12.07.2015 Views

Stavangeren 3-2004.pdf - Byhistorisk forening

Stavangeren 3-2004.pdf - Byhistorisk forening

Stavangeren 3-2004.pdf - Byhistorisk forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• •


Byhistorisk Forening hjelper deg med Høsten 2003 hadde Byhistorisk Forening – i samarbeid med museetsvenneforening – en presentasjon av forretningsmann og amatørmaler MonsGabriel Monsen og hans Stavangerakvareller.Monsen ”fotograferte” byen med pensel. 108 av hans akvareller ble isin tid gitt Stavanger Kunstforening, men senere overført til StavangerMuseum da de først og fremst har kulturhistorisk verdi. Takket være hansbilder vet vi mye om hvordan byen så ut mellom 1856 og 1882.På vårt møte i fjor høst ble det fra flere hold ytret ønske om at foreningenskulle bidra til å gjøre bildene mer tilgjengelige. De som har fulgt med iavisspaltene, vet at vi på vår nettside www.byhistoriskforening.org tidligerei år har presentert de 12 akvarellene som er lettest å gjenkjenne i dagensbybilde.Takket være velvilje fra Stavanger Museum kan vi nå også presentere enegen kunstmappe med 10 av bildene for salg oppunder jul. I mappen vildet sammen med bildene være et lite hefte som presenterer kunstneren ogomtaler hvert enkelt sted akvarellene skildrer.Medlemspris blir kr. 150, som er 50 % av utsalgspris.Utsalgsprisen er kr. 300.Bildene gjengis i offsettrykk på flott papirkvalitet og blir en glede å mottafor enhver som er glad i byen vår.Forhåndsbestilling kan skje ved henvendelse til Petter Løhretel. 982 03 657, e-post: kj-loeh@online.noNår innbetaling, til konto nr. 3201 25 37300 innen 01.12.2004, er registrert,kan mappene hentes. Sted for avhenting avtales ved bestilling.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!