Veiledning om etablering av barnehage i Bærum - Bærum kommune

tjenestekatalog.no

Veiledning om etablering av barnehage i Bærum - Bærum kommune

– BudsjettI forbindelse med utbygging av barnehagen, må det utarbeides en finansieringsplan som viser hvordanselve utbyggingen skal finansieres. I tillegg må det lages et driftsbudsjett som i detalj viser alle utgifterog inntekter. Drifts- kostnadene i barnehagen utover renter og avdrag, vil variere bl.a. i forhold til bemanning,antall plasser over og under tre år, åpningstid og barnas oppholdstid.Personalutgifter utgjør vanligvis 80-90 % av barnehagens driftsutgifter.- TilskuddFor å ha rett til tilskudd må barnehagen være godkjent. Alle søknader om tilskudd skal fremmes avbarnehageeier. Søknadsskjema fungerer som søknad om statstilskudd, og sendes økonomi & styring ikommunen, sammen med barnehagens budsjett og kopi av godkjenningsbrevet. Statstilskuddet vilvariere i forhold til antall barn, oppholdstid og barnas alder.Det kommunale tilskuddet beregnes etter innsendelse av søknad om statstilskudd.Barnehagens budsjett og barnetall danner grunnlag for støtten- ForeldrebetalingForeldrebetalingen er den tredje inntektskilden til barnehagen.I 2005 kom forskrift om foreldrebetaling som gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjenningspliktigevirksomheter. Maksimalgrensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, ogforeldrebetalingen for en plass i barnehagen kan i utgangspunktet ikke settes høyere enn maksimalgrensen.Betaling for kost kan komme i tillegg.– ForsikringI Bærum er alle barn som går i godkjente barnehager, enten de er kommunale eller private, dekket gjennomen kollektiv ulykkesforsikring. I tillegg er eier/eierstyret er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring forsine ansatte.Kommunen gir lånegaranti til private barnehager.Følgende garantier er aktuelle:* I de tilfeller det bygges på kommunal tomt, kan utbygger søke om adgang til pantsettelse avfestekontrakten som sikkerhet for byggelån.* Normalt vil barnehagen bli finansiert med lån i Den Norske Stats Husbank gjennom et 1.prioritets pantelån med kommunal garanti. Normal nedbetalingstid er 32 år.* I tillegg kan det søkes om garanti for 2. prioritets pantelån med 20 års nedbetalingstid.Det er en forutsetning at det inngås avtale med kommunen med nærmere betingelser for feste av tomt oggaranti. Avtalen skal bl.a. sikre kommunen rett til innsyn i driftsregnskapene.HusbanklånI utgangspunktet kan alle kommuner, enkeltpersoner, selskaper, stiftelser o.l. få lån i Husbanken.Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager.Lån kan gis til:a. Oppføring av nye barnehagerb. Tilbygg til barnehagerc. Kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehaged. Utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagensalder dersom låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilretteleggingfor funksjonshemmede.For at lån skal kunne innvilges må f.eks. lokalene benyttes til barnehageformål minst 20 timer i uken ogkommunen må ha anbefalt prosjektet. Ved opphør eller endring i barnehagens virksomhet, forfaller lånettil betaling hvis den nye virksomheten ikke kommer inn under Husbankens låneordninger. Adresse tilHusbanken finner du bakerst i denne veilederen.Kommunal garanti for lånMange private barnehager etableres påkommunal grunn. Dersom tomten erregulert vil kommunen ha vurdert at egnethetog størrelse er tilfredsstillende. Eier/eierstyretfår disposisjonsrett til tomten gjennominngåelse av en festekontrakt til en symbolskpris (kr. 1,- pr. år). Festekontrakten er stramtklausulert for sammen med reguleringenå sikre barnehageformålet. Eier/eierstyreter ansvarlig for å besørge tilretteleggingav tomten og oppføring av bygningen medutelekeapparater.


III. PLAN-OG BYGNINGS-TJENESTENEEtablering av nye barnehager eller bruksendring av eksisterende lokaler er søknadspliktig etter plan- ogbygningslovens § 93. Før du starter planleggingen bør du undersøke med Plan-og bygningstjenesten hvatomten er regulert til, dvs. hva eiendommen kan utnyttes til (f.eks. bolig, forretning, kontor, industri,offentlig bygning barnehage osv.). Det anbefales å enten snakke med servicevakten eller bestille tid tilforhåndskonferanse.Krav om reguleringsplanI noen tilfeller kan det tenkes at eiendommen måreguleres eller omreguleres før man kan søke ombyggetillatelse. Dette vil f.eks. være tilfelle hviseiendommen fra før er regulert til noe annet ennbarnehage eller hvis eiendommen er uregulert.Behandling av reguleringsplan er mer omfattendeog tar lengre tid enn å behandle byggesøknader.De skal ligge ute til offentlig ettersyn, behandlesto ganger i Plan-og miljøutvalget (før og etteroffentlig ettersyn), og så i formannskapet ogkommunestyret.Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige,dvs. arkitektkontor e.l. Ved behov for reguleringbør man først sende en forespørsel tilPlan-og miljøavdelingen for å avholde møte.Infoskriv som fås hos Plan-og bygningstjenesten:* Om utarbeidelse av planer* Framgangsmåten ved søknad om bygging* Forhåndskonferanser i plan- og byggesaker* Bruksendring* Orientering om søknad om rammetillatelse* Orientering om søknad om igangsettingstillatelse* Orientering om ett-trinnssøknad og enkle tiltak* Søknad om dispensasjon* Veiledning om familiebarnehage* Gode råd for deg som skal byggeMer informasjon:www.baerum.kommune.no/byggesakE-post: post@baerum.kommune.noTelefon/faks: 67 50 44 63 / 67 50 43 15Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10, SandvikaSøknad om byggetillatelseHva må du som eier (tiltakshaver) gjøre før du kan starte å bygge en barnehage eller ta i bruk eteksisterende bygg/lokale som ikke er godkjent som barnehage (dvs. bruksendring) ?1. Skaffe deg en ansvarlig søker som skal stå for innsending av byggesøknaden, dvs. et kvalifisertforetak/firma (arkitektkontor, ingeniørfirma, byggmester e.l.) Dette foretaket vil sørge for atsøknaden blir riktig utformet og tilstrekkelig dokumentert. Tiltakshaver må sammen medansvarlig søker sørge for at det blir engasjert faglig dyktige foretak til prosjektering og utførelse,samt til kontrolloppgaver.2. En byggesøknad skal i hovedsak inneholde følgende: Søknadsskjema, situasjonskart, tegninger,gjenpart av nabovarsel, søknader om ansvarsrett, planer, kontrollerklæringer, evt. dispensasjonssøknad.3. Behandling av søknaden: Når tjenestested Byggesak mottar søknaden, blir den fordelt til ensaksbehandler. Barnehagesøknader prioriteres, men en forutsetning for rask behandling er atsøknaden ikke er mangelfull. Saken oversendes til uttalelse internt i kommunen (Barnehagekontoret,Folkehelsekontoret ved miljørettet helsevern, Vei og trafikk, og Vann-og avløpsavdelingen.)Når uttalelsene foreligger, er saken klar til behandling. Saksbehandler vurderersaken i forhold til plangrunnlaget, uttalelser, evt. nabomerknader og skriver så et vedtak(= rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse).4. Gebyr: Det må betales gebyr for saksbehandlingen. Gebyret beregnes etter bruksareal.Ved bruksendring er gebyret 50%. Som eksempel vil en ny barnehage med bruksareal 150 m2 fået gebyr på kr. 25.200 (2007-regulativ).10I tillegg kommer tilknytningsavgift for vann og kloakk.11


Saksgang ved etablering av barnehageEksempelDen mest krevende prosessen vil være å bygge en ny barnehage. Nedenfor er det tatt utgangspunkt isaksgangen ved bygging av ny privat barnehage på kommunal tomt. Mindre etableringer vil kunne habehov for deler av oppsettet. Annen etablering, f.eks. familiebarnehage har egen brosjyre som finnes påinternett: www.baerum.kommune.no/barnehagerHvem gjør hva?1 Søker:- henvender seg til Barnehagekontoret og det avtales et møte.2 Barnehagekontoret:- sjekker med Eiendom om tomten er aktuell.- sjekker med Byggesak at bygging er mulig3 Søker:- sender inn anbud, med kravspesifikkasjon, som Eiendom vurderer.- har evt. forhåndskonferanse med Byggesak- sender inn søknad om rammetillatelse til Byggesak- sender inn separate søknader om godkjenning til Miljørettet helsevern,Barnehagekontoret og Arbeidstilsynet4 Byggesak:- ber om uttalelse i saken fra Miljørettet helsevern, Barnehagekontoret, Vei og trafikkog Vann og avløp.6 Barnehagekontoret:- avgir uttalelse til Byggesak- skriver sak til formannskapet når Byggesak og Miljørettet helsevern har gitt sine uttalelser7 Søker:- sender søknad til Barnehagekontoret om feste av tomt- ber om at Eiendom fraskiller tomten8 Barnehagekontoret:- ber Eiendom om å lage en festeavtale og samarbeidsavtale- gir godkjenning når alle uttalelser og godkjenninger foreligger, ogFormannskapet har gjort positivt vedtak9 Søker:- sender søknad til Husbanken via Barnehagekontoret10 Barnehagekontoret:- ber Ordfører om kommunal garanti- ber om Fylkesmannens godkjenning- sender/ettersender søknad til Husbanken11 Byggesak:- gir igangsettingstillatelse etter søknad når det foreliggeruttalelse/godkjenning fra alle instanser5 Miljørettet helsevern:- avgir generell uttalelse til rammesøknad til Byggesak og godkjenner søknad etter forskrift ommiljørettet helsevern i barnehager og skoler.12 13


Oversikt over regelverk, nyttige adresser, veiledningog informasjonsmateriell m..v.Regelverk m.v. internettadresse postadresseRegelverk m.v. internettadresse postadresseVeiledning for oppstart avfamiliebarnehageBarnehageoversiktwww.baerum.kommune.no/barnehagerBærum kommuneBarnehagekontoret1304 SandvikaTlf. 67 50 46 26Informasjon om byggereglerStatens byggtekniske etatwww.baerum.kommune.no/byggsakwww.be.noBærum kommunePlan- og bygningstjenesten1304 SandvikaTlf. 67 50 44 63VedtekstmalKvalitetsutvikling i BærumInformasjon om lån www.husbanken.no Husbanken, Region østPb. 1243 Vika, 0110 OsloTlf. 815 33 370Barnehageloven medsentrale forskrifterStatstilskudd til barnehagerwww.lovdata.nowww.regjeringen.no/nb/dep/kdBrønnøysundregisteret www.brreg.no Brønnøysundregistrene8910 BrønnøysundTlf. 75 00 75 00Investeringstilskudd tilbarnehagerSøknad om godkjenning etterforskrift om miljørettethelsevernRegelverk:InternkontrollInneklima m.v.www.regjeringen.no/nb/dep/kdwww.baerum.kommune.no/barnBærum kommuneMiljørettet helsevern1304 SandvikaTlf. 67 50 32 00Sikkerhet ved lekeplassutstyrNettsider;Etablere barnehageFør du starter egen bedriftVeiviser til regelhjelpfor virksomheterwww.lovdata.nowww.etablerebarnehage.nowww.spor-oss.nowww.regelhjelp.noLov om helsetjenestenei kommunenewww.lovdata.noForskrift om miljørettethelsevernwww.lovdata.noVeileder til forskrift ommiljørettet helsevernwww.baerum.kommune.no/barn14 15

More magazines by this user
Similar magazines