12.07.2015 Views

Hvad vil de lægevidenskabelige selskaber? - Dansk Kiropraktor ...

Hvad vil de lægevidenskabelige selskaber? - Dansk Kiropraktor ...

Hvad vil de lægevidenskabelige selskaber? - Dansk Kiropraktor ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Organisationen af LægevidenskabeligeSelskaber (LVS)• Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS)• Paraplyorganisation for de videnskabelige selskaber– 39 specialebærende selskaber– 117 tværfaglige selskaber– Totalt 23.000 medlemmer• Udvalg – SST, Ministeriet osv.• Høringer• Nye tiltag fx Kliniske Retningslinjer, akutområdet


Indhold• LVS-Enquette om efteruddannelse• Et selskabs dybere gennemgang (DSOG)• Erfaringer fra udlandet• Opsummering


Baggrund for enquette• En dansk læge, der får autorisation somspeciallæge, er i princippet autoriseret for livet.• Drøftelser med Danske Regioner omefteruddannelse (omfang, indhold, økonomi)• Krav fra andre? (akkreditering?, arbejdsgivere? EU?)


Hvad vil de lægevidenskabeligeselskaber?


Enquette blandt LVS• Gennemført sommer 2010 blandt de 39specialebærende selskaber• Svarprocent på 67% (26/39)• Indhold:– Hvor stort et beløb drejer det sig om?– Centralisering af sponsormidler?– CME/Specialisteksamen?


Enquette - økonomi• Mere end halvdelen får sponsorstøtte tilefteruddannelseskurser (svært for fx. patologi, genetik)• Selvfinansiering: Mere end halvdelen anvender mere endhalvdelen af deres kontingent til efteruddannelseskurser• 66% af selskaberne ønsker ikke central styring aføkonomien• 100% offentlig finansiering – ikke realistisk– Bureaukratisk– Dårligere kvalitet?– godt med samarbejde med relevante parter


Enquette – CME?• 75% (15/21) erpositive overfor CME• Er validt internationaltModargumenter• Svært atimplementere.• Giver samarbejdemed fx andreeuropæiskeorganisationer.• Selskabetsmedlemmer alleredeer meget engagerede,så ”CME-pisk” ikke ernødvendig.


Enquette – Specialisteksamen?10 selskaber positive• Undgår”dokumentationsbureakratiet”10 selskaber negative• Fagene i selskabet er såsubspecialiserede, at énspecialisteksamen for hvertspeciale ikke giver mening.• DK på linje med voreseuropæiske fagfællerKirurgiske specialerMedicinske specialer


Konsekvenser?• Hvad skal der ske hvis man ikke får nokCME?• Ikke består Specialisteksamen?


DSOG - enquette• Sommer 2011• Svarprocent: 56% (54% hospital, 65% praktiserendespeciallæge)• 74% er subspecialiseret• 86% der går i vagt, har både gynækologiog obstetrik


Efteruddannelse• De fleste er på kurser i subspecialerne• 2/3 (69%) har ikke været påkompetencegivende kurser (certificerende)indenfor det sidste år• Halvdelen (47%) har ikke været påvedligeholdelseskurser (ALSO, kirurgisk træning, ultralyd)


Andre lande• I Holland, England og Norge (almenmedicin) skal speciallæger med jævnemellemrum recertificeres


USA• 40 timer CME -reguleres af etakkrediteringsråd, ACCMEMedlemmer:• lægeforeningen AMA,• speciallægernes organisation ABMS,• universiteter,• uddannelsesråd,• videnskabelige selskaber,• hospitaler• sammenslutningen af staternes sundhedsmyndigheder


Akkreditering• Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)• Joint Commission• Kompetence-evaluering: sygehuset sikre, »atpersonalet til enhver tid har de nødvendigekompetencer«.• Ledere sikre høj faglighed• Læger sikret fast efteruddannelse


Udfordringer• Økonomi• CME – giver det et godt resultat?• Specialisteksamen – med 74%subspecialiserede?• Forskellig uddannelsesbehov


• »Lige som speciallæger har advokaterforskellige efteruddannelsesbehov. Voresfælles regelsæt skal kunne rumme såvelgeneralisten, specialisten og heltnyuddannede såvel som dem, som harpraktiseret i 50 år og er de ypperste påderes felt.• Derfor er det op til den enkelte at afgøre,hvad der er relevant«.Henrik Høpner, Formand for Advokatrådets uddannelsesudvalg


ModsatrettedeFrivillig (lysten driver værket)Obligatorisk (sikret, styret,struktureret)• Subspecialisering• Høj faglighed?• Sikre en passendekompetencegaranti?• Generalist – passe vagt• Mindre populærefteruddannelse sikres• Sikre en passendekompetecegaranti?• Bureaukrati?


Speciallæge-dilemmaAlle skalkunne passeen vagtMangesubspecialiseretmed høj faglighed

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!