FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS ... - Aker Solutions

akersolutions.com

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS ... - Aker Solutions

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER I AKER SOLUTIONS ASASak 5Godkjennelse av årsregnskapet for 2011 for Aker Solutions ASA og konsernet,samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at detutbetales et utbytte på NOK 3,90 per aksje for regnskapsåret 2011.Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2011 ertilgjengelig på selskapets internettsider.Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:”Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2011 for Aker Solutions ASA ogkonsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2011 medNOK 3,90 per aksje.”Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet pr. utløpet av 13. april 2012. Aksjen vil bli handleteksklusiv utbytte fra og med 16. april 2012. Utbytte vil bli utbetalt ca. 27. april 2012 til den bankkontosom er registrert på vedkommende aksjeeiers VPS-konto.Sak 6Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tilledende ansatte i selskapetI henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn ogannen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er inntatt i note11 til konsernregnskapet på side 38 flg i årsrapporten. Selskapets generalforsamling skal i henhold tilallmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd foreta en rådgivende avstemning over retningslinjene, samtgodkjenne godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av kursen på selskapets aksjer.Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:”Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 11 tilkonsernregnskapet på side 38 i årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte variablegodtgjørelse.”Sak 7Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, kompensasjonskomiteen ogrevisjonsutvalget for 2011Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:”I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2011-2012 som følger:NOK 6 606 647 til styrets lederNOK 410 000 til styrets nestlederNOK 310 000 til hvert av de øvrige styremedlemmeneNOK 27 500 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteénNOK 155 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget1


NOK 80 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmer av revisjonsutvalgetAksjonærvalgt varamedlem Sarah Ryan tilstås et honorar tilsvarende NOK 100 000 igrunnhonorar + NOK 18 000 per styremøte hun har deltatt påNOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer ellervaramedlemmer med bosted utenfor Norden ”Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for 2011Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:”I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2011-2012 som følger:• NOK 31 000 til hvert av medlemmene”Sak 9Endring av vedtektenes krav til antall medlemmer i styretStyret vurderer det som hensiktsmessig at maksimalt antall medlemmer i styret økes fra 10 til 12.Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:“Vedtektenes § 5 endres fra å lyde: ”Selskapets styre skal ha fra 6 – 10 medlemmer, hvorav 1/3 velgesav og blant de ansatte i selskapene i Aker Solutions – konsernet. Det kan velges inntil 3aksjeeiervalgte varamedlemmer.For det enkelte aksjeeiervalgte styremedlem er tjenestetiden fra ett til tre år ettergeneralforsamlingens nærmere beslutning.”til å lyde:”Selskapets styre skal ha fra 6 – 12 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapenei Aker Solutions – konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.For det enkelte aksjeeiervalgte styremedlem er tjenestetiden fra ett til tre år ettergeneralforsamlingens nærmere beslutning.”Sak 10Valg av medlemmer til styretValgkomiteen innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:“I samsvar med valgkomiteens forslag velges Sarah Elisabeth Ryan, Stuart Ferguson og NicolettaGiadrossi som nye (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på 1 år. Ida Helliesen fratrer.”Sak 11Valg av medlem til valgkomiteenValgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.2


Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:“I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Gerhard Heiberg som medlem av valgkomiteen foren valgperiode på to år.”Sak 12 Godkjennelse av revisors honorar for 2011Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:”Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 35 000 000 for revisjon av AkerSolutions ASA og konsernet, hvorav NOK 5 000 000 er for Aker Solutions ASA for 2011. I tillegg harkonsernet betalt honorar til KPMG for andre attestasjonstjenester på NOK 2 000 000, honorar forskatterådgivning på NOK 4 000 000 og honorarer for tjenester utenfor revisjon på NOK 2 000 000.”Sak 13Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp,fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelserStyret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer.Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse medoppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:a) ”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi påNOK 45 484 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 ogNOK 1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egneaksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt iverdipapirhandelloven § 6-17.c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013, dog ikke lenger enn30. juni 2013.”Sak 14Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse medselskapets aksjeprogram for ansatteStyret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer.Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del avselskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:a) ”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi påNOK 45 484 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 ogNOK 1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egneaksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt iverdipapirhandelloven § 6-17.c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013, dog ikke lenger enn30. juni 2013.”3

More magazines by this user
Similar magazines