12.07.2015 Views

Nummer 2, våren 2010 - Risør kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nummer 2, våren 2010 - Risør kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nummer 2, våren 2010 - Risør kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Risør og Søndeled MenighetsbladNr. 2 - Våren 2010 - 64. årgangTangen bedehusWilhelmine Larsen eide et hus litttilbaketrukket fra Steinramla. I dettehuset var det midt i de harde 30-åraingen aktivitet, så hun sa seg villig tilå la indremisjonfolket på Tangen fåbruke dette gratis til sine samlinger.Les mer på side 8.Hva skjer med gudstjenestereformen?Noen mener at arbeidet med våregudstjenesteformer gikk altfor mangeskritt i en helt gal retning. Andremener at retningen var rett, menskrittene ble for mange. Det var formye man savnet. Forslaget til vårkirkes nye gudstjeneste, som forelå i2008, fikk nå i hvert fall relativ hardmedfart av diverse instanser, så detser ut som om man i hvert fall gikkminst tre skritt fram, og kanskje kommertil å gå et skritt eller to tilbake.Les mer på side 11.Sangseilas i Risør kirke side 4Blomsterbasar på Hødnebø side 4Pinsevandring side 5Konfirmantlister side 10Kulturkveld med Øyvind Thorsen side 11Fasteaksjonen 2010 side 12Konfimantcup 2010 side 13Påskefeiringen på Søndeled side 15Risør kirkes orgler side 16Show it side 171


Gudstjenester og arrangementer - Risør prestegjeldRett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på www.risor.kirken.no.Søndag 9. mai5. søndag etter påske. Matt 6, 6-13.Frydendal kirke kl. 11.00:Konfirmasjonsgudstjeneste. Per Oscar Berg.Offer til ungdomsarbeidet.Søndeled kirke kl. 11.00:Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.Søndag 18. april2. søndag etter påske. Joh 21, 15-19.Frydendal kirke kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg. Dåp.Offer til menighetens misjonsprosjekt.Søndag 25. april3. søndag etter påske. Joh 14, 1-11.Søndeled kirke kl. 11.00:Samtalegudstjeneste. Albert M. Walla.Dåp. Offer til menighetsarbeidet.Risør kirke kl. 18.00:Høymesse. Albert M. Walla. Nattverd.Offer til Kirkens bymisjon, Kristiansand.Søndag 2. mai4. søndag etter påske. Jes. 1, 18-20.Risør kirke kl. 10.00:Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.Risør kirke kl. 12.15:Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.Torsdag 13. maiKristi himmelfartsdag. Apg. 1, 1-11.Krabbesund bedehus kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg.Søndag 16. mai6. søndag etter påske. Joh 17, 18-26.Frydendal kirke kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg.Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.Mandag 17. maiGrunnlovsdag. Joh. 12, 35-36.Risør kirke kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg.Søndeled kirke kl. 11.00:Høymesse. Albert M. Walla.Offer til menighetsarbeidet.Sandnes bedehus kl. 13.30:Høymesse. Per Oscar Berg.Søndag 23. maiPinsedag. Joh 14, 15-21.Risør kirke kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg.Dåp. Nattverd. Offer til Normisjon.2


Mandag 24. mai2. pinsedag. 1. Kor. 12, 12-20.Søndeled kirke kl. 10.00:Høymesse. Albert M. Walla.Søndag 30. maiTreenighetssøndag. Matt 28, 16-20.Frydendal kirke kl. 11.00:Familiegudstjeneste. Per Oscar Berg.Dåp. Offer til Norsk søndagsskoleforbund.Søndag 6. juni2. søndag etter pinse. Luk 12, 13-21.Risør kirke kl. 11.00:Familiegudstjeneste. Per Oscar Berg.Offer til menighetsarbeidet.Søndag 13. juni3. søndag etter pinse. Luk 19, 1-10.Frydendal kirke kl. 11.00:Høymesse. Albert M. Walla.Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.Søndeled kirke kl. 11.00:Høymesse. Albert M. Walla.Dåp. Offer til Navigatørene.Søndag 20. juni4. søndag etter pinse. Luk 15, 11-32.Risør kirke kl. 11.00:Høymesse. Per Oscar Berg.Dåp. Offer til Redd barna.Liker du å synge når duer på gudstjenester?Kan du da tenke deg å avse ensøndag i måneden til å være medi en forsangertjeneste?Vi trenger deg!Gjennomgang av salmer en timefør gudstjenesten.Kontakt Kristin eller JorunnGaver til menighetsbladetR.K., Erik Lindland, Olaug og Ole Wiik, KariSkarvang, Alma og Harald Hansen, Ellen og TorOlav Sletta, Hilda Aanonsen, Arne K. Solstad,Erling og Ester Hølland, Reidun og Rolf v.E. Pedersen,tilsammen kr 2.500,-. Hjertelig takk!Gull til sjomannskirken.no.Kristelig pressekontorSjømannskirkens nye nettsted ble kåret til "Bestenettsted 2010" av Farmandprisen 11. mars. Sjømannskirkengikk til topps i Åpen klasse.- Sjømannskirken er en soleklar vinner i sinklasse. Sammenlignet med de store organisasjoneneer det imponerende at en liten organisasjonkan få fram nettsider som dette. Det lille vaffelhjertetsom ligger der så tilfeldig og nesten litt frektpå forsiden, symboliserer så mye. Nettsidene tilSjømannskirken gjenspeiler med stor tydelighetdet organisasjonen står for, sier Morten Golimoom juryens begrunnelse.En lykkelig webredaktør Linn Mevold Skogheimsynes prisen er en fantastisk anerkjennelseav arbeidet som er lagt ned i nyesjomannskirken.no, og roser innsatsen til dewebansvarlige på sjømannskirkene og herhjemme.Trygg Trafikk tok andreplassen og NHO Reiselivtredjeplassen i Åpen klasse.Risør prestegjeld på internettVåre nettsider er aktive. Ikke alle sidene er ferdige,men det skal det ikke alltid. Et levende nettsted vilendres kontinuerlig. Her kan du finne ut hva somskjer, når og hvor. Dessuten finnes det informasjonom våre kirker, kirkelige handlinger, hvem som eransatte og mye mer. Savner du noe? Vet du om noesom burde være med eller endres? Ta kontakt medmenighetsbladet eller menighetskontorene.3


Organistenes sideSangseilas i Risør 6. juni- sett løkt på brygga i mot kveld, og ta imot meg når jeg kommer -Jorunn MyreDette er en strofe fra Fiskerens morgensang,som også vil bli framført på denne sangkveldeni Risør kirke søndag 6. juni kl 18.00.Medvirkende er koret Candela fra Randesund frikirke, ogRisør motettkor ledet og akkompagnert av Jorunn Myreog Rigmor Angell Stakkeland m.flere.Tema er sangseilas, det betyr ikke bare maritime innslag,men også et mangfold av sanger som hører hjemme i «denstore livsseilas».Dette blir en fin og variert sommerkveld i kirken hvor enkan oppleve korsang, allsang, og ikke minst innslag fra grupperog solister fra begge kor.Både sanger fra gospel-, vise- og salme-sjangerene medmer blir presentert.Kollekt til Kirkens konsertvirksomhet.Blomsterbasar påHødnebø bedehusLisbeth LeivannI år blir blomsterbasaren påHødnebø lørdag 29. mai kl 18.00Dette er etter hvert blitt en tradisjon her i bygda,vi har holdt på med denne basaren i godt over10 år nå, og det er et fint bidrag til bedehusetsøkonomi.Mesteparten av gevinstene er blomster og busker,så har vi tombola med avleggere og småplantersom gevinster. Og selvsagt serveres kakeog kaffe, vafler og brus. Allsang og kveldstankerstår også på programmet.Vi håper mange tar turen til Hødnebø dennekvelden i mai - hjertelig velkommen!4


Ivrig leser, men?Einar GjernesMedlem av Søndeled menighetsrådJeg fikk en overraskelse på årsmøtetfor Søndeled menighet da det blefortalt at menighetsbladet gikk medunderskudd. Så mange lesere avbladet tenkte jeg, og likevel ikke«lønnsomt».Da gikk det endelig opp for meg: Mange ivrigelesere av bladet, men dårlige betalere, slik somjeg. Det gjør at bladet ikke får nok inntekter.Jeg ønsker å beholde menighetsbladet derforhar jeg nå bestemt meg for at jeg nå skal bli enbedre betaler. I dette nummer av menighetsbladetligger det ved en bankgiro. Den vil jeg benyttemeg av.Jeg vil gi en støtte slik at bladet fortsatt kan blilagt i alle postkasser i Risør kommune. Jeg vilanmode andre til å gjøre det samme, slik at økonomienfor menighetsbladet kan komme i balanse.Takk til dere andre som også vil støtte oppom bladet.PinsevandringPer Oscar BergPinsen er for den kristne kirke høytidensom skulle sette oss alle i bevegelse.Derfor er det på en måte littfint at det hos oss har blitt en godtradisjon med Pinsevandringen somarrangeres av historielaget, og at deti forkant av vandringen kan være ensamlingsstund i kirken.I år vil gudstjenesten 2. pinsedag være i Søndeledkirke kl. 10.00.Etter en relativ kort gudstjeneste kjører mantil Siva-anlegget hvor bilene kan parkeres, ogderfra blir det busstransport et stykke innoverVegårsheiveien til starten for selve vandringen.Etter bare noen hundre meters vandring, vedPollen, blir det en orientering om årets tur, førman vandrer videre til Knuten, og etter hvert endavidere til Lia. Her blir årets hovedstopp og rastpå tradisjonelt vis. Etter rast, hvil, orientering ogen hyggelig prat, går så turen videre til Lindland,hvor bussene møter turfolket for å få dem tilbaketil P-plassen på Siva.Vel møtt til gudstjeneste i Søndeled kirke, oggod tur til alle glade vandrere.5


Slekt skal følge slekters gang...DøpteBegravde/bisatteRisør kirke31. jan Jens Sønningdal Arntsen07. feb Julie Elisabeth Pedersen07. feb Sebastian Vandal-Nylænder07. feb Håvard Nossum SøraasFrydendal kirke28. feb Mads Sivertsen HommefossSøndeled kirke14. mar Live Høgbråt MyraRisør kirke/gravkapell/ -kirkegård11. feb Leif Georg Eriksen11. feb Sverre Emanuel Larsen18. feb Knut Reidar Amundsen19. feb Gunnar Straum24. feb Arne Paulsen03. mar Bodil Sonja Østerholt12. mar Kristian Knutsen19. mar Thordis Synnøve Andersen19. mar Sigrid Lilly Hauge23. mar Arne Kristian GrønbergFrydendal kirke/- kirkegård26. feb Arvid Severin StiansenSøndeled kirke/- kirkegård10. mar Knut Ramskjær08. apr Mary Antonie Rasmussen08. apr Grethe AasenVigdeGjernes bedehus/Nestevåg kirkegård09. apr Borghild Matilde VikingsdalSøndeled kirke27. feb Sigrid Hellerdal og Ola Garthe7


«Bedehus» på TangenLauritz Maartman PaulsenJo da, det sies at det en gang i tidenskal ha vært en bygning i tangenmiljøetsom fungerte som bedehus ien periode.Bakgrunnen hang nok sammen med en vekkelsesom gikk over distriktet i 1932. Mange - ogsåTangenfolk - ble med i Risør Indremisjon dengangen, men man følte behov for å forkynneevangeliet for sine nærmeste naboer ute på Tangen.Og så var det jo et stykke vei inn til bedehuseti Strandgata.Wilhelmine Larsen eide et hus litt tilbaketrukketfra Steinramla. I dette huset var det midt i deharde 30-åra ingen aktivitet, så hun sa seg villigtil å la indremisjonfolket på Tangen få bruke dettegratis til sine samlinger.De som satte i gang indremisjonsvirksomhet isitt nærmiljø på Tangen var Peder Pedersen,Andreas Gundersen, Lauritz Pedersen (Lauritzdanske), Jonas Thorsen (Jonas på brygga), NilsChristensen og Gustav Jacobsen (Gustav påbrygga).Her ble det i om lag 4 års tid, fra omkring1935 til 1939, arrangert ukentlige evangeliskemøter hver tirsdag. Dessuten hadde man egenmusikkforening under ledelse av Kathrine Jacobsen.I musikkforeningen spilte Klara Reinertsengitar, Margoth Jacobsen (Taule) spilte harpeleikog Olav Jacobsen spilte fiolin. De nevnte mannfolkvar selvsagt også med i koret og sangsammen med bl. a. Gjertrud Larsen (f. Halvorsen)og Helen Terjesen.Bortsett fra ungdommene Margot, Gjertrud ogHelen, besto koret av mennesker i sin «beste alder»,dvs. omkring 40 - 50 år de fleste av dem,minnes den nå 92 år gamle Margoth Taule medstor glede.Gjertrud var for øvrig «primus motor» og tokseg av mange praktiske oppgaver. Hun haddenøkkel til huset og ordnet med rengjøringen.8Mange Tangenfolk kom på tirsdagsmøtene.Når det ble duket til fest med kaffe og søsterkakevar det trangt om plassen i «Tangen bedehus».Det var populære sammenkomster.De som sto bak Indremisjonen på Tangen, varsamtidig blant de ivrigste i Risør bedehus. Påmøtene der var disse personene nærmest fast inventarbåde på fredags- og søndagsmøter. Dettyder på et nært forhold mellom bedehusene påTangen og i byen, når man vet at Risør Indremisjonspanderte sine gamle benker til bruk iforsamlingslokalet på Tangen.«Bedehuset» på Tangen hadde aldri noen egenkvinneforening eller søndagsskole. Man valgteheller å slutte opp om kvinneforeningene i bedehuseti Strandgata og søndagsskolen i Risør kirke- en søndagsskole som var stiftet i 1872 og somi noen år holdt hus i bedehuset før den ble flyttettil kirken.Steen Meum var prest i Risør i de årene «bedehuset»på Tangen var i funksjon, og han varstadig å se på lokale arrangementer i «den lillebyen» i byen vår.Før andre verdenskrig brøt ut, sa huseierenopp «leiekontrakten» i håp om og tro på at annenvirksomhet kunne finne sted i huset. Dermedsluttet Indremisjonsvennene på Tangen enda merhelhjertet opp om bedehuset i Strandgata.Det som i sin tid ble kalt for Tangen «bedehus»,er vel i senere år bedre kjent for å ha værtRisør malerklubbs atelier i en rekke år.Informant: Margoth Taule


Vitjuvstarterkulturnattamed…KåsørØyvind Thorsen:«Humor og helse»Kulturkveldi Frydendal menighetshustorsdag 29. april kl. 19.00.Sang og musikkPizzaInngangspenger kr. 100,-Alle hjertelig velkommen!Arr. Risør menighetGravstellVi hjelper deg gjerne med planting og vedlikehold av graven.Avtalen inneholder stell (vanning) og planting vår, sommer oghøst, samt krans til jul.Du kan også gjøre deler av avtalen.Kontakt:Kirkevergen - tlf 37 15 00 129


Konfirmanter i Den norske kirke 2010Risør kirke 2. mai 2010-04-06Maria Charlotte KverndalMaria GregersenJonathan Rykkja IbsenØivind Kielland EegLeslie Anne Løvdal HouckDaniel BjerkhaugJulie Flood HaugeMatilde IbsenJohnny BjerkhaugVictoria Eriksen LarsenTina HopanengEmelie HåbetsåsHelena EriksenTinius Didrik GrødalDaniel Jensen AasMarie NilsenIne Røed StebekkAndrine TufteMarita HaugeCharlotte SollieHenrik Lundberg LindstølMarthe AasbøHenriette Andersen BergkvistMads Bertin OlsenHanne PedersenVivian Pedersen SkogengStine Kamilla OmmundsenEirik LundbergHannah Green LundbergSøndeled kirke 9. mai 2010-04-06Fredrik Sommerfelt GrønvoldRebecca Elizebeth Moen MonradAndreas Torgrimsen EggesvikGjermund KileAsborg KonnestadJonas GjernesHelene BredalThorleif StensvoldPer Kristian AsdalKristin Margrethe Ellingsvik GranstølKevin Iversen HundstadJulie Eileen LarsenAndreas AuslandTonje Fjeldstad MarksethFrydendal kirke 9. mai 2010Mari SøvreJonas Vegerstøl RønningenSusanne AndersenAnn Kristine ChristensenEspen LorentzenLinn Faa Boonnak JacobsenVilde Skjevling HamiltonJulie Marie MathisenLasse Meier PedersenIngrid Smevold GulbrandsenHåkon HauglidEirik Dahl HoaasPhillip Andre Reinemo AuslandJoakim KristensenElisabeth BentsenMari Færsnes DahleMathias KjørholtAuksjonsgjenstander og lopper tilFrydendalauksjonen 2010kan leveres i Frydendal menighetshushver torsdag mellom kl. 16 og 17.10


Gudstjeneste(re)formPer Oscar BergJeg er litt i tvil om jeg skal skrivenoen linjer om vår gudstjenesteform,eller den pågående gudstjenestereform.Derfor ble overskriften som denble. På den annen side vil jo vårgudstjeneste(form) etter hvert avhengeav gudstjenestereformen.Noen mener at arbeidet med våre gudstjenesteformergikk altfor mange skritt i en helt gal retning.Andre mener at retningen var rett, men skritteneble for mange. Det var for mye man savnet.Forslaget til vår kirkes nye gudstjeneste, somforelå i 2008, fikk nå i hvert fall relativ hard medfartav diverse instanser, så det ser ut som omman i hvert fall gikk minst tre skritt fram, og kanskjekommer til å gå et skritt eller to tilbake.Hvordan vår nye gudstjenesteform blir, er i allefall spennende.Hos oss har vi hatt 3 forskjellige gudstjenestevarianteri våre kirker. Frydendal kirke var førstute med sin forsøksordning, og i Søndeled fikkman litt etter hvert en variant som liknet en del pådenne, mens man i Risør hele tiden har beholdtdet slik det har vært de siste 25 årene. Igudstjenesteutvalget i Risør hadde man gjort etomfattende arbeid med å justere vår forsøksordningned mot det forslaget som kom i 2008, menlike før vi ble helt ferdige, kom altså den hardekritikken, og det ble fra kirkerådet utarbeidet etjustert opplegg. Dette vil vi nå ta tak i, og justerevår forsøksordning etter slik det ser ut til å endeopp i det endelige forslag fra de sentralkirkeligeinstanser, og da vil vi innføre den forsøksordningeni både Risør og Frydendal kirke. Inntil detteblir klart, valgte gudstjenesteutvalget i begge vårekirker å gå tilbake til ordningen som vi kjennerfra før de mange prøveordninger.I skrivende stund er det ikke helt avgjort hvaSøndeled menighetsråd og eventueltgudstjenesteutvalget der vil gjøre, men uansett,innen relativ kort tid vil de nye former og ordningerforeligge for hele «Kirken, Den norske». Fra1. søndag i advent 2011 skal visstnok alt værepå plass, så det vill bli en spennende tid, sikkertmed mange diskusjoner og mye meningsutvekslingfram mot dette. At gudstjenesteordningeneengasjerer, det er tydelig. Og egentlig er det jobra!Med andre ord; dere som har savnet den«gode, gamle gudstjenesteformen», dere vil nåen tid finne den i Risør og Frydendal kirke.Så får vi håpe at alle finner seg til rette, medgamle, og etter hvert med nye former, ord og liturgier.Kulturkveld med kåsør Øyvind ThorsenStein GjulemTorsdag 29. april kl. 19.00 inviteres det til kulturkveldi Frydendal menighetshus. Det storetrekkplastert denne kvelden blir den kjente radiokåsørenØyvind Thorsen. Forøvrig også kjentfra en rekke andre sammenhenger.Kveldens tema er "Humor og helse", så herer det bare å stille tidlig i køen for å skaffe seg engod plass.Risør menighet er svært glad for å ha fått tak ikåsøren som for tiden også har delvis bosted iTvedestrand.I tillegg til Thorsen, vil lokale krefter innen sangog musikk gi til beste, lover Bernt Erik Tylden ogOddvar Hummelvoll, som trekker i trådene dennekulturkvelden.Det blir servering av pizza og mineralvann, oghele moroa for kropp og sjel koster bare 100kroner.Risør menighet ønsker alle hjertelig velkommen!11


Joda, det blirauksjon og loppemarkedpåGjernes bedehusi år også!Fredag 9. juli 2010 klokken 15.00Gjenstander mottas med takk.KontaktOlav Bredal tlf. 37 15 45 32 ellerEinar Gjernes tlf. 37 15 07 03Fasteaksjonen 2010Albert WallaTirsdag 23. mars var årets fasteaksjon til kirkennødhjelp. Fasteaksjonen hadde nå byttet navntil "Kirkens nødhjelp aksjon 2010". Årets aksjonhadde nesten samme tema som fjordåret,nemlig mennesker som har ødelagt livsgrunnlagetødelagt på grunn av klima forandringer. Fornoen så høres kanskje dette ut som ikke fult såalvorlig ut. Men nå er det 25 millioner menneskersom er på flukt på grunn av klimaforandringer,mens det er 22 millioner mennesker som er påflukt på grunn av krig sier det mye om det storeomfanget klimaforandringene har fått. Konfirmanteneutgjorde største delen av bøsse bærene. Men det var også mange andre som stilte oppdenne kvelden. Tusen takk til dere alle. Denne12kvelden fikk vi samlet inn kroner 61758.50 iRisør kommune. I begge menigheter ble samletinn betydelig mer enn i fjor. I Søndeled kom detinn kr. 14796.- og i Risør ble det samlet inn kroner46962.50.- Til sammen en økning på over20%.


Konfirmantcup 2010Thorleif Stensvold13. mars var det konfirmantcup iVegårsheihallen, og etterpå var detdanse-show med team roadservise ogkonsert med Compass.På cupen var det mange konfirmanter fra forskjelligesteder, og det var også mulighet for ateldre ungdommer kunne være med i egen klasse.Lagene kunne konkurrere i fotball, volleyball oginnebandy. Det var også mulighet for andre aktiviteter,men i disse var det ikke konkurranse.Konsert og idrett på konfirmanstcup. Foto:Ingrid StensvoldLoppemarked/auksjonLisbeth LeivannDet årlige loppemarkedet m/auksjongår av stabelen lørdag 5.juni vedSøndeled skole.Har du lopper å være av med? Hver onsdag imai og onsdag 2. juni mellom kl 19.00 og 20.00er medlemmer av menighetsrådet på plass i detgamle butikklokalet til fru Lund på Søndeled forå ta imot gjenstander til loppemarket/ auksjonen.Programmet for dagen blir som tidligere, medloppesalg kl 10.30, så går det slag i slag medbrødlotteri, kakelotteri, matservering, innslag vedSøndeled musikk-korps, og ca kl 12.00 starterauksjonen.Fra auksjonen et tidligere årNå er det tid for å rydde opp i kjeller og påloft, og skulle du finne noe du ikke har bruk forlenger, tar vi i mot med glede og stor takk. Velmøtt på skoleplassen på Søndeled lørdag 5. juni!13


KirkevergekontoretKirkegt. 1Tlf 37 15 00 12mandag - torsdag08.00 - 15.00Kontoret vil være stengt ikirkevergens ferie –kontakt evt. kirketjenerne/kirkegårdsarbeiderne14


Risør menighetskontorKontortiderSøndeled menighetskontorKirkegt. 1tlf. 37 15 03 21faks. 37 15 22 54tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09 - 14.Det er ofte noen tilstede utenom disse tidenogså, så bare prøv å ring eller kom innom.Søndeled menighetshustlf. 37 15 61 31, faks. 37 15 62 00Onsdag 09 - 14.Ellers kan henvendelser rettes tilmenighetskontoret i Risør. Kontoret er stengt iskoleferien.I ferier blir telefonen koblet videretil menighetskontoret i Risør.Økumenisk påskefeiring på SøndeledAlbert WallaVi har akkurat feiret påske. I år, sommange år tidligere feiret vi storedeler av påsken sammen med frikirkenher på Søndeled.Jeg tror flere enn meg ser tilbake på påskemåltidetmed stor gledet, som ble feiret etter jødiskkristen tradisjon i Søndeled kirke skjærtorsdag.Laila Stensvold og hennes medarbeidere haddeforbered et meget godt måltid for over 30 fremmøtte.Det er et langt langbord som ble dekket ikirken denne kvelden. Musikk ved IngvildSommerfeldt og Kristin Beisland var med på åsette den rette stemningen.Etter skjærtorsdagsfeiring i Søndeled kirkekom vi til langfredags-gudstjeneste i Søndeledfrikirke. Menighetsarbeider Steinar Sødal haddeforbredt en sterk gudstjeneste for oss som varPåskemåltid på Søndeled (Arkivbilde)med å medvirket og for alle som kom. Langfredager en viktig dag for kirken, for minnes detJesus gjorde for oss og hvor sterk hans kjærligheter til oss mennesker. 1. påskedag er festdagenvi feirer at Jesus er den han sa han var, Gudssønn som er sterkere enn døden.15


Risør kirkes orglerLauritz Maartman PaulsenKirken fikk sitt første orgel allerede i 1743, det var10 år etter at nåværende tårn ble bygget.Bakgrunnen for anskaffelsen av orgel var at Mad. Margrethe Falchi 1737 hadde forært 300 riksdaler til kirken. I 1742 ga stiftsdireksjoneni Kristiansand tillatelse til å anvende beløpet til orgel.Så ble det satt i gang en privat innsamling som innbrakte mellom 3og 400 riksdaler. Orgelet ble kjøpt i Holland av Monsieur Glogerog prisen var 500 riksdaler. Det ble fraktet hjem på et av byensskip og Monsieur Gloger var med og monterte orgelet i kirken.For dette ble det betalt om lag 200 riksdaler, og da jobben vargjort, ble Johan Gottfried Gloger ansatt som kirkens første organist.Det sies om Gloger: «trods sin Dyktighed har han været enfra Characterens Side mindre paalidelig og retskaffen Person.»Likevel har han levert orgler til flere norske kirke, bl.a.Christiansand Domkirken (den forrige som er brent) og Kongsbergkirke som i dag har det eneste gjenværende intakte Glogerorgeli Norge.Flere reparasjonerAllerede da orgelet i Risør bare var 10 år gammelt«blew det accoderet med mr. Glogaarfordi orgelet war uriktig.»Orgelet gjennomgikk flere reparasjoner. Bådei 1792, 1823 og i 1849 ble det foretatt omfattendevedlikeholdsarbeider på orgelet. At detgamle orgel var spesielt vil det vitne om at detopprinnelig hadde et klokkespill som sto i forbindelsemed Cimbelstjernen, en liten forgyltstjerne som satt øverst på orgelfasadens rammeog som bare ble brukt til offersalmen på høytidsdager.Der fantes opprinnelig også en dyp basstonesom ble kalt "Skjelveren" og som bare blebrukt til preludier ved begravelser.Men i 1903 måtte man bite i det sure eplet daflere reparasjoner føltes nytteløse. Det ble bestiltnytt orgel fra Olsen & Jørgensens orgelfabrikk iKristiania til en pris av kr. 4.000,-.For å unngå at kald luft ble strømmet gjennomorgelet, ble belgen flyttet fra tårnet og inn bakorgelprospektet. Heldigvis beholdt man det gamleoriginale orgelprospekt.16Dette orgel fikk ikke på langt nær like langlevetid som det opprinnelige Gloger-orgel ogble byttet ut allerede rundt 1950. Da gav Prebensenog Blakstad nytt orgel til kirken til minneom de sjøfolk fra vår by som satte livet til under2. verdenskrig. Men heller ikke dette orgel fikksærlig lang levetid. Mon tro om en av grunnenekan ha vært at lastebilen som fraktet orgelet tilRisør kjørte av veien på Østebøsletta?Dagens orgelMen så til dagens orgel - Bygget av Jan ErikSpigseth i 1985, hans orgel nr. 41 i rekken med26 stemmer og det tredje i Norgeden gangen med elektronisk styrtesettekombinasjoner til en pris av kr.769.000,-. Risør kommune bevilgetkr. 450.000,-. Heldigvis haddevi den gangen 3 banker i byen, ingenville være dårligere enn de andre,så det endte med at de gav kr.60.000,- hver! Den gangen var ogsåbedriften Elektrisk Bureau av en


Show itHans Jørgen StensvoldI Søndeled menighet har vi av og tilgudstjenester som er utform et etterShow it-konseptet.14. mars var enslik familiemesse.Dette går blant annet ut på å samle barn ogvoksne til en annerledes gudstjeneste på barnaspremisser. Med på laget denne gangen var ungdomsklubbenTen in og Søndled barnekor.Ten in hadde laget en dramatisering avlingnelsen om den barmhjertige samaritan. Scenenvar satt til nåtiden, og framførelsen var sværtkreativ og dyktig utført.viss soliditet og de spanderte kr. 30.000,-, sånår da en anonym giver ringte og ville spandereresten av det vi manglet, altså kr. 75.000,-, vargleden stor både hos orgelkomiteens leder MadsVictor Norman og menighetsrådets leder som varundertegnede. Til sammen samlet vi inn kr.345.000,-. Orgelet ble innviet Allehelgensdag1985. Ved gudstjenesten deltok domprost LeifFrivold og domorganist Bjarne Sløgedal sammenmed den lokale stab.Det har ikke vært foretatt større reparasjoner,men i 2006 vedtok menighetsrådet å omintonereorgelet, et arbeid som ble utført av Fa. BrunoChristensen & sønner fra Danmark.Det er forventet at dette orgeletsom har tilnærmet lik stemmepraktsom det opprinnelige Gloger-orgelskal være i bruk i flere generasjonerfremover.Show it er beregnet og kunne bruke ungdommeligevirkemidler som drama, sang og film. Barnekoretvar med og beriket samlingen. Noen fraTen in sang også, og musikere var Robert Løkketangenog Kristin Beisland.Fra omintoneringen av orgelet17


18Innleveringsfrist for stoff til neste menighetsblad: 28. MAI 2010.Bruk gjerne e-post: menighetsbladet@risor.kirken.no


Risør kirkelige fellesrådOrg.nr.: 976 992 008Daglig leder/kirkeverge: Leif WalleTelefon:37 15 00 12E-post:kirkevergen@risor.kirken.noPostboks 2974953 Risørwww.risor.kirken.noOrganist: Jorunn MyreTelefon: 95 04 21 63E-post: j.myre@risor.kirken.noSekretær: Annabelle Green LundbergTelefon:37 15 03 21E-post:sekretaer@risor.kirken.noSogneprest: Per Oscar BergTelefon:37 15 12 06 (privat)E-post:sokneprest@risor.kirken.noSogneprest: Albert Martin WallaTelefon:92 29 24 09E-post:a.walla@risor.kirken.noMenighetsforvalter, Risør: Laila MoenTelefon: 37 15 03 21E-post:laila.moen@risor.kirken.noMenighetsarbeider, Søndeled:Lisbeth Leivann,Telefon: 37 15 61 31E-post: lisbeth@risor.kirken.noKantor: Kristin BeislandTelefon:45 60 85 03E-post: k.beisland@risor.kirken.noBarne- og ungdomsarbeider:Anna Lønmo KnudsrødTelefon: 40 03 40 72E-post: anna.l.k@risor.kirken.noKirketjenereOdd Arild Solheim - tlf. 91 30 52 44Ivar Tormod Eidet - tlf. 90 12 97 70E-post: tormod@risor.kirken.noKlokkereRisør kirkeMarit Sivertsen - tlf. 37 15 18 16Søndeled kirkeLisbeth Leivann - tlf. 37 15 47 66Menighetenes FellesrådLeder: Marianne Rundholt- tlf. 99 56 45 44E-post: mariannelillemor@hotmail.comLedere i menighetsrådeneRisør: Stein Gjulem- tlf. 90 94 57 17Søndeled:Inger Johanne Myhrvold - tlf. 37 15 60 58Risør og Søndeled Menighetsbladutgis av Risør kirkelige Fellesrådadresse: Postboks 297,Kirkegt. 1, 4953 RisørE-post: menighetsbladet@risor.kirken.noRedaktør: Hans Jørgen StensvoldFrivillig kontingent kan innbetaleskonto 2860.23.44586 (Sparebanken Sør)Trykk:Tvedestrand Boktrykkeri19


InformasjonTanker på siste sideLisbeth LeivannEnda en ny vår«Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor» heter det i en flott salmefra salmeboka vår. Ja våren er etterlengtet, kanskje spesielt i år etter en god,gammeldags vinter med kulde og snø. Men jammen var den lang og tøff forbåde tobeinte og ikke minst for firbeinte denne vinteren. Men nå er det vår!Det er på en måte som alt blir skapt på nytt. Blomster, blader på trærne, nyeskudd, og for mange nye klær. Vi feier vekk alt rusk og rask, og rydder opp detsom snøen har etterlatt seg og begynner på en måte på nytt igjen.For ikke lenge siden feiret vi påske, da Jesus måtte dø. Men ved sin oppstandelsefra de døde, gav han nytt liv til menneskeheten, altså deg og meg!Han gav oss på en måte en ny vår med anledning til å rette opp ting som ikkevar blitt slik vi håpet eller trodde, vi kan begynne på nytt igjen. Tenk så fantastisk!Vi kan legge bak oss «rusk og rask», ingen har så mye av det at ikke Gud tilgiross og gir oss en ny sjanse, en ny mulighet, en ny vår.La oss takke for det, og bruke denne muligheten til glede for oss selv ogmenneskene rundt oss.«Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song. Du spår at Gud oss lagarein betre vår eingång. Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utanbrest og sprunge, skal lova Herren vår.»Ønsker alle en flott vår og forsommer20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!