12.07.2015 Views

Skriv ut Fjellhaug Blad 03-2005 - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Skriv ut Fjellhaug Blad 03-2005 - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Skriv ut Fjellhaug Blad 03-2005 - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANDAKTHvor er dit fokus?Utgis av:Fjellhaug skoler ogFjellhaug elevlagRedaktørKay Granli2Av Birgitte RavnholtLukasevangeliet 10, 38-42MEN HERREN SVAREDE HENDE: MARTHA, MARTHA! DU GØRDIG BEKYMRINGER OG ER UROLIG FOR MANGE TING. MEN ÉTER FORNØDENT. MARIA HAR VALGT DEN GODE DEL, OG DENSKAL IKKE TAGES FRA HENDE.Disse vers taler tydelig til os, men er samtidig et emne, der er utroligsvært. Selvfølgelig forstår vi godt, hva det er, Jesus mener – at der ervigtigere ting her i livet end hverdagens stress og jag.I praksis ville det i hverdagen være særdeles upraktisk – nogen skaljo lave mad, vaske op osv. Men der er måske en dybere pointe med dissevers.Jeg tror, at Martha bekymrer sig så meget om at gøre det hele såhurtigt og perfekt, at hun slet ikke har øje for det, der egentlig er detvigtigste i hendes liv – nemlig Jesus! Forholdet til Jesus var det, somMaria vægtede højest, hvilket Jesus roser. Vi kan også vælge det gode ivores liv – hvor Gud får den centrale rolle.Martha gjorde ikke noget galt, hun havde blot fokus det forkertested. Hun ville gøre det så godt for Jesus, som hun overhovedet kunne– men det var ikke det, Jesus ville have, men derimod Marthas hjerte.Tager man det ned på et lavere plan kan man sige, at havde Marthaikke været i køkkenet, var de alle gået sultne i seng. Der er brug for voresarbejde i Guds rige og i verden. Det er vigtigt at vi bruger vores talenterfuldt du. – Men husk, vi kan arbejde lige så tosset, vi vil, forJesus. Men gør du det for at imponere ham, så ender du ligesomMartha, - og så var det bedre slet ikke at lave noget, men i stedet barevære hos ham som Maria. Så husk altid at have Jesus i fokus i dit liv!Redaksjonsmedarbeidere:Anita MaBladet utkommer4 ganger årlig og sendesalle interesserteOpplag:15500Fjellhaug skoler:BibelskoleMisjonshøgskoleStudentheimRektor:Jan Ove SelstøAdresse:Sinsenveien 15N-0572 OsloTlf: 23 23 24 00Faks: 23 23 24 10E-post:fjellhaug.skoler@nlm.nohttp://www.fjellhaug.noGiro: 8220 02 91987Grafisk design:Ni ZengTrykk:Allservice ASNeste nummerutkommerslutten av novemberNR 3 - 2005


DET HEILE MENNESKJE….TEMAAv Øystein Stromme3”Kva er då eit menneskje” var tema for UL i sommar.Her vart det sett fokus på heile mennesket og deimange aspekta av kva det vil seie å vere menneskje.Fremst av alt stod bodskapen om at vi alle er skapt iGuds bilete og vilja av han. I hans auge har vi ein uendeligverdi – så høg at Jesus ofra livet sitt og sonaden straff vi skulle hatt for at vi skulle leve.Ikkje få av oss har stilt oss spørsmålet, med utgangspunkti tankar rundt vår verdi, ”kva er då eitmenneskje?”. Då er det bra å kunne vise til kva Gudsvarar: ”Fordi du er dyr i mine augo, høgt akta og elskaav meg”. Og Gud ”gleder og frydar seg over deg,tek deg atter inn i sin kjærleik. Han jublar over degmed fryd!”. I ein song, som beskriv Guds menneskesyn,heiter det: ”Du vet vel om at du er verdifull, at duer viktig her og nå, at du er elsket for din egen skyld,at ingen annen er som du!”Dette står i kontrast til kva menneskesyn normsendaranei samfunnet (reklame og TV-underhaldninga)har. Her få ein høyra at ein helst bør vere annleis ennkva ein er i dag.Program som ”Ekstrem makeover” eller ”forandring”og andre former for reality-TV med ulike metodarfor utstemning, er med og formar vår forståingav menneskeverdet. Ein har byrja å differensieremenneskeverdet. Sorteringssamfunnet har vorte einrealitet gjennom nyare lovgiving innan genetikken.Og norma for kva som er eit godt menneskeliv, ertrong.Presset på ungdomen i dag er formidabelt. Åleine erein forventa til å ta gode og riktige avgjersler på allevala ein vert stilt ovanfor. Og når forventningane ellermoglegheitene samstundes er ekskluderande, vertdet enda meir komplisert: Ein vert forventa å veresom alle andre (må for all del ikkje skilje seg ut),samstundes forventa å skilje seg ut og framstå somheilt unik og spesiell. At vi er unike og spesielle, ersamanfallande med det Gud seier om oss. Men det ervi i kraft av den vi er, ikkje i det vi skal prestere oggjere.Jesus såg at menneska rundt han hadde mange ulikebehov. Han brydde seg om heile mennesket, ikkjeberre spørsmålet om frelse opptok han. Når folk varsvoltne møtte han deira behov og gav dei mat. Helseog frelse gjekk hand i hand; diakoni og evangeliseringblir to sider av den same sak.Eg håpar og ynskjer at Fjellhaug kan vere ei motbørtil tenkinga som dominerer samfunnet. Eg håpar at vikan vere med å sjå menneskja i Guds bilete; medhans store og ubetinga kjærleik.NR 3 - 2005


LEDERTROEN PÅ FREMSKRITTETAv Aage Myksvoll4Jeg innrømmer det: Jeg lar meg lett fascinere av nyteknologi og elektroniske nyvinninger. Nå er dentrådløse datateknologien også kommet til Fjellhaug.Hele verden er tilgjengelig i de fleste rom og trappeoppganger.Problemet er ikke lenger mangel på informasjon,men hvordan den overveldende informasjonenskal håndteres, siles, tolkes og forstås. Det eret privilegium å få leve i en tid der en kan få ta del i enslik rivende utvikling.At informasjon på flere måter er blitt lettere tilgjengeliger utvilsomt et gode. Det er viktig at vi oppdatereross og tar teknologien i bruk. Mange som av ulikegrunner har vært skeptisk til ny teknologi, forandrergjerne syn etter å ha møtt fremragende datateknologiunder et sykehusopphold.Derfor, - det er flere grunner til å være optimistisk.Fremtiden er spennende. Er det så grunn til å væreoptimistisk på menneskets vegne? Hva lærer historienoss? Først: At mennesket er en fantastisk skapningmed uante muligheter. At vi er skapt i Guds bildeinnebærer at vi skal få bidra til menneskehetens videreutvikling og fremme det gode. Men dette innebærerogså et annet viktig perspektiv: En tro på fremskrittog menneskets muligheter uten Gud, vil på siktinnebære en katastrofe. En informasjonsteknologi påavveie kan bli totalitær og undertrykkende. Ny innsiktsom ikke relateres til hva som er rett og galt, vil i sisteinstans kunne være ødeleggende.Når troen på fremskrittet og menneskets ”grenseløse”muligheter for alvor tar av, er det er grunn til åbesinne seg. Midt i den fascinerende informasjonsflytenog kildetilgangen er det nødvendig å minne omfølgende: Mennesket har i bunn og grunn ikke forandretseg. Vi går oss fort vill i jungelen og tyr raskt tilprimitive metoder hvis vi ikke har gode korrektiver åforholde oss til.For en bibelskole og kristen høgskole er det et privilegiumå få kunne fremholde realismen i det kristnemenneskesyn. Dette menneskesynet stemmer medvirkeligheten slik vi observerer den. I bunn ligger etverdisyn som har holdt vann i flere tusen år. Alt skalvurderes ut fra dette verdisyn. Det er et oppdrag medpositive fortegn. Det innebærer et ja til alt som fremmergodhet, rettferdighet og troverdig informasjon.Men det innebærer også en betingelsesløs kildekritikk,og vilje til å argumentere mot alt som krenkerGuds gode vilje for våre liv.NR 3 - 2005


”LEKMANNSKORET”GLIMTAv Karina Gilje, bibelskolestudent5DET ER EN HELT VANLIG MANDAGSKVELD PÅ FJELLHAUG. TI-PÅ-NI-MØTETER SLUTT, OG DET ER SÅ Å SI FOLKETOMT I GANGENE. MEN HVIS VI SPISSERSANSENE, KAN VI HØRE AT ALT IKKE ER HELT SOM DET PLEIER.Fra et rom oppe i andre etasje høres glade toner, jeg titterinn og lager beklageligvis litt lyd fra meg. Fra detretti guttene lyder det: ”Vi vil ikke ha med jenter!!”Så dette er altså det berømmelige mannskoret.Hjernene bak dette er Geir Henning Tunheim ogKristian Lilleheim som begge går M1. De startet opp iforrige uke, og forteller at ideen bak koret kom av detstore savnet de slet med da de selv gikk bibelskolen ifjor: Et skikkelig mannskor! Alle som vil ha det sosialtog morsomt er hjertelig velkomne. De solide sangenefra den blå sangboka blir fremført med stor innlevelse.Poenget er ikke å synge fint, bare sånn at folk får frysninger.Guttene har i alle fall ambisjoner…Årets mål er enten å ha en egen konsert eller å opptre iMisjonssalen.Det spekuleres også i om enkelte kormedlemmer haren litt skjult hensikt med å synge i kor, kanskje er detteet aldri så lite forsøk på å skaffe gullstjerner i bøkenehos jentene på skolen. I år er det nemlig manko på eleverav det kvinnelige kjønn…Vi gleder oss til å høre mer fra ”lekmannskoret”, og redaksjonenkan avsløre at guttene virkelig kan synge!170 MISJONSLEDERE PÅ FJELLHAUGLINK KONFERANSEN 2005 ER AVVIKLET PÅFJELLHAUG MED TEMAET "TRANSFORMATIONALYOUTH LEADERSHIP".Av Kristian Hiim, bibelskolestudentDr. Luis BushLINK arrangeres årlig av NORME (Norsk Råd for Misjonog Evangelisering), og i år har det er ca 170 ledere ogungdomsledere fra forskjellige misjonsorganisasjonerog kirkesamfunn i Norge på konferansen. Ole KristianSameien, som både sang og hadde et foredrag på åpningsmøtet,mener det er viktig med unge kristne lederesom er villig til å ta i et tak, og synes det er bra atdet fokuseres på "forvandlende lederskap" og unge ledere.Både han og hovedtaler Dr. Luis Bush har et brennendeengasjement for misjon.NR 3 - 2005


STUDENTERSTUDENTER 2005/20066Bachelor, 3 år (M3) 2005/06Asdahl Dag Erik, ÅrnesEklund Øystein, OsloHabostad Torstein, ErdalHelland Tormod, OsloKirkholm Knut Kåre, JørpelandLoland Gunnar, VenneslaOhma Kurt Arild, OsloOltedal Håvard, OsloRifsgård Nils Fredrik, OsloSelstø Magnar, StjørdalThingbø Kjetil, SandnesAas Odd Inge, VenneslaBachelor, 2 år (M2) 2005/06Abildgaard Morten Andre, GarnesBjerga Odd Fridtjov, SkartveitBorkamo Vebjørn, FlåBø Eirik, OsloBøe Nils Kåre, Ytre EnebakkFrafjord Lars Olav, RennesøyHannevik Øystein, VenneslaIngólfsson Sakarías, Egilsstadir, IslandIstad Lars Kristian, AuliKolberg Maria Seline, KveldeMarthinsen Sigbjørn, EidsvollMjølhus Petter, SandveNørstrud Ragnar, NotoddenSlaathaug Marie, SkienSve Peter StrandaViksund David, StrusshamnAanensen Anders, SøgneBachelor, 1 år (M1) 2005/06Abrahamsen Silje, GrimstadAbrahamsen Vidar, FlekkerøyAmundsen Henriette, OsloBakken Kenneth, VenneslaBelck-Olsen Einar, OsloBjåstad Brit-Silje, HareidBredvei Anette, TjodalyngClaudius Magnhild Irene, RevetalFrøvik Marianne, StavangerGebretatiyos Tsega Mobos, OsloGillebo Magnus, OsloGrindheim Tonje, MathopenFidjeland Håvard, OsloHalvorsen Marit, PeruKirkholm Mona, JørpelandKårbø Ingvald Andre, TjeldstøLeine Yngve L., AlversundLillebø Anne Marthe, GurskenLilleheim Christian, RennesøyLundeby Sven Arne, RådeMarthinsen Tine Cecilie, LarkollenMyksvoll Ronny, MjølkeråenMyrene Ragnhild, MjåvatnNordhus Gjermund, RennesøyNorlund Karstein, RåholtRuud Andreas, NesttunSmetana Fredrik, Vännäs, SverigeStautland Anne Karine, OsloStørkersen Trond Josef, VedavågenTaksdal Lars Risa, BryneTunheim Geir Henning, GodøyaTøkje Jeanette, StraumeVatnedalen Linda Birgithe Torsvik, ParadisØsthus Pål Magne Hortemo, RøyksundAano Renate Birgitte, FognAardal Audhild, BjerkreimEx.phil/ex.facBergene Holm Paul André, OsloDagsland Helge, StavangerLadstein Toralf Veum, OsloOlsen Even André, ØyestrandaPedersen Anders Martin, DrangedalStensland Georg, VedavågenBibel og Misjon (KoMBi)2005/06Gilberg Kristine Reitan, LevangerIndrebø Inger Line, OsloIndrebø Knut Reier, OsloKvam Gjermund, RennebuKvam Kjersti, RennebuSæth Jostein, TveitØdegård Silje, KlæbuAanestad Magnus, NærbøHospitanter:Lindaas Sigrun, OsloMatsui-Li Keiko, OsloKorttidsopphold:Høye Alice Leland, BrennåsenHøye Tom Oddvar, BrennåsenMusikk årsstudium (MU)2005/06Belt Per Inge, StrandaBreistein Ragne Marie, BreisteinBreivik Inger, KnarrevikFurnes Halvard, BygstadGrøthe Ingvild, FrognerHardang Nils Kristian, NotoddenHaugen Marianne, MoldeJakobsen Astrid Louise Eng,SkudeneshavnLarsen Siril Helgaland, SandnesNotland Lene Kristin, HugloVefring Sigmund, NaustdalÅmås Torbjørg G.Dimmen,UlsteinvikNR 3 - 2005


FJELLHAUGSTUDENTER7Bibel og TeamTjeneste (BTT)2005/06Bjerkvik Solbjørg, VoldaFerkingstad Hanne, StolGilje Anna Karina, DirdalGilje Gunnar, DirdalGrønvold John, OsloHiim Kristian, StordHusvegg Jone, VarhaugKalvenes Sigurd, BekkjarvikKonsmo Kristin, KonsmoLandro Eivind, HelgøyLerbrekk Svend, VarhaugNordbø Hanna Elise, BølandetOtterlei Christel, LongvaRøsberg Henriette, OttestadSkårland Marita, SandsnesStraume Anders Egil, VoldaVea Marian, VedavågenBibel, Studie og Samfunn(BSS) 2005/06Hystad Rune, AskReime Jan Egil, VarhaugSolberg Hege, GrimstadTagholdt Simon, FlekkefjordThoresen Mari, GjøvikUeland Jan Olav, BryneVrålstad Jørn Åsulf, DrangedalBibel, Idrett og Friluftsliv(BIF) 2005/06Angeltveit Rune, FjellBerge Fredrik, JørpelandBognøy Jarle, UlsetDirdal Kristian, ÅlgårdEikli Øystein, FannremFrøysa Oddgeir Peder, HellesyltGiljebrekke Sindre, StavangerHaga Thomas, StavangerHansen Vidar Frøysa, ÅlesundJohnsrud Thomas, SandnesJøssang Tore, JørpelandLyche Bo David, Gøteborg,SverigeOdeh Paul Reidar, StavangerSjaastad Andreas, OsloSolati Amir-Toma, StavangerSæther Maria, AskÅrikstad-Nielsen Johan Samuel,FarsundAarskog Svein Arild, ÅlesundLinje: Bibel og Musikk (BM)2005/06Alsvik Sigrun, TauBuarøy Mariann, GrimstadByrkjedal Bjarte, ÅlgårdEikeland Monika, VikesåFahre Marita, SkienGiljebrekke Yngve, StavangerKvamme Espen, VossMøller Terese Marie,FyllingsdalenNystøyl Narve Kragset, ÅlesundOs Synnøve, ÅlesundRaknes Børge, TranbySandal Martin Davidsen, FlorøSeland Anne, FarsundSætre Kristin, FjellViksund Målfrid, StrusshamnVågen Bjarte, StavangerTeltmakerkurs i ÅsAarseth IngvildBørretzen HeleneDagsland Marita KvitnoFjørtoft KristianFreim Lars OlavFurre EilenGjedrem TrygveGrindheim ØyvindKnudsen Arnstein EngemyrLøitegård Arne FjellroMarthinsen Tine CicilieSeland Kristi RenateTjugen AstridTulluan HanneUndheim IngridVelund Hartvig EinarØstby Miriam LindebøHansen KarianneAlne HenrietteHørte GunnsteinNytt teltmakerkurs på ÅsSist vår tok studentlaget vedUniversitetet for miljø og biovitenskap(tidligere Land-brukshøgskolen)initiativ til å utfordre Fjellhaugtil å arrangere teltmakerkurs påÅs. Vi har tidligere hatt kurserbåde i Oslo, Bergen og Trondheim,og nå i høst er vi altså i gang på Åsmed 20 studenter.Kveldsundervisningen blir vedUMB, mens lørdagsundervisningenpå Fjellhaug. Medie-høgskolenGimlekollen blir vår gode samarbeidspartnerogså denne gang.Egil GrandhagenNR 3 - 2005


MEDARBEIDERENoen kommer og noen gårVI ØNSKER Å PRESENTERE DISSE VÅRE MEDARBEIDERE SLIK AT DERE KAN HUSKEPÅ DEM I EN VIKTIG SAMMENHENG HER PÅ ”HAUGEN”. VI TAKKER FOR DERE ALLESOM ER MED Å BÆRER SAMMEN MED OSS PÅ DENNE MÅTEN.8Øystein Strømme er tilsatt som ny internatledermed begge internatene som sitt ansvarsområde.Han er utdannet sosionom med hovedfag i fred ogkonfliktløsning. Øystein startet 1. august og harkontor på Studentheimen i 1. etasjeBirgitte B. S. Ravnholt er ei blid og hyggelig jentesom kommer fra Struer i Danmark. Hun skal væremed oss denne vinteren på renhold og kjøkken.Hun er vant til å ta et tak og har allerede vist oss atdet stemmer!Lars Iver R. Wennerberg er presentert tidligere.Det nye nå er at han fra 1. august tok over jobbensom kjøkkenleder og er i 100% stilling. Lars Iverbor sammen med kona Lene i boligblokka.Irene Tulluan Aarseth har gått opp i full stillingsom økonomileder. Hun arbeider på en slik måte atvi til enhver tid har meget god oversikt over økonomien!NR 3 - 2005Bjørn Brudeli. Ansatt ved Fjellhaug Misjonshøgskolefra 1.aug. i 60% stilling. Brudeli har vært misjonærpå Taiwan. Fra 1985 og fram til slutten av2004 var han NLM's misjonsekretær for Asia. BjørnBrudeli har nylig fullført en avhandling om teltmakermisjonved Fuller Theological Seminary som hargitt ham graden Doctor of Ministry.


FJELLHAUGMEDARBEIDERE9Even Wennerberg er vår nye sivilarbeider.Han kommer fra Vennesla, var ferdig medvideregående i år og er en “altmuligmann”som vi gleder oss veldig over.Arne Redse. Ansatt ved FjellhaugMisjonshøgskole i 60% stilling. Redse harsin teologiske utdannelse fra Fjellhaug ogMF , og har vært misjonær i Hong Kong.Han har i en årrekke vært ansatt som førsteamanuensisved Høgskolen i Volda.Roger Os. Midlertidig ansatt ved FjellhaugBibelskole i 40% stilling på bibellinja Bibel,idrett og friluftsliv. Han kommer fraSandnes og vært aktiv i KRIK.Håkon Sunde Pedersen. Ansatt ved FjellhaugMisjonshøgskole som lærer primærti gresk og hebraisk. Han fullfører dennehøsten en mastergrad i teologi vedMenighetsfakultetet. Håkon har tidligerevært timelærer hos oss, og ansatt i en prosentstillingsom husfar i Studentheimen.Helge Harila. Midlertidig ansatt vedFjellhaug Misjonshøgskole i 40% stillingmed ansvar for undervisningen i korledelseog kordireksjon ved årsstudiet i musikk.Harila har hovedfag i musikk. Hanhar tidligere vært timelærer ved Fjellhaugog i en periode også midlertidig ansatt.Kåre Ranheim har sluttet som kjøkkenleder.Vi er takknemlige for den innsatsenKåre har gjort og ønsker ham lykke til videre.MinneordMartha Karlsen døde 5.aug. , tre uker førhun ville fylt 80 år.Martha arbeidet på kjøkkenet påFjellhaug i 36 år fram til hun gikk av medpensjon i 1992.I forbindelse med at hun sluttet påFjellhaug, skrev Egil Sjaastad følgende iFjellhaug-bladet: ”Martha hadde sin arbeidsplassi det ”gamle bygget” helt framtil 1981. Ikke alt var like lettvint. Det kunnenok bli en hel del tunge løft og ekstrainnsats.Martha Karlsen har ved siden av trofasttjeneste på kjøkkenet, vært aktivt medi miljøet, på fredagsmøter og ved ulike arrangement.Flere av oss har opplevd hennesglede over å lese dikt – og merket athun nådde fram med poesien.”Vi takker Gud for Martha og for hennestrofaste tjeneste gjennom mange år påkjøkkenet ved Fjellhaug Skoler. Vi lyserfred over Martha Karlsens minne.Jan Ove SelstøNR 3 - 2005


GJESTEPLASSLYDEN AV MJØLBØTTA10Av Vegard SvensenFormann i styret for Fjellhaug Skoler”Har du sauene rundt deg?”Det er rektor, Jan Ove som er på tråden. Lyden avsauebjøller klinger gjennom telefonen.Jeg gir en kort situasjonsbeskrivelse av et herligbeiteområde på Senja hvor jeg står og rister på mjølbøtta,noe som fører til at mange av sauene minekommer til meg, men og noen trekker seg unna.”Ja, vi og står klar med mjølbøtta.” sier Jan Ove.Jeg skjønner hva han mener. Fjellaug er akkurat fyltopp med ungdom som ønsker å komme nær DENGODE HYRDE.Jesus sier: ”Jeg er det levnede brød som er kommetned fra himmelen. Om noen eter av dette brød,skal han leve i evighet.””Mjølbøtta” er bibelens eget budskap. Han somgav seg selv til soning for alle våre synder og stod opptil vår rettferdiggjørelse, Han er bibelens ”kjerne ogstjerne.” Han er skriftenes sentrum og han er densom lyser opp Ordet slik at vi ser den ufattelige rikdomdet er å kjenne Ham og å være kjent av Ham.Vi i styret for Fjellhaug gleder oss over hver av deresom nå fyller salene på ”haugen”.De fleste av oss har selv hatt kortere eller lengreopphold på Fjellhaug og bærer med oss rikdommermed slitestyrken i.Vår lærer, Øyvind Andersen, sa noe til oss som oftesyntes det var vanskelig å få orden på andaktsliv ogbibellesning, ja, som rett og slett syntes det kunnevære både ”tørt og trått”. ”Lysten til å lese kommerav å lese og lysten til å høre kommer av å høre.” Gudselv vil ved sitt Ord og ved sin Ånd skape det hos degsom du ikke har i deg selv.Om det er tørt i ditt eget hjerte så sier Ordet: ”Ja,likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen ogikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får dentil å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen ogbrød til den som eter, slik skal mitt ord være, det somgår ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbaketil meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgangmed alt som jeg sender det til.” Jes. 55,10-11Lykke til enten du er den som står med ”mjølbøtte”,eller du er den som hører lyden.”Guds bekk er full av vann.” Slm. 65,10NR 3 - 2005


GAVER TIL FJELLHAUG SKOLERØKONOMIVi er glade og takknemlige for gavene som kommer inn.Og som dere ser er det en god tendens sammenliknetmed årene før. Målet for skattefrie gaver i år er 1 500 000.11LOTTERIETDet var budsjettert med en inntekt på kr 500000. Resultatet ble 542 772! Styret i FjellhaugElevlag v/formann Toralf Ladstein takker allesom har støttet Fjellhauglotteriet 2005.www.fjellhaug.noHer har du mulighetenSkattefrie gaverHvis du gir mer enn kr 10.000 kan du trekke framaksimalt 10% av alminnelig inntekt. (Tjener du250.000 kroner, vil du altså få fullt skattefradragfor gavebidrag opptil 25.000 kroner).Kontonummer som kan brukes:Giro: 8220 02 91987Skolen sender takkebrev og årsoppgave i januar.Årsoppgaven kan brukes som vedlegg tilselvangivelsen.Husk å oppgi personnummer.FJELLHAUG SKOLERSinsenveien 15, 0572 OsloTlf: 23 23 24 00Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den inn til oss på tlf: 23232406, eller gbo@nlm.noNR 3 - 2005


B-BLADRetur:Fjellhaug skolerSinsenveien 15N-0572 OsloFJELLHAUG SKOLERBIBEL- OG MISJONSSKOLEVed varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresseRektorspaltenAv Jan Ove Selstø”Vi har ingen å innvie til misjonærtjeneste på ULi år”. Hovedstyremedlemmer stod på plattformenpå et av kveldsmøtene, men det var ingenmisjonskandidater klar til innvielse.Dette korte opptrinnet på årets UL ble nok tilettertanke for mange av ungdommene. Detgjorde det også for meg. Nå skal det legges til atNLM også i 2005 har innviet unge mennesker tilmisjonærtjeneste, og flere misjonskandidaterer underveis. Men det er behov for mange flere.Rekruttering til misjonsarbeidet både heime ogute er et stadig tilbakevendende tema i hovedstyretsmøter.Nærmere 150 ungdommer startet sine studierved Fjellhaug Skoler denne høsten. Noen avdisse er allerede misjonskandidater. Mange avde andre vil nok også finne sin plass i misjonensarbeid både heime og ute etter hvert.Tankevekkeren fra UL har fulgt meg ved oppstartentil et nytt skoleår på Fjellhaug. LikeensJesu ord i Matt.9.37-38 :”…Høsten er stor, menarbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vildrive arbeidere ut til sin høst.”Vil dere som leser Fjellhaug-bladet væremed å be denne bønnen med tanke på de somer studenter ved Fjellhaug dette året?Takk for din støtte til Fjellhaug!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!