuset ble bedt om enomfattende redegjørelse om internkontroll. Nytt tilsynsområdefor DSB.Avventer tilbakemelding på redegjørelsen fra DSB.Serviceklinikken, Kirurgisk klinikk, Klinikk Notodden/RjukanXGjennomført august 2010. Ikke alle avvik fra forrige revisjoni 2009, var fulgt opp. 3 avvik som gjaldt mangler i opplæringenav ansatte i bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU),at feil i elanlegg ikke blir registrert på en systematisk måtesamt at det for elektro mangler rutiner for sikkerhet påarbeidsstedet (sikker jobbanalyse). Det ble også påpekt atikke alle avvik fra forrige revisjon i 2009 var fulgt opp, menat arbeidet var godt i gang. Tilsynet fremhevet også atarbeidet med å samordne internkontrollsystemene mellomsykehusene, ikke var fullført.Oppfølging pågår. Det er etablert felles prosedyre som skalsikre enhetlig og høy standard på opplæring og vedlikeholdav kunnskaper i MTU.Det er lagt plan for forbedringer i system for og bruk avavviksregistrering i elanleggene.Sikker jobbanalyse er på plass.FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELINGServiceklinikken, hotellseksjonen, enhet for forsyningXMangelfull internkontroll /dokumentasjon av håndteringfarlig avfall. 2 likelydende avvik gitt i Kragerø, Skien,Porsgrunn, Notodden/Rjukan. Gjennomført 2010.Oppfølgingen av tilsynet pågår.KOMMUNALE BRANNVESENSkien2010: Mangelfull risikovurdering og instrukser for håndteringav korridorpasienter.Mangler vedrørende rømningsvei og brannskiller/brannisoleringav ventilasjonsanlegg.Oppfølging av avvik fra 2009 som gjelder korridorpasienterog risikovurdering, dokumentasjon av brannsikkerhet varikke godkjent.Oppfølging pågår. Mye er på plass. Sikring av ventilasjonsanleggvil etter planen sluttføres i 2011. Det er gitt påleggom manglende dokumentasjon av brannsikkerhet. Detarbeides med å følge opp pålegget og brannvernleder er idialog med brannvesenet. Forøvrig avventes tilbakemeldingfra brannvesenet på det som er meldt sluttført.X50Sykehuset Telemark HF Årsrapport 2010


PorsgrunnGjennomført 30.11.10.Avventer rapportRjukanXKun anmerkninger: Merking av rømningsveier og manueltslukkeutstyr, dokumentasjon på gjennomført brannopplæringog at brannvesenet mangler oversikt over aktuellekontaktpersoner ved hendelser.Avsluttet. Ikke krav til tilbakemelding, er fulgt opp.NotoddenRømningsplaner ikke oppdatert, manglende rømningsvei,manglende årskontroller og brannøvelser.Oppfølging pågår. Rømningsplaner oppdatert, rømningsveiunder installering (trapp), system for årskontroller etablertog brannøvelser er eller vil bli avholdt.XELTILSYNKragerøXIngen avvik. Tilsynsmyndigheten fremhevet at internkontrollener satt i system.God styring og kontroll.Skien9 avvik. Mangler knyttet til underfordelinger, eiers plikt til åpåse at leietaker følger krav til ettersyn av elanlegg ogautorisasjon av leietakers vedlikeholdsperson.Under arbeid. Etter avtale med Skagerak Energi, skal oppfølgingenvære ferdigstilt innen utgangen av januar 2011.XPorsgrunn20 avvik knyttet til hovedtavle og underfordelinger inklTrafo, samt utvendig elanlegg belysning og varmekabler.Under arbeid. Etter avtale med Skagerak Energi, skal oppfølgingenvære ferdigstilt innen utgangen av januar 2011.XRjukanIngen feil eller mangler som krever oppfølging.God styring og kontroll.XSykehuset Telemark HF Årsrapport 2010 51


Sykehuset Telemark HFTelefon 35 00 35 00E-post: postmottak@sthf.noOrg. nr. 983 975 267www.sthf.noSykehusrevyen eret populært innslagi sykehusets “indre liv”– med sitt humoristiske blikkpå virksomheten og på oss somjobber der. Foto: Jørn ErtsaasSykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

More magazines by this user
Similar magazines