12.07.2015 Views

TAXI nr. 5/12 - Norges Taxiforbund

TAXI nr. 5/12 - Norges Taxiforbund

TAXI nr. 5/12 - Norges Taxiforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 13Drosjeanalyse for Trondheim:TØI anbefaler meraktiv politikkInntjening per løyve i Trondheim er normal sammenlignet med andrebyområder. Det er kapasitetsproblemer i markedet, men de skyldes merat for mange eiere kjørere alene enn for mange løyver.Det skriver TransportøkonomiskInstitutt (TØI) i rapportom drosjemarkedet iTrondheim, som nylig bleoverlevert Sør-Trøndelagfylkeskommune. – Hvispolitikerne ønsker mer konkurranse,må fordelingenmellom sentralene bli enannen, skriver TØI. Rapportenkonkluderer med atfylkeskommunen bør setteklare mål for hvordan denønsker å prioritere ulikegruppers interesser ogbruke sin rolle som reguleringsmyndighetfor å nådisse målene.Dårlig utnyttelseForsker Jørgen Aarhaugi TØI står bak rapporten,sammen med Julie Krogstadog Kåre Skollerud.Aarhaug sier til TAXI at antalletdrosjer i Trondheim errimelig godt tilpasset. – Deter kapasitetsproblemer ideler av døgnet, men deter mer et organiseringsproblemenn at det er forfå løyver. For mange bilerer ikke på gata når behoveter størst, mener han, ogspør om eiernes rett til ikkeå kjøre tidlig morgen ellerpå nettene i helgene skalbeskyttes.- Politikerne kan stå overforvalget om å tvinge drosjeeiernemer ut, eller tillate flereløyver, mener Aarhaug. Deter rom for bedre kapasitetsutnyttelseinnenfor dagensløyvetall. Aarhaug har ikkefunnet belegg for at det erspesielt lange dager blantdrosjene i Trondheim, slikdet framgikk av NRK-sakom brudd på arbeidsmiljøloveni vinter.For stor forskjellUlikheten i størrelse mellomsentralene er for stor tilat det er reell konkurransei bestillings- og kontraktsmarkedenei Trondheim.Norgestaxi sliter med kapasitetsproblemeretter å havunnet store anbud, skriverTØI. I dag har Trøndertaxi iunderkant av 80 prosent avløyvene, Norgestaxi resten.Sentralstørrelse, målt i antallløyver påvirker konkurranseni betydelig grad.Forskerne finner også engrenseproblematikk somgjør seg gjeldende vedat sentraler i Trondheimvinner anbud i forstedertil Trondheim. Dette svekkerinntektsgrunnlaget forløyvehaverne i de aktuelledistriktene. De kan i tilleggvanskeligere henteinn fortjeneste ved høyerepriser i spotmarkedet, dade er underlagt maksimalprisforskriften.De mindresentralene i distriktene harogså vanskeligheter medå oppfylle enkelte krav tiltilgjengelighet og kapasitetsom settes i ulike anbud.De fleste av de mindre sentralenei Sør-Trøndelag ertilknyttet Sør-Trøndelag Taxifor aktivitet på kontraktsmarkedetog i varierendegrad andre sentraltjenester.For å bedre kapasiteten kan fylkeskommunen prioritere løyvehaveresom vil ha bilen gående døgnet rundt, fra for de som vil kjøre alene,mener TØI.Et mindretall småsentralerhar tilsvarende avtaler medTrøndertaxi.Stort nok for treI seg selv er markedet iTrondheim stort nok til åromme tre helt uavhengigesentraler, hvis en legger tilgrunn at minimumsstørrelseer på cirka 60 løyverfor å kunne dekke de fastekostnadene ved uavhengigsentraldrift. Imidlertid vilet større antall løyver værenødvendig for å være enreell konkurrent på fleredelmarkeder samtidig. Deter særlig enkelte kontrakterog telefonsegmentene somkrever størrelse for å væreen reell konkurrent.Felles reglerUavhengig av antallet løyverog antallet sentralervil det være en fordel omhele det området som ipraksis fungerer som byområdetble regulert påsamme måte. Det kan skjepå to måter. Enten ved atde tilstøtende områdeneinkluderes i de reguleringenesom per i dag gjelder iTrondheim kommune, ellerved at Trondheim kommunefår samme reguleringsregimesom nabokommunene.Begge løsninger vil gikonkurranse på likere vilkår,mener TØI-forskerne.For å regulere den relativestørrelsen på drosjesentralenekan det innføres et takpå andel løyver som kanvære tilknyttet den størstesentralen. Et slikt tak børvære på 75 prosent, eller lavere.En slik endret strukturkan oppnås enten ved enomfordeling av løyver, vednyutsteding eller en kombinasjonav de to.En måte å øke kapasiteteni de kritiske tidspunktenepå, er å prioritere løyvehaveresom ønsker å ha bilengående døgnet rundt, vedhjelp av innleide sjåførerframfor løyvehavere somønsker å drive en bil alene.På generelt grunnlag konkludererrapporten medat fylkeskommunen børinnta en mer aktiv rolle idrosjemarkedet, ved tydeligå definere mål og brukede virkemidlene en har tilrådighet for å nå disse målene.Tromsø:Åpner for flere sentraler:Fylkestinget i Troms åpnerfor flere sentraler i Tromsøby, men det skal skjeinnenfor behovsprøvingen.Ifølge TØI er det ikkegrunnlag i behovsanalysenfor å etablere en ny sentralbasert på nye løyver.Fylkesrådet (”Fylkesregjeringen”)skal ta saken videre.Vedtaket ble fremmeti fellesskap av fylkesrådetspartier, Høyre, Arbeiderpartietog Kristelig Folkepartiog sier i pkt 1 at videre behovsprøvingskal baserespå TØIs ”Buskerud-modell,pkt 2 med evt tilpasning. Pådet grunnlaget skal fylkesrådetfastsette kriterier fornyetablering av sentraler ogbestemme senere behovsprøvinger.TØIs rapport for Tromsøkonkluderte med at ”antalldrosjeløyver er i dagenssituasjon rimelig”. Rapportener derfor tydelig påat det ikke er grunnlag for åopprette en ny sentral basertpå nye løyver innenforBuskerud-modellen. En nysentral må derfor baserespå en overføring av løyver.Fremskrittspartiet fremmetalternativt forslag, om at detåpnes for fri etablering avdrosjesentraler under forutsetningav minst 15 skriftligbekreftede overganger.Dette ble nedstemt med 29mot 8 stemmer.Byrådet i Tromsø kommunesier i sin høringsuttalelse atde ønsker å overta løyvemyndigheten,at antall løyverbør økes med 5 prosent,at det innenfor dette talletbør være frihet til å etableresentral, og at løyvehaver ogsentral skal ha avtalefrihet,i tråd med Norges Taxiforbundssyn. Kommunenmener også løyvene må styresstrengere for å sikre tilbudetnår behovet er størst.Mange i næringen peker påproblemet med å skaffe sjåfører,blant annet innsenderen”Egaren” på nettsiden”iTromsø”:”Har vært taxisjåfør i 16år, hvorav de 4 siste somdrosjeeier her i Tromsø.Problemet er ikke at det erfor få løyver i byen, men forfå sjåfører. Hvis alle taxienehadde vært på veien tilenhver tid ville det ikkevært driftsgrunnlag for deløyvene som eksisterer perdags dato. Med flere løyvervil det bli tilstander der alleeierne kjører dagtid, ogenda flere biler står på kveldenog natten fordi mangelenpå leiesjåfører blirmarkant større fordi dissehar fått seg eget løyve,og/eller fordi eierne ikkeser seg råd til å ta på seglønnsutgifter når det ikke erlønnsomt å ha bilen i drifthele tiden.I praksis tror jeg dermedat dekningen på natten blirenda verre enn den er idag,og det er vel dette politikernevil ha en forbedringpå, men jeg tror de gjørseg selv en bjørnetjenesteved å sende ut flere løyver.Hadde derimot politikernegjort jobben sin og kontrollertat alle taxiene gikk somde skulle, de har faktiskkjøreplikt selv om mangeav eierne ser ut til å haglemt det, så ville de rasktskjønt at problemet er for fåsjåfører. Hvordan man skalrekruttere flere til å begynnemed dette yrket vet jeg ikke,for det er dessverre blitt slikat det å være taxisjåfør er etlav-statusyrke”


16 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 17”Tror alle problem er spiker”- Konkurransetilsynet har ettredskap, en hammer. Så tror de atalle problemer er en spiker.Det sier seniorforsker Eric Nævdal,som synes tilsynet er mer drevetav ideologi enn fagøkonomiskteori.Det gjelder for eksempelpåstandenom å legge press påen stor sentral gjennom åsette tak på den og etablereflere konkurrenter. – Detterer i lys av økonomisk teorien problematisk påstand.Stordriftsfordeler skal manutnytte for å redusere kostnader,det lærer man førsteåret på samfunnsøkonomstudiet.Tilsynet snur sakenpå hodet, sier Nævdal.Han mener også påstandeni svar nr 5, om ”minst likegode driftsresultat som idag” av økt konkurranseog lavere priser, er direktei strid med innsikter fraøkonomisk teori. - Dersomkonkurransen fungerer, vileffektiviseringsgevinster blispist opp av lavere priser,sier Nævdal.- Som generelt utsagn erdet heller ikke sant at ”konkurranseer det beste middelfor å oppnå effektiv brukav samfunnets ressurser tilfordel for forbrukerne”, sierhan.Billig reguleringEric Nævdal reagerte såpasssterkt på Konkurransetilsynetsutspill at han skrevkronikk i Dagbladet om det.Der sier han at tilsynet er”mer drevet av ideologi ennav økonomisk teori”, og atderes påstander heller ikkekan begrunnes med erfaringerfra andre land. – Tvertimot viser de at prisøkningenetter liberalisering erblitt permanent. ”Dersomteorien ikke stemmer så tarde på seg skylappene ogroper på enda mer liberalisering”,skrev Nævdal.Han mener antallsreguleringog kjøreplikt er ensvært billig måte for samfunnetå regulere på, ogsynes det er underlig atKonkurransetilsynet kanvære så sikre på gevinst vedøkt konkurranse at de vil anbefaleå erstatte kjørepliktenmed utgifter over statsbudsjettet.I likhet med Aarhaug fraTØI er Nævdal også kritisktil forutsetningen om enKonkurransetilsynet snur teorien på hodet, sier seniorforsker vedFrischsenteret, Eric Nævdal. (Foto: Privat).kvalitetskontroll som ikkeer der i dag. – Da er det ialle fall uansvarlig å økeantall drosjer uten at detteer på plass. Nævdal menerat enda mer dødtid vil oppmuntredrosjesjåfører til åkompensere ved å snytekunder – slik vi også ser ien rekke land med frislipp,sier han.Enkel reguleringNævdal mener at reguleringav antall drosjer er ganskeenkelt. Man kan bare se omdet er kø av folk som vil hadrosje eller kø av biler somvil ha passasjerer. – Hansier seg også enig med drosjeeierGeir Roar Netlandeti siste TAXI om hvordandrosjemarkedet fungerer ipraksis, og at dette er noeoppegående mennesker iKonkurransetilsynet ogsåburde være i stand til å se.Eric Nævdal mener myndighetenemå se på årsaken tilat visse ting en gang i tidenble regulert. Det er ikketilfeldig, men basert på erfaringer.- Disse årsakene kanav og til falle ut av den offentligehukommelsen, menbør være et varsko om i allefall å tenke seg om, sier EricNævdal, som mener hansargumenter er ukontroversielleblant fagøkonomer,uansett politisk ståsted.- Det er ingen ideologi formeg at taxi skal ha begrensningi antall løyver.Men som fagøkonom er jegopptatt av effektive markeder,slutter han.AHKonkurransen kan fungere bedreder det er grunnlag for den. På ettilfeldig tidspunkt på Oslo S nyligvar 10 av 13 biler uten prisoblatog flere kjører uten sideprofilering.Noen sentraler venter på nyprofil.Advarsel mot for vide fullmakter36 instanser har levert høringsuttalelsertil revisjonav Yrkestransportloven.15 fylkeskommuner, 8 offentligeinstanser, 6 frafrivillig sektor og 7 fratransportnæringene.Mest kritisk er Norges Turbileierforbund,som menerdrosjejukssaken er et altfordominerende perspektiv iforslaget. De mener tiltakene”synest å inkriminere heiletransportnæringa i Noreg” ogvil krenke personvernet. Tiltakenerammer altfor vidt, menerde, og påpeker for eksempel ateventuell tilleggsskatt etter feilregningi en selvangivelse ikkehar noen relevans for en løyvesøknad.- Det er uklart hvasom skal ligge til grunn, og detkan bli like mye moralsk somjuridisk vurdering, frykter NTF.De er også redd kravene somforeslås vil ramme små virksomheter,men ikke store, ogviser til at korrupsjonssakeni Unibuss ikke har fått noenkonsekvenser for selskapetsturløyver. De reagerer ogsåskarpt på forslaget om løyvefritakfor frivillighetssentraler ogmener det vil være dramatiskdersom kjøreseddel ikke kreves,i lys av stadig økende kravtil etterutdanning for sjåførerav tunge biler.Norgestaxi uttaler at det må gisadgang til å justere løyvekapasiteti forbindelse med storeanbud og kontraktsinngåelser.De vil også ha større adgang tilå inneha flere hoveddrosjeløyverpr løyvehaver. De mener”uregelmessig oppførsel” frasjåfør/løyvehaver skal gi sentralenplikt til å innrapporteredette til samferdselsmyndigheten.TAXI omtalte i forrige nr uttalelsenefra funksjonshemmedesorganisasjoner. Noenfrivillighetssentraler har uttaltseg i tillegg. De støtter ogsåløyvefritak og mener også atsjåfører, som ofte er pensjonister,skal slippe kjøreseddel.Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) skriver at deikke tror et løyvefritak vil føretil økt kommersiell virksomhetfra frivillighetssentralers ogorganisasjoners side. ”Menhvis unntaket mot formodningskulle føre til en drosjelignendevirksomhet fra deres side, somytterligere marginaliserer drosjedrifteni distriktene og medførerfærre maxitaxier og etdårligere tilbud rundt arbeidsutdannings-og fritidsreisermed drosje, mener FFO manmå se på unntaket på nytt. Detmå da vurderes om det er nødvendigmed strengere kriterierfor unntak fra løyvekravet”.Frivillighet Norge peker på demange organisasjonene somarrangerer transport i ulikesammenhenger, blant annetRøde kors, som tilbyr kjøring tilsjukehus, lege og fotpleie. Deer prinsipielt kritisk til forslagetom gi bare frivillighetssentralerløyvefritak. - Dersom et fritakinnføres, må det også inkluderefrivillige organisasjoner,mener de. De går også motkrav til kjøreseddel og menerorganisasjonene har tradisjonfor å stille krav til folk som skalutføre spesielt krevende oppgaver.Noen av fylkeskommunene gåri mot løyvefritak og krever atsjåfører har kjøreseddel dersomløyvefritak blir vedtatt. Vikommer tilbake til fylkeskommunenesuttalelser i neste nrav TAXI.To drosjeeiere, begge fra Noresundi Buskerud, har sendtinn uttalelser. Geir A Finnevolden,Noresund, er opptatt avbopelsløyvehavernes utfordringerog ønsker lemping påtaksameterplikt. Kjell Andersenkommenterer flere punkter.Han advarer mot løyvefritakog mener all erfaring tilsier atbruken av slike biler utarter tilannen kjøring.Vestfold fulgte regleneNorgestaxi fikk nei til åetablere seg i Sandefjord.En eventuell ny søknad mådokumenteres med behov.Det var et enstemmig samferdselsstyresom sluttet seg tilfylkesrådmannens innstilling itre punkter:1. Vestfold fylkeskommune erpositiv til etablering av ny sentrali Vestfold, forutsatt at enbehovsprøving viser at det ermarked for flere drosjeløyver iløyvedistriktet.2. Vestfold fylkeskommuneavslår søknaden fra Norgestaxislik den foreligger. Norgestaxianmodes om å justere søknadenog komme med ytterligeredokumentasjon.3. Ny sak fremlegges på basisav en evt. ny søknad og en brederekartlegging av behovet fordrosjeløyver i Vestfold.Leder i NT avdeling Vestfold,Øystein Trevland, er glad forvedtaket. Han mener det ikkeer grunnlag for flere løyver i fylketeller i Sandefjord, og er fornøydmed at politikerne fulgtesine egne retningslinjer. De siernettopp at reell behovsprøvingskal ligge til grunn for søknaderom nye løyver eller sentraler.Trevland sier at styret i Vestfold-avdelingenhar samarbeidetgodt med sentralene i fylketi denne saken, og har informertpolitikerne om konsekvenseneav en løyveutvidelse på 40 prosent,som et ja ville ha medførtfor Sandefjord. Han mener forbeholdenei vedtaket gjør detuaktuelt med nye søknader, dadet ikke vil være mulig å dokumenterebehov for flere løyver.Norsk Transportarbeiderforbunder stort sett enig i forslagene,men mener løyvefritak tilfrivillighetssentraler bare skalgis etter søknad, slik som i dagog for begrenset tid. De støtterogså krav til kjøreseddel.Skattedirektoratet støtter i hovedsakforslagene, men ønskertydeligere forholdet mellomtaushetsplikten og grensenefor den. De mener overtredelseav bokføringsloven bør opplysestil løyvemyndigheten,og det før formelt vedtak harskjedd, for å unngå trenering.Justisdepartementet og politietvil ha sentralt register for kjøreseddel,slik at det kan kontrollerespå stedet ved kontroller.De mener også at brukereav frivillighetssentraler harsamme behov for beskyttelsesom andre passasjerer og atdet derfor må være krav til kjøreseddelfor slik transport.Datatilsynet advarer mot enså vid og generell adgang tilå utlevere opplysninger somforslagene innebærer. Det måpresiseres hvilke opplysningersom kan utleveres. ”Datatilsynetbemerker at selvangivelsekan inneholde en rekke opplysningerav privat og sensitivkarakter, noe som tilsier at detbør vedtas strenge rammer fornår en slik adgang skal kunnebenyttes”.Fylkesleder Øystein Trevland erfornøyd med vedtaket i Vestfoldfylkeskommune.


18 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 19Flytaxi til MoldeSunndal Taxi og SunndalNæringsselskap har inngåttavtale om oppstart av flybusskjøringmellom Sunndalsøraog Molde lufthavnÅrø.Tilbudet etableres som enprøveordning fra 1. septemberog vil i første omganggå i ti måneder framover,før den skal evalueres ogeventuelt videreføres. SunndalTaxi skal være ansvarligfor drift av flybussen, mensnæringsselskapet vil ytetilskudd til ordningen ogbistå med tilrettelegging ioppstarten av prosjektet.En 17-seters minibuss skalbrukes til kjøringen. Denneeies av Sunndal Taxi, og utgjørett av reserveløyvene iSunndal. Er det få som skalreise, kan vanlig taxi bli sattinn som erstatning forminibussen. Det vil koste500 kroner per person tur/retur flyplassen, 300 kronerfor en enkelttur.”Airport taxi”ved TorpVestfold Taxi etablerer nået eget Airport taxi konseptpå transport til og fraSandefjord Lufthavn Torp.Konseptet er basert påpubliserte faste priser påstrekninger til og fra Torp.Airport Taxi vil gi kundeneen forutsigbarhet med fastepriser til og fra flyplassen,skriver Vestfold Taxi i enpressemelding. Bestillingav Airport Taxi kan gjøresved å ringe kundesenteretpå telefon 33420200, og beom Airport Taxi. Alle bilersom er med i ordningen vilvære profilert med egenlogo på sidevinduet bak påbilen.«Vi har registrert den positivetrafikkveksten SandefjordLufthavn Torp har hatti 2012, og tror tidspunktetfor etableringen av AirportTaxi er riktig», sier dagligleder i Vestfold Taxi, ErikHorn.Startskuddet for AirportTaxi gikk mandag 11. juni.Fredagen etter var det kickoffi terminalen med storbløtkake til de reisende.Fastprisene på dagtid variererfra 450 kroner til og fraTønsberg og Larvik, til 3.900kroner til og fraKristiansand.Ut for en 50-lapp”Hjem for en 50-lapp” harvist seg å fungere bra sidendet ble lansert. Nå lanseresogså ”Ut for en 50-lapp” iÅfjord kommune.Ordningen er foreløpig enprøveordning som arrangeresav Åfjord kommune,Åfjord Frivilligsentral ogÅfjord Taxi. Ideen er etinitiativ fra Åfjord Eldrerådog går ut på å gi et skysstilbudtil seniorene som vilkomme seg til og fra ulikekulturarrangement innad ikommunen. Kriteriene forå bruke tjenesten er at manmå være over 67 år og atman ikke benytter seg av etoffentlig transportmiddel. -Ordningen gjelder foreløpigenkeltarrangement. Til åbegynne med prøver vi ordningenpå sommerfestenpå Helsesenteret, De eldreskulturmønstring i septemberog Eldres dag i oktober,sier kultursjef Jan Ove Berdahltil avisen Fosna-Folket.07550 ikke nokVågan Taxi innfører egnetelefonnummer for taxibestillingi hver sone.- Det har vært et problem atfolk i Vågan med drosjebehovhar måttet vente lengei perioder for å få svar pådrosjesentral-nummeret07550, som er NordlandTaxis sentral i Sulitjelma,selv om det har stått ledigebiler ved taxisentralen iSvolvær, sier styreleder RolfDan Taxier blitt Danmarks størstetaxiselskap, med 950 drosjerrundt i landet. Medsamarbeidspartnere er tallet1.270 biler. Stadig flereK. Dahlberg ved Svolvær &Kabelvåg Taxi (Vågan Taxi)til Lofotposten.Nå har Vågan Taxi tatt i bruksåkalte sonetelefonnumre,ett mobilnummer for Svolvær,ett for Kabelvåg, ettfor Henningsvær og ett forAustnesfjorden. Hvis detikke er ledig bil i området,går telefonen videre til sentraleni Sulis.Frogne kjøperseg oppDen danske taksameterleverandørenFinn FrogneAS har kjøpt sin svenskekonkurrent Structab AB iHalmstad, og satser på økteuropeisk ekspansjon.Structab leverer taksameteretMegTax og har 12ansatte i Halmstad. Firmaetble grunnlagt i 1994, og villokale sentraler har gåttinn i selskapet som ledesav John Lindbom, somogså er leder for DanskTaxi Råd, NTs søsterorganisasjon.drive videre som før. DirektørKaare Frogne sierat selskapene leverer tilforskjellige kundegrupperog derfor komplementererhverandre. Sammen kan destå sterkere når europeisktaxibransje i stigende gradfølger etter Norden når detgjelder effektive løsninger,sier Frogne.Hva mener kundene om oss? Her er en som har tatt seg bryet medå skrive en bloggtekst om drosjer og service.Taxinæringen– bryr de seg?Skrevet av Ole KonradFjeldstad Iversen på EuroBusiness Schools ”selgerbloggen.no”den 24. maiNoen tjenester er der bare.De er noe vi alle trengerinnimellom. Kanskje er deikke i stand til å begeistreoss i hverdagen, men likefullt, de er nødvendige, ogde er der. For meg er brukav taxi en slik tjeneste.Enten det er hjem fra sommerfesten,i all hast for å nået fly, eller med min kjærepå vei til byen en lørdagskveld. De er der.Det jeg innimellom lurerpå, er hva taxinæringensetter som kriterier for engod taxitur. Og er dette desamme kriteriene som kundenevaluerer dem på? Hvakan man forvente?Jeg vet heller ikke hva somer kriteriene for å bli taxisjåfør.Hva lærer de i inngangenav yrket? Kan man fåikke bestått på noe når mannærmer seg ferdig utdanning?Jeg vet ikke. Det jeg derimotvet, er at mine subjektiveønsker for turen endrerseg etter tidspunkt og situasjon.Jeg har likevel noengrunnleggende ønsker.PunktlighetI den grad jeg har forhåndsbestilten taxi ønsker jeg atden skal komme til avtalttid. Ikke fem minutter etter,men absolutt heller ikke før.Særlig ikke på morgenen.Taxiselskapene sender megnå ofte en melding når de erpå vei, uten at jeg vet hvorlangt de er unna. Og plutseligstår de der. Da får jegogså en melding, ofte syvminutter før avtalt tid. Detteer for meg definisjonen påstress kl. 05.30 på morgenen.KjemiJeg vil at sjåføren skaloppnå kjemi med meg. Detbetyr ikke at han eller hunskal prøve å komme i pratmed meg, eller være ekstrablid og hyggelig. For megbetyr det at vedkommendeskal ta mine signaler når jegsetter meg inn i bilen. Noenganger vil jeg prate, andreganger ikke. For en stakketstund ønsker jeg at taxien ermitt rom, ikke sjåførens.Trygghet og komfortSom menn flest er jegskeptisk til å sitte på nårandre kjører. Jeg vil derforat sjåføren holder fartsgrensenog ikke utsetter meg,eller andre, for fare. Det ersjelden jeg er redd i taxi,men ofte gjør kjørestilen tilsjåføren det ukomfortabeltå sitte på.StedskunnskapSkal jeg hjem, vet jeg stortsett hvor det er. Skal jegimidlertid til et sted som ernytt for meg, ønsker jeg atsjåføren har den kunnskapen.Om han ikke vet, er detogså greit. Da vil jeg gjernevite det, samt forholde megtil taksameteret deretter.Og til sist:HøflighetJeg vil at de jeg betaler forå bringe meg og mine fra Atil B skal være høflige. Kallmeg gjerne gammeldags,men jeg liker at de hilser,åpner døren, spør om deter OK at vi hører på P4 (ogskrur av når jeg prater i telefonen),diskuterer politikk,tar inn/ut bagasjen og girmeg noe hardt å signeremot.Det er hva jeg ønsker. Duønsker kanskje noe annet.Taxinæringen er en stornæring som lever av å leveretjenester vi alle trengerinnimellom. Jeg har mangetaxiturer i løpet av et år, ogopplever stor variasjon fratur til tur. Og ikke blir jegspurt om hva jeg synes..Jeg er jammen meg ikkesikker på om sjåføren vethva han eller hun skal presterepå heller.Jeg skulle ønske at alleNorges taxiselskap kunnelove noe. Og be om å blievaluert.Det hadde nok vært bra forkunden – og dem.Her er noen kommentarertil bloggen:• Paal Rye-Holmboe:Et strålende innlegg, og heltpå sin plass! Er selv en relativtstor bruker av taxi, ogopplever sjelden de turenesom kan kalles en «positivopplevelse»!Det mest ekstreme varvel en sjåfør i som tydelighadde vært på jobb alt formange timer. Lite hyggeligå sitte med hjertet i halsenfra Sola til Stavanger sentrum.Med en sjåfør somstadig holder på å sovne…!Det er i høyeste grad på tideat taxiselskapene ber omen evaluering fra sine kunder.I en konkurranseutsattnæring burde det være enselvfølge. Det er faktisk enforskjell på de ulike selskapenesservice, men det vetvel bare vi som bruker demofte?Jeg er glad det er «fritt taxivalg» på holdeplassene – dakan jeg alltids velge et selskapjeg har tillit til!• Shahid:Veldig bra innlegg. Jeghar jobbet mange år i taxibransjenog har prøvd åformidle akkurat dette. Harsendt innlegget videre tilopplæringsansvarlig hosNorgestaxi Oslo. Problemeter at veldig ofte er det sjåførersom bare skal ha dennejobben midlertidig, disseer vanskelige å overbeviseat de må yte god service.Problemet med «fritt taxivalg» er at kunden ikke vethva eller hvem som er best,bare overflaten. Kundenevet ikke hvem som er billigst,hvem som får mestklager, hvem som er mestpunktlige, hvem som ermest serviceinnstilte.• Morten Bakke:Super relevant – derfor er vi«på ballen» med Agder Taxi(Kr.sand) som ønsker å tadette på alvor. Det tikker innaltfor mange klager på sjåførersom «grisekjører» lukterfor mye røyk el parfyme,som er uhøflige i bilen, spillerhøy (tyrkisk) musikk etcetc. Ledelsen tar dette påramme alvor og vi jobbermed å styrke omdømmet –samt å la en Taxitur bli engod opplevelse man ønskerå gjenta.


20 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 21KTT Taxi BA ønsker nye og gamle skyttervenner velkommen til dyst påMyhrespiten skytesenter i Hokksund.http://kart.gulesider.no/m/9L6dVWGS84: N 59`48.723 / E 9`48.752EUREF89: 6630760 / 545577I tiden 3-5 august 2012 avvikles årets NM.VEIFORKLARINGPåmelding på tlf 98 62 62 47 eller e-post til holstx@broadpark.no.Påmeldingsfrist 1/8.2012.OVERNATTINGSanden Hotell tlf: 32 25 05 50 post@sandenhotell.noLangebru Gjestegård tlf:32 75 47 00Holth Pensjonat tlf: 32 75 10 20Taxiopprør i OsloTaxieiere og sjåfører kreverstans i utdeling av nye drosjeløyver.Oslo kommune deler i år ut50 nye drosjeløyver til Norgestaxi.Drosjesjåførene ihovedstaden mener det blirstadig vanskeligere å leveav å kjøre drosje, og hevderflere nye løyver bare vil økeprisene.- Jeg har jobbet som drosjesjåføri 13 år. Før var detfærre løyver og bare to-tresentraler. Da kunne kundeneføle seg tryggere,drosjene var billigere, ogdet var nok å gjøre for osssom kjører. Nå jobber jeg300 timer i måneden, menlønna har gått ned 30 prosentsammenliknet medhva den var for to år siden,forteller Arfan Ashgar, enav initiativtagerne til underskriftskampanjen.I begynnelsen av aprilleverte Ashgar 430 underskrifterfra drosjeeiere ogsjåfører til samferdselsbyrådOla Elvestuen. - Detvar det vi klarte å samlesammen i løpet av en uke.Det er mange flere somstøtter denne saken, sierAshgar.I oppropet kommer taxisjåførenemed en rekke krav tilOslo kommune.• De ønsker ikke flere løyver,fordi det allerede erfor mange drosjer somkjemper om kundene.Den lange ventetidenpå holdeplassene gjørat sjåførene ikke klarerå få inn akseptabelinntekt i løpet av vanligarbeidsdag.• Selskaper med løyverutenfor Oslo, som Follo,Asker og Bærum ogNedre Romerike, børhelst kjøre i sitt egetområde.• Drosjeeierne ber ogsåom å bli fritatt for bombenger,siden de driverkollektivtrafikk. Sjåførenemener dessutenat det må bygges fleredrosjeholdeplasser.- Vi får stadig problemermed politi og parkeringsvakterfordi det ikke er plasstil oss på holdeplassene.Vi får stadig parkeringsbøter.Det igjen fører til økteutgifter for oss. Men hvorskal vi egentlig vente påkunder når det er fullt overalt? lurer Ashgar. Han kjørerfor Norgestaxi, som om enmåned får 50 nye løyver.-Sentralene vil selvsagt haflere løyver. De tenker påseg selv, ikke på drosjeeierneeller kundene, hevderAshgar over ”Aften”.Ingen snytere i DanmarkEnige om klimapolitikkPartiene på Stortinget, alleunntatt Frp, er enige omet klimapolitisk forlik. Omtransportsektoren sier partieneblant annet dette:”Komiteens flertall, alleunntatt medlemmene fraFremskrittspartiet, støttervidere at det må utvikles etopplegg for utvidet miljøinformasjonved salg av nyebiler, herunder informasjonom drivstoffkostnader ogavgiftsmessige ulemper vedkjøretøy med høyt utslipp,samt styrket kontroll medmiljø- og energimerking vedsalg av nye biler.Flertallet mener det er viktigat det utvikles gode rutinerfor miljøbevisst anskaffelseav bil og drosjetjenester foroffentlig sektor. Flertalletstøtter forslaget om å bidratil utbygging av infrastrukturfor elektrifisering og alternativedrivstoff gjennomTransnova. Flertallet leggertil grunn at dette også mågjelde LNG og tilretteleggingfor landstrøm for fergerog skip.Flertallet mener at kollektivtransportenmå styrkes betydelig.Flertallet har merketseg at regjeringen menerat kollektivtransporten måha en viktig plass i Nasjonaltransportplan for perioden2014–2023, og slutter seg tildette. Flertallet mener at detmå inkluderes en nasjonalkollektivtransportstrategisom en del av Nasjonaltransportplan.Flertallet understreker atstaten bør øke tilskuddettil investering og drift avfylkeskommunal kollektivtransportog andre miljøvennligetransportformer.Dette skal skje ved at byområderog staten inngårforpliktende avtaler. Avtalenemå inneholde mål ogvirkemidler for økt kollektivandel,sykkel og gange ogtiltak for redusert bilbruk.Det er en forutsetning atmiljømål vektlegges og nåsi slike forpliktende avtaler”.Bensin ut av byenKragerø by har mistet sinsiste bensinstasjon forbiler. For noen titall årsiden var det fire, melderKragerø Blad Vestmar.Nærmeste alternativ er ibydelen Kalstad og vedkjøpesenteret i Sannidalnærmere E 18.Men mange i StockholmHokksund Båt&Camping tlf: 32 75 42 42Ellers så blir det tilrettelagt for å campe på skytebanen med muligheter for strømfor de som ønsker det. Det vil bli en utvidet kiosk på banen i forbindelse med.Og hytta står til disposisjon hele helgenVi TREFFES på HokksundFredag 8. juni gjennomførteskattemyndighetenen aksjon mot drosjene iAalborg. Alt var i sin skjønnesteorden.”SKAT Nordjylland” kontrollertedrosjesjåfører vedAalborg Lufthavn, AalborgSygehus og andre steder iNordjylland. Verken ”sosialtbedrageri” eller svart lønnble avslørt. 58 personer i 47virksomheter ble kontrollert.– Vi er veldig glad for atalle har styr på sjåførenesansettelsesforhold, uttalteavdelingsleder TorbenFrøslev fra SKAT Nordjylland.Også drosjeeierne varfornøyd med kontrollen, ogønsket flere, gjerne senenattetimer eller tidlig ommorgenen, da ”piratene”opererer, mente de.28 førere i 50 kontrollertedrosjer mistenkes for ulovligheteretter en kontroll iStockholm i mai.Flere myndigheter, blantdem politi og skatteetaten,sto bak kontrollen. Femførerkort ble beslaglagt, trebiler ble avskiltet. I tilleggfant de en mann som varpå flukt fra fengselstraff,melder avisen Metro. Ifølgepolitiets koordinator foraksjonen, var hensikten åfinne sjåfører som har gjortseg skyldige i organisertkriminalitet, og hele 28 avde kontrollerte er mistenktfor det. Svenska Taxiförbundetser svært positivt påmyndighetenes innsats motkriminaliteten i bransjen.De mener den daglige kontrollenmed yrkestrafikken,inkludert taxi, står langt tilbakeå ønske.


22 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 23Knuts hjørneMøre og Romsdal forstår problemetVedtaket fra Møre ogRomsdal fylkestinger trasig og gledeligpå én gang. Det er synd detmå vedtas, fordi det handlerom problematiske realiteteri dagens drosje-Norge.Det er gledelig fordi andreenn drosjenæringa forstårproblemet, og vil gjøre noemed det.Brevet fra et enstemmigfylkesting om møte medhelseministeren kommersamtidig med at NorgesTaxiforbund har bedt omdet samme – i kontaktenmed Samferdselsdepartementet.Vi tar derfor for gittat regjeringen nå vil se påsaken – hvordan ulike formerfor samfunnstransportkan sees i sammenhengog tilbudet sikres. Det sto iSoria Moria 1, og det står iArbeiderpartiets programfor inneværende periode:”Arbeiderpartiet vil se syketransportog drosjetilbud ogevt. andre transporttilbud idistriktene sammenheng forå sikre et godt tilbud”.Problemet er på ingen måtenytt, og det har vært møtermed tidligere helseministre.Men ingenting skjer sålenge vi har aktører i helseforetakenesom bare serkortsiktig på eget område.Det vil jo være alvorlig ogsåfor helse-Norge om drosjetilbudeti distriktene faltbort, men Pasientreiser serkun på sitt budsjett og tarikke samfunnsansvar.Regjeringspartiene møteross med forståelse og kunnskap,men handling må til.Nå ser det ut til at de er påriktig vei. Opposisjonen harså langt ikke sagt klart hvade vil, men i våre møtermed dem er forståelsen storfor våre synspunkter.Enstemmigheten fra Møreog Romsdal er et tegn på atogså de borgerlige ser hvasom står på spill.Respekt for behovsprøvingeni Vestfold er også etgledelig tegn, selv om deter naturlig at de følger sineegne retningslinjer. Til høstenmå politikerne i alle partiertone flagg, og fortellehva de ønsker fremover.Svenska Taxiförbundethar nettopp avholdt sittlandsmøte. Lennart Hamneredgikk av som lederetter mange år og ettereget ønske. Han ble takketgrundig både av finskeog norske kolleger, og ikkeminst av sine egne. NorgesTaxiforbund var representertmed Arve Halvorsen ogundertegnede.Lennart har vært en ruvendeskikkelse i det svenskeforbundet og en sannNorges-venn.Løyvekurs - TaxiUTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUNDBli din egen sjef – ta løyvekurspå nett, og søk eget løyve.Vi har også tilbud om klasseundervisning.STARTI DAG!Les mer på nki.noeller ring 08999Styreleder Knut ThomassenVi takker han for et godtsamarbeid i alle år.Jeg ønsker alle medlemmerog drosje-Norge for øvrigen riktig god sommer – påarbeid og i ferie.AkershusC2381R Gausdal, Pål 29.07. 60C148 Torkmani, Abdul Rashid 04.07. 50C196 Majid, Walid 01.07. 50C2209R Buer, Bjørn Sverre 26.08. 65C1056R Soltanpanah, Salahaldin 27.08. 50C4306F Chaudry, Tariq Pervaiz 11.08. 50Aust-AgderI62 Skuland, May-Britt 03.08. 50BergenBjordal, Sverre Kåre 01.07. 80R13 Karlsen, Trygve 26.07. 65R489 Hjertholm, Per Røed 03.07. 65R654 Kalleklev, Per 18.08. 65R631 Olsen, Sissel Elisabeth L. 10.08. 50R518 Podlesiecki, Boguslaw 04.08. 50R529 Vik, Jan Arnljot 18.08. 50BuskerudF933 Liahagen, Reidun Kaslegard 01.08. 60FinnmarkY10 Fredriksen, Stenulf 03.08. 70HedmarkD151 Pettersen, Grete Kari 08.08. 60HordalandR110 Hauge, Hilde Strøm 29.07. 50Møre og RomsdalKvalsvik, Thea 01.07. 80T120 Haram, Ivar-Arne 08.07. 60T225 Ohrstrand, Kurt 27.07. 50BILGLASS SKADE?Kostnadsfri reparasjonav steinsprutv/kasko og delkasko.Meget gunstig avtale påruteskift.Send sms ”BILGLASS” til 2007eller ring 810 45 277Vi kan bilglasswww.glassdrive.noT290 Tømmernes, Magnhild 21.08. 70T27 Løvold, Per 12.08. 60T1 Hansen, Trond Nedregaard 29.08. 50NordlandW84 Willassen, Torstein 27.07. 65W174 Halseth, Tor Arne 14.07. 65W39 Myrseth, Cato 03.07. 50W260 Skaget, Geir Morten 23.07. 50W205 Jørgensen, Roald A. 28.08. 65Nord-TrøndelagLarsen, Vidar 07.07. 80OpplandE41 Haverstad, Arild 10.07. 65E151 Tosic, Michael 29.08. 65OsloVargmo, Even 31.07. 90Andresen, Ewald 07.07. 85A182 Iversen, Tor-Egil 01.07. 65Gundersen, Tom E. 16.07. 65A744 Jacobsen, Bjørn 05.07. 60Syvertsen, Ronny 29.07. 60A858 Strand, Tore 22.07. 60A943 Hayat, Mohammad Safdar 05.07. 50A393 Shamlou, Jahangir 15.07. 50A114 Khan, Yousaf 21.07. 50Clemetsen, Egil 01.08. 75A322 Norlin, Arne Henrik 04.08. 70A392 Utvoll, Steinar 18.08. 70A1132 Paulsen, Jan Arild 08.08. 65A257 Safdar, Mohammad 02.08. 65A726 Michelsen, Frank 24.08. 65A895 Tomulevski, Straso 06.08. 60A325 Skogland, Andre Waldemar 19.08. 50Vi gratulererA847 Hansen, Tron W. 03.08. 50A732 Akram, Mohammad 28.08. 50RogalandL734 Hebnes, Odd 07.07. 70L2524 Getahnn Gugssa, Melaku 05.07. 50Sogn og FjordaneLerum, Kjell 13.07. 70S320 Jacobsen, Arne 30.07. 60Sør-TrøndelagU321 Sand, Gisle 17.07. 60U125 Remman, Per Olav 07.07. 60U275 Kalland, Terje 28.07. 50U191 Drøyvoll, Johnny 29.07. 50U258 Bye, Snorre 29.08. 50U269 Skordal, Anders 19.08. 50TelemarkH83 Bjerkseth, Bjørn Arve 23.08. 65H152 Kihle, Grete 23.08. 60TromsX239 Nymo, Jon 10.07. 65X225 Fischer, Harald A. 17.08. 65X49 Johannessen, Bjørn 29.08. 65Vest-AgderK5 Berg, Kay 01.07. 50K209 Sørensen, John Einar 19.07. 50K12 Eklund, Edel Marie 16.07. 50ØstfoldB236 Jevanord, Mona 15.08. 50Annonsere i TAXI?Str. Sort/hvitt 2 farger 4 fargerMidtsidene 22.750,-2/1 side 20.000,-Baksiden 16.000,-1/1 side 8.500,- 9.500,- 13.000,-1/2 side 4.300,- 4.900,- 7.000,-1/8 side (kun sorttekst på hvit bunn)Rubrikkannonse (kuntekst)1/4 side 2.450,- 2.700,- 4.500,-550,-300,-Nr. Materiellfrist Utsending Uke5 14/6 28/6 266 2/8 16/8 337 6/9 20/9 388 4/10 18/10 429 1/11 15/11 4610 29/11 13/12 50


24 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 25Kanonbra seminar!Fylkesforeningene i Hedmark,Oppland, Akershusog Østfold arrangerte etseminar/kurs for styrene isamme fylker. Denne gangenhadde de også invitertlederne i alle de andrefylkesforeningene, da manhadde fått tak i virkeliggode kursledere og ønsketat flest mulig skulle fåvære med på dette.Kurset ble holdt i flotte omgivelserpå Fredriksten festningi Halden og været visteseg fra sin aller beste sidemed full sommer.Totalt var det ca 40 personersom valgte å bli med.På første kursdag var detomdømmeekspert JarleAabø som fortalte om egneerfaringer med taxi og hvavår næring snarest må gjørefor å bedre et heller skraltomdømme. Aabø har jobbetmange år som journalist oger en svært direkte personsom kaller en spade for enspade. Her var det mye ålære!Dag 2 var forbeholdt RuneGerhardsen som haddetema politisk påvirkning.Rune Gerhardsen er levendeopptatt av samferdselspolitikkog er enpolitiker som har satt seggodt inn i drosjenes problemer.Han har en utroligkunnskap om det politiskeNorge, og kunne gi megetgode råd om hva vi børgjøre for å få bedre gjennomslagfor våre synspunkterhos politikerne somfaktisk styrer våre rammevilkår.Ønsker 6 prosent takstøkningNorges Taxiforbund ber omat satsene i maksimalpriseneøkes med 6 prosentfra 1. september i årSøknaden begrunnes ikostnadsøkningen siste år,samt et mindre tillegg for åutjevne inntektsforskjellenmellom regulert og uregulertdel av taxinæringen. Detframgår av brev til Konkurransetilsynetav 18. juni.- Kanonbra seminar mente Rafiq Dutt på Fredriksten festning.Gjennomsnittlig timelønnhar en nivåforskjell på 9prosent mellom regulertog uregulert område. Ellersviser Norges Taxiforbundskostnadsindeks en økningpå 5,07 prosent fra mai 2011til mai 2012. Da er virkningeneav årets lønnsoppgjørmellom Norsk Transportarbeiderforbundog NorgesTaxiforbund innarbeidet.Oppgjøret ga en gjennomsnittligvekst i timelønn på6,65 prosent.Dette motveies av nedgangi priser på andre innsatsfaktorersom f eks dieselprisenesom har falt noe iløpet av våren.Det ble også tid til omvisningpå Fredriksten Festningmed en guide somkunne fortelle det meste omdet historiske stedet, hvorden svenske kongen Karlden 12. ble skutt og drept i1718.Kvelden ble deretter avsluttetmed et festmåltid inne iKongshallene i festningen.Dette ble servert som et1700 talls måltid. I tillegg tilå smake helt fortreffelig bledet en spesiell stemning avå måtte spise alt med hendeneuten kniv og gaffel,som man faktisk ikke haddepå 1700 tallet.Deltagerne ga bare positivetilbakemeldinger og somRafiq Dutt sa; ”Dette varkanonbra!”BSDrosjefolk i fine omgivelser oggodt vær i Halden.NT ber om at endringenetas ut likt på alle takstelementeri forskriften. Detteblant annet av hensyn tilat full evaluering av overgangentil parallelltakst ikkevil være avsluttet innen1. september. Forbundetber samtidig om at denneevalueringen påbegynnessnarest mulig, som etsamarbeid mellom tilsynetog Norges Taxiforbund. NTminner om at det ble avtaltat virkningene for utøvernesinntekter, prisvridningermellom ulike kundegrupper(målt ved ulike typer turer)bør inngå i evaluering pålinje med mulig effekt mhtbedre prisopplysning.Ny og offensiv leder i Sør-TrøndelagKristian Nilsen er eneste helt nye fjes blant fylkeslederne etter vårensårsmøtesesong.Det er stor stabilitet blantNorges Taxiforbunds fylkesledere.Den eneste nye iår, som ikke har vært lederfør, er Kristian Nilsen i Sør-Trøndelag.Han er offensiv og ambisiøsog tar sikte på å økeforståelsen for en sterk organisasjonog dermed medlemstallet.Spesielt gjelderdet storsentralen i Trondheim,Trøndertaxi, somtrenger noen til - ikke minstFlere bør medi S og FjEndre Råheim ble gjenvalgtfor to år som leder underårsmøtet i NT avdelingSogn og Fjordane.- for å beholde plassen iForum for taxisentraler.- Jeg mener det er særdelesviktig at Trøndertaxi er endel av dette samarbeidsforumet,framfor å stå utenfor.Derfor ble jeg faktisk littglad da det ble vedtatt kravom 65 prosents medlemskapi forbundet blant drosjeeiernefor å kunne deltader. Det gjør det jo nødvendigå jobbe for at flere avtaxieierne melder seg innBare 14 av 55 medlemmermøtte på årsmøtet i april,og møtet oppfordre styreog medlemmener til meraktiv verving. NestlederArve Halvorsen representertesentralstyret og varmøteleder. Henning Karlsenvar sekretær. Per Helge Bø,Hordaland, og æresmedlemReidun Blaalid var ogsågjester på møtet.i forbundet. I tillegg er detviktig at man har en organisasjonstilknytninguansetthvor man befinner seg i arbeidsmarkedet,sier Nilsen,som vil være en synlig fylkeslederfor medlemmer ogpotensielle medlemmer.I internbladet i Trøndertaxivar det nylig en negativartikkel om taxiforbundet,som Nilsen og forbundslederKnut Thomassen harsvart på. - Det er nok noenforestillinger om at forbundetikke gjør noe, men detkan bare god informasjonrette på. Vi som er medaktivt ser jo at det arbeidesgodt politisk med mangeviktige saker. Vi ser ogsåhvor viktig det er for medlemmersom kommer i trøbbel,at de har forbundetsekspertise i ryggen, sierKristian Nilsen.Ny givHan vil benytte anledningentil å fronte en ”ny giv” forforbundet i sitt fylke, og vilsærlig gjøre oppmerksompå forbundskontorets nyejurist, som vil være en viktigrådgiver for medlemmene.Han understreker at allesaker skal gå tjenestevei –via fylkeslederen og gjernelokalavdelingen først. Såbestemmes det hvordanforbundets ressurser kanbrukes mest mulig effektivt.Informasjon og veiledninger stikkord.Halvorsen orienterte omforbundets saker og spesieltrevisjon av Yrkestransportloven.Monica Årsnes deltokfra Samferdselskontoreti fylkeskommunen. Cen-Com, Norske Taxieieres innkjøpslag,Telenor, TTS, JPCyrkesbil var utstillere og fikkpresentere seg. Fylkeskontingentenble satt ned medKr. 500.- pr. år på grunn avForbundsnyttFå møtte i Sør-TrøndelagOgså i Sør-Trøndelagmøtte bare 14 medlemmerpå årsmøtet.Kristian Nilsen, Trondheimog Ola Inge Leraand,Melhus, byttet plass, somhenholdsvis ny leder ognestleder. I styret sitterKristian Nilsen har kjørttaxi siden 1994 og værteier siden 2000. Han harseks drosjeløyver, hvoravto maxitaxier og to selskapsvogner.Han er 40 årog er gift med tre barn ialderen 5,10,16 år. Han sitteri styret i Trøndertaxi oghar gjort det siden 2003med et opphold i 2009-2010.Han brenner for næringenbåde forretningsmessig ogpolitisk, med hovedfokuspå rammebetingelser ogtrivsel.SamspillBompengeproblematikkener viktig for næringeni Trondheim. Nilsen vilellers ha økt fokus på yrkesstolthetog kvalitet.- Det gjøres best gjennomholdningskapende arbeidog tilrettelegging av vilkårfor drosjeeiere. Samspilletmellom eiere og sjåfører erogså vesentlig for å lykkes.Her er det viktig med fellesoppfatning av hvordanbegge parter lykkes økonomisk.God dialog med sentralener vesentlig, uavhengig aveierstruktur. Drosjeeierenhar selv et stort ansvar forå lykkes. Tre kjernebegreperer å lytte, veilede/støtte ogkontrollere, sier KristianNilsen, som ser fram til detvidere arbeidet både meddet som er påbegynt ogandre ting som opptar medlemmene.foreningens gode økonomi.Nestleder Eva Hagen og styremedlemStåle Nordal varikke på valg.videre Jan Inge Blengsli,Osen, Rune Stenvik, Frøya,Lars Jonli, Melhus, ogHauk Lysholm, Trondheim.Simen Sterud var sentralstyretsrepresentant påårsmøtet. Møtesekretærvar Laila Hassel.


26 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 27CAN MB ASOrg.nr. 992 736 879 E-mail post@canmb.no www.canmb.no*** TAXI-IMPORT ***E 200 cdi, Taxiutgave, St.v. Sort, 9000 kmmars-2012, Aut. 7-tr, Kunstskinn sort. m.m.Ordinær taxi: kr 335.000,- + mvaE 200 cdi, Taxiutgave, st.v. Sort, 8000 km,jan-2012, Aut. 7-tr. Xenon, Kunstskinn sortParktronic, Parameter styring, Stor tank m.mOrdinær taxi: kr 355.000,- + mva2 stk - 1 Sølv og 1 SortE 200 cdi, Sedan. 11000 km, juli-2011Aut. 7-tr, Setevarme,NAVI, Parktronic, m.m.Ordinær taxi: kr 299.000,- + mvaVi formidler også finansiering opptil 100% på 5 årDITTAnnonsetekstØNSKEi Norges- VÅRTaxiforbundOPPGAVEsitt blad.Tlf. 9820 1600 Tlf. 9820 1700taxiløyvekursfår du hos oss.Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrettfra Samferdselsdepartementet.Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift påkr. 800,- inkl. materiell. Undersøk vårefinansieringsmuligheter. Løpende opptak.Ønsker du ytterligere opplysninger?REGNSKAPS- OGFAKTURAPROGRAMFOR DROSJEEIERE OG SENTRALERDet komplette system• Regnskap• Etterbehandling• Årsoppgjør m/selvangivelsePris fra kr.3.800,-eks MVAJærveien 530 – 4352 KLEPPETelefon: 52 98 54 10 / 916 65 916e-post: Livar@jtt.as – Hjemmeside: www.jrtaxi.noRealiserfremtidenEn vis mann har en gang sagt:”Du skal studere fortiden,vurdere nåtiden og realiserefremtiden”. Vi befinner oss inåtiden, med ett bein i det somhar vært, med gangretningmot det som skal komme. Forhåpentligvis.Det er mulig det er nordmennsmåte å være på, dette å gå medryggen mot fremtiden, ivrigbeskuende der man var, detsom har vært. Det har hvertfallpreget mange av denne næringenshandlemåter - å stritteimot, tviholde på gårsdagen.Man vurderer nåtiden medgårsdagens øyne og skyver dagensforhold fra seg som omde ikke spilte noen rolle.Dette gjelder heldigvis ikkefor flertallet, vel neppe for desom er valgt av sine likemenntil å forvalte de muligheter vibys i dag, innover mot fremtiden.Vår organisasjons grunnpilarer.Landsmøtet får segforelagt et forslag til å styrkedenne grunnvoll. Det vil gåom økonomisk støtte i en ellerannen form, en støtte medlemmenemå betale. Det måbetraktes som en investering ien fremtidig avkastning i formTAXIfor 25år sidenav bedre lønnsomhet.Konsekvensanalysen anbefaleren justering av den nåværendehovedorganisasjonen. I trådmed disse, vil landsmøtet behandleforslag til nye vedtekter.Hvis disse blir vedtatt, harvi lagt grunnlaget for å byggeopp en strømlinjeformet organisasjon,bedre i stand til åarbeide ut veien fremover ennden nåværende modellen girgrunnlag for.Slike endringer hjelper litehvis ikke det enkelte medlemselv føler et personlig ansvarfor å trekke lasset sammenmed de andre. Som det heteri en visetekst: ”Sammen ervi sterke”. Den styrken er detnødvendig å vise hvis vi skalkunne realisere fremtiden.Den som kommer tilsyne ieffektive, serviceinnstilteorganisasjoner som løsertransportproblemer. Som demonstrererberettigelsen avå opprettholde vår løyveordning.Drosjebvilling”Ledig drosjebevillingkan ikke overdras,må kunngjøresledig.”Fauske kommunstyrehar behandlet søknadfra en drosjeeier omoverdragelse av bevillingentil en leiesjåfør.Søknaden harpassert Samferdselsnemndasom sier at ensik overføring barerent unntagelsesviskan komme på tale,og at det vanlige erat når en bevillingblir ledig, skal denaverteres med adgangfor alle til å søke.Politimester og lensmannhar ikke noe åinnvende mot overføringen,og i formannskapetvar det sammetilfelle for flertalletsvedkommende.Under sakens behandlingi kommunestyretFra historienTAXIfor 50år sidenble det fremholdt atselv om det ikke erkommunestyret som avgjørsaken, vil kommunensinnstilling hastor betydning. Detbør stå alle sjåførenefritt å søke,og kommunen bør ikkefinne seg i å blistillet overfor etfait accompli.Kommunestyret må ogsåta rimelig hensyntil hva drosjeeierforeningensier - defremholder at det erfor mange drosjerslik det er nå - ogom bevillingen skaloverføres, er detandre som har størreansiennitet ennsøkeren.AUTOconsult ASKontakt oss:Kompetanseteam vest ASPb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen.Tlf: 95 00 99 00, telefaks: 55 95 15 01Mandag - fredag: kl. 08-20.e-post: kurs@ktvas.no ellerbesøk vår hjemmeside: www.ktvas.noBak enhver suksessfull drosjeeierfinnes det en dyktig regnskapsfører.Kontakt oss på: morten.berg@okonor.nowww.okonor.nowww.okonor.nodrosjekjørte bilerav alle merker ønskes kjøpt.ARVE EGGEN7090 STØREN – Mobil: 916 71 866KJØPerTaxi-kjørte biler med skader / defekter.Kontant.Telefon 69 27 74 44 – Faks 69 27 74 45Mobil 900 55 414


28 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 29Fylkesledere på FornebuForbundsnyttJuristen har ordetBilkjøp til besværNTs fylkesledere møttes til konferanse hos Telenor på Fornebu den 4. juni. Knut Thomassen gikk gjennom status i det politiske arbeidet, med innspilltil departementet og politiske partier om lov- og forskriftsendringer og programarbeid. Fylkeslederne orienterte om situasjonen i sine fylker,spesielt om fylkeskommunenes høringsuttalelser om Yrkestransportloven. Direktør Lars Hjelmeng gikk gjennom interne kommunikasjonslinjer,saksbehandling og status for medlemsfordelene. Vertskapet orienterte litt om Telenors virksomhet og sørget for god bevertning.Samarbeidsavtale om trafikksikkerhetNorges Taxiforbund og StatensVegvesen har inngåttsamarbeidsavtale om trafikksikkerhet.Den ble undertegnet19. juni av de todirektørene Lars Hjelmengog Terje Moe Gustavsen.Det er bare noen få organisasjonersom får æren avå være med på denne typeavtaler, og den bidrar til ågi forbundets trafikksikkerhetsarbeidi drosjenæringenet ekstra puff, sier Lars Hjelmeng.Vegdirektøren sa påsin side at han var imponertover hvor fort forbundet ognæringen fikk fart i bilbeltepåbudeti drosjene i sin tid.Fortsatt kan sjåførene væremer påpasselige med atogså passasjerene brukerbelte.Avtalen har utgangspunkt iat antall trafikkulykker fortsatter for høyt, og beggeparter forplikter seg til aktivtarbeid for å redusere demytterligere. Den forplikterpartene til å fremme konkretetiltak, drive informasjonog påvirkning, og tatemaet opp i ulike sammenhenger.Forbundetsforpliktelser er listet opp i9 punkter, blant annet skalforbundet bistå med vedlikeholdsplaner,kurs ogopplæring.Biogass og hydrogen21. juni ble Norges førstetankstasjon for biogasstil personbiler og letterevarebiler åpnet hos MøllerBil Asker og Bærum på Billingstad.Hynor LillestrømAS åpnet 13. juni sin hydrogenstasjoni AkershusEnergiPark i Lillestrøm.Møller-sjef Bjørn Erik Tangenhåper etableringen blirden første i en kjede medbiogasstasjoner fra Follo ogRomerike, via Oslo, Askerog Bærum. AGA AS ogEnergigjenvinningsetaten(EGE) i Oslo kommune inngikktidligere i år en avtaleder hovedstaden øker sinVegdirektør Terje Moe Gustavsen og NTs direktør Lars Hjelmeng under-satsing på biogass.Partene er blitt enige omen ny langsiktig avtale omå produsere, distribuere ogmarkedsføre biogass sommiljøvennlig drivstoff til bil,buss og lastebiler.Statens Vegvesen skal registrereog analysere per-tegnet samarbeidsavtalen 19. juni.sonskadeulykker der taxi erinvolvert og skal bidra medstoff og innspill til bladetTaxi og forbundets konferanserog møter. Det skalholdes et årlig møte mellompartene.Hydrogenstasjonen iLillestrøm blir en av de førstei verden som produsererhydrogen fra deponigass.Produksjonen baseresutelukkende på fornybarenergi, og det skal demonstreresteknologi fra blantandre Institutt for energiteknikkog HYSTORSYS.Det er dessverre engjenganger hos osså få henvendelser frafrustrerte medlemmer pågrunn av problemer de harmed bilen sin. Av og til klarerikke verkstedet å finne uthva som er galt, andre gangerblir bilen stående fordidet må bestilles reservedelerfra utlandet, og det kanta tid. Begge deler medførertapte driftsinntekter mensbilen står.I denne sammenheng er tobegreper sentrale:Det første er garantiansvar.En garanti er løfte fra selgerenom at visse ting skalfungere i et gitt tidsrom,enten uttrykt i antall kjørtekilometer eller i år. Det åavgi en garanti er en heltfrivillig sak og det er selgerensom bestemmer hva oghvordan garantien ser ut.Når det gjelder biler, tilsierkonkurransen i markedetat alle selgere gir en ellerannen form for garanti vedbilkjøp. Tidligere forutsatteNYHETInklusiveBrosjyre med priser og anneninformasjon finner du på:www.taxiutstyr.nodisse at alle servicer måtteutføres på merkeverksted.Slik er det ikke lenger, dethar et gruppeunntak fra EUskonkurranseregler sørgetfor.Garantien medfører at feilblir reparert uten kostnadfor eieren, men ståtidenkoster jo penger.Det gis normalt ikke noenform for garanti på garantireparasjoner.Det reises av og til spørsmålom erstatning for tapeti ståtiden. Dette problemeter løst i den standard kjøpekontraktbilbransjen bruker– med liten skrift. Her fraskriverselgeren seg ansvarfor følgeskader som følgeav feil eller mangler. Foross betyr dette oftest tapetsom oppstår på grunn avståtiden. Man har såledesikke krav på erstatning fordenne. Men det går jo anå appellere til verkstedetsdårlige samvittighet om ståtidenble lang…..Drosjedød gir rattfyllDet er nesten ingen drosjerigjen i Nordvärmland,og det bekymrer politiet.Politisjef Peter Åkerströmfrykter at folk som ikke fårtaxi hjem velger å kjøre ipåvirket tilstand. Risikoenfor å bli tatt er svært liten.Siden Åkerstrøm ble sjef iSJÅFØRPAKKEYtterjakke, varme-genser,2 skjorter, bukse, lærbelte, slips1360,-frakt. Eks. mva.2005 har antall politi i regionenblitt redusert med25 prosent. Flere ulykkerhar skjedd med berusedeførere, sier han til nwt.se.Det er anbudspolitikkensom effektivt har fjernetdrosjesentralene i svenskeutkanter.Det andre begrepet ermangelsansvaret, som erregulert i kjøpsretten. Detteer et ansvar selgeren har,uansett hva slags garantisom følger bilen. En mangelforeligger når bilen ikke erlevert i den stand kjøperenkan forvente. Det foreliggerogså en mangel når en reparasjoner utført på en slikmåte at det oppstår en nyfeil med bilen.Selgeren vil være ansvarligfor – og har rett til – å utbedredenne mangelen. Problemether er ikke jussen.Den er grei. Det som derimoter et tilbakevendendetema, er spørsmålet om detforeligger en mangel. Det eret rent bevisspørsmål. Deter kjøperen som i praksishar bevisbyrden for at detforeligger en mangel, ogden bevisbyrden er det ikkelike enkelt å oppfylle. Sidendette ansvar bygger på tingsom har skjedd forut for atfeilen oppstod, må historiengjenskapes – på en ellerannen måte. Det er langtAdvokat Runar Kehlinfra enkelt, typisk er den omstridtedelen kastet.Slike tvister løses best veden eller annen form forforlik mellom partene. Enrettstvist om dette vil oftevære risikofylt – og fru Justitiaskvern maler som kjentikke så veldig raskt. Slikerettsaker er derfor uegnetsom tvisteløsning for oss.Avslutningsvis vil jeg benytteanledningen til åønske alle en riktigGOD SOMMER!Taxiuniformer av ypperstekvalitet til importpriser!TAXIutstyr.noAdvokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenesterog advokatbistand til både næringsdrivende og private.Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunderbokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning.Lille Grensen 3 • 0159 Oslo • Tlf: 22 82 21 00 • Telefaks: 22 82 21 01post@aaco.no • www.aaco.no • Medlemmer av Advokatforeningen


30 < TAXI 5-2012 TAXI 5-2012 > 31SentralstyretMedlemsfordelerLeder:Knut ThomassenBoks 435, 9750 HonningsvågMobil: 90 18 39 39E-mail: knut.thomassen@nortaxi.noNestleder:Arve HalvorsenProfessorvn. 18, 5072 BergenMobil: 93 46 23 33E-mail:arve.halvorsen@bergentaxi.noØSTFOLDBent SkogliKirkegt. 5, 1767 HaldenMobil: 90 90 20 20E-mail: bentskogli@halden.netOsloGlenn TuxenBånkallstubben 26 B, 0964 OsloMobil: 928 80 112E-mail: glenntux@online.noAli RafaqatHøybråtenvn. 17 A, 1055 OsloMobil: 930 00 935E-mail: a935ali@hotmail.comJan JohnsrudEllen Gleditsch vei 6, 0987 OsloMobil: 930 00 631E-mail: jan.johnsrud@getmail.noAKERSHUSTom TyslandJarenv. 2A, 1340 SkuiMobil: 95 17 24 01E-mail: tom@abtaxi.noOle Emil JohansenHageveien 8 A, 1400 SkiMobil: 95 95 50 01E-mail: olejo3@online.noStyremedlemmer:Øystein TrevlandFasanvn. 2, 3243 KodalMobil: 90 90 44 00E-mail: otrevlan@online.noSimen SterudKlinkenbergvn. 39, 2860 HovMobil: 974 96 220/959 50 789E-mail: simenst@online.noRoger KjønstadNesset, 7600 LevangerMobil: 90 74 19 28E-mail: roger.kjonstad@tts-nt.noHEDMARKVegar BratlieP.b. 548, 2304 HamarMobil: 95 95 02 89E-mail: vbratlie@online.noOPPLANDSimen SterudKlinkenbergvn. 39, 2860 HovMobil: 974 96 220E-mail: simenst@online.noBUSKERUDErik GalambosPostboks 256,3301 HokksundMobil: 995 85 252E-mail: nt-busk@online.novestfoldØystein TrevlandFasanvn. 2, 3243 KodalMobil: 90 90 44 00E-mail: otrevlan@online.noTELEMARKPer-Arne AasmundstadNyhusvn. 5, 3825 LundeMobil: 95 11 00 25E-mail: perarnaa@frisurf.noAUST-AGDEROddrun GjeruldsenWaglesgårdvn. 404844 ArendalMobil: 90 90 50 01E-mail: oddrun01@hotmail.comBent SkogliKirkegt. 5, 1767 HaldenMobil: 90 90 20 20E-mail: bentskogli@halden.netBente StokkelandOlav Trygvasonv. 14,4633 Kristiansand SMobil: 90 19 44 44E-mail: bentestokkeland@c2i.netVEST-AGDERBente StokkelandOlav Trygvasonsv. 14,4633 Kristiansand SMobil: 47 90 77 20/90 19 44 44E-mail: bentestokkeland@c2i.netROGALANDOle Henrik OlsenPundsnes, 4130 HjelmelandMobil: 995 77 700E-mail: oholsen@me.comBERGENArve HalvorsenProfessorvn. 18, 5072 BergenMobil: 93 46 23 33E-mail: arve.halvorsen@bergentaxi.noHORDALANDTor Anders HaugeKolabakkane 19, 5200 OsMobil: 97 04 61 56E-mail: tor.anders.hauge@bkkfiber.noSOGN OG FJORDANEEndre Noralf Råheim6978 ViksdalenMobil: 958 89 770E-mail: raataxi@hotmail.comMØRE OG ROMSDALPer-Morten BjørlykkeBergsdal, 6091 FosnavågMobil: 90 64 39 72E-mail: per-morten@bjorlykke.net1. varaRafiq DuttHamangskogen 33, 1338 SandvikaMobil: 91 70 59 45E-mail: rafiq_dutt@hotmail.com2. varaPer-Morten BjørlykkeBergsdal, 6091 FosnavågMobil: 90 64 39 72E-mail: per-morten@bjorlykke.netLandsstyretSØR-TRØNDELAGKristian NilsenNordre Husebytun 5A,7097 SaupstadMobil: 480 63 073E-mail: rigian@frisurf.noNORD-TRØNDELAGRoger KjønstadNesset, 7600 LevangerMobil: 90 74 19 28E-mail: roger.kjonstad@tts-nt.noNORDLANDJon Ragnar NilsenVassvikkaia 22, 8517 NarvikMobil: 959 59 001E-mail: kathjon@online.noTROMSInge JakobsenRøsand, 9392 StonglandseidetMobil: 90 84 08 70E-mail: ijak@c2i.netFINNMARKArvid HaddalBlokkebærvn. 62, 9514 AltaMobil: 90 51 60 32E-mail: arhad@online.noEndringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon 23 21 04 03Taxiskolen§ADVOKATFIRMAMNA ANSSTORENG,BECK &DUE LUNDtelenorMobilavtalen30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabattpå trafikk.Mobilt bredbånd25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFTFastnettavtalen og InternettavtalenAvtalen gir deg som medlem i NT rabatt påsamtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling.GjensidigeYrkesskadeforsikringDekker tap som oppstår hvis arbeidstagerblir skadet eller omkommer som følge avyrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikringav 16. juni 1989 pålegger allearbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegneslik forsikring. Norges Taxiforbund har siden2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennomGjensidige.sparebank 1Obligatorisk tjenestepensjon(OTP) ble innført i 2006. Bedrifter må sørgefor tjenestepensjon til sine ansatte. Samtligeansatte over 20 år med arbeidstid som utgjørminst 20% av full arbeidstid, skal være medlemav pensjonsordningen.Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank1, kan du nå tegne avtale om obligatorisktjenestepensjon (OTP) for din bedrift.GruppelivGunstig ordning for medlemmer under 70 år i100% stilling. Ikke krav om helsevurderingVertikal HelseforsikringRett behandling til garantert tid for medlemmeri Norges Taxiforbund.• Garantert spesialistvurdering innen 10 dager• Garantert behandling/operasjon innen 28dager• Komplett hjelp og oppfølging før, under ogetter behandling• Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet• “Second opinion” - tilbud om uavhengig vurderingav diagnose som allerede er stilt• Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter• Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisningfra spesialistMOBILDATANT’s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PCog tilbehør, navigasjon og andre produkter.Volvo Personbiler NorgeNorges Taxiforbund har inngått en rammeavtalemed Volvo Personbiler Norge på bilkjøp ogverkstedtjenester.Dekk PartnerMed ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund fårdu rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotellog arbeid over hele landet.HotellavtalerNorges Taxiforbund har avtale med RicaHotels, Thon Hotels og First Hotels.GLASSDRIVEReparasjon av steinsprutskader og bilglass!Glassdrive er en landsdekkende kjede for degsom skal reparer/skifte bilglass og frontrute.Det eneste du trenger å gjøre er å bestille entime og møte opp. Vi fikser resten!!The Online Backup Company astilbyr databackupløsninger til alle medlemmer iforbundet, samt store og små sentraler, til rabattertepriser.Storeng, Beck & Due Lund ANSog Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtalesom gir rabatt på bistand tilforbundet og medlemmene innen aktuellerettsområder som• yrkestransportlov og forskrifter• kontakt med offentlige myndigheter, somSamferdselsdepartementet, fylker og kommuner(forvaltningen), også med arbeid fornæringens rammevilkår• yrkesskader• bilsaker, eks. kjøp – og garantivilkår• kontraktsjuss• selskapsrettTaxiskolenTilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund:• Arbeidsrett• HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også)• Service og holdninger (også for dine sjåfører)• Konflikthåndtering (også for dine sjåfører)• Presentasjonsteknikk• Anbudsforståelse• Organisasjon og ledelse• Regnskapsforståelse• SykepengeordningenVi lager kurs etter ditt ønske!I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjørekjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjonse vår nettside; www.taxiskolen.noNKI NettstudierNorges Taxiforbund samarbeider med NKI forå holde en høy standard på Taxiløyvekurset.Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeierhar en god grunnleggende kunnskap omdrosjedrift.Sjåførkompetanse asMeget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkursettil yrkessjåfører.AktiMedBedriftshelsetjenesteHensikten med avtalen er å tilby drosjenæringenen skreddersydd løsning for verne- oghelsepersonell som tilfredsstiller kravene iarbeidsmiljøloven.I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesteninneholder avtalen følgende:• Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefraværog arbeidsrelaterte helseproblemer.• Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut,kiropraktor og psykolog ved arbeidsoglivsstilsrelaterte plager.• Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran,trusler og krise.Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjenestegjennom AktiMed, en landsdekkendekjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS.AktiMed har et nettverk av spesialister innenulike fagområder.Esso-avtalenNy, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/1-2008 medbedre betingelser på diesel, vask og rekvisita.Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan defleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis.Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller vedhenvendelse til NT.Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes frapå fakturaen hver måned.ESSOfirmakort(kredittkort)pumpeprisESSO Card(kredittkort minibuss/maxitaxi)listeprisBensin 55 øre/l 45 øre/lDiesel 85 øre/l 160 øre/lVask 35 % 35 %Rekvisita 15% 15%ØKONorRegnskapstjenester for din drosjebedrift.elKjøp businessMed ditt medlemsskap i Norges Taxiforbundfår du rabatt på det meste hos ElKjøp Businesspå nett.MERCEDES-BENZ NORGEBertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge ogNorges Taxiforbund har inngått en landsdekkendeavtale om rabatt ved kjøp av Mercedesog Peugeot.STENA LINERabbater på cruise med Stena LineNORGES TAXIFORBUNDJuridisk bistandEtter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbundjuridisk og faglig bistand til sine medlemmerinnen områdene som omhandler:• Yrkestransportloven med forskrifter• Vedtekter og reglementer• Løyvesaker• Transportfaglige spørsmål• Tvistesaker• Ran- og voldssaker• Trafikkskader og forsikrings forhold• Arbeidsrettslige forhold• Bilsaker, kjøp- og garantiforhold• Ulike kontraktsforhold• Økonomiske krav mmFondFond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag:Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalti henhold til ”Taxioverenskomstens §8 og§9”. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 årsheltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter10 års ansettelse og fyllte 50 år.Fond for etterlatte (kr.30.000,-):Ved aktive medlemmers dødsfall.Fond for rans– og voldsofre (kr.5000,-):Yter en engangsstøtte til medlemmer som harvært utsatt for ran og/eller overfall, etter gittekriterier.Høybakkenfondet:Yter økonomisk støtte til medlemmer av NTsom blir innblandet i trafikkuhell, som resultereri tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondetkan også iverksette andre hjelpetiltak etteruhell som dette. (Ekstern juridisk bistand)Fondet for markedsføring og informasjon(inntil kr.40.000,-):Fondet har til oppgave å yte støtte til:- Informasjonstiltak rettet mot myndigheter,oppdragsgivere, media og medlemmer- Markedsføring- Produktutvikling- OrganisasjonsutviklingFond for bedriftsansvar (inntil kr.100.000,-):Kan dekke erstatning ved skader i forbindelsemed arbeidet som faller utenfor bilansvarslovenog som ikke dekkes av eventuelle andreforsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademeldingfås hos NT, og skal behandles avfondsforvalterne i NT.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!