Basel II - Pilar 3

otc.nfmf.no
  • No tags were found...

Basel II - Pilar 3

Basel II - Pilar 3Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008yA Bank konsernet:yA Holding ASA (org.nr. 987778490)yA Bank AS (org.nr. 989932667)yA Personforsikring AS (org.nr. 989932721)Metatech AS (org.nr. 857807812)Adresse:Adresse: Fridtjof Nansensvei 19, 0369 OsloKontaktperson:Lars GjerstadMailadresse: lgj@ya.noTelefonnr.: 23 20 46 18Dato: 09.03.2009


INNHOLDSFORTEGNELSE1. Innledning........................................................................................................................... 32. Kapitalregelverket – BASEL II.......................................................................................... 33. Konsernforhold og konsolidering....................................................................................... 44. Ansvarlig kapital og kapitalkrav ........................................................................................ 54.1 Konsern ...................................................................................................................... 54.2 yA Holding................................................................................................................. 64.3 yA Bank...................................................................................................................... 75. Styring og kontroll av risiko............................................................................................... 85.1 Generelt om styring og kontroll ................................................................................. 86. Risiko- og sårbarhetsanalyse............................................................................................ 116.1 Innledning................................................................................................................. 116.2 Kredittrisiko ............................................................................................................. 126.3 Renterisiko ............................................................................................................... 176.4 Øvrig markedsrisiko................................................................................................. 186.5 Operasjonell risiko ................................................................................................... 196.6 Likviditets- og fundingrisiko.................................................................................... 216.7 Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser.............................................. 226.8 Forretningsrisiko ...................................................................................................... 232


1. InnledningKapitaldekningsregelverket stiller krav til offentliggjøring av informasjon om risikostyring,risikoeksponering og soliditetsforhold. Dette dokumentet oppfyller yA konsernetsinformasjonsplikt etter regelverket.Dokumentet oppdateres årlig og publiseres samtidig med bankens årsrapport. Oppdatertinformasjon om kapitaldekning offentliggjøres i konsernets kvartalsrapporter.Alle beløp i dokument er angitt i 1 000 NOK med mindre annet er spesifisert.2. Kapitalregelverket – BASEL IIDet gjeldende kapitalregelverket trådte i kraft 1. januar 2007, med en overgangsordning somgjorde det mulig for den enkelte bank å utsette implementering av regelverket til 1. januar2008. yA konsernet har benyttet overgangsordningen og beregnet derfor kapitaldekning etterBASEL II regelverket fra og med 2008.Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansiellesystemet gjennom: mer risikosensitivt kapitalkrav bedre risikostyring og kontroll tettere tilsyn mer informasjon til markedetDet nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:Pilar 1: minimumskrav til ansvarlig kapitalPilar 2: vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølgingPilar 3: institusjonenes offentliggjøring av informasjonKompleksitetPilar 2:Aktivt tilsynog ICAAPPilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapitalKreditt- Markeds- Operasjonellrisiko risiko risikoStandard-Standard-BasismetodemetodemetodeGrunnleggendeInternmodell-Sjablong-internratingmetodmetodmetodeAvansertAvansertinternrating-metodemetodePrinsipper forgod styring oggodt tilsynKvalifiseringskravAndre forholdPilar 3:MarkedsdisiplinKrav til offentliggjøringavfinansiellinformasjonKrav avhengigav metodevalg3


Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samledebergningsgrunnlaget er summen av bergningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko ogoperasjonell risiko. yA-konsernet benytter følgende metoder ved fastsettelse avberegningsgrunnlaget.Kredittrisiko:Markedsrisiko:Operasjonell risiko:StandardmetodenStandardmetodenBasismetodenPilar 2 omfatter kravene til bankenes egen prosess for vurdering av risiko og nødvendigkapital. Pilar 2 gir i tillegg retningslinjer for myndighetenes vurderingsprosess.Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon. Pilar 3 kravene gjør det mulig formarkedet å bedre vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering, samt styring ogkontroll.3. Konsernforhold og konsolideringKonsernet består av yA Holding ASA, yA Bank AS, yA Pensjonsforsikring AS ogMetaTech AS.yA Holding ASA, yA Bank AS og yA Pensjonsforsikring AS er gitt konsesjon til å drivehenholdsvis blandet finanskonsern, forretningsbank og skadeforsikringsselskap.Selskaper som er fullt konsolidertDatterselskap Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett KonsolideringsprinsippyA Bank AS 70.000 158.208 100 % 100 % OppkjøpsmetodenyA Personforsikring AS 35.000 40.000 100 % 100 % OppkjøpsmetodenMetatech AS 100.000 6.666 51 % 51 % OppkjøpsmetodenDet benyttes samme konsolideringsprinsipper i kapitaldekning som i regnskapet.yA Holdings eneste oppgave er å være passiv eier av 100 % av aksjene i yA Bank og yAPensjonsforsikring. Selskapet har ingen ansatte. Holdingselskapet eier også 51 % av aksjene iIT selskapet MetaTech.yA Bank tilbyr enkle bankprodukter i form av sparekonto/brukskonto, standardutlånsprodukter og kredittkort. Banken har ved utgangen av 2008 ca. 38 000 innlåns- ogutlånskunder, og en forvaltningskapital på ca. 1,3 MRD. Banken har totalt 32 årsverk, fordeltpå hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i Trondheim. yA Bank er det eneste selskapetinnen konsernet med betydelig drift.yA Pensjonsforsikrings portefølje ble overført til Vital Forsikring ASA f.o.m. 1. oktober2008. Selskapet har pr. 31. desember 2008 ingen forsikringsrisiko, og har ikke lengerkonsesjon som forsikringsselskap. Selskapet skal fusjoneres inn i yA Holding i løpet av 1.kvartal 2009. Verdiene vil deretter overføres til yA Bank gjennom en rettet emisjon frabankens eier yA Holding. Hensikten med transaksjonen er å styrke egenkapitalen i banken.4


yA Personforsikring er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket på selskapsnivå, daselskapet ikke har konsesjon, og omtales derfor kun som en del av konsernet.MetaTech utvikler IT-løsninger til interessekontorer og mindre banker. Selskapet levererblant annet systemet for håndtering av kredittkort til yA Bank.MetaTech er ikke en finansinstitusjon, og konsolideres inn i konsernet som følge av yAHoldings eierandel på 51 %. Selskapet er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket påselskapsnivå.4. Ansvarlig kapital og kapitalkrav4.1 Konsern4.1.1 Ansvarlig kapitalKravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % avberegningsgrunnlaget for yA Bank, og 8 % for yA Holding, yA Personforsikring og Metatech.Innskudd egenkapital består av aksjekapital og overkursfond. Det foreligger ingenbegrensinger i overføring av kapital i konsernet utover enn de begrensinger som følger avlover og forskrifter.Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav.Kapitaldekning 31.12.2008 31.12.2007Innskutt egenkapital 299.739 299.739Opptjent egenkapital -83.604 -48.663Goodwill og andre immaterielle eiendeler -73.386 -60.225Minoritetsinteresser 1.295 1.004Kjernekapital 144.044 191.855Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Tilleggskapital 0 0Ansvarlig kapital 144.044 191.855Beregningsgrunnlag 856.654 913.248Kjernekapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 %Kapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 %5


4.1.2 KapitalkravKonsernet benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetodenfor å bergene operasjonell risiko.Eksponeringskategori KapitalkravStater 0Institusjoner 2.240Foretak 12.613Massemarked 42.736Pantsikkerhet eiendom 6.061Forfalte engasjementer 10.799Øvrige engasjementer 3.368Sum 77.815Operasjonell risiko 5.574Sum 83.3904.2 yA Holding4.2.1 Ansvarlig kapitalKravet til kapitaldekning er 8 % for yA Holding. Beregningen viser at yA Holding har enkapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav.Kapitaldekning 31.12.2008 31.12.2007Innskutt egenkapital 299.739 299.739Opptjent egenkapital -84.208 344Goodwill og andre immaterielle eiendeler -5.791 -5.822Kjernekapital 209.740 294.261Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Tilleggskapital 0 0Ansvarlig kapital 209.740 294.261Beregningsgrunnlag 207.574 290.782Kjernekapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 %Kapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 %6


4.2.2 KapitalkravyA Holding benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, ogbasismetoden for å bergene operasjonell risiko.Eksponeringskategori KapitalkravInstitusjoner 75Foretak 16.390Øvrige engasjementer 13Sum 16.478Operasjonell risiko 128Sum 16.6064.3 yA Bank4.3.1 Ansvarlig kapitalKravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % avberegningsgrunnlaget for yA Bank. Beregningen viser at banken har en kapitaldekning somtilfredsstiller myndighetenes krav.yA Bank vil bli tilført de verdier som pr. 31.12.2008 er bokført i yA Personforsikring i løpetav første kvartal 2009. Det betyr at yA Banks kapitaldekning da vil bli tilnærmet likkonsernets.Kapitaldekning 31.12.2008 31.12.2007Innskutt egenkapital 240.000 230.000Opptjent egenkapital -81.792 -49.119Goodwill og andre immaterielle eiendeler -62.166 -45.279Kjernekapital 96.042 135.602Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Tilleggskapital 0 0Ansvarlig kapital 96.042 135.602Beregningsgrunnlag 810.950 868.714Kjernekapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 %Kapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 %7


4.3.2 KapitalkravyA Bank benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetodenfor å bergene operasjonell risiko.Eksponeringskategori KapitalkravStater 0Institusjoner 2.080Foretak 9.425Massemarked 42.736Pantsikkerhet eiendom 6.061Forfalte engasjementer 10.799Øvrige engasjementer 3.186Sum 74.287Operasjonell risiko 5.447Sum 79.7335. Styring og kontroll av risikoyA Holding har ingen ansatte og ingen drift. Selskapets formåler er kun å være en passiv eierav datterselskapene yA Bank, MetaTech og yA Personforsikring.yA Personforsikring har ved utløpet av året ingen forsikringsrisiko, og selskapets eiendelerbestår av bankinnskudd, sertifikater og en obligasjon. Selskapet skal fusjoneres med yAHolding i løpet av 1. kvartal 2009.All styring og kontroll av risiko i konsernet retter seg dermed i praksis mot yA Bank, som erdet eneste datterselskapet i konsernet med konsesjon som finansinstitusjon.5.1 Generelt om styring og kontrollStyring og kontroll av risiko i konsernet består av flere hovedelementer. De viktigste er:Overordnede hovedmål og kapitalstrategi styrets retningslinjer internkontroll ICAAP rapporteringI første kvartal arbeider ledelsen med implementering og forankring av vedtatte strategier ogbudsjetter. ICAAP utarbeides også i første kvartal, basert på styrets vedtatte strategi ogbudsjetter.8


I andre kvartal revideres hovedelementene i strategi og budsjett. Markedet er i rask endring ogdet kan være viktig å fange opp forhold som er av strategisk karakter.I tredje kvartal starter konsernets strategi og budsjettarbeid. Videre gjennomføres konsernetsinternkontroll.I fjerde kvartal vedtar styret strategi og budsjett. I prosessen med strategi og budsjettinvolveres ulike nivå i organisasjonen for å få en bred diskusjon om veivalg, samtidig somvurderinger og beslutninger forankres.5.1.1 Overordnede hovedmålI konsernets strategi fremgår det at konsernet primært vil operere i markedet for usikrede lån,det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennom foretatt et aktivtvalg av risikoprofil i utlånsporteføljen.Fundamentet i konsernets risikostyring er å ha: klar organisasjonsstruktur klar ansvarsfordeling klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre, overvåke ograpportere risiko institusjonen er, eller kan bli, eksponert for konsernets styrings- og kontrollsystemer skal stå i forhold til risikoeksponeringen iinstitusjonen.5.1.2 KapitalstrategiHensikten med kapitalstyringen i konsernet er å sikre at egenkapitalen i konsernet står iforhold til risikonivået i virksomhet som drives.Konsernet har som soliditetsmål at egenkapitalen skal være stor nok til å tilfredsstille de kravsom stilles i lover og forskrifter. yA Bank er som nystartet bank pålagt av Kredittilsynet å haen kapitaldekning på 10 %. Egenkapitalen skal samtidig være stor nok til å sikre stabil og goddrift for banken over tid, også i nedgangstider.Det er et uttalt mål fra styret at konsernet skal drives på en slik måte at mer egenkapital ikkemå hentes inn. Operativ drift i banken tilpasses slik at dette målet kan bli innfridd. Strategiener at banken skal levere positive resultater som styrker bankens ansvarlige kapital før det bliraktuelt å måtte hente inn mer kapital.Det er ingen fast utbyttestrategi fra styrets side. Styret vil ta stilling til utbetaling av eventueltutbytte når banken leverer positive resultater, og kommer i en posisjon der utbytte kan bliaktuelt. Styrets holdning p.t. er å holde tilbake kapital i konsernet for å styrke bankenskapitalsituasjon.5.1.3 Styrets retningslinjerStyrets vedtatte strategi og ulike retningslinjer definerer hvordan konsernet skal forholde segtil risiko, og hvordan styring og kontroll av virksomheten i yA Bank skal skje.Hovedelementene i strategi- og retningslinjer kommuniseres ut til bankens ansatte gjennomallmøter.9


For alle vesentlige risikoområder i konsernet foreligger det dokumenterte mål og rammergjennom egne rutiner. Disse rutinene gjøres tilgjengelig for bankens ansatte via arbeidsmøter,og er siden tilgjengelig via bankens intranett.Styret vurderer at en god internkontroll og risikostyring er viktig for at konsernet skal nå sinemål. I en markedssituasjon med lav vekst og lavere marginer blir det å styre og prise risikoviktigere enn tidligere.Styrets risikotoleranse kan oppsummeres slik, basert på styrets retningslinjer;Risikotype Risikotoleranse KommentarKredittrisiko Høy Banken driver i høyrisikosegment;forbrukslån og kredittkortOperasjonell risiko LavGod internkontroll viktig i bank: sårbarsom ny aktør – omdømmerisikoMarkedsrisiko Lav Strenge plasseringsreglerLikviditetsrisiko Lav Svært høy likviditetsbuffer5.2.2 InternkontrollInternkontroll i konsernet skal utføres i henhold til forskrift om internkontroll. Plan forinternkontrollarbeidet legges frem for styret til behandling og godkjennelse.Internkontrollen skal utføres og dokumentere på en slik måte at revisor kan bygge sitt arbeidepå dette materialet. Oppdages det gjennom internkontrollen forhold som er av vesentligbetydning for konsernet, eller er av ekstraordinær art, blir dette straks rapporteres tiladministrerende direktør og deretter styret.Informasjons- og rapporteringsplikten skal ivaretas ved en oversiktlig og systematiskdokumentasjon av utførte kontroller. Det skal utarbeides en rapport om internkontrollarbeidet(ledelsesrapportering) i tredje kvartal som skal gjennomgås av revisor, og deretter behandlesav styret.For å understøtte gjennomføringen av kravene til overordnet styring og kontroll har konsernetbenyttet seg av CEBS (Commitee of European Banking Supervisors) sett med prinsipper fors.k. ”Internal governance”.Prinsippene handler om styrets ansvar for fastsettelse av konsernets risikoprofil, godkjennelseav organiseringen av virksomheten, tildeling av ansvarsområder og myndighet, krav tilrapporteringslinjer og informasjon og organiseringen av risikostyringen/internkontrollen.Prinsippene skal, med bakgrunn i ICAAP-vurderingen, danne grunnlaget for konsernetsinternkontroll.10


5.2.3 ICAAPHensikten med ICAAP er å sikre at egenkapitalen i konsernet står i forhold til risikonivået ivirksomhet som drives. Dokumentet skal også gi oversikt over metoder og kontrollerselskapene bruker for å styre risiko. Det er også et mål å beskrive langsiktige strategiske ogmarkedsmessige forhold som kan legge føringer på behovet for egenkapital.ICAAP er basert på vedtatte strategier og budsjetter for kommende tre-årsperiode.Konsernets samlede kapitalbehov er basert på en konsolidering av kapitalbehovet i de enkeltekonsernselskapene, basert på hvert selskaps risikoeksponering.Hele ledergruppen i banken er involvert i ICAAP. ICAAP behandles i bankens ledergruppeog styret i yA Holding og yA Bank før oversendelse til Kredittilsynet.Gjennomføringen av ICAAP har bidratt til utvikling og bedret forståelse for risiko og styring ikonsernet.På sikt er det meningen å integrere den løpende internkontroll med ICAAP-prosessen ikonsernet.Konsernets prosesser med hensyn til risiko- og kapitalstyring er i løpende utvikling, ogforbedringer og utvikling av nye arbeidsmetoder etc. pågår kontinuerlig.5.2.4 RapporteringStyret behandler i hvert styremøte måneds- og kvartalsrapporter. Rapportene gir god innsikt ibankens økonomiske situasjon og risikoeksponering, herunder kredittrisiko oglikviditetsrisiko.Rapporteringens omfang utvides i forbindelse med gjennomgang av kvartalsregnskapene.Alle månedsrapporter behandles av bankens ledergruppe, og blir også sendt til samtlige avbankens ansatte.Måneds- og kvartalsrapporter gjennomgås i allmøter.6. Risiko- og sårbarhetsanalyse6.1 InnledningKonsernet har, gjennom sin interne kontroll og -prosesser (herunder ICAAP), funnet ogdefinert følgende risikoer som vesentlige:KredittrisikoOperasjonell risikoRenterisikoØvrig markedsrisikoLikviditets- og fundingrisikoEndring i regulatoriske forhold og rammebetingelserForretningsrisiko11


Konsernet har ikke følgende risikoer:Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser – selskapet har kun innskuddsbaserteforpliktelserValutarisiko – all aktivitet foregår i NOKRisiko forbundet med verdipapirisering – ikke i vårt konseptEiendomsprisingrisiko – eier ingen eiendommerMarkedsrisiko i handelsporteføljen - obligasjonene i bankens balanse er av langsiktigkarakter, og ikke en del av handelsporteføljen. Obligasjonene er inkludert underkredittrisiko.Følgende momenter vil behandles for hvert enkelt risikoområde:1. Definisjon2. Situasjon3. Håndtering4. Viktighet6.2 Kredittrisiko6.2.1 DefinisjonKonsernet definerer kredittrisiko som risikoen for tap knyttet til utlån til kunder.6.2.2 SituasjonI selskapets strategi fremgår det at konsernet (yA Bank) primært vil operere i markedet forusikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennomforetatt et aktivt valg av risikoprofil i utlånsporteføljen. Risikoprofilen i porteføljen erbeskrevet som den kredittrisiko, og de forventede tap, som maksimerer bankens lønnsomhet.Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunderklassifiseres i risikoklasser med basis i kundens faktiske risikoprofil. Kunder med for høyrisiko avslås.Konsernet har kun obligasjoner med investeringsgrad bedre enn BBB-.yA Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig.6.2.3 HåndteringHåndteringen av kredittrisikoen i konsernet er regulert i ”Styrets retningslinjer forkredittgivning i yA Bank (kredittpolicy)” som gir overordnede retningslinjer for bankenskredittgivning og dermed håndtering av kredittrisiko.Styrets retningslinjer for kredittgivning er førende for de mer operative dokumentene ogmodellene som banken benytter seg av, herunder bankens rutiner.Scoringmodell og risikoklassifiseringssystemVed prising av risiko har yA Bank lagt opp til en gradering av lånekundene på basis av deresscore i WEB-portalen. Når det søkes om lån (og for den saks skyld andre produkter) svarer12


søkerne på spørsmål angående økonomisk status mv. Dette verifiseres ved hjelp av kopi avlønnsslipp og likningsattest. Kombinasjonen av kundeinformasjon og opplysninger hentet fraLindroff danner grunnlag for bankens kredittscore, som også angir søkerens sannsynlighet formislighold.Risikoklassifiseringen av søkerne er inndelt i 10 kategorier etter intervaller for kredittscore.Risikoklasse avgjør hvilken rente kunden blir tilbudt. Risikoklasse, pantsikkerhet, rentenivåog lånebeløp viser en samlet risikoprofil på porteføljen.yA Bank har i siste halvdel 2008 klassifisert søkerne på bakgrunn av bankens egeterfaringsmateriale. Den nye risikoklassifiseringen er basert på scorekort utarbeidet med datafra bankens egne kunder. Banken har søkt å redusere risikoen knyttet til scoremodellen ved åbenytte eksterne eksperter ved utvikling av modellen.KredittveiledningFor de saker som går til manuell behandling, har banken utarbeidet en kredittveiledning sombygger på ”Styrets retningslinjer for kredittgivning i yA Bank (kredittpolicy)” og devurderinger som synes fornuftige ut fra en analyse av tapssaker.FullmaktssystemI tråd med styrets retningslinjer for kredittgivning i yA Bank, er det utarbeidet etfullmaktssystem som styrer bankens kredittrisiko ved å ta høyde for individuelle forskjellerblant bankens fullmaktshavere ut fra erfaringsgrunnlag og for å styre kredittgivningengenerelt.Dette fullmaktssystemet vil styre den operasjonelle risikoen og indirekte den kredittmessigerisikoen.Rutiner og prosedyrerPresise rutiner og prosedyrer er avgjørende for en god styring av kredittrisikoen. yA Bank harutarbeidet detaljerte rutiner og prosedyrer for hver operasjon som innebærer noen form forrisiko. Disse er gjenstand for stadig revidering og tilpassning, og kontinuerlig trening avansatte vil sikre etterlevelse av disse rutinene og prosedyrene.InternkontrollI henhold til ”Styrets retningslinjer for internkontroll i yA Bank og Forsikring” er detutarbeidet rutiner for internkontroll som skal sikre nødvendig kontroll av bankens etterlevelseav vedtatte retningslinjer for styring av kredittrisikoen.Mislighold og inkassoSom en del av oppfølgingen og styringen av bankens kredittrisiko, inngår også en strukturertog korrekt oppfølging av bankens misligholdte engasjementer.yA Bank samarbeider med Kredinor om inndrivelse av alle utestående fordringer for en mestmulig effektiv drift av dette. I tillegg foreligger det klare rutiner og retningslinjer for deansatte i avdelingen for mislighold.Avdelingen for kreditt og analyse ble slått sammen med avdeling for mislighold i 2008, noesom vil styrke informasjons- og erfaringsflyten mellom disse to avdelingene. Målet er at13


erfaringer som akkumuleres i avdeling for mislighold i større grad aktivt benyttes når nyescorekort, regler og retningslinjer for kredittvurderinger utarbeides.Risikorapportering og målesystemeryA Banks avdeling for kreditt og analyse følger opp og analyserer kredittrisikoen i banken,gjennom porteføljeanalyser og analyser av misligholdssituasjonen. Styret mottar månedlige,faste rapporter fra kreditt- og analyseavdelingen.6.2.4 ViktighetKredittrisiko er konsernets største risiko, men samtidig viktigste inntektskilde. En korrektbalansert kredittrisiko med god styring og oppfølging er helt avgjørende for bankensøkonomiske situasjon og eksistens.6.2.5 Generelt om kredittrisikoFølgende definisjoner, og metodikk, er lagt til grunn i konsernets regnskap:Tapsutsatte lånTapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjoninnebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et seneretidspunkt.MisligholdEt engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 45 dageretter forfall, eller når overtrekk på innskuddskonti og ramme kreditter ikke er dekket innen 45dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle misligholdte lån blir nedskrevet.Konstaterte tapTap regnes som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikkehar ført fram, ved rettskraftig dom eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele ellerdeler av engasjementet eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt avbanken.Individuelle nedskrivninger på utlånDette er avsetninger til dekning av påregnelige tap på engasjementer som er identifisert sommisligholdt på balansedagen.Konsernet gjør individuelle nedskrivning av alle typer lån, med unntak av kontokreditt, nårlånet er misligholdt. Individuelle nedskrivinger på utlån beregnes som forskjellen mellombalanseført verdi og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm neddiskontert med effektivrente.Nedskrivninger av grupper på utlånNedskrivninger av grupper på utlån skal dekke tap som ut fra forhold, som foreligger påbalansedagen, må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet påenkeltkunder.Gruppenedskrivinger på utlån beregnes som differansen mellom balanseført verdi for helegruppen med mislighold og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm for samme gruppe,neddiskontert med effektiv rente.14


Konsernet gjør kun gruppenedskrivning på misligholdte kontokreditter, da regelverketspesifiserer at det skal ikke gjøres gruppenedskrivning på engasjement som er vurdertindividuelt.Samlet engasjementsbeløp etter nedskrivningTabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning for konsernet oppdelt påengasjementstyper.Kategori Eksponering Nedskrivning Netto eksponeringUtlån til kunder 886.185 -29.552 856.633Garantier 0 0 0Ubenyttet kreditt 304.820 0 304.820Sum 1.191.005 -29.552 1.161.453Konsernet rapporterer pilar 3 tall under kapitalregelverket fra og med 2008, og derforpresenteres ikke gjennomsnittstall i 2008. Gjennomsnittstall vil bli presentert i neste årsrapport.Engasjementsbeløp etter bransjeKonsernet henveder seg kun til privatpersoner, og er ikke eksponert for næringslivslån.Samlet engasjement fordelt på geografiske områderTabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning fordelt på geografiske områder.OmrådeUtlånMisligholdteengasjementEngasjement somer nedskrevetNedskrivningNordland, Troms og Finnmark 67.144 6.582 6.582 -2.239Oslo og Akershus 317.332 31.109 31.109 -10.582Norge for øvrig 501.709 49.184 49.184 -16.731Sum Norge 886.185 86.875 86.875 -29.552Utland 0 0 0 0Samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetidTabellen nedenfor viser samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetid.Eksponeringskategori 0-1 mdr 1-3 mdr 3 mdr - 1 år 1 - 5 år Over 5 år TotalUtlån til kunder 7.201 101.200 2.977 122.020 652.787 886.185Garantier 0 0 0 0 0 0Ubenyttet kreditt 304.820 304.820Sum 7.201 406.020 2.977 122.020 652.787 1.191.00515


Samlet nedskrivning av engasjementTabellen nedenfor viser utvikling i nedskrivning på individuell- og gruppenivå for 2008.2008 2007Individuelle nedskrivningerIndividuelle nedskrivninger 01.01 9.550 1.595- Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 4.256 117+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 8.160 455+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 18.020 8.963- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 2.221 1.346Individuelle nedskrivninger 31.12 29.252 9.550Nedskrivning på grupper av utlånGruppevise nedskrivninger 01.01 896 0+/- Periodens endring -596 896Nedskrivning på grupper 31.12 300 896Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån 29.552 10.446Tap i resultatetTabellen nedenfor viser elementene i resultatført tap i regnskapet pr. 31.12.2008.2008 2007Kostnadsførte konstanterte tap 8.218 2.064Nye individuelle nedskrivninger 25.817 9.301Sum nye individuelle nedskrivninger 34.035 11.365Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 2.221 1.346Sum individuelle nedskrivinger 31.813 10.019Tilbakeføring av tidligere konstanterte tap 270 0Endring i gruppenedskrivninger på utlån -596 896Sum tap på utlån, garantier 30.948 10.91516


6.2.5 Sikkerheter - pantKonsernets hovedtyper av pant er: panterett i fast eiendom panterett i registret andel i borettslag salgspant i motorvogn øvrig pantPr. 31.12.2008 tilbys ikke boliglån.Tabellen nedenfor viser samlet utlån og andelen som er sikret med pant. Det er kun pant i fasteiendom og borettslag som påvirker kapitalkravet.Kategori Eksponering Lån med sikkerhet i pantMassemarked 599.361 16.163Pantsikkerhet eiendom 173.170 173.170Forfalte engasjementer 99.773 13.939Øvrige engasjementer 13.880 13.371Sum 886.185 216.6436.2.6 Sikkerheter – verdivurdering og sikkerhetEn takst fra uavhengig takstmann, eller meglers verdivurdering, er godkjent somverdivurdering av en boligeiendom under forutsetning at gitte krav er oppfylt.Lån skal være sikret med 1. eller 2. prioritet i hovedpantet. Total belåning på pantet (ene) måikke overstige 100 % av markedsverdi. Lån skal være sikret i hele eiendomsenheten. Ideelleandeler av en eiendomsenhet er ikke et godkjent panteobjekt for lån. Det er kunboligeiendommer beliggende i Norge som kan tjene som sikkerhet for lån. Panteobjektet (ene)må være eiet av enten låntager (e) eller foreldre til låntaker (e).6.2.7 RatingbyråerKonsernet benytter ikke ratingbyråer ved beregning av kapitalkravet.6.3 Renterisiko6.3.1 DefinisjonRenterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter.6.3.2 SituasjonEngasjement med renterisikoyA Bank har følgende poster i regnskapet har renterisiko: utlån til kunder plassering i andre banker plassering i sertifikater og obligasjoner innskudd fra kunder17


RenterisikoegenskaperUtlån til, og innskudd fra, kunder har kun flytende rente betingelser. Som følge av lovbestemtvarslingsfrist vil det i praksis være en varslingsperiode på to uker for innskudd og 6 uker forutlån når renten endres i kundens disfavør.Sertifikat- og obligasjonsporteføljen har begrenset renterisiko da alle obligasjoner er FRN’erog sertifikater kjøpes med kort horisont.Innskudd i andre banker skjer til flytende rentebetingelser.Måling av renterisikoBeregning av renterisiko måles ved den årlige ICAAP utarbeidelsen. Størrelsen pårenterisikoen ble i 2008 vurdert til 0,7 MNOK.6.3.3 HåndteringyA Bank posisjonerer seg i forhold til sine konkurrenter og nivået på markedsrenten.Risikorapportering og målesystemeryA Banks markedssjef analyserer og følger opp utviklingen i rentemarkedet og hoskonkurrenter. Ledergruppen har jevnlig rentemøter der banken posisjonerer seg i markedet, iforhold til likviditets- og lønnsomhetsstyring. Frekvensen på rentemøtene avhenger avmarkedsutviklingen.6.3.4 ViktighetRenterisiko ansees å ha en lav viktighet sett i forhold til det totale risikobildet til yA Bank.6.4 Øvrig markedsrisiko6.4.1 DefinisjonRisiko knyttet til endring i obligasjoners kredittspread.6.4.2 SituasjonKonsernet hadde plassert 209 MNOK i sertifikater og obligasjoner ved årsskifte. Konsernetssertifikater inngår i handelsporteføljen, konsernet har ingen realiserte tap i 2008 påverdipapirer.Konsernets obligasjoner er av langsiktig karakter og inngår ikke i handelsporteføljen. Alleobligasjonene er av typen FRN. Tabellen nedenfor viser verdivurdering av konsernetsobligasjoner ved årsskifte.Risikovekt Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/(tap)Obligjasjoner 20 % 80.319 74.942 74.942 -5.377Obligjasjoner 100 % 81.559 74.231 74.231 -7.328Sum 161.878 149.173 149.173 -12.7056.4.3 HåndteringBalanseverdien på obligasjonene blir vurdert til laveste verdis prinsipp, og endring i verdibokføres månedlig.18


Risikorapportering og målesystemeryA Banks økonomisjef analyserer og følger opp utviklingen i kapitalmarkedet, og fri kapitalplasseres i henhold til styrets retningslinjer. Styret får månedlige rapporter som viserplasseringene. Bankens ledergruppe mottar tilsvarende rapporter ukentlig.6.4.4 ViktighetMarkedsrisikoen har under normale forhold lav viktighet for konsernet. Situasjonen ifinansmarkedet mot slutten av 2008 har vært unormalt volatil. Konsernet forventer at dettemarkedet vil normalisere seg på sikt.6.5 Operasjonell risiko6.5.1 DefinisjonKonsernet definerer følgende operasjonelle risikoer som de viktigste; IKT-risiko utkontraktering egenutvikling svindel og misligheter, ”tabber og feil” personalrisiko omdømmerisiko - defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunnav sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere ogmyndigheter6.5.2 SituasjonIKT-risikoSkandinavisk Data Center A/S (SDC) har levert de viktigste datasystemene yA Bank benytteri dag. Dette innebærer stor grad av avhengig av tredjepart i forbindelse med kritiskeleveranser. Bankens strategi er imidlertid å satse mer på egenutviklede verktøy ut i fra enkostnads- og fleksibilitetsvurdering. Dersom yA Bank ikke er i stand til (økonomisk ellerkompetansemessig) å utvikle og drifte de dataløsninger som forretningskonseptet krever, vildette få konsekvenser for fremtidig vekst og lønnsomhet. Det samme gjelder dersom bankenikke er i stand til å etablere og vedlikeholde nødvendig sikkerhet i IKT-systemene, både deegenutviklede og utkontrakterte.Svindel og misligheter, ”tabber og feil”I den type forretningsvirksomhet yA Bank driver er risikoen for svindel og misligheter samt”tabber og feil” til stede, både i forhold til egne ansatte og fra kunder.PersonalrisikoyA Bank har p.t. 32 faste medarbeidere. Blant disse medarbeiderne er det noen få personersom betraktes som nøkkelpersoner med spesiell kompetanse det er vanskelig å erstatte.OmdømmerisikoI utgangspunktet lever de fleste selskaper av tillit i varierende grad, men finansinstitusjoner eri en særstilling i så måte. Tillit er svært viktig for hele konsernet, blant annet i forhold til åekspandere ved å tiltrekke seg innskudds- og lånekunder. yA Bank er også en liten, uavhengigog relativt ung aktør, som kan være sårbar i forhold til omdømmesvikt.19


Forholdet til offentlige myndigheter er også viktig i forhold til omdømme, og konsernet skalvære proaktiv, ydmyk og oppmerksom på så vel politiske signaler som konkrete endringer iregelverk og lignende.6.5.3 HåndteringIKT-risikoBanken er oppmerksom på at utkontraktering av tjenester stiller selskapet overfor utfordringerhva gjelder operasjonell risiko, ikke minst i forhold til nøkkelpersoner i banken. Denne typerisiko vil en liten og nyetablert organisasjon måtte leve med på flere fagområder. Risikoenvedrørende utkontraktering håndteres i hovedsak ved kontinuerlig oppfølging av eksternesamarbeidspartnere.I utgangspunktet er det tanken at den operasjonelle risikoen knyttet til drift av selskapetsegenutviklede systemer håndteres ved at de uten unntak driftes av eksterne, profesjonelledriftspartnere. Egenutviklingen av systemer betyr i likhet med utkontraktering ogsåutfordringer mht. nøkkelpersoner. Egenutviklingen innebærer imidlertid også at yA Bank harsøkt å etablere eget IT miljø som eier og utvikler selskapets WEB-løsninger og selskapetskundebehandlersystem. Et eget IT-miljø innebærer etter vår mening at risikoen vedutkontrakteringen til for eksempel SDC er betydelig redusert, i og med at kompetansenivåetpå IT-siden er vesentlig større hos oss enn hos banker på tilsvarende størrelse.yA Holding har videre kjøpt aksjemajoriteten i MetaTech som har levert yA Bankskredittkortsystem og som utvikler kjernesystemer for andre banker. yA Bank har etablert ogvil styrke egen kompetanse på områdene prosjektstyring, kostnadskontroll og sikkerhet.Svindel og misligheterNår det gjelder svindel og misligheter fra kunders side har yA Bank som policy at alle forsøkog konkrete saker umiddelbart skal politianmeldes.yA Bank har i verksatt en rekke forebyggende og kontrollerende tiltak for å redusere risikoenfor svindel og misligheter blant egne medarbeidere og kunder.PersonalrisikoyA Bank har allerede en størrelse og en historie (rutiner og kompetanse) som gjør at uansetthvilken medarbeider som skulle velge å slutte, så vil yA Bank fortsatte å fungere som før.Dersom hele avdelinger slutter samtidig vil det oppstå et midlertidig problem som måtte løsesmed innleid konsulenthjelp.Risikoen søkes håndtert ved å være en attraktiv arbeidsplass gjennom bl.a.:- markedsmessig lønn- intern kompetanseutvikling (kurs, videreutdanning etc.)- godt arbeidsmiljø (gjennomføring av ”klimaundersøkelse Q2 2008)- følger ”Sentralavtale mellom FA og Finansforbundet” for alle ansatte- inngått ”Bedriftsavtale”Risikoen vil avta med konsernets vekst.20


OmdømmerisikoOmdømmerisiko kan deles i kortsiktig- og langsiktig risiko. På kort sikt vil for eksempel godlikviditetsstyring og -beredskapsplaner avhjelpe en eventuell vanskelig situasjon betraktelig.På lang sikt vil faren for å ikke nå budsjettert inntjening og lignende være til stede.Konsernet ønsker å bygge tillit ved å:- å føre dialog med kunder, myndigheter, arbeidstakere, organisasjoner og andre interessenter- ikke gå inn i kontroversielle prosjekter med kontroversielle aktører- følge nasjonale og internasjonale regler og normer- følge samme praksis som andre finansinstitusjoner følger6.5.4 ViktighetDen operasjonelle risiko anses ikke som kritisk.Konsernet anser omdømmerisiko som mest kritisk i forhold til den operasjonelle risiko. yABank ønsker å ha en større likviditetsbuffer som følge av denne risiko.6.6 Likviditets- og fundingrisiko6.6.1 DefinisjonLikviditetsrisiko innebærer risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfriforpliktelser ved forfall, samt risikoen for at konsernet ikke klarer å møte sinelikviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk.6.6.2 SituasjonSom nystartet bank i en oppbyggingsfase har yA Bank begrensede muligheter forlikviditetstilgang. Lånetilgangen i interbankmarkedet og obligasjonsmarkedet vil værebegrenset og uforholdsmessig kostbart. Den mest nærliggende likviditetskilde er følgeliginnskuddsmarkedet.Ulempen med innskuddsmarkedet er at innskudd er kortsiktig gjeld, mens utlån er langsiktigefordringer. Dette misforholdet, samt det faktum at nystartede banker vil ha vansker med å lånepenger i markedet, stiller ekstra store krav til overvåking og styring av bankens likviditet.Styret legger til grunn at hele utlånsvirksomheten i yA Bank skal være finansiert medinnskudd fra privatpersoner.Tradisjonelt har innskudd fra privatpersoner vært regnet som en sikker og langsiktigfinansieringskilde for norske banker. Det er grunn til å anta at under normale forhold vil enfundingstrategi basert kun på innskudd fra privatpersoner være tilstrekkelig.Det forhold at innskudd i norske banker har en garanti fra Banksikringsfondet på NOK 2millioner pr. kunde pr. bank, bidrar til stabiliteten i dette markedet.21


6.6.3 HåndteringStyrets regler for likviditetsrammer er:”Den samlede verdien av innskudd i Norges Bank, oppgjørskonto i DnB NOR og andreumiddelbare likvider skal til enhver tid utgjøre minimum 15 % av totale innskudd i yA Bank.”Bankens likviditet rapporteres daglig og ukentlig til daglig leder og månedlig til styret.Overskuddslikviditet skal kun plasseres etter de retningslinjer som er gitt i av styret. Ombankens likviditet kommer utenfor de rammer som er fastsatt av styret skal det iverksettes enrekke tiltak.Deler av bankens obligasjonsportefølje er pantsatt i Norges Bank slik at banken får tilgang tilkredittrammer.Risikorapportering og målesystemerLikviditetssituasjonen følges opp daglig. yA Banks økonomisjef analyserer og følger opputviklingen i likviditetssituasjonen kontinuerlig.Ledergruppen mottar ukentlige rapporter, mens styret får månedlige rapporter.6.6.4 ViktighetLikviditets- og fundingsrisiko er på kort sikt den størst risikoen for yA Bank.6.7 Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser6.7.1 DefinisjonDet regelverk konsernet må forholde seg til innenfor de forretningsområder selskapet operererinnenfor.6.7.2 SituasjonDet sondres i utgangspunktet mellom henholdsvis konsesjonskrav og rammevilkår.Det legges til grunn at det med konsesjonskrav menes tillatelse til drift, som gis ved oppstartav virksomheten. Konsernet er allerede underlagt betydelige konsesjonskrav fra offentligemyndigheter.Det kan skilles mellom endringer i generelle rammevilkår for finansinstitusjoner som sådan,og mer spesifikke endringer som kan få konsekvenser for produktene yA Bank tilbyr.22


6.7.3 HåndteringRisiko for mulige endringer i konsesjonskrav og rammevilkår er søkt håndtert på følgendemåte: ikke ligge på et minimumsnivå av egenkapital – men ha en ”buffer” organisasjonen skal ha kunnskaper om de eksisterende rammebetingelser, og sørge forå distribuere relevante endringer internt kursing og kompetansebygging internt være ”føre var”, det vil si at konsernet skal ha et aktivt forhold til politiske signalersom omhandler finansnæringen etablere bredde i produktspekteret etablere bredde i distribusjonen6.7.4 ViktighetVesentlige endringer i rammevilkår for finansnæringen vil kunne få innvirkning på yA Banksdrift. Endringene vil ikke være avgjørende for bankens eksistens, men vil for eksempel kunnebety endringer og omlegging av forretningskonsept.6.8 Forretningsrisiko6.8.1 DefinisjonInntjeningsrisiko og konsentrasjonsrisiko på et overordnet nivå.6.8.2 Situasjon Toppen er nådd for de "gode tidene" Sterkere konkurranse og lavere marginer Risiko for bortfall, eller mindre effekt av, eksisterende distribusjon Sterk oppgang i husholdningenes gjeld og høyere boligpriser øker faren for tap nårkonjunkturutviklingen blir mindre gunstig Konsentrasjonsrisiko – få produkter, ensartet porteføljeDistribusjonsrisikoyA Bank har to hovedprodukter, som selges i to distribusjonskanaler (web og agenter). Detene produktet er forbrukslån og det andre hovedproduktet er kredittkort. Forbrukslån selges ibegge distribusjonskanaler, mens kredittkortet selges primært i direktekanalen.6.8.3 HåndteringI en utfordrende markedsmessig situasjon vil banken søke å lykkes med flere produkter og etøkt antall distribusjonskanaler.6.8.4 ViktighetEn svikt i vekst i porteføljer er kritisk for en bank i oppbyggingsfasen som ennå ikke har nådddet nivået der banken har positiv bunnlinje.23

More magazines by this user
Similar magazines