Last ned - Røde Kors

rodekors.no

Last ned - Røde Kors

Røde Kors RogalandINFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 2 - NOVEMBER 2011 23. ÅRGANGRøde KorsTrår til for vitneneI denne utgave:Ferie for alleHvert år får hundrevisav barn og foreldre etferietilbud, takket væreRøde Kors.side 4 og 5Henry til allebarnehagerNå skal alle barnehagebarnlære hvordan debør opptre når uhelleter ute.side 9Vitnestøtteordningen i StavangerTingrett har vært en suksess. - Tryggevitner er gode vitner, mener sorenskriverHelge Bjørnestad og vitnestøttekoordinatorJan Alsos.Les mer side 7.Rullende kontorHjelpekorpsene i Sør-Rogaland er nå utstyrtmed sitt eget rullende kontor, som skalbrukes ved leteaksjoner og andre aktiviteter.Les mer side 6.Stillheten etter22. juliHaugesund Røde Korsvar på pletten for lokalsamfunnetetter 22. julitragedien.side 8 og 9


2 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 3Lederav John SjursøDen viktige ferienNoen barn kommer aldri på ferie. Midt i det rikeRogaland er det faktisk ganske mange av dem. Dehar lite spennende å fortelle når de møter vennenei skolegården etter ferien.Røde Kors sitt tiltak Ferie For Alle skal bøte på dette.Frivillige stiller opp i egen ferie og sørger for å gibarn med en litt vanskeligere hverdag noe å gledeseg over. Ungene opplever ting sammen med tydeligeog omsorgsfulle voksne. De får klare reglerog gode tilbakemeldinger, ting er forutsigbare – ogde blir sett.I sommer dro 14 familier sammen med 15 frivilligefra Røde Kors til Haraldvigen utenfor Kristiansand.Det var ellevte sommeren turen ble arrangert, og idette nummer av Røde Kors Avisa kan du lese hva etslikt opphold kan bety for de som deltar.I høstferien var det klart for tur til Utsira, der bl.a.Karmøy Røde Kors Omsorg for andre år på radgjorde en ekstraordinær innsats. 31 barn og 12 lederefikk fem uforglemmelige dager i havgapet, ogdet var en sliten, men lykkelig, gjeng som satte fotenpå land da ferien var over.Rent formelt skal alle familiene som deltar, ha etbarn i aldersgruppen seks til tretten år. Familieneblir foreslått av sine hjemkommuner og plukket utav Røde Kors på bakgrunn av begrunnelsen som gis.Tiltaket Ferie For Alle betyr mye for de som får delta.Det er derfor dette er blitt en viktig del av RogalandRøde Kors sitt arbeid.Takk til alle som støtterRøde Kors sitt arbeid entendet er med frivillig innsatseller økonomisk.Fremmøtte på torget i Egersund fikk informasjonom hva medlemskap i Røde KorsBeredskapsvakt innebærer.President i Røde Kors, Sven Mollekleiv holdtappell på torget, og snakket om at vi allekan bidra med noe når det virkelig gjelder.Flere lokalforeninger vil starteetter hvert. På våre nettsiderwww.rodekors.no/beredskapsvaktkan du sjekke om tiltaket erigangsatt i din kommune.Rogalendinger bidrar vedUtgiver:Rogaland Røde Korsmed Flekkefjord bystore katastroferPost- og besøksadresse:Hovebakken 1, 4306 SandnesTelefon: 51 66 83 30Telefax: 51 66 83 35Webside: www.rodekors.no/rogalandE-MAIL: dk.rogaland@redcross.no«Avisa’s» opplag:120 000Distribueres gjennom Norpost ASRedaktøransvar:Turid MongRedaksjonsutvalg:Per Arne Lea, Trond Anfinnsenog John SjursøTrykking:Nr 1 Trykk AS - 63 80 50 80Annonser OG LAYOUTMedia Direct Norge ASGråterudveien 1, 3036 DrammenPostboks 2385, 3003 DrammenTel.: 32 20 56 00Alle henvendelser omannonser rettes tilMedia Direct NorgeDelegasjonen fra Rogaland besøkte bl.a. det internasjonale Røde Kors-museet i Castiglione delle Silvere. Her ble delegasjonen tattgodt imot og gitt en spennende historietime. Reiseleder Gisle Kavli, generalsekretærens spesialrådgiver for formidling, krydret reisenmed små seminarer av beste merke.Rogalendinger på studietur:Krigen som skapte humanitetDistriktsstyret i Rogaland Røde Kors gjennomførte i høst en studietur til Solferino iNord-Italia. Det var her ideen om Røde Kors ble født.Slaget ved Solferino i Nord-Italia den 24. juni 1859 var etav de mest redselsfulle i menneskehetens historie. 350.000soldater deltok. Etter et ni timer sammenhengende kaosav geværskudd, bajonetter, nedslakting og lemlestelse, lå40.000 menn i et mareritt av lidelse og skrek etter hjelp. Defleste var hugget halvt i stykker.Den sveitsiske forretningsmannen Henri Dunant, da 31år gammel, opplevde uforvarende dette helvete på jord.Han maktet å organisere frivillig behandling av de sårede,i landsbyen Castiglione like ved slagmarken, og opplevdeder den merkverdighet at lokalbefolkningen ikke brød segom de såredes nasjonalitet. Tutti Fratelli, lød mottoet. Allebrødre – enten de lidende var østerrikere, franskmenn elleritalienere. De førstnevnte tapte slaget mot de to sistnevnteforøvrig, men de viktige historiske konsekvenser var noenhelt andre.Henri Dunant skrev etter skrekkopplevelsen en liten bok:Les souvenir de Solferino; Minner fra Solferino. Boken lagrunnlaget for at den første Geneve-konvensjonen omrettighetene til soldater i krig ble undertegnet fem år etter.Året deretter ble Det Internasjonale Røde Kors etablert,også det i Sveits, tilskyndet av at Dunant var sveitser.I 1864 skrev tolv nasjoner under på de ti artiklene i denførste Genevekonvensjonen. Senere er konvensjonen gjentatteganger oppjustert med tilleggskonvensjoner, ratifisertav 190 stater og gjelder som bindende sedvanerett for alleverdens land.Fra å være en organisasjon for å ta vare på menneskers rettigheteri krig, ble Røde Kors en organisasjon også for menneskersrettigheter i fred – enten de rammes av sult, naturkatastrofer,sykdom eller overgrep.Hvis det skjer noe alvorlig der du bor, kan Røde Korskontakte deg da, og spørre om du kan hjelpe?Dette spørsmålet dumpet ned i postkassene til alle husstandenei Suldal kommune en dag i august. Lansering av RødeKors Beredskapsvakt i Suldal ble en fantastisk mobiliseringav velvilje blant innbyggerne i kommunen.Av: Anne Sofie GrønnTopp moderne legesenter med legevakt, spesialister,eget røntgensenter med CT, MR, Røntgen og ultralydLei av lang kø?Trim Towers ved Kvadrat - www.kolibrimedical.no - 52 69 69 69Suldal Røde Kors hadde stand på torgetfredagen etter for å gi ytterligere informasjonom hva dette dreier seg om.- Responsen har vært overveldende, ogaldri før har Suldal Røde Kors møtt slikvelvilje og interesse blant våre medbygdinger.Dette sier leder Geir Brustveit i SuldalRøde Kors, som selv sto på stand for åverve beredskapsvakter.Det har i tiden etter lanseringen, strømmetinn med henvendelser fra folk somønsker å være med i Røde Kors Beredskapsvakt.Egersund som nummer toEgersund Røde Kors var nummer to iRogaland som lanserte tiltaket. Lanseringsdagenfalt sammen med foreningens70-års jubileum 10. september, ogde frivillige fra Egersund Røde Kors vistegodt igjen på torget.Også her har folk sagt ja til å stille oppved en alvorlig hendelse.- Vi sender i disse dager ut invitasjontil en informasjonskveld. Deretter vilalle få tilbud om førstehjelpskurs. Vi månok sette opp mange kurs for å kunnegi alle et tilbud. Det vil derfor bli flerekursdatoer å velge mellom, sier KristianFuglseth, lokalforeningsleder i EgersundRøde Kors.Begge lokalforeningslederne presisererat det er behov for enda flere beredskapsvakter.FaktaEtter flere år med tiltagende flom ogskredfare i landet vårt, samt erkjennelsenav at store katastrofer kanskje også her, ble Røde Kors Beredskapsvaktlansert for to år siden iHordaland, og har siden vokst til åbli et nasjonalt tiltak i Røde Kors.I samarbeid med kriseberedskapeni kommunene etablerer Røde Korsgrupper av medlemmer som fårgrunnleggende opplæring i førstehjelpog beredskap. Gruppene skalvære et supplement til de etablerteredningsetatene når hendelsene erså store at behovet for organisertpersonell er større enn vanlig.Eksempel på oppgaver kan værevakthold og dirigering, omsorg forpårørende, bemanning av forlegningerved evakuering med mer.Alle over 18 år kan bli med ogkontingenten er som for vanligemedlemmer.I tillegg til den første informasjonskvelden,forplikter du deg til en kurskveldper år. Etter første kurskveldvil du motta en vest som du skalbruke under eventuelle oppdrag.


RØDE KORS ROGALAND 5Fem innhaldsrike dagar på Utsira:- Kva er eigentleg ein redningsvest?Av: Anne FerkingstadBarna var med på aktivitetar dei aldri hadde vore med påfør. Mange hadde aldri fiska med stang; ei jente fiska heilttil der ikkje var meir snøre på snella. Fleire hadde aldri vorei båt, og ei jente lurte på kva ein redningsvest eigentleg er?Det er ei nyttig erfaring at når du går lengre ut i sjøen ennstøvlane rekk, ja så blir du våt.Mange familiar har ikkje økonomi til åreise på ferie. For eit barn kan det verevondt aldri å ha ei ferieoppleving å forteljeom. Gjennom Ferie for alle (FFA)ynskjer Rogaland Røde Kors å bidra til atbarn får gode ferieopplevingar i skulensine feriar.For andre året på rad tok Karmøy RødeKors Omsorg i år hovudansvar for einhaustleir til Utsira, og dermed var 31Ferie for mangebarn frå heile Rogaland klar for ei innhaldsrikveke. Barna var i alderen 6 – 12 år,mange med fleirkulturell bakgrunn.12 Røde Kors frivillige brukte sin eigenhaustferie på dette prosjektet.Turen ut blei ei oppleving: Dei fleste bleisjøsjuke, men ferjemannskap, passasjerarog dei frivillige som ikkje blei sjukestilte opp slik at det gjekk bra.Vel framme på Sildaloftet begynte deiCa. 90 000 barn i Norge lever under EUs fattigdomsgrense.For mange barn betyr dette at de ikke får anledning til ådelta på aktiviteter eller oppleve å reise på ferie slik somde fleste andre. Dette vil Røde Kors gjøre noe med! ”Feriefor alle” er et tilbud fra Røde Kors for barn og barnefamilieri vanskelige livssituasjoner.Av: Eli GundersenRøde Kors har i flere år hatt et gratisferietilbud til barn og barnefamiliermed dårlig økonomi. Røde Korsønsker å gi disse barna muligheten tilfleste å koma til hektene igjen. Det bleiutdeling av ullundertøy, panneband,sitjeunderlag og Røde Kors buff. Dettevar ei gåve frå Karmøy Røde Kors Omsorg.Alle fekk to par sokkar, strikka avbesøkstenestedamer frå Nærbø, Saudaog Karmøy. Klede som skulle komegodt med gjennom ei veke med mangeuteaktivitetar.Tysdag formiddag blei det fisking medå ha noe å fortelle om når de kommertilbake til skolen etter ferien. Tilbudeter også ment som et bidrag til å skapesamhørighet i familien, til nettverksbyggingmed andre og for å fremmeinkludering.Oppholdene arrangeres hovedsakligi skoleferiene. De fleste av deltakernefår informasjon om tilbudet via barnevernetog skolehelsetjenesten, somanbefaler ”Ferie for alle” etter hvilkebehov de ser at barna og familiene har.Det er et tilbud til vanskeligstilte barn,der familien sliter økonomisk, eller tilfamilier som kanskje bare trenger åkomme seg vekk og oppleve ting somen familie. Mange av deltakerne aldrihar vært på ferie før.”Ka har du gjort i ferien, då?”Sissel K. Rishaug i Røde Kors sier at”Ferie for alle” er med på å gi barn godestang, leiting etter liv i fjæra og å sjå påhummerfiskarane når dei kom inn meddagens fangst. Etter middag hos Leif påloftet til Jokeren blei det handletur nedei butikken. Til middag var det kokt sei .Mange barn meinte at dei ikkje åt fisk,men alle blei oppfordra til å smake. Deifleste syntes det var godt og forsynteseg fleire gonger. Ettermiddagen bleibrukt i symje-og idrettshallen. Etter detferieopplevelser og noe å fortelle omnår de kommer tilbake til skolen.Det blir alltid spørsmål om hva man hargjort i sommerferien.- Det kan være veldig vanskelig foret barn å ikke kunne svare på dettespørsmålet, sier Rishaug.Ferie for alle er en aktiv ferie, medaktiviteter tilpasset stedet de er på ogårstiden. I sommerferien er detaktiviteter knyttet til sjøen – med fisking,båtliv og bading, mens det på vinteroppholder skigåing og aking. Mangebarn har både lært å svømme og å stå påski på ”Ferie for alle”. Dette gir ungeneen følelse av mestring.– Rogaland Røde Kors har arrangert”Ferie for Alle” opphold i cirka ti år.var det godt å koma til Sildaloftet åfå nykokt krabbe. For mange var detførste gong dei smakte det.Ordføraren invitertePå kvelden inviterte Utsira sin ordførarJarle Nilsen oss til Dalanaustet.Her var det snacks, bingo og Singstar.Etter at dei minste var køyrde heimfekk dei største vere med på spøkelsesturtil gamleskulen. Spennande,men litt skummelt og, for det er eikjent sak at det spøker der.Dagen etter var det aktivitetsdagpå fotballbanen med tur til fyr ogfuglestasjon. Om ettermiddagenkosa dei minste seg på den flotteleikeplassen ved skulen, medan deistørste fiska. Om kvelden var detbaking, vaffelsteiking, hobbyrom,brettspill og god plass til dans på denflotte, nye skulen..Så på torsdag, i nydeleg haustvêr, vardei minste på tur til Tårngamma medgrilling og leik. Dei største haddeteambuilding i Småvågane. Den dagenblei det komla til middag, nokosom var nytt for mange av barna ogdermed mottatt med stor skepsis.Dei fleste våga å smake, og det varfleire som faktisk syntes det var godt.Etterpå blei det ein ny tur i symje- ogidrettshallen.Jarle Nilsen, ordføraren på Utsira, blei tidlegare i år kåra til åretssprekaste Rogalandsordførar. Hanmottok ein gåvesjekk på kr. 10.000som skulle gå til eit godt formål – oggav pengane vidare til haustleirenpå Utsira! Som ei takk blei det arrangertein liten turmarsj. I nydelegBare her i vårt fylke har cirka hundrebarn fått dette tilbudet årlig. Likevelhar vi dessverre ikke plass tilalle som ønsker å delta. På noenav ferietilbudene havner bortimothalvparten av søkerne på venteliste,noe som viser at det fortsatter stort behov for et slikt tilbud, sierRishaug.MedmenneskerUnder ferieoppholdet er frivilligefra Røde Kors til stede for gjestene,ikke som fagpersoner, men sommedmennesker.Røde Kors har besøkt mange stederde siste årene. Røde Kors sentreneEidene på Tjøme, Merket i Valdreshaustvêr gjekk deltakarane og eindel av Utsira si befolkning ein litenJarle Nilsen marsj.Og så – torsdag kveld - var det avslutningsfestmed pizza og utdelingav ulike premiar.Før avreise fredag var det tid til littundervisning i førstehjelp samt eilita oppsummering av leiren. Til slutthamburger og is hos Leif og Kjetil påJokeren. Dei er viktige bidragsytararfor at leiren kan gjennomførast.Båtturen heim blei betre enn turenut. Mange hadde lært og la seg tilå sove med ein gong dei kom påbåten. Framme i Haugesund blei detei tårefull avskjed.Utsira, ein perfekt stadAktivitetane på leiren var lagt opp avSildaloftet Service Senter, med ToveHelen Grimsby og mange frå Utsirasom frivillige. Et flott opplegg medmange ulike aktivitetar som gjer atUtsira er ein perfekt stad for ein slikleir.Barna kjende ikkje kvarandre frå før.Dei budde tett, så nokre måtte læraat å vise omsyn til kvarandre var heiltnødvendig. Det var godt å høyra ateit barn sa: ”Eg hadde ikkje trudd atalle var så ”grævla greie”. ”På turen heim spurde dei: ” - Kan mefå bli med neste år og”Ein av dei frivillige oppsummerte slik:”Ei travel, men innhaldsrik og meiningsfyltveke”Fleire burde tatt sjansen og fått opplevekva som ligg av glede og utfordringarpå ein slik leir.og Haraldvigen ved Kristiansandhar vært flittig besøkt. I tillegg harvi også besøkt lokale steder somSirdal og Sauda. I skolens høstferievar FFA på Utsira for andre år på rad.Kongeparken nesteDen 17. desember inviterer RødeKors barn tilknyttet FFA til julefeiringi Kongeparken. Her blir detjuleverksted og sjokoladefabrikk,og deltakelse i andre aktiviteter somKongeparken har å by på. Dette blirogså arrangert for andre år på rad.I 2010 fikk mer enn 200 barn ogderes familier oppleve julestemningi Kongeparken.Endeligfikk Linda og barna en ferieVed hjelp av Røde Kors fikk Linda Guven og hennes tre barnoppleve litt sommer.Av: Tormod Eikill og Hilde Moi, Stavanger Aftenblad- Det er godt med en ferie, at barna fåren tur. Jeg synes det er vanskelig å få rådtil ferier. Det er tøft når du ikke har såmye å rutte med, sier Linda Guven. Hunhadde gledet seg lenge til uken på RødeKors-senteret Haraldvigen utenfor Kristiansand.Der fikk hun og barna plassgjennom det gratis ferietilbudet «Feriefor alle».- Vi hadde nesten ikke lyst til å reisehjem. Vi fisket krabbe, var ute med båtog noen var ute med kano og kajakk. Også badet vi en god del. Barna fikk medseg mange gode minner, forteller Linda.Hun sier hun prøver å dra på ferie medbarna hvert år.- I fjor var vi i Bergen og så på akvariet.Da betalte jeg det selv, og det blir jo åsnu på kronene. Året før var vi på Borecamping. Det er viktig for dem at de skalkunne si at de også har vært på ferie.Hun sier tiden etter ferien ofte er tøffereenn ellers.- Jeg må være litt mer forsiktig med hvajeg bruker penger på etterpå.Mangler jobbTrebarnsmoren har vært hjemmeværendei mange år, og har fått attføringspengeren stund før hun nå fåruføretrygd. Det utgjør omtrent 108.000kroner i året. Grensen for når du er fattiger 172.000 kroner hvis du bor alene.- Nå går jeg hjemme og vimser, og ventertil ferien er over. Da skal jeg prøve åfinne meg en jobb. Det er viktig både fordet sosiale og å komme seg ut litt og forpengene.- Jeg har bare niårig skole, så det er ikkeså lett å få jobb. Hadde jeg bare hatt envaskejobb eller noe, at jeg kunne jobbetnoen timer i uka, så hadde det hjulpet.Å jobbe i barnehage er drømmen min.Jeg får bare søke og søke, og er sikkertheldig til slutt, sier hun.- Jeg pleier å si at alt må gå. Det sier jegmye, sier hun.Lange dagerLinda Guven bor i en kommunal leilighetpå Mariero, barna bor hos faren sin. Deer hos henne annenhver helg.- Da handler jeg alltid litt ekstra, sånn vikan kose oss skikkelig. Denne gangentenkte jeg å ta de med på kino, det likerde. Men jeg må sette av penger, for detkoster 75 kroner per person.Dagene er lange og innholdsløse utenjobb, men hun har en søster og en mor ibyen hun besøker mye.- Jeg går mye ut, det blir lange dagerå sitte inne. Men det blir en del dillinghjemme også, sier hun.- Jeg må være obs på hvor mye jeg kanhandle for og hvor mye som skal gå tilregninger. Jeg legger alltid bort litt for åfå det til å gå opp. Tror jeg bruker 2000-3000 kroner i måneden på mat. Det ermye som skal betales. Husleie, strøm ogtelefon. Det kan være ganske stramt.- Kan ikke skjemmes- Hvordan er det å være fattig i en bysom Stavanger?- Det er rart å se hvor forskjell det er idenne byen. Noen har mye, mens andreikke har nåla i veggen. Noen har ognoen har ikke. Det er sånn du tenker.Det hadde vært kjekt å hatt penger ogkunne kjøpt sitt eget hus, sier Linda,som vokste opp hos en mor som varalene med to døtre.- Det kunne være ganske stramt i oppvekstenogså, sier hun.- Er det tabu å si at man er fattig?- Jeg kan ikke gå rundt og skjemmes.Linda Guven skryter av tilbudet hun fårgjennom Røde Kors.- En gang fikk jeg og den eldste sønnendra til Viking Stadion og se fotballkampmellom Viking og Odd. Den gangenvant de 2-0. Det var veldig kjekt å væreder.


6 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 7Slik ser KO-vognen ut. Den er et rullendekontor, med fem arbeidsplasser.Hjelpekorpset med rullende kontorHjelpekorpsene i Sør-Rogaland har nå fått et viktighjelpemiddel ved aksjoner: Et kontor på hjul!Av: Tom GaudlandDersom Røde Kors blir utkalt til leteaksjonereller beredskapsaksjoner, går ofteviktig tid tapt fordi man må organisereinnsatsen fra en bil eller et provisoriskkontor, som ikke har nødvendig utstyr.Nå har hjelpekorpsene i Dalane, Jærenog Nord-Jæren gått sammen om å utstyreei såkalt KO-vogn, altså en arbeidsvogn,som på kort tid kan fraktes dit behovetskulle oppstå.- Vogna er et slags kontor på hjul. DenRøde Kors-klubben på turForleden var Klubben til Sandnes Røde Kors på besøk hos Bjørghild Aanestad på Hølestøl. Klubben er et tilbud til funksjonshemmedei kommunen. Bjørghild hadde salt opp to nordlands-/lyngshester som deltagerne kunne ri på, og ArvidReiersen hadde med seg Sonja − en 26 år gammel nordlands-/lyngshesthoppe som drog vogn.Av: Marianne Seim HaalandFantastisk å se så mye energi i en såvoksen hest. Nordlands-/lyngshesten erkjent for å bli gammel.Å kjøre med hest og vogn er kjekt, detteer en aktivitet som alle våre deltageresynes er kjekt. Spesielt når de har meden trygg ledsager. Mange synes det varkjekt å få ri.Dette er hester som ikke er vant tilpsykisk utviklingshemmede, men detvar fantastisk å se hvor rolige og tålmodigede var. Det kunne ta litt tid åkomme på hestene men de stod roligog ventet.Fikk ”styre” selvBjørghild hadde også en Shetlandsponnisom drog kjerre på ridebanen.er rigget med fem kontorarbeidsplasser,og er forberedt både for bruk av digitalekartverk, samband og annet utstyr somtrengs for at samhandlingen ved aksjonerskal gå enklere, sier Svein PetterSvendsen, som er operativ leder i RogalandRøde Kors Hjelpekorps.Halv millionFlere års erfaring ligger til grunn for atKO-vognen er rigget på korrekt måte.- Samlet sett har vi veldig mange årsDenne kunne de være med og ”styre”selv.Det er fantastisk å se hvor kjekt deltagernesynes det var, bare se på bildet.Bjørghild hadde også sauer og lam. Detvar også populært å hilse på lammene.Etter at deltagerne hadde ridd og kjørtså fikk alle boller og saft.En av deltagerne ville ikke skjønne atvi var ferdige, før han var med i stallenog fikk være med å gi kveldsmat til hestene.Han avsluttet med å gi stalljenteneen god klem.erfaring på dette. Vi har også høstet erfaringermed tilsvarende vogner andresteder i landet. Derfor tror vi KO-vognenvil fungere sværtbra for oss, sierSvendsen.”Den er rigget med fem kontorarbeidsplasser,og erforberedt både for bruk avdigitale kartverk, sambandog annet utstyr som trengsfor at samhandlingen vedaksjoner skal gå enklere.Vognen har kosteten halv millionkroner. Halvpartenav pengene kommerfra Gjensidigefondet,menshjelpekorpsenesom er med påprosjektet harspyttet inn 35.000kroner hver.KO-vognen står sentralt plassert, slikat alle hjelpekorpsene som er med påprosjektet, skal kunne hente den ut vedbehov. Dersom flere trenger vognensamtidig, skal leteaksjoner og tilsvarendeprioriteres.Men vognen kanogså komme tilnytte ved andretyper innsats, foreksempel nårRøde Kors deltarpå arrangement,det være seg russetreffeti Kongeparken,eller tilsvarende.Tar vare på vitnene- Vitner i straffesaker har vært stemoderlig behandlet. Men det skal det bli slutt på, loversorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett. Frivillige fra Røde Kors er engasjert somvitnestøtter på tinghuset.Av: Tom Gaudland- I straffesaker har det tradisjonelt værtensidig fokus på den tiltalte. For 6-7 årsiden fikk også fornærmede utvidederettigheter, blant annet til bistandsadvokat.Men vitnene har ikke fåttsamme oppmerksomhet, forklarerHelge Bjørnestad, som mener det varpå høy tid at vitnestøtteordningen bleetablert her i Rogaland i 2009.”Det er meg det står på”Ofte kan det være slik at det er forklaringenfra ett enkelt vitne som avgjørutfallet av en straffesak. For mange erdet å vitne i tingretten noe de gjør éngang i livet. Det er mange regler og ritualeri retten som kan skremme vettet avhvem det skulle være. Derfor er det viktigat vitnene møter trygge menneskerpå ting-huset, som kan prate med demmens de venter på å slippe til i rettssalen.Vitnestøtteordningen til Røde Kors tarsikte på nettopp dette, og i Stavanger erdet Jon Alsos som trekker i trådene:- Vi er 16 frivillige som deler på å gårundt i gangene når det er straffesakerpå gang, forklarer Alsos. Han får oversiktover sakene tilsendt fra tingretten i godtid før de skal opp til behandling, og setteropp vaktlister ut fra dette.- Vi skal prate med vitnene, roe dem nedlitt, tilby kaffe, sier Alsos. Vitnestøttenekan snakke om det meste, men ikke omden angjeldende saken som skal behandles.- Det er viktig å unngå at vi påvirkervitnet i den ene eller andre retningen,sier Alsos, som sammen med de andrevitnestøttene har vært gjennom bådeintervju på tinghuset, og ikke minst etkurs i regi av sorenskriveren. Før manblir vitnestøtte, skal man også ha fulgten sak som tilhører i rettssalen.Vitnestøtten skal gi vitnet praktiskinformasjon om rettsmøtet. Det innebærerat vitnestøtten må ha kunnskapom rettsprosessen og rettssystemet, haevne til å komme i kontakt med folk,samt gi saklig informasjon og fungerestøttende. Vitnestøtten må kunne kommunisereuten å involvere seg i saken.Startet i 2006Vitnestøtteordningen så dagens lys i2006, da som prøveprosjekt i Oslo ogTrondheim. Erfaringene var så gode atman valgte å etablere ordningenpermanent i 2009. Målet er at alle tingretteri Norge skal ha et vitnestøtteprogram.I Rogaland er både Stavanger tingrettog Jæren tingrett representert.- Jeg har vært ute for vitner som er sånervøse at de ikke kan svare på når deer født. Det sier seg selv at det å værevitne i en tung straffesak kan være enstor belastning. Derfor er vi veldig gladefor at vitnestøtteordningen nå er i gang,sier sorenskriver Bjørnestad, og tilføyer:- Trygge vitner er gode vitner.Uttrykket peker på at et vitne som kankonsentrere seg om sin forklaring,bidrar til at retten får et mest muligriktig grunnlag for å treffe sin avgjørelse.Hvis vitnet får best mulig informasjonom det som skal skje i retten, foreksempel hvem som er hvem, og hvorde ulike aktørene sitter, blir fremmøte iretten mindre preget av usikkerhet.Erfaringen så langt tyder på at vitneneogså føler det slik at usikkerheten omalt omkring forklaringen minsker veden velfungerende vitnestøtteordning.Det betyr i så fall at ordningen bedrerrettssikkerheten.Bjørnestad peker på at bare det å bli innblandeti en straffesak, kan være enbelastning for et vitne.- Dernest skal man forklare seg for politiet.Og til slutt i retten. Behandlingeni retten kommer ofte lang tid etter atforbrytelsen har funnet sted, og mangevitner kan ha glemt detaljer fra saken.Dette øker belastningen på den enkelte,sier Bjørnestad.En annen og viktig begrunnelse for brukav vitnestøtter, er serviceaspektet. Vedde fleste domstoler mangler eget personelltil å ta imot og veilede vitnene førde kommer inn i rettssalen, og etter atSorenskriver Helge Bjørnestad (t.h.) og lederfor vitnestøtteprogrammet i Stavanger RødeKors, Jon Alsos, mener vitnestøtteordningenbedrer rettssikkerheten.de har forklart seg. Det gis veiledning iinnkallingen til rettsmøtet, og kanskjevia brosjyrer og informasjonsskjermer itinghuset. Dommeren har selvsagt plikttil å veilede, men han er ikke til stede dervitnet sitter og venter. Mange vitner måvente lenge før de får forklare seg, ogdet er dessverre slik at det ikke alltid gisbeskjed om forsinkelser. Det er opplagtat vitnestøttene representerer envesentlig heving av domstolensservicenivå.Hvem kan være vitnestøtte?Vitnestøttene må kunne snakke ogforstå norsk, og være over 18 år. Det eren fordel at vitnestøttene i en domstolhar spredning i alder, og gjernerepresenterer ulik bakgrunn både yrkesmessigog sosialt, og at det også er enviss spredning når det gjelder etniskbakgrunn.Vitnestøttene bør ikke være straffedømt,og kan ikke være ansatt i domstolene,politiet eller kriminalomsorgen.De kan heller ikke samtidig ha andreroller i domstolene, for eksempel sommeddommere. De kan selvsagt gjernetidligere ha hatt arbeid innen de nevnteetater.


8 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 922. juliog stillheten etterpåHaugesund, onsdag 3. august: Fire mennesker sitter rundt bordet med en kaffekopp og etkakestykke. Det blafrer stille i tente stearinlys og dukene ligger sirlig brettet ut på alle bordene.Kontrastene er store i forhold til aktiviteten som har vært der den siste uken. Noenkvelder har det vært opp mot 60 ungdommer innom i det som har blitt møteplassen i etHaugesund som for alltid vil være merket etter 22.07.2011.Av: Astrid Arnslett Foto: Olav A. SaltbonesRøde Kors-huset har en aura av ro, selvgjennom dagene etter de tragiske hendelsenei Oslo og på Utøya. Kaken somde fire forsyner seg av er en historie i segselv.– Det kom en dame innom med denne,forteller Anne-Beth Høyvik (55), frivillig iRøde Kors.– Hun ønsket å bidra med noe, og tenkteat det alltid er behov for noe å bite i. Dethar hun jo helt rett i, sier hun.Med kaken fulgte det et kort, medbeskjed om å ta kontakt hvis det var ønskeom mer kake.De fire rundt bordet,to Røde Korsfrivillige,prestenog Arbeiderpartietsleder, harstått midt oppei arbeidet medhvordan et lokalsamfunnskal taimot ungdommersom har opplevdnoe man aldri vilkunne sette seginn i. De fire har hver sin historie fra deførste døgnene da ungdommen komtilbake.For leder i Haugesund Arbeiderparti,”– Lars var tidlig ute og fortaltehva Røde Kors kunnebidra med, det er vi veldigtakknemlige for. De har gjorten fantastisk innsats. De harvært en trygg havn for alle.Laila Thorsen (44), startet det da deførste meldingene kom i sosiale medierom skyting på Utøya.– Hele den første natten ble brukt tilå få kontakt med ungdommene våre.Det var en fortvilet situasjon. Jeg ringterundt og rundt og forsøkte å få klarheti hvor alle befant seg. Vi hadde 33 ungdommerfra Rogaland med på Utøya,13 fra området rundt Haugesund. Midtoppe i dette, litt ut på morgenkvisten,ringte Lars fra Røde Kors for å fortelleat de stod parat til å åpne sitt hus slik atfolk skulle ha et sted å komme til.Det var mangesom ville bidra iHaugesund, ogsåmed steder å være,men vi landet påRøde Kors fordidet kjentes somdet mest nøytrale,men samtidigvarmeste stedet åvære, sier Laila.Hun forteller athun ikke har sittetoppå ungdommen hele tiden, men baredet å kunne være på Røde Kors-huset,sjekke litt i sosiale medier, e-poster ellerbare sitte litt stille i en krok, har vært- Det var mange som ville bidra i Haugesund, også med steder å være, men vi landet på RødeKors fordi det kjentes som det mest nøytrale, men samtidig varmeste stedet å være, sier LailaThorsen.godt.– Mange av ungdommene har et kjempebehovfor å fortelle verden hva de haropplevd, og her får de muligheten til ågjøre det i trygge rammer. Pressen fårikke komme inn, men ungdommene harhatt mulighet til å gå ut og prate meddem, sier hun.Lars forteller at de har følt en tryggheti mangfoldet av aktører, men at det varviktig i startfasen at det var mange av desamme frivillige som var der. Mange avungdommene har hatt behov for å sekjente fjes når de har vært innom.– Selv om vi har opplevd kriser før, hardet vært en helt spesiell opplevelse forHaugesund. Sleipner var en ulykke – detvar på en måte lettere å håndtere. Vihadde like mange mennesker i sving da,men dette går inn på oss på en annenmåte, forteller Lars.God beredskapPå sitt kontor litt lenger bort i byen støtterordfører Petter Steen opp om detsom sies på Røde Kors huset.Han tar imot på et rådhus som like ettertragedien samlet ca 20 000 menneskerforan seg.– Vi var tidlig på. Vi har som kommuneen god beredskap. Vi har jo også opplevdstore ting før som Sleipnerulykken,men det var en ulykke, og kan ikkesammenlignes, sier han. Han forteller atde allerede natten etter tragedien sattekommunen i sving. – Lørdag morgenhadde vi vårt første møte i beredskapsutvalget,forteller ordføreren.Prest til Røde Kors-husetTilbake rundt bordet på Røde Kors-husetsitter nettopp presten som havnetmidt oppe i dramatikken. Bård EgilDyrhol (44) var fram til 31. juli kapellan iSkår menighet i Haugesund. Han skullebruke de siste dagene i juli til å forberedeny jobb rett utenfor Haugesund.Slik ble det ikke.– Godt å være hos Røde Kors, vi har utfylthverandre veldig bra, synes jeg. Ikkealle vil prate med noen fra kirken, ikkealle med noen fra Arbeiderpartiet. Daer det fint å ha Røde Kors som nøytraltsted og medmennesker som alle følerseg trygge på, sier presten.- De har gjort en fantastisk innsats. De harvært en trygg havn for alle. I en slik situasjonsom denne er Arbeiderpartiet også en frivilligorganisasjon, og har mer enn nok med åivareta sine egne ungdommer. Røde Kors serut til å ha fanget opp alle, sier ordfører PetterSteen i Haugesund.Til stede for ungdommenAnne Beth Høyvik er frivillig i Røde Kors.Til daglig er hun leder for visitortjenestenog Haugesund Røde Kors Omsorg.– Lars ringte meg med en gang det blebestemt at vi skulle holde åpent og ønsketat jeg kunne bidra. Flaksen i det helevar at jeg hadde ferie, så det var ikke noeproblem for meg å stille opp på kort varsel,sier hun.Hun forteller at de i de første dagenebare var der for ungdommen. Etterhvert kom også behovet for å prate. Devoksne har kommet etter hvert når deoppdaget at ungdommen samlet seghos Røde Kors.– Alle aldersgrupper har behov forå bli sett. Jeg har tatt alle i hånda ogkjent hvordan håndtrykket har blitt littsterkere fra dag til dag. Det er godt, fortellerAnne Beth. Hun var så glad for å fåbidra at da det ble snakk om å sette oppvaktlister og rullere på vaktene framover,ble hun nesten litt redd.– Jeg hadde gitt så mye og fått så myeav ungdommene at jeg var redd for atjeg ikke skulle få lov til å være her heletiden, forteller hun.– Jeg har snakket med ungdommersom forteller om hvordan de satt meddøende venner i armene, og så sier de:Det var godt at de ikke døde alene. Deter sterkt. Mange av ungdommene skriverblogger om dette. Jeg er privilegertsom får lov til å lese dem.Men det er fremdeles mange som følerseg utrygge hjemme, og de trenger åvære sammen med de andre, sier AnneBeth.- Jeg føler jeg har fått vært med på å gjøre en forskjell, det er godt. Ekstra imponerendeå se hvordan ungdommen bryr seg om hverandre, sier Anne BethHøyvik, som er frivillig i Røde Kors.Nå – to dager før begravelseHaugesund mistet en av sine egnepå Utøya. Sondre var drivkraften iHaugesund AUF, spilte i band, haddeet stort nettverk og mange venner.Mange av de som har tilbrakt dagenepå Røde Kors-huset, har vært vennerog bekjente av ham. Laila forteller atungdommen praktisk talt bor på RødeKors-huset nå. – Vi har spøkt med at vikunne ha laget sovesal i nabohuset ogbare blitt her, sier hun.– Det er godt at Røde Kors tok litt ansvarfor omsorgen i hverdagen min,sier Laila. Det er stillheten som kommernå som blir en utfordring å takle.Røde Kors er på en måte hjemmet mittnå. Jeg som voksen trenger også noensom ser meg, ikke bare nå, men også ilang tid framover.Hun forteller historien om jentenesom dro i gang fakkeltoget, som ringteog hadde fått tilbud på et lydanleggtil 1500 mennesker, men lurte på omde skulle slå til på ett som nådde 5000mennesker. Hun sa det bare var å slåtil.– Det kom 20 000 mennesker, da vardet godt å ha hjelpekorpset til å holdeorden på alt det praktiske.Tiden etterpå– Arbeiderpartiet må stoppe her, AUFmå stoppe her. Vi har alle våre definerteroller. Røde Kors kan fortsette åvære en plass hvor vi alle kan møtes,sier Laila.Hun forklarer: – Vi har mistet Sondre.Mange vil trenge profesjonell hjelp frakommuneapparatet, men behovet foren hånd eller en skulder eller bare etsted å være, vil fortsette i lang tid.Barna i Huskestua barnehage er opptatt av å hjelpe ulykkesfuglen Henry, som her sitter påfanget til pedagogisk leder Åse Trettenes. Dyveke og Ragnhild er litt bekymret for hva somhar skjedd med Henry.Førstehjelp for barnHenry har falt ned fra benken, og ligger og gråter på gulvet.Barna i Huskestua barnehage styrter til for å hjelpe. Dehar nemlig lært hvordan man skal opptre dersom uhelleter ute.Det gikk bra denne gangen. Henry ernemlig en dukke, og han skal brukestil å gi barn sitt aller første møte medførstehjelp.- Opplegget er genialt, mener pedagogiskleder Åse Trettenes i Huskestuabarnehage. Hun forteller at dukkenHenry er hovedpersonen, og han er enskikkelig ulykkesfugl. Han utsettes heletiden for små uhell. Han kan klemmehånden, få skrubbsår eller falle og slåseg.- Ved hjelp av plansjer viser vi barna hvade kan gjøre i hver enkelt situasjon. Detviktigste er at de må trøste den som harvært uheldig, og så må de hente noenvoksne som kan hjelpe til, forklarerTrettenes.Utvikling over flere årDet er Rogaland Røde Kors og LaerdalMedical som har utviklet lille Henry fraå være en prototyp, til å bli et fullverdigførstehjelpsopplegg for barn i barnehagealder.Utviklingen har foregått i flereår, og utvalgte barnehager i Sør-Rogalandhar fått teste opplegget for å finnestyrker og svakheter.Huskestua barnehage har 54 barn,fordelt på fire avdelinger. De fikk låneHenry tre måneder i fjor, og i løpet avden tiden ble barna godt kjent meddukkefiguren. De lærte seg å synge”Tutti fratelli”-sangen, som ledsagerførstehjelpsopplegget, og de lærteenkle førstehjelpstriks, som for eksempelat det kan være lurt å holde hånda ikaldt vann, dersom den kommer i klem.Og at skrubbsår må renses og plastres.- Tutti fratelli-sangen er egentlig ganskelang, men barna har lært den. Og vi harsunget den på FN-dagen to år på rad,smiler Trettenes.Henry til alle barnehagerErfaringene fra de totalt 20 barnehagenesom var med i siste prøverunde,ble meldt tilbake til Rogaland Røde Korsog Laerdal Medical, som nå kan presentereet komplett Henry-opplegg. RogalandRøde Kors betaler for et Henry-setttil samtlige barnehager i distriktet.- Barna skal ikke drilles i konkret førstehjelp,og de skal selvsagt ikke ha ansvarfor å redde liv, understreker frivillighetskoordinatorCathrine Th. Tellnes i RogalandRøde Kors.- Poenget med Henry-opplegget er atde kan lære seg å spørre hva som harskjedd, og de kan lære seg å hente envoksen, og på den måten ta ansvar forsituasjonen, sier Tellnes.Hun opplyser at Henry-prosjektet komi gang som en følge av at barnehageneetterspurte opplegg for førstehjelp forbarn.- Vi har prøvd å lage opplegget mestmulig fleksibelt. Dokka kan brukessom teaterdukke og “snakke” selv, ellerden kan være en figur som brukes i entenkt ulykkessituasjon. Opplegget skallett kunne tilpasses ulike barnegrupper,og det skal heller ikke være mye åforberede for de voksne. Det skal altsåvære lett å ta i bruk, sier Tellnes.


10 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 11Æresbevisning tilNils Henrik JenssenLeder av Flekkefjord Røde Kors, Nils Henrik Jenssen,ble tildelt organisasjonens æresbevisning underpresidentens middag på landmøtet i Norges Røde Kors.I begrunnelsen fra Norges Røde Kors komite for æresbevisningerheter det:”Nils Henrik Jenssen har hatt ulikeleder og tillitsverv i Røde Kors Hjelpekorppå alle organisasjons nivåsiden 1981, og satt i Landsråd forRøde Kors Hjelpekorps fra 1996? 2008. Kandidaten har hatt vervogså i lokalforeningen fra 1982frem til dags dato, de siste årenesom leder av foreningen. Nils HenrikJenssen ble valg inn i Landsstyreti 2008. Jenssen har lagt nedstor innsats for Norges Røde Korsvannredningstjeneste, og ledetarbeidet med Vannrespons. Kandidatenbeskrives som en aktiv engasjertRøde Korser, som tar initiativ,motivere og ha nedlagt en storfrivillig innsats i sitt allsidige RødeKors virke.Vedtak:Norges Røde Kors komité for æresbevisninger tildelerNils Henrik Jenssen Norges Røde Kors Fortjenestemedaljetil for sitt lange, engasjerte og initiativrike arbeid for RødeKors på alle nivå i organisasjonenNy og forbedretnettleksehjelp!Stavanger Røde Kors har i ca halvannet år tilbudt nettleksehjelptil ungdomskole elever. Formålet er å nå ut til flereungdommer der de er, samt å være tilstede på deres egenarena.Noen elever har ikke anledning til åmøte opp på våre eksisterende tilbudog vi ønsker med nettleksehjelpen å nåut til disse også. Erfaringer vi har gjortoss siden oppstart viser oss at det erbehov for å nå ut til enda flere ungdommer.Røde Kors i Stavanger har derfor isamarbeid med Logica utarbeidet enforbedret og mer åpen løsning som gjørnettleksehjelpen mer tilgjengelig ogbrukervennlig. I tillegg til at den er oppgradertutseendemessig.Trenger du og/eller noen du kjennerhjelp med leksene?Stavanger Røde Kors tilbyr nettleksehjelp til ungdomskoleeleverhver uke hvor frivillige og kvalifiserteleksehjelpere besvarer spørsmål hver mandag tiltorsdag fra kl 17 – 19.Besøk www.nettleksehjelpen.noNaturbakst ASHaraldsgata 81,5528 HaugesundTlf. 52 73 55 55Jernbanevn. 21, 4365 NærbøTlf. 51 79 19 00www.reimeagri.nokarmøyTlf. 03361www.skudenesaakra.nosandnesTette rør åpnesTømming av tanker51 60 99 00ØMI ASLjosheimv. 1, 4050 SolaTlf. 51 69 29 00Fax. 51 69 29 01KjellPahr-IversenBergsagelv 20,4016 StavangerTlf. 51 58 42 33EGERSUND___________________________Anonym støttetil Røde Kors___________________________HAUGESUND___________________________Ove EikesteinVeidekke Entrepenør ASKarmsundgt. 51, 5531 HaugesundTlf. 52 80 60 00Mail: distrikthauge@veidekke.noUldal ASÅnestadv. 23,4360 VarhaugTlf. 38 13 79 00Fax. 38 13 79 02Jærvegen 532, 4352 KleppeTlf. 51 78 96 00www.klepp-sparebank.noASD. Danielsen ASRisavika Havnering 45,4056 TanangerTlf. 51 64 88 00Fax. 51 64 88 01Kolonial, skipshandelstor husholdningsavdeling,riggavdelingPb. 649 Sentrum,4003 StavangerTlf. 52 00 20 00solaEGERSUNDBertelsen & Garpestad AS4370 Egersund - Tlf. 51 46 10 80Egersund Betongindustri AS4370 Egersund - Tlf. 51 49 03 00STØTTER RØDE KORS ARBEIDETHAUGESUNDHaugesundkommunestøtter Røde Korshåc/o Nortura.Pb. 164, 4367 NærbøTlf. 51 68 30 19Mob. 970 54 251Tareringen 26, 4056 TanangerTlf. 51 69 57 00www.nikekonsult.nostavangerHelland ASLars Hertevigsgt. 5,4005 StavangerTlf. 51 53 71 05kleppSkvadronv. 29, 4050 SolaTlf. 51 64 81 50Tlf.: 52 70 35 70www.curato.noTlf.: 52 70 35 70 • www.curato.noNÆRBØTorggt. 9A, 4365NærbøTlf. 51 43 37 80 Fax. 51 43 86 56jaeretr@online.noBYGGSERVICE ASJoav. 48, 4050 SolaTlf. 51 64 45 50Fax. 51 64 45 51RasmussenElektro ASSolakrossv 6, 4050 SolaTlf. 51 65 65 33Fax. 51 65 65 28Trenger du elektrikerSpør oss • Prøv ossSørlandsv. 318,4376 HellelandTlf. 810 00 333Frakkagjerd, 5563 Førresfjordenwww.eiksenteret.comTlf. 52 75 44 44Gudmestadv. 371,4365 NærbøTlf. 51 79 18 00www.jaerbetong.noOrstadv. 114,4353 Klepp StasjonTlf. 51 78 66 00Fax. 51 78 66 01solaøre - nese - halslegeArvid KaadaSolakrossen, 4050 SolaTelefon 51 65 18 00Støtter Røde KorssuldalVerven 1, 4230 SandTlf. 52 79 05 30www.suldalokonomi.noPb. 8034, 4068 StavangerTlf. 51 87 48 85 Fax. 51 87 40 71www.envision.noByggfirmaJostein EgeHeggdalsv. 882,4370 EgersundTlf. 97 74 19 19Bygnes, 4250 KopervikTlf. 52 85 78 30, www.vassbakk.noByggmesterSigmund SinnesPerlev. 10, 4321 SandnesTlf. 51 67 47 70Fax. 51 67 36 14mob. 900 75 882Sola Regnskap BASandev. 32Pb. 135, 4097 SolaTlf.: 51 71 99 30Fax: 51 71 99 31PremiereProdukter ASAustbøsletta 6, 4085 HundvågTlf. 51 85 83 00Fax. 51 85 83 01timeHåland VestByggmesterforretning • NybyggReparasjoner • TrelastlagerPlanlegging • TegningTlf. 51 48 28 83karmøysandnesstavangerGJESDALhjelmelandwww.hjelmeland.sparebank.noHelganesvn. 24, 4262 AvaldsnesTlf. 52 86 10 90www.rezidorparkinn.comGjesdalv. 3, 4306 SandnesTlf. 51 68 17 70Fax. 51 68 17 69Sandnesvn. 80, 4050 SolaTlf. 51 44 40 00 Fax. 51 44 40 01Søregt. 26, 4006 StavangerTlf. 40 00 57 63Mob. 91 14 91 56Støtter det lokale Røde KorsvindafjordTotalleverandør av tjenesterinnenfor ferdigstillelse!Onshore/offshoreIKM Testing ASwww.IKM.noBlandt landets ledende mekaniske verkstedEt hav av muligheter. Vi bidrar til å realisere dem!Gefro er blandt landets ledende makaniske verksteder innenproduksjon og vedlikehold av brønn- og boreteknisk utstyr pånorsk sokkel. Vi er din totalleverandør innen design og utvikling,maskinering, sveis, mekaniske tjenester, reparasjon og vedlikehold.Vi finner de smarte løsningene og tenker kvalitet i alt vi gjør.Full range quality since 1980Hamrasletta10, 4056 TanangerTlf. 51 71 88 00 • Fax. 51 71 88 01Vi takker alle våre annonsørerfor den flotte støtten!Det er vi som leverer tøffingenblant varmepumper.God jul og godt nyttår!HilsenTlf. 52 81 10 60www.aakrasement.notlf. 91 57 99 01www.svehaug.noE-mail: luimur@lys.netRamirentKritlevn. 2, 5521 HaugesundTlf. 52 80 60 30 www.ramirent.no___________________________Bil Service ASVarden 25, 5535 HaugesundTlf. 52 70 41 31___________________________Haugaland ElektroserviceLonghammarvegen 24, 5536 HaugesundTlf. 52 71 38 20___________________________Haugesund Silketrykk ASKvalamarka 10, 5514 HaugesundTlf. 52 72 60 30___________________________Gullhaugen Trykkeri ASPb. 1754, 5505 HaugesundTlf. 52 70 90 50___________________________Felleskjøpet RogalandPb. 4014 Storasund, 5506 HaugesundTlf. 52 72 91 44___________________________Bygg & Industriservice ASKløverv. 28, 5535 HaugsundTlf. 52 71 30 59___________________________TN Bygg & Snekkerservice ASÅrabrotsvn. 19 E, 5515 HaugsundTlf. 52 72 57 95 www.tn-bygg.noSola DrosjesentralSolakrossen, 4050 SolaTlf. 51 65 04 44 • Fax. 51 65 13 90Trygg TrafikkRogaland StavangerTlf. 51 91 14 63- Offshoreservice- Kran & løfteteknikk- Kontroll og Sertifisering- Hydraulikk- VerkstedEnerMech AS - Energiveien 9 - 4056 TanangerTelefon 51 71 67 00 - www.enermech.com


12 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 13Røynebergsletta 1, 4052 RøynebergTlf. 51 94 50 00 Fax. 51 94 50 01Løkkeveien 107, 4007 StavangerTlf. 51 84 30 00Time kommuneBARNEVERNTJENESTENPb. 38, 4349 BryneTlf. 51 77 60 00 • Fax. 51 48 15 00www.time.kommune.noJernbanegata 6 - Postboks 325 - 4349 Bryne - 51 77 91 00www.time-sparebank.no sola, SOLAgården. Tlf. 51 65 22 99Sandnes • Klepp • Solapå sensommerenspIser VI BLåBÆr....resTen AV åreTspIser VI meDoX ®Pb. 74, 4367 Nærbø • E-post: asgeir@v-u.noMob. 913 82 938 • Mob. 958 28 409 • Fax. 51 43 23 13 51 46 16 00Tlf. 51 69 58 90Solakrossvegen 26, 4050 SolaForskningsbasertog dokumentertElganev. 1, 4370 EgersundTlf. 51 46 25 00 Fax. 51 49 11 11www.dalane-energi.noBjorhaugslettå 10, 4365 NærbøTlf. 51 79 92 20 • E-post: post@kvia-as.no// VI GIR MENNESKERMULIGHETERKrisesenteret har åpent hele døgnet!Ta kontakt på telefon 51 53 06 23Les mer om oss påwww.stavanger-krisesenter.noAlle som viser frem gyldig Ledsagerbevis eller annen bekreftelse på atde kommer fra institusjon betaler for 1 billett og får 1 fribillett.Gjelder for alle forestillinger i Sandnes og Stavanger.*For mer informasjon ring 51 51 07 00SF Kino Stavanger / Sandnes ASPb. 194, 4001 StavangerMob. 95 17 97 24 Fax. 51 51 07 01www.sfkino-stavanger.nowww.sfkino-sandnes.noAlt innen: • Rør • Service• Nybygg • IndustriKontor: 52 71 55 00Fax: 52 71 69 77Mobil: 93 45 74 56Ludolf Eides g. 6, 5925 HaugesundTlf. 52 71 75 66Mob. 901 08 115Førerkort klasse A og B,moped og traktorRasmussenTransportEigestadveien 184376 HellelandTlf. 99 52 88 66Hubro ASArabergv. 6, 4050 SolaTlf. 51 654 69 00Fax. 51 64 69 02HeskjeMuremester ASPb. 270, 4349 Bryne,Tlf. 51 77 19 805574 SkioldTlf. 52 76 22 18post@rorharaldseid.noKlint RegnskapVest ASStemv. 2, 4050 SolaTlf. 51 64 50 60Fax. 51 64 50 34Pb. 59, 4298 TorvastadTlf: 52 81 44 70post@storesundolje.noUni Mek ASPostboks 183,4341 BryneTlf. 51 48 37 80Agder-FlekkefjordTideneStrandgt. 344400 FlekkefjordTlf. 38 32 03 00Hovlandsv. 52, 4370 EgersundTlf. 51 46 47 00Fax. 51 46 47 01RørleggermesterO. K. SellikenRefsnes, 4365 NærbøTlf. 51 43 50 31Mob. 91 87 27 60Fax. 51 43 79 54Hydro AluminiumProfiler Karmøy AS4265 HåvikTlf. 52 85 40 00Fax. 52 85 49 04Spar Ålgård ASSkogsvingen 2, 4330 ÅlgårdTlf. 51 61 87 37www.sparalgard.noJan Sigve HerredsvelaTransportFuglestad, 4363 BrusandTlf. 900 75 500Kim Årvik MaskinHeggvn. 8, 4050 SolaTlf. 47 91 48 98Bryne Rør ASSkuleg. 9,4340 BryneTlf. 51 48 11 22Sundvn. 22, 4250 KopervikTlf. 52 84 69 00www.haland-thuestad.noEl-Experten ASGamle Sokndalsv. 38,4370 EgersundTelefon: 51 49 60 00Telefax: 51 49 60 01Din lokale elektrikerTannlegeEgil GripsrudSt. Olavsgt. 13 D,4005 StavangerTlf. 51 33 01 99egil@gripsrud.noDu får kjøpt Medox i landets ledendehelsekostbutikker, i utvalgte apoteker,gjennom terapeuter og på vår nettside:www.medox.no/nettbutikkMedox• er et helsebringende, norskutviklet, norskprodusert, naturlig, kvalitetsprodukt basert på medisinskforskning og vitenskap• har, i motsetning til andre kosttilskudd, vært underlagt kliniske studier ved universitetssykehus oguniversiteter i Norge, EU, USA og Kina siden 2000• inneholder en betydelig mengde antioksidanter (antocyaner fra blåbær og solbær) - hele 80 mg• har vist seg å kunne ha en positiv effekt på blant annet betennelsestilstander, immunforsvaret og hjerteogkarsystemet• anbefales av flere hundre kiropraktorer, fysioterapeuter, helseorganisasjoner (bl.a. LHL og Blindeforbundet)og av stadig flere legerELEKTRISK MATERIELLFOR SKIP OG OFFSHOREwww.tranberg.comFinnøy kommuneTlf. 51 71 47 00Rådhuset, 4160 FinnøyEgersundGroup ASSvanavågen,4370 EgersundTlf. 51 46 29 00Fax. 51 44 29 01Kubikk ASVi bygger nye NordvikgårdenVi bygger og har bygget nye NordvikgårdenBlomstølenog har bygget Vi har Blomstølensentralgodkjenningwww.dima.noTYSVÆRKOMUNETlf. 52 75 70 00Opstadvegen 643Boks 60 - 4368 VarhaugTlf. 51 79 86 80post@jermester.nowww.jermester.noVi harsentralgodkjenningTlf: 51 94 30 00 • Fax: 51 94 31 99Nordsjøvegen, 4050 SolaE-post: booking@sola-strandhotel.nowww.sola-strandhotel.noBedriftsveien 6, 4353 Klepp stasjon - tlf. 51 78 99 00 - www.blockberge.noRogaland Oljesenter ASRådhusvn. 22, 4050 SolaLevering av diesel, fyringsolje og parafin.Tlf. 51 64 24 00Sola kommuneAvdeling kommunalteknikkINFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTENSlik gjør du meddrikkekartongeneSkyll drikkekartongene, brett hver kartongog putt dem inni hverandre til det blir endrikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene ien plastpose, knytt igjen og legg posen iden grønne beholderen. Det gjør ingentingom kartongene har aluminiumsbelegg,plastbelegg eller skrukork i plast.VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJONSola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.noRETT PÅ SAK © 51 64 64 55Flinteg. 2A, 4016 StavangerTlf. 51 95 04 95 Fax. 51 95 04 99CS onsultupply a / sStavanger BoligbyggelagLøkkeveien 51, Pb. 88, Sentrum, 4001 StavangerTlf. 51 84 95 00, Fax. 51 84 95 05www.boligbyggelaget.noTlf: 51715880www.consult-supply.noNAV ROGALANDSOLA___________________________Gulv og Tak ASSolbergv. 5, 4050 SolaTlf. 51 64 64 94 FAX. 51 64 64 99___________________________STAVANGER___________________________Bøcon ASMaskinveien 12, 4033 StavangerTlf. 51 95 88 20___________________________Johan P Johnsen ASNedre Holmegate 22, 4006 StavangerTlf. 51 89 50 88___________________________InfoRegn ASStokkaveien 37, 4024 StavangerTlf. 51 53 77 44 www.inforegn.no___________________________TIME___________________________Transtec Automatgir Verksted4340 BrynePlattformv. 5Pb. 63, 4098 TanangerTlf. 51 69 43 00Fax. 51 69 61 56Vi takker allevåre annonsørerfor denflotte støtten!


14 RØDE KORS ROGALAND RØDE KORS ROGALAND 1592804448.qxd 26-10-09 13:13 Side 1cowi ASHaugåsstubben 3, 4016 Stavangertlf: 02694Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten!KarmøykommuneTlf. 52 85 75 00www.karmoy.kommune.noHusk påBrannsikringfør detbrennerDin spesialist på hengere, traktorer og dieseltankerwww.baileytrailers.co.uk • www.protechmachinery.co.uk • www.fuelproof.co.ukMeget gunstige priser nå på grunn av gunstig valuta.Traktor og Tilhenger +++Flere større nyere traktor på Tjelta nå!TRENGER DU HJELPMED LEKSENE?På Sølvberget tilbyr vi leksehjelp til ungdommerog studerende voksne i alle aldre.Kompetente leksehjelpere tilbyr hjelp i alle fag.Ingen påmelding nødvendig.Elever i ungdomsskolen(Barne- og ungdomsbiblioteket)Tirsdager og torsdager kl. 15.00 - 17.00Videregående skole og voksenundervisning(Kulturbiblioteket)Mandager til og med torsdager kl. 17.00 - 19.00Vi takker allevåre annonsører forden flotte støtten!www.lilleland.notlf. 51 78 53 00Vi lyser opp mørke høstkvelder!!På Ranso lager vi kvalitetslys til alleanledninger. Brennetiden påstakelysene er opptil 14timer!!Kom innom og se vårt utvalg av flottehøstfarger.Tidlig ute til jul? Vi har de lysene dutrenger.Vi vil gi noetilbake25-årsjubileum medGODEJUBILEUMSTILBUDBesøk Lysdypperiet iRanso-bygget påRandabergveien 308.Åpningstider:mandag – fredag 09.30 – 14.00TimekommuneArne Garborgsv. 30,4340 BryneTlf. 51 77 60 00www.time.kommune.noRANSO asTlf: 51 61 18 40Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger - SolaSømmeveien 1, 4050 SolaQuality Airport Hotel, Stavanger er med sin strategiske beliggenhet etnaturlig samlingspunkt for konferanser med fokus på faglig innhold ogsosialt samvær utenfor storbyens «fristelser».Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Quality Airport Hotel, Stavanger.For informasjon: 51 94 20 00/konferanseavdelingen: 51 94 20 01 09Mail: q.stavanger@choice.noVi takker alle våreannonsører for den flottestøtten!I Halliburton tror vi på å gi noe tilbake tillokalsamfunnet. Derfor støtter vi et bredtspekter av lag og organisasjoner. Rett ogslett fordi vi liker det. Vi opplever at etslikt engasjement styrker både oss sommennesker og omgivelsene rundt oss.Det syns vi er bra – for alle.www.halliburton.noFoto: Anne Lise NorheimTrestubbenproduserer kjøkken, bad,slagbenker, stolar, senger oggarderobeskap.Alt me produserer vert tilpassa denenkelte kunde, både når det gjeldstil, treslag, fargar og tilpassingtil rommet.Tlf: 52 79 99 80 • www.trestubben.no • Ta kontakt for en uforpliktende samtaleÅ gjøre hverandre godeHMSKundefokusKompetanseKvalitetKremmeråndÅpenhet og ærlighetRisa-konsernet er en stor og ledende totalentreprenør i den sør-vestlige delen av Norge. Totalt harkonsernet rundt 750 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Ett av de fem datter selskapenei konsernet er Risa AS, som driver med graving, sprenging, fylling og planering. Selskapet har ogsådrift og vedlikeholdskontrakter for Statens vegvesen i Stavanger, Sirdal, Mandal, Setesdal, Flekkefjord,Arendal, Indre Ryfylke og Haugalandet/Stord.www.risa.noHelse, miljø og sikkerhetÅpenhet og ærlighetKundefokus KompetanseKremmerånd KvalitetRisa-konsernetBiT:Bilpaviljongen ASVingveien 24050 SolaTlf. 51 64 83 00Fax. 51 64 83 11post@bilpaviljongen.nowww.hellesto.noEt unikt transportsystemwww.norlines.noNorStone ASNorStone AskøyNorStone BønesetNorStone DimmelsvikNorStone DirdalNorStone ForusNorStone LaksevågNorStone RøynebergNorStone TauNorStone ÅrdalNorStone SvingenNorStone GrenlandNord-Fosen PukkverkSandkasse, plattform eller bro?NorStone er Norges største produsent av pukkoggrusprodukter. Vi leverer tilslag til betong ogasfalt, offshore rørdekningspukk, samt andrespesialprodukter. NorStone produserer årlig over8.000.000 tonn pukk- og grusprodukter.NorStone er en del av HeidelbergCement Group.Dette gjør oss store nok til å konkurrere ominternasjonale byggeoppdrag. HeidelbergCementer en av verdens ledende bedrifter innen sement,betong, tilslag og tyngre bygningsmaterialer.- når kvalitet skal byggesNorstone AS, hovedkontor: Prinsens vei 10, SandnesTelefon: 51 67 61 00 Telefaks: 51 67 61 01E-post: info@norstone.no www.norstone.no


B-BladRETURADRESSE:Postboks 23853003 Drammen

More magazines by this user
Similar magazines