Menighetsblad 2009-september - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Menighetsblad 2009-september - Mediamannen

Utgitt september 2009 - Nr 3, årgang 3 Lurapraten Andakt Valg-2009 KirkebokaMenighetsblad


Katrine PedersenredaktørI denne utgaven av menighetsbladetpresenterer vi kandidatene tilbispedømmerådsvalget i Stavangerbispedømme ogmenighetsrådsvalget i Luramenighet. Mange medlemmer avDen Norske Kirke stiller seg gjernespørsmålet om hvorfor en skalstemme ved kirkevalget. Betyr detegentlig noe? Der vil jeg svare: JA!Bispedømmerådet sitter også ikirkerådet, som er kirkens øversteorgan. Her legges føringene forhvilken vei kirken går og hva denfokuserer på. Menighetsrådsvalgeter viktig for Lura menighet.Menighetsrådet gjør økonomiskevurderinger, ansettelser og peker utsatsingsområder. En tredje godegrunn for å stemme ved kirkevalget,er demokratireformen. Den skalføre til at kirken får størreinnflytelse over seg selv gjennommindre statlig styring. Skal dettekunne skje, må kirken vise segdemokratisk blant annet igjennomføring av kirkevalget. Detvil si at vi som er medlemmerfaktisk sier hva vi vil med kirken.Kirkevalgets motto utfordrer oss:Hvilken kirke vil du ha?Godt valg!Vi står på trappene til høstens valg.Stortingsvalget og kirkevalget.Selvsagt får stortingsvalget enenorm oppmerksomhet i allelandets medier. Det kan være tilhjelp for oss velgere. Vi skal lettkunne orientere oss om hvilket partisom ligger vårt hjerte nærmest.Lederen:Søndag 01.11 AllehelgensdagMatt 5,1-12Kl. 11:00. Høymesse med nattverd vedØyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndagsskole.Søndag 25.10 Bots- og bededagJes 59,1-4.8-9Kl. 11:00. Høymesse ved Øyvind SkjefråsAlsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndagsskole.Søndag 18.10 20.s.e.pinseMark 2,1-12Kl. 11:00. Familiegudstjeneste med dåp vedØyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok.Søndag 11.10 19.s.e.pinseMark 12,28-34Kl. 11:00. Høymesse med nattverd vedØyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Sjømannskirken.Søndag 04.10 18.s.e.pinseRom 14,1-8Kl. 11:00. Høymesse med dåp. Vikar.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndag 27.09 17.s.e.pinseJoh 11,17-27.37-44Kl. 11:00. Høymesse med nattverd vedØyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndagsskole.Søndag 20.09 16.s.e.pinseMatt 6,24-34Kl. 11:00. Høymesse med dåp ogkonfirmantpresentasjon ved Øyvind SkjefråsAlsaker og Lene Simonsen.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndag 13.09 15.s.e.pinseSal 116,12-16Kl. 11:00. Familiegudstjeneste med nattverdved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Familiekoret synger.Gudstjenester i Lura kirkeDersom du ønsker å være med igivertjenesten, så ta kontakt med:Katrine Pedersen (daglig leder):51 60 95 36 / 99 63 22 00Vi har en givertjenesteordning i Luramenighet med mange trofastebidragsytere. Midlene vi får inn, erforutsetningen for at vi kan drive detviktige barne- og ungdomsarbeidet imenigheten med egne ansatte. Denøkonomiske situasjonen som vi er i nå,gjør at vi trenger flere givere. De som ermed i ordningen bestemmer selv hvor myeog hvor ofte det skal gis.GIVERTJENESTESøndag 06.12 2.s.i adventLuk 12,35-40Kl. 11:00. Høymesse med dåp ved ØyvindSkjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndagsskolen har juleavslutning.Søndag 29.11 1.s.i adventLuk 4,16-22aKl. 11:00. Familiegudstjeneste med nattverdved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndag 22.11 DomssøndagMatt 25,31-46Kl. 11:00. Høymesse med dåp ved ØyvindSkjefrås Alsaker.Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetsarbeidet.Søndag 15.11 24.s.e.pinse1 Tim 2,1-6aKl. 11:00. Høymesse med nattverd ved TomKrager. Byprest Øyvind Andersen deltar.Kirkekaffe. Takkoffer: Byprestene.Søndagsskole.Søndag 08.11 23.s.e.pinseFil 1,6-11Kl. 11:00 Høymesse med dåp ved ØyvindSkjefrås Alsaker. Kirkekaffe.Takkoffer: Menighetsarbeidet.Tirsdagstreffet begynnerkl.15.00 - 17.00.God bevertning og utlodninghver gang.8.desemberTradisjonell juleavslutning medbl.a. julesanger,Lucia opptrinn fra Håholenbarnehage.Staben deltar.10.novemberLura bo og aktivitetssenterTema: Lina Sandell.Bergfrid Seibt, piano, SisselLein- Mathisen, fiolin og AudSynnøve Løvaas forteller.13.oktoberAlvhild Steffensen forteller omjentene på Flatholmen.VELKOMMEN TIL TIRSDAGSTREFFETHØSTEN 20092


3Begrens bilbruken, prøv å kjøre flere sammen eller bruksykkel.Spar energi, ikke la lyset stå på unødig.Unngå engangsutstyr.Begrens papirbruken ved å unngå unødig kopiering oguadressert reklame.Begrens forbruk og bruk vår bytte og gi bort tavle aktivt.Menighetsråd, stab og undergrupper velger miljøvennligeprodukter når det er mulig.Hvordan:Alt avfallet skal kildesorteres, det henger instruks påkjøkkenene både oppe og nede i kirken.Hvorfor:Alle har et ansvar i forhold til miljøet og forvaltning avskaperverket. Vi tar ansvaret på alvor !Hva:Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning. Miljøvern -departementet står bak ordningen. Det at Lura menighet ermiljøfyrtårn vil si at menigheten jobber målbevisst i forhold tilmiljø.LURA MENIGHET ERMILJØFYRTÅRNNyttår i Lura kirke90 % av alt avfall kan brukes om igjen.Vi produserer mye avfall i dag. Avfall er imidlertid enressurs hvis vi "bruker" den på en smart måte. 90% av altavfall kan sorteres ut og deretter brukes om igjen i dag.I Stavangerregionen hentes det både organisk, papir ogrestavfall. Organisk avfall blir til kompostjord som kanbrukes til gjødsling i hager. Papir kan bli kopi- ellertoalettpapir mens drikkekartonger kan bli til flotte kortog konvolutter. I tillegg finnes det mange miljøstasjonerrundt omkring i alle byer hvor vi kan levere plast, glassog metallavfall. Plastavfall kan bli til kontorstoler,ryggsekker, søppelposer eller fleecegenser. Glass blir tilnytt glass eller isolasjonsmateriale til hus. Og metallavfallkan bli til nye leverpostei- eller makrellbokser. Du kanfinne din nærmeste miljøstasjon på nettsiden til dinhjemmekommune, for eksempelwww.stavanger.kommune.no,under renovasjonstjenester.Du kan lese mer om kildesortering påwww.loop.no, www.ivar.no eller www.gronnhverdag.no.MILJØ I FOKUSFoto: Jan Sindre StokkaInnsettelse av ny sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker fantsted søndag den 23. august ved prost Ludvig Bjerkreim.Gudstjenesteutvalget var på innføringskurs 4.juni i år og vilha sitt første møte i løpet av september.Det arbeides med ny gudstjenestereform i kirken, både nyordning for høymessen, forslag til ny salmebok og nytekstbok er ute på høring i flere menigheter. Høringsrundenavsluttes 15.september 2009, saken legges frem forKirkemøte i 2010 og ny gudstjenestereform vi trolig bliinnført i 2011.Viktige stikkord for reformen er økt fleksibilitet, involveringog stedegengjøring. I forbindelse med reformen harmenighetene blitt oppfordret til å opprettegudstjenesteutvalg som blant annet kan sette seg inn i denye mulighetene knyttet til liturgi, gudstjenestestruktur ogmusikk.Gudstjenesteutvalget er et underutvalg av menighetsrådetog ble opprettet i vår.Medlemmene er : Ellen Dalland, Sølvi Vinnes, SiljeBarkved, Anne Marie Lauvsnes Nilsen, sokneprest ØyvindS Alsaker, ungdomsprest Mari Løvaas og kantor BergfridSeibt.LURA MENIGHET HAR FÅTT NYTTGUDSTJENESTEUTVALG3


4TAKK TIL: Bautas, SandnesSparebank og YIT som har støttetLura menighet i forbindelse medanskaffelse av nytt lydanlegg tilkirkerommet!Følgende datoer er det bønnesamling:Torsdag: 27. augustTorsdag: 24. septemberTorsdag: 29: oktoberTorsdag: 26. novemberDet går an å henvende seg anonymt til diakonen om duhar noe du ønsker vi skal be for. Da blir bønneemnet lagt tilbønnepermen og en av våre forbedere vil fortsette å be forditt bønneemne.Bønnesamlingen foregår i kirkerommet. Vi bruker en enkelliturgi som fører oss gjennom samlingen. Videre har vi enbønneperm med forskjellige bønneemner for hver dag.Der ber vi for de forskjellig aktivitetene i Lura og Smeaheia.I bønnepermen er det og anonyme bønneemner.Etterpå er det anledning til å stoppe igjen for en koppkaffe/te i kirkestua.Bønnesamlingene blir fra høsten av lagt til den sisteTORSDAG i måneden klokken 19.00 isteden for sistemandag i måneden som det har vært tidligere.BØNNESAMLINGER HØSTEN 2009Advokatene ØvestadHåmsø og SalteVågsgata 43, 4306 Sandnessalte@hamso.no900 41 782Torsdag 5. november kl 20.00 får Dametreffet besøk avSolveig Holta i Barne- og familieetaten, BUFetatStavanger, som vil snakke om temaet: FOSTERHJEM.Det blir rom for spørsmål og prat og som alltid når damenemøtes: noe godt å spise.Vi inviterer alle til et annerledes "Dametreff" i kirkestuen.Velkommen!FOSTERHJEM; HVEM TRENGER DET OG HVEMPASSER TIL EN SLIK OPPGAVEVELKOMMEN!Her er noen av ungdommene i Lura menighet påavslutningstur med LOFF1. Dette er en ungdomsklubbfor de fra 8. klasse og oppover. Vi møtes annenhverfredagskveld fra kl. 20.00 til kl. 23.30, og har detGØY!!Datoene for høsten 2009 er: 18. sept., 2. okt., 16. okt.,30. okt., 13. nov., 27. nov. og 11. des.Tekst og bide: Mari LøvaasLoff1Les gjerne mer om dette på www.storstavalt.no.Trosopplæringsarbeidet gjelder barn og unge i alderen 0-18år. Hensikten er å gi en bred og engasjerende opplæring ikristen tro for kirkens medlemmer.Tildelingen gir mulighet for å ansette en del nye medarbeidereog/eller utvide eksisterende stillinger. Disse skal selvsagt driveaktiv trosopplæring, men ansattes viktigste rolle vil være ålegge til rette for frivillig engasjement.Trosopplæringsprosjektet ble vedtatt igangsatt av Stortinget ijuni 2003 og går nå over fra å være prosjekt til en permanentdel av kirkens arbeid.Vi vi gi deg det som er størst av alt - intet mindre! "Størstav alt" er blitt varemerket til kirkens trosopplæring. Oglogoen, som ved første øyekast ser ut som en snøkrystall,er satt sammen av hjerte, kors og anker som symboliserertro, håp og kjærlighet.Lura menighet har fått statlige trosopplæringsmidler! Midlenegjelder fra august 2009 og inn i fremtiden. Midlene skal brukestil lønn av trosopplæringsmedarbeider (inntil 80 % stilling) ogdrift av arbeidet. Trosopplæringen har som mål å nå fleredøpte barn og unge i alderen 0-18 år.Lura menighet starter i høst opp et trosopplæringsutvalg somskal jobbe langsiktig og systematisk i forhold tiltrosopplæringen i menigheten og innholdet i denne. Å utvikleen lokal trosopplæringsplan vil være en av oppgavene tilutvalget.4


5Jan StokkaÅ kunne sette sin lit til et evig håp er en stor gave.Det går igjen mot helg, og vi har alle muligheten tilå få lytte til Håpets røst. Den vil gi oss styrke ogkraft til å makte hverdagens mange utfordringer.Håpet er ikke denstørste klokken,men den er ikkemindre viktig av dengrunn.Lyden av håp lyderså lenge det er liv.Kjærligheten er denstørste, men den er såinderlig avhengig avå virke sammen medTroen og Håpet.Sammen kaller de oss til fellesskap, oppreisning ogtjeneste.Vi trenger alle et håp vi kan sette vår lit til.Å rangere etterstørrelse og titteler en stor uting.Tårnhøye tanker.Sykevaktene avløser de pårørende i hjem medpleietrengende så de kan få fri dag, kveld eller natt.Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor deikke klarer seg selv eller venter på plass i institusjon. Dengjelder for alle beboere i Sandnes kommune.Kontakt: Inger Jåtten Hetland,telefon 51 97 47 79 kl. 09.00 - 12.00 - mandag -torsdagSYKEVAKTORDNINGENVil du vite mer om hva diakoni er og hva kirken gjør iforhold til diakoni så har du en anledning i høst.Dato og tid vil bli opplyst senere på vår nettside.Diakoni er definert som kirkens omsorgstjenesteI høst vil det bli et møte på kveldstid der diakoniutvalget ogdiakon vil gå igjennom "Plan for diakoni". I denne nyeplanen som kom i 2008 er visjonen følgende:"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,virkeliggjort gjennom liv og tjeneste"DEN NORSKE KIRKE HAR EN EGENPLAN FOR DIAKONIVelkommen til våre samlinger!For ytterligere informasjon kan prest Tom Krager kontaktes påtelefon 91 15 27 11 eller sjekk nettsiden; www.sandnes.kirken.no"Kirkekaffe" + gøy i gymsalen for de som vil etter hvergudstjeneste.13 september27 september. Konfirmantpresentasjon11 oktober. Familiegudstjeneste.25 oktober. Utdeling av bok til4-åringer.8 november. Familiegudstjeneste.Program - høsten 2009Gudstjenester (i amfiet på skolen):Faste aktiviteter i Smeaheia Menighet5


Gamle Forusveien 1, Stavanger. Tlf. 51817360Utsagnet er egentlig et sammendrag av Bibelen, der vimennesker ofte blir sammenlignet med sauer - og Gud erden store gjeteren, den gode hyrden som passer på oss.Du og jeg er sauer, som trenger hjelp for å leve - og åoverleve. Her sier Gud til oss alle: Jeg elsker deg! Gudskapte deg og meg med alle våre evner og anlegg, allevåre særtrekk. Du og jeg er unike!Jesus har satt sitt merke på oss i dåpen. Han har kjøpt ogbetalt oss, slik at han kan være hyrden vår.Du og jeg er merket for livet. Det høres kanskje negativtut, men det er et dobbelt utsagn. Doble utsagn er herlige,fordi de plutselig viser seg å ha mer enn en betydning.Du og jeg er merket for livet - med korsmerket. Merketfor LIVET!Jesus sier om seg selv: - Jeg er den gode hyrde. Dengode hyrde gir sitt liv for sauene. (Joh 10,11)Sauen er kanskje det viktigste dyret i Bibelen. Sauene -det er oss, det. Og Jesus er hyrden, gjeteren vår. Kristentro dreier seg om et navn, et ansikt: Jesus. Han trengerseg ikke på, han kommer stille inn i våre liv, like stillesom da han kom inn i vår verden. Han ble korsfestet ogoppstod igjen - for vår skyld. Jesus er den levende GudsSønn for deg og meg. Han går med oss - hver dag.Dette utsagnet er ikke tatt fra valgkampen ellerfotballbanen. Der kan det også gå temmelig hett for seg.Bare spør vikingspilleren Jone Samuelsen... Nei,utsagnet er mye eldre enn som så. Det er ikke en gangvondt ment - men snarere sagt i kjærlighet. Grenseløskjærlighet. - Du er en sau!Øyvind AlsakerSokneprestDu er en sau!Takk for god velkomst i flokken- jeg gleder meg til å blibedre kjent med deg og dine!Innerst inne er vi alle sauer. Det er lett å rote det til forseg, slik at vi må bære på for mye "ull", av ymse slag. Viroter oss så lett vekk. Tenk da å få bli funnet, av denbeste og sterkeste hyrden, Vår Herre Jesus! Da er vitrygge - uansett. Det er det vi lengter etter sommennesker. At den litt redde gutten eller jenta inni ossalle skal ha et trygt fundament å stå på. Å være trygg -midt i alt det utrygge. Det er ingen skam å være en sau,når gjeteren er Jesus!Et innslag på slutten av Dagsrevyen for noen år sidenfikk meg til å bryte sammen av latter: En bortkommensau var funnet i New Zealand. Sauen hadde vært savnet iseks år! Seks år - uten å bli klippet... Fjernsynsbildene av"Shrek the sheep" gikk verden over. De viste ikke en sau- nei, ein overgrodd ulldott, med en sau innerst inne...Nesten 30 kg ull ble klippet av.Vågsgt. 41, 4306 SandnesTlf. 51674310TannlegesenteretUTLEIELura menighet leier ut lokaler til bruk iforbindelse med barnedåp, konfirmasjon,bryllup, minnestund og lignende. Ta kontaktmed Lura menighetskontor:Tlf. 51 60 95 36Filip Vatland Horve (Hana kirke)Solveig Hjertenes Austarheim (Sauda kirke)Oliver Frøystad (Gausel kirke)Odin Lura Sivertsen (Sandnes kirke)Lykke Salvesen Ims (Høle kirke)Sebastian Solberg (Sandnes kirke)Aksel Bang (Mo kirke)Sunniva Staurset Iversen (Grytten kirke)Andreas Sagvaag Svensen (Høyland kirke)Astrid Vågen (Vikedal kirke)Jon Martin Hoftun (Sand kirke)Emilian Stranden (Vistdal kirke)Rasmus Hansen Østersen (Sandnes kirke)Døpte- Herre, gi dem å vokse opp idin kirke som dine barn-Anna Wik HagaArne Birkeland HedlundLine NilsenVilde LilloDøde- Lær oss å telle våredager, så vi kan få visdomi hjertet-Borgny SkeieGerd Johanne SimonsenMartin SkjævelandKjell TorgersenKjell Erling JøssangRuth Bothilde FurlandSLEKTERS GANG PÅ LURA66


7 6Dine ønsker og din stemme kan komme til uttrykk ved å delta ikirkevalget. På de neste sidene kan du lese om hvemdu kan stemme på og hvordan du stemmer.Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste folkevalgte organ.Bispedømmerådet leder kirkens virksomhet i Stavanger bispedømme, somhar samme grenser som Rogaland fylke. Både bispedømmerådet ogKirkemøtet tar avgjørelser som preger kirken.For første gang skal Stavanger bispedømmeråd velges direkte av kirkensmedlemmer. Sammen med en prest, en annen kirkelig ansatt og biskopensitter sju representanter for kirkemedlemmene i bispedømmerådet.Det skal velges menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. Det blir tilsammen to valg, siden Kirkemøtet består av de som sitter ide elleve bispedømmerådene i Norge.13. og 14. september er det kirkevalg.Alle kirkemedlemmer over 15 år kan være med å stemme.Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet


8 6


www.kirkevalget.no9 6


106www.kirkevalget.no3. Du kan stemme på én til fem kandidater. Påstemmeseddelen krysser du av for hvilken kandidatsom er førstevalg, andrevalg og tredjevalg, og såvidere.2. Finn ditt valglokale. De som står i manntallet harfått tilsendt valgkort der tid og sted for valget står.Dette blir også annonsert i avisene.SLIK STEMMER DU1. Finn ut hvem kandidatene er og hva de står for,her eller på www.kirken.no/stavanger. Der finnerdu fyldig informasjon om kandidatene.


116SøndagsskolenByggeklossenBarneutvalgBasarkomitèFamiliegudstjenesteutvalgSatsingsområder:Barnearbeid, gudstjenestene, ledertrening. Nygudstjenesteliturgi gir oss mange muligheter. Jegønsker å fornye både høymessen og familiegudstjenestenmed tanke på både sanger, tema ogat flere frivillige er involverte. Tett samarbeid oggod kommunikasjon mellom menighetsråd oghele menigheten er en forutsetning. Lederoppgavenei menigheten må få et mye brederespekter enn det har i dag. Ledertrening fra barn tilvoksne er noe jeg ønsker vi skal jobbe mer med.Med stort fokus og en bevisst tanke på visjonenvår har vi store muligheter i vår menighet.Kirkelige verv:2005- Lura menighetsråd2005- Sandnes kirkelige fellesrådYrke/utdanning:Matematikk grunnfagTeknisk /naturfaglig linjeProgrammererSatsingsområder:Barne- og ungdomsarbeidKirkelige verv:DiakoniutvalgetKlokkerDåpsvertBarneutvalgYrke/utdanning:Sykepleier med diakoni årsenhetSatsingsområder:Diakoni- at den diakonale omsorgen er enintegrert del av Lura kirkes fellesskap.At folk som hører til kirka føler seg inkludert, ogat kirka er et godt sted å komme til i alle livetssituasjoner.Kirkelige verv:Sted: SandnesSted: SandnesSted: SandnesNåværende stilling:SøndagsskolekonsulentNåværende stilling:ProgrammererNåværende stilling:Vikar i menighetensbarne- ogungdomsarbeidAlder: 48 årAlder: 54 årAlder: 56 årMargaret BerlandGeir BarkvedTorill Eide TunheimMenighetsrådsvalg i Lura menighet


Jeg stiller til menighetsrådsvalg fordi jeg ønsker åvære med på å gjøre Lura kirke enda bedre enndet den er i dag. Jeg ønsker en kirke der vi kan haet godt fellesskap med Gud og med hverandre. Enkirke som jobber for barn og unge, det er de somen dag skal ta over. En kirke som setter pris påsine eldre og deres kunnskap og livserfaring. Enkirke med mye aktivitet og godt humør. En kirkemed undervisning om bibel og tro i fokus. Enkirke som forstår verdien av misjon, og hver sjelsom frelses. En kirke som er åpen, inkluderendeog som har et tilbud for oss alle.Satsingsområder:Bibelundervisning (trosopplæring) for ungevoksne. Menighetsfellesskap, et fellesskap påkryss og tvers Barne- og ungdomsarbeid, kirkenfor de voksne. En aktiv kirke, turer, spill, lek ogfysiske utfordringer.Yrke/utdanning:Ansatt ved Rema 1000 (1 1/2 år)/ studentKirkelige verv:Kneipenstyret, Ungdomsrådet, Loff1 styret,Dansegruppe, KonfirmantlederSted: SandnesStudentNåværende stilling:Alder: 21 årKamilla knapskogFornyelse og variasjon i gudstjenesteneMusikk!Satsingsområder:BedriftsøkonomYrke/utdanning:Diverse frivillig arbeid på Lura bedehusVikarpianist i Smeaheia Menighet2006-2009, Vara-medlem i menighetsrådetKirkelige verv:Sted: SandnesBedriftslederNåværende stilling:Alder: 47 årRune AndaBarne- og ungdomsarbeid i menighetenSatsingsområder:BarnehageassistentYrke/utdanning:Har vært imedlem i kretsstyret i NorsksøndagsskoleforbundHar vært engasjert i diverse barnearbeid på Lurabedehus i en rekke år.Kirkelige verv:Sted: SandnesPensjonistNåværende stilling:Kjønn: KvinneAlder: 65 årEdith Stangeland126


136GudstjenestenBarne- og ungdomsarbeidSatsingsområder:LærerYrke/utdanning:Diverse utvalg2 perioder i menighetsrådetKirkelige verv:Sted: SandnesNåværende stilling:LærerAlder: 60 årJohan WilhelmKlüverLyd og bildeDugnaderUngdomsarbeidSatsingsområder:AutomatikerYrke/utdanning:Diverse oppgaver i menighetenVikar for kirketjenerKirkelige verv:Sted: SandnesAutomatikerNåværende stilling:Alder: 21 årJan Sindre StokkaEldreomsorgSatsingsområder:HjelpepleierYrke/utdanning:Har vært søndagsskolelederDametreff MenighetsbladombærerMandagstreffForbønnstjenesteKirkelige verv:Sted: SandnesNåværende stilling:Hjelpepleier/hjemmeværendeAlder: 49 årGerd Lise KahrsKnutsen


Sted: sandnesNåværende stilling:MiljøterapautAlder: 63 årMargot Karin NygårdGudstjenesten må favne alle aldersgrupperMenigheten er en del av den verdensvide kirkeSatsingsområder:BankakademietDiverse høgskolekurs, Universitetet i StavangerYrke/utdanning:Sted: SandnesNåværende stilling:ØkonomikonsulentAlder: 47 årDag HovinHvor:Lura skole og Trones skole. Samme sted somstortingsvalget.Om menighetsrådet- Har ansvar for det lokale menighetslivet som trosopplæring,omsorgsarbeid og kirkemusikk.- Tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten.- Består normalt av 4-10 medlemmer og soknepresten;normalt 5 varamedlemmer.- Velges denne gangen for 2 år, 2009-2011 (normalt 4 årsfunksjonstid).- Velger 1-2 representanter til kirkelig fellesråd, elleropptrer som kirkelig fellesråd der det bare er ett sokn ikommunen.Dersom en kandidat som står langt ned på listenkumuleres, må navnet først vært flyttet opp "på sikkerplass" for å få gyldig stemme. Leveres listen urettet, vil de15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første plassene/navnene pålisten telle med ved opptellingen. Resten av navnene tellesikke med. Dersom de 5 første navnene på listen erkumulert, utgjør disse 10 stemmer.Nye navn som tilføyes på listen kan ikke kumuleres.Hver velger har det antall stemmer til rådighet som tilsvarerantall medlemmer og varamedlemmer som skal velges.Skal kumulering ha virkning, må de kumulerte kandidaterstå på den øverste delen av listen, fordi det bare er såmange kandidater som tilsvarer antall medlemmer ogvaramedlemmer av menighetsrådet som får stemmer. Deoverskytende navn telles ikke/ får ingen stemmer. I Luramenighetsråd er det 11 kandidater på valg. 6 av disse blirfaste medlemmer, den 5 resterende blir varamedlemmer.Ved menighetsrådsvalget kan velgeren:- Kumulere navn, det vil si, føre opp navn som står på engodkjent valgliste en gang til ved å sette et kryss, ellerved å skrive kum ved navnet, eller ved å skrive navnet engang til.- Tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listennavnet skal stå- Stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet- Endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer forannavnene eller endre plassen på stemmeseddelen.Kandidatene på stemmeseddelen er satt opp i prioritertrekkefølge. Menighetsrådsvalget blir arrangert som etvanlig flertallsvalg. Regler for endringer påstemmeseddelen ved flertallsvalg er annerledes enn vedandre offentlige valg, som i de aller fleste tilfellergjennomføres som forholdstallsvalg med flere lister.Informasjon om menighetsrådsvalget:146


157Langgaten 6, 51 66 76 77KJELLARENFor gutter og jenter i 5. - 7. klasse. Ca annenhver fredag fra18.00 - 20.00 Kontaktperson: Lene Simonsen. Tlf 48 99 71 17Datoer: 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11 og 11.12.SPEIDERENStifinnerne (6. - 7. klasse) møtes i kjelleren i Lura kirke hveronsdag kl. 17.00-18.00Kontaktperson: Oddbjørn Sørseth, tlf. 51 63 07 25Vil du også bli med som speiderleder? Ta kontakt!NB! Beklager feil informasjon i "Fritidstilbud på Lura" som erdelt ut på barneskolene.FAMILIEKORETFor hele eller deler av familien. Annenhver onsdagKl. 17.15 - 18.30. Oppstart 26.08Kontaktperson: Ellen Nakling. Tlf 92 46 48 36BYGGEKLOSSENFor barn i følge med voksne. Hver onsdag kl 9.00-12.30Kontakpersont: Solveig Frick 97 58 58 27Datoer: Oppstart 2. september med samlinger hver uke(unntatt høstferien uke 41) frem til og med 2. desember.SØNDAGSSKOLENKl 11.00 - 12.00 alle søndager som er merket av i gudstjeneste- oversikten. Fra 3 år og oppover.Barn under tre år er velkomne i følge med voksne.Kontaktperson: Gerd Irene Sønderland 92 25 32 02BarnVI HAR FÅTT BØNNEKRUKKEBønnekrukka står på sidealteret i kirkerommet. Der vil detligge lapper og penner som du kan skrive bønneemne/er oglegge i krukka. Bønnekrukka blir hentet frem til hovedalteret islutten av gudstjenesten. Der vilpresten be for bønneemnene somligger i bønnekrukka.Bønneemnene blir ikke lest opp igudstjenesten og heller ikkeetterpå. De blir makulert ettergudstjenesten.KRIKSportsgruppe som treffes nesten hver fredag på Lura skole.Kl 18.30 til 20.30.Kontaktperson: Odd Kåre Tjelta 90 66 54 09KNEIPENFor 1 vgs. og oppover en gang i måneden.Møte kl 21.00 nede i kjelleren. Etterpå sosialt og salg i kafé.Åpent til kl 00. Gratis inngang.Kontaktperson: Arnt Ove Martinsen 41 43 04 58Datoer: 11.09, 12.09, 10.10, 7.11, 5.12UNGDOMSKLUBBEN LOFF1Fredager kl 20.00-23.30 i Lura kirkeFor ungdom i alderen fra ungdomsskolen og oppover.Oppstart Loff1 er 5.9, datoer videre for høsten er: 18.9, 2.10,16.10, 30.10, 13.11, 27.11 og 11.12.Vikar på Loff1: Erik Gjerdahl, tlf 90 16 64 51,e-post: erik.gjerdahl@sandnes.kirken.noUngdomFaste aktiviteter i Lura KirkeHUSFELLESSKAPVi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundten bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap.Ca. en samling i måneden.Kontaktperson: Daglig lederBØNNESAMLINGHver siste torsdag i måneden. Kl 19.00 i kirkerommet.Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37Datoer: 24.09, 29.10, og 26.11MANNSGRUPPAFor de over 30 år. Møtes i kirkestuen den andre tirsdagen imnd. Kl. 20.00Kontaktperson: Helge Nilsen 47 30 52 39DAMEKVELDFørste torsdag i mnd. kl 20.00 i kirkestuen.Kontaktpersoner: Anne Karin Notland 91 54 22 82Edel Syvertsen 95 27 66 36.KIRKERINGENEMenigheten har flere kirkeringer. Håholen kirkering har møtehver 3. tirsdag i måneden i kirkestuen. Kl 18.30Kontaktperson: Kirsten Marthinsen 51 67 75 60TIRSDAGSTREFFETSosialt samlingssted for oss over 60.Den andre tirsdagen i måneden.Kl 15:00 17:00. God bevertning og utlodning hver gang.Datoer: 08.09, 13.10, 10.11 og 08.12.Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37FORSANGERTJENESTEI Lura kirke har vi en forsangertjeneste for deg som liker åsynge. Forsangerne har øvelser 1-2 ganger i måneden ogdeltar på enkelte gudstjenester.Kontaktperson: kantor Bergfrid SeibtVoksne


168Neste blad trykkes 18. nov. Frist for innlevering av stoff er 28.okt.Send gjerne inn ditt bidrag til menighetsbladet!Det kan være bilder eller opplevelser fra noe som skjer på Lura.Adressen er: Katrine Pedersen, Lura menighet, Kobberveien 109,4314 Sandnes.E-post: katrine.pedersen@sandnes.kirken.noMenighetsblad for Lura:Redaktør: Katrine PedersenRedaksjonen: Johan Sie, Wilhelm Klüver, Jan Sindre StokkaDesign og layout: Jan Sindre StokkaKirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70Smeaheia menighet:Prostiprest Tom Krager: 51 60 95 33 / 91 15 27 11tom.krager@sandnes.kirken.noBankkontonr. 0539.25.67129Givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidetBankkontonr. 3250.55.56800Gaver til menigheten og menighetsbladetBankkontonr. 3250.60.25817Leder/menighetsrådet: Alfred Askevold 90 10 96 64Renholder Grethe Sætren 98 62 89 04Kantor Bergfrid Seibt 51 60 95 34bergfrid.seibt@sandnes.kirken.noMenigetspedagog Lene Simonsen 51 60 95 35 / 99 39 35 89lene.simonsen@sandnes.kirken.noVaktmester/kirketjener Jan Stokka 51 60 95 38 / 51 63 06 30jan.stokka@sandnes.kirken.noVikar for det øvrige barne- ogungdomsarbeidet Torill Eide Tunheim 47 30 39 17torill.tunheim@sandnes.kirken.noUngdomsprest Mari Løvaas 51 60 95 32 / 48 99 71 18mari.lovaas@sandnes.kirken.noVikar for Loff1 Erik Gjerdahl 90 16 64 51erik.gjerdahl@sandnes.kirken.noSognediakon Aud Synnøve Løvaas 51 60 95 37 / 45 04 40 10aud.synnove.lovaas@sandnes.kirken.noSokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 51 60 95 31 / 41 68 04 12oyvind.alsaker@sandnes.kirken.noDaglig leder Katrine Pedersen 51 60 95 36 / 99 63 22 00katrine.pedersen@sandnes.kirken.noKontaktinformasjon - Lura menighetLura kirke og menighetskontorKobberveien 109, 4313 SandnesE-post: lura@sandnes.kirken.nowww.sandnes.kirken.no/luraOg framtiden for IOGT?De siste åra har medlemstallet økt, og vi håper på ny giv.Det er mange viktig oppgaver, og det er plass for flere tilå engasjere seg, både som medlemmer og sommedspillere.Kan dere trekke fram noen gode minner fra et langtaktivt medlemskap i IOGT?Vi har mye spennende å se tilbake på. Men vi kan gjerneframheve de mange åra vi var med som ledere påsommerleir til Holmestrand. En uke sammen medferierende og lekelystne barn er virkelig verdt å setilbake på med glede.Noen høydepunkter fra arrangementet i Sandnes?Drøftingen av landsmøtesakene var gode ogengasjerende. Ellers dro vi på en interessant rundtur påJæren, og vi hadde en flott kveldskonsert i Sandens kirketorsdagskvelden.Hvilke viktige saker vil dere trekke fram fra IOGTlandsmøtether i Sandnes nå i august?Vi var 150 deltakere som drøftet fram retningslinjene forarbeidet framover. Vi vil prøve å nå breiere ut med vårtsosiale engasjement. Viktige felter er alkoholbruk ogvold, foreldre som rollefigurer, de "usynlig" barna.Åslaug og Alf Pedersen har vært aktive i IOGT siden de\nvar barn. De er opprinnelig fra Stavanger, men de harbodd i Luraområdet siden 50-åra. Alf var i mange årfrisør i Sandnes, siden ble det jobb i Global,hobbybutikken til NMS i Stavanger. De siste yrkesaktiveåra var han i Sandens Kamgarnspinneri. Åslaug jobbetnoen år hos Marmburg før hun ble hjemmeværende med3 barn. Ved siden av jobb og familie er detengasjementet i IOGT de har brukt tiden til, først ibarnelosjen i Stavanger, siden som aktive i losje SverreSigurdson i Sandnes.Tekst og bilde:Johan SieLurapratenVelkommen!Mange flotte gevinster!Inntekten går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.Åresalg, lynutlodning, loddbøker og cafè i kjelleren.Fellessamling i kirkerommet med barnekor, andakt og sang.Basar i Lura kirke lørdag 24. oktober kl. 14.00Dagen etter, søndag 18. oktober kl. 11.00, er duog hele familien din hjertelig velkommen tilstor familiegudstjeneste. Da vil du motta"Barnas kirkebok".På denne festen har vi først en samling inne ikirkerommet, før vi går inn i kirkestua og koseross med kaker og saft. Der vil alle få en CDsom hører til "kirkeboka". Der skal vi også fåskrevet ned alle navnene til dere som skal fåbok på søndagen.I anledning at du blir 4 åri løpet av 2009, vil Luramenighet invitere deg,sammen med mor og far,til en kjekk 4-årsfest i Lura kirkelørdag 17. oktober kl. 14.00 - 15.00.Det er ingen påmelding, bare møt opp.Velkommen til 4- årsfest!

More magazines by this user
Similar magazines