Jan Reisz - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk
  • No tags were found...

Jan Reisz - ATV - Jord og Grundvand

Indledning• Kortlægningen blev overført til Staten vedkommunalreformen i 2007• Folketinget vedtog i 2008 en forlængelse afkortlægningsperioden. Staten gennemførerkortlægningen til:– Fast tid – afsluttes i 2015– Faste rammer for ressourcer:• penge - drift ca. 565 mio. kr.• personale fordelt på 7 centre ca. 58 ÅV• Kommunernes får dækket udgifterne til udarbejdelse afindsatsplaner – men ikke til indsatsenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201033


IndledningVedtagelsen af den nye lov har medført nye krav tilstyringen af kortlægningen:• Der er lavet en ny organisering af kortlægningen• Der er udarbejdet en national færdiggørelsesplanATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201044


Organisering• Grundvandskortlægningen er projektorganiseretpå tværs af Miljøcentrene• Der er oprettet en Styregruppe, som har etprojektsekretariat tilknyttet• Der er oprettet kompetencenetværk• Styregruppe og Projektsekretariat er oprettetmedio marts 2009ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201055


OrganiseringDirektørforum (BLST)Styregruppen for Den Nationale GrundvandskortlægningFormand: Direktør Hans J HøyerGrundvands- og Sekretariatschefer, Haraldsgade og GEUSProjektsekretariatProjektleder: Jan ReiszCharlotte Greve, Carsten Reiter, Mikkel Hedeog Susie Meilby, GEUSsvarende til 2 ÅVKOMPETENCENETVÆRKProjektorganiseret National GrundvandskortlægningPROJEKTAPROJEKTBPROJEKTCPROJEKT……PROJEKTxxxATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201066


Organisering• Færdiggørelsesplanen dækker hele landet• Indeholder alle kortlægningsprojekter, bådeigangværende kortlægninger og dem der endnuikke er igangsat• Planen indeholder både tidsplan foroverordnede aktiviteter, samt økonomi ogpersonaleressourcerATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201088


OrganiseringKonsekvenser af den nye færdiggørelsesplan:• Rækkefølgen er ændret for nogle områder i forhold tilregionplanen• Nogle områder slås sammen og kortlægges under ét forat opnå fordele fagligt og ressourcemæssigt• (Hertil kommer justeringer som følge af Vandplanerne)ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 201099


OrganiseringBehovsstyret grundvandskortlægning – med fokus på:Tid, ressourcer og leverancerRessourcerTidLeverancerFokus på leverancerneATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101010


OrganiseringDer er udarbejdet et administrationsgrundlagsom bl.a. beskriver de dele:Der afleveres:• OSD, Indv.oplande, Nitratfølsomme Indvindingsområder,indsatsområder mht. nitrat, forurenede grunde prioriteretift. GrundvandsinteresserAfleveres ikke:• Ressourceopgørelse, indsatsområder mht. pesticider ogandre miljøfremmede stoffer, (stoftransportmodeller forforurenede grunde)ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101111


Udpegninger jf. Lov om MiljømålOmråder som udpegesUdpegning af drikkevandsressourcer§ 8 a. For hvert vanddistrikt• 1) udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser,• 2) udpeges områder med drikkevandsinteresser,• 3) kortlægges områder med særlige drikkevandsinteresser ogindvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse,• 4) udpeges de delområder inden for de i nr. 3 nævnte områder, som ersærlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsommeindvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typerforurening de anses for følsomme over for, og der• 5) udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen,forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvoren særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikringaf drikkevandsinteresserne (indsatsområder).«ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101212


Udpegninger jf. Lov om MiljømålOmråder som kortlæggesUdpegning af drikkevandsressourcer§ 8 a. For hvert vanddistrikt• 1) udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser,• 2) udpeges områder med drikkevandsinteresser,• 3) kortlægges områder med særligedrikkevandsinteresser og indvindingsoplande tilalmene vandforsyninger uden for disse,• 4) udpeges de delområder inden for de i nr. 3 nævnte områder, som er særlig følsomme over for en eller fleretyper af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening deanses for følsomme over for, og der• 5) udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturligebeskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig tilsikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).«ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101313


UdpegningerHvad er OSD ?(uddrag af Vejledning nr 4, 1995, MST)• De enkelte områder (OSD) skal være størresammenhængende områder og af en sådanstørrelse, at det vil være muligt at dække enbetydelig del af det regionale behov.Størrelsen skal fastlægges således, at detsamlede fremtidige drikkevandsbehov kanimødekommes, med en rimeligsikkerhedsmargin. osv..ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101414


Status for kortlægningenOmråderne som kortlægges udgørca. 40 % af Danmarks areal !!Vi har vi færdiggjort ca. 35 % afovenstående areal med udgangenaf 2009Vi har nu ”gang i” mere end 40 % ogmangler at få igangsat ca. 25 %(~ 4150 km 2 )ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101515


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101616


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101717


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101818


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20101919


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102020


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102121


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102222


Status for kortlægningenATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102323


Status for kortlægningen – januar 2016ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102424


UdviklingsprojekterAlle udviklingsprojekter skal være værdiskabende forden nationale grundvandskortlægning.Projekterne fordeler sig indenfor:• underbygning af styringskæden• databaser• edb-redskaber• vejledninger og andre faglige udredningerATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102525


Udviklingsprojekter– Administrationsgrundlag– Budget og planlægningsredsbab– Modeldatabase– Drift af GERDA databasen– Drift af rapportdatabasen– Anvendelse og arbejdsgang i forbindelse med GeoScene 3D– GIS i grundvandskortlægningen (senere i dag)– Geo-vejledning i dæklag– Prøvebeskrivelser– Geovejledning i kortlægning af kalkmagasiner– Geovejledning i Hydrologisk modellering– MRS – implementering i grundvandskortlægningen– Arsen i kalkmagasiner– Seismik del B Begravede dale– 3D miocæn kortlægning i JyllandATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102626


http://www.blst.dk/Grunddrikkevand/Grundvandskortlaegning/ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102727


AfslutningKortlægningen:1. Omfatter OSD + indvindingsoplande til Vvder er kortlagt 40 % af Danmarks areal2. Afdækker beskyttelsen og det særligebeskyttelsesbehov af drikkevandetIKKE ressourcens størrelse og sammenhæng til overfladevand3. Engangskortlægningafsluttes i 2015 og så er færdige4. Indvindingsoplande ?5. Potentialekort ?ATV vintermøde om jord oggrundvand 2010ATV vintermøde om jord og grundvand 20102828

More magazines by this user
Similar magazines