Views
3 years ago

Byggeledere - Jernbaneverket

Byggeledere - Jernbaneverket

Byggeledere -

Utgave 4 - Jun. 2009GevingåsenByggeledereStjørdalTrafikksikkerhet i fokusHellDet blir økt tungtransport inærområdene under detteanlegget. Det har ført til at vi harlagt vesentlig vekt på tiltak for økttrafikksikkerhet.Både i Hommelvik og på Hell blirdet gjort flere tiltak for å sikreskoleveien.På Hell blir massetransporten ført utenom boligfeltet, ogdermed skoleveien, på en egen anleggsvei. Vi forsterkerogså den etablerte skoleveien. Dette er gjort i samarbeidmed Statens Vegvesen og politiet.Øyveien får gatebelysning til Hellsaga og fram til Hellstasjon. I kryssingspunktet over Fv 950 blir det anlagt bedreskilting i tillegg til at et busskur utenfor Litjbyen blir flyttetlengre vekk fra fylkesveien. I tillegg er det planer om åstyrke belysningen i krysset.I Hommelvik blir barna ført inn på et nyetablert fortau langsHavneveien, under brukaret på Humla bru og inn på eksisterendeskolevei. Barn som bor øst og sør for Fv 950 skalbruke Liavegen som sin skolevei i anleggstiden.Pass på poden!BevisstgjøringSå er det slik at barna ferdes mer i veiene utenom skoletid.Vi har i samarbeid med politi og Trygg Trafikk sett det somet viktig trafikk-tiltak å bevisstgjøre barna på de trafikkaleutfordringene og på de krav som stilles til den myketrafikkanten. Dette blir gjort i en to-delt modell:PåminningFør skoleslutt vil en gruppe fra prosjektet, samt fra TryggTrafikk og Politiet, besøke Lånke og Hommelvik skole. Hervil barna bli presentert for hvordan skoleveien blir nårde skal begynne på skolen til høsten. De vil også få medseg gode råd fra fagpersonell om hvordan man trygt skalferdes i trafikken. De får en brosjyre med kart over den nyeskoleveien. Den samme brosjyren blir også totaldistribuerttil samtlige husstander mellom Lånke og Grønberg.OpplæringNår skolen tar til igjen i august, vil den samme gruppenoppsøke skolene på nytt, og arrangere et eget arrangementpå hver plass, hvor vi akter å ta med oss barna for å visefram den nye skoleveien.Vi legger opp til en formiddag med trafikkaktiviteter, hvorbåde trygg skolevei, og ”hvordan jeg ferdes trygt i trafikken”skal vektlegges.Vi har allerede opplevd at barn har tatt seg inn på avstengt anleggsområde forlek. Vi oppfordrer derfor foresatte til å ha et øye med dette. Hos oss er det en delfarer, og vi vil ikke ha barn innenfor gjerdet.Under riving av bygninger på Kjeldstad-tomta i Hommelvik, hadde vi besøk av barn som lekte i ruinene på kveldstid. Dettetil tross for at området var inngjerdet og avstengt. Vi trenger vel knapt minne om at slike lekeplasser er svært farlige.Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at slike hendelser, uten unntak, blir anmeldt til politiet. Det gjør vi av hensyn både til vårteget ansvar og til barna det gjelder. Vi kan rett og slett ikke akseptere slikt besøk.Vi forstår at vår aktivitet kan virke interessant og fristende for de yngre. Vi vil derfor forsøke å arrangere besøk i anlegget nårvi er godt i gang og har noe å vise fram. Da er også poden velkommen!I prosjektledelsen har vi byggeledere som har som ansvar å lede den enkelte underentreprisen.Det er Trondheimsjenta Torun Rise (t.v.) som skal styre den største entreprisen; tunneldriften. Hun skal sørgefor at entreprenøren gjør den jobben de skal og at de holder seg innenfor de avtalte rammene.Jonny Santi er også fra Trondheim. Han er byggeleder for dagsonen i Hommelvik, det vil si for bygging av nykulvert ned til tunnelen og for rundkjøring på Fv 950.RystelsesmålerDet vil bli montert rystelsesmålere på flere hus og eiendommer i nærområdet til anlegget.Det blir mulig å følge med disse målerne på ukentlig basis fra uke 27. Da legger vi ut gjennomsnittsmålingenepå hver enkelt måler på vår web-side: http://jernbaneverket.no/gevingasen/ISBN 978-82-7281-203-3www.jbv.notlf: 05280NabokontaktTorun RiseNabokontakt:Stig HerjuauneTlf.: 916 72 575Telefonen er åpenfra kl. 09:00 til 15:00.Jonny SantiNabokontakten, Stig Herjuaune, treffes på tlf. 916 72 575 så lenge det er aktivitet ianlegget. Hvis du har en beskjed som ikke haster, kan du sende e-mail til: stig@jbv.no.Kveldsåpent:I ukene 27, 28 og 29, vil nabokontakt og byggeleder bli å treffe på kveldsåpent kontortirsdager og torsdager fra kl. 15-18. Vi byr på en kopp kaffe for den som skulle ønske åstikke innom.Postadresse:Jernbaneverket UtbyggingGevingåsen tunnelPb: 43502008 HamarBesøksadresse:Fretex-byggetHavnevegen/DypvasskaiaHommelvikhttp://jernbaneverket.no/gevingasen/Gevingåsen tunnelHommelvikTrondheimGevingåsen tunnel:Offisiell StartTrafikksikkerhet i fokusDet blir økt tungtransport inærområdene under detteanlegget. Det har ført til at vi harlagt vesentlig vekt på tiltak forøkt trafikksikkerhet.Side 5 Side 4juni/juliDet er nå på det nærmeste klart foroppstart av prosjektetGevingåsen tunnel. Forarbeideneer langt på vei ferdige, og viplanlegger offisiell åpning i uke 27.Forts. side 2.Miljøhensyn

Gevingåsen tunnel Hovedbrosjyre - Jernbaneverket
Handlingsprogram 2010–2019 - Jernbaneverket
Jobbe i Jernbaneverket? Mulighetene er mange
Godstransport på bane - Jernbaneverket
Godstransport på bane - Jernbaneverket
Overordnet teknologisk strategi - Jernbaneverket
Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket
KONTAKTLEDNINGSANLEGG - Jernbaneverket
Planprogram Follobanen - Jernbaneverket
Metodehåndbok JD 205 - Jernbaneverket
Stasjonsstruktur - Jernbaneverket
Miljørapport 2005.pdf - Jernbaneverket
godhjerta råskinn - Jernbaneverket
Miljørapport 2006.pdf - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet nr 8-2011 - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet NR.5-2009 - Jernbaneverket
En jernbane for framtiden - Jernbaneverket
IC Mulighetsstudie Vestfoldbanen - Jernbaneverket
Miljørapport 2008 - Jernbaneverket
Fra to til fire spor - Jernbaneverket