12.07.2015 Views

Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn 2008-2012 ...

Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn 2008-2012 ...

Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn 2008-2012 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong><strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>SAMMENDRAG


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTINNHOLD4 KOMMUNENES MÅLSETTINGER ................................................................................................ 39 TILTAKSOMRÅDER ........................................................................................................................ 49.1 TRANSPORT ...................................................................................................................... 49.2 AREALPLANLEGGING .................................................................................................. 119.3 ENERGIFORSYNING ...................................................................................................... 139.4 ENERGIBRUK I BYGG ................................................................................................... 179.5 FORBRUK OG INNKJØP ................................................................................................ 209.6 AVFALL ........................................................................................................................... 239.7 LANDBRUK ..................................................................................................................... 309.8 NÆRING OG SMÅINDUSTRI ........................................................................................ 3510 TILTAKSOMRÅDER, TILPASNING OG SIKRING ..................................................................... 3810.1 BIOLOGISK MANGFOLD .............................................................................................. 3810.2 SKRED OG FLOM ........................................................................................................... 43<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> energiplanen sitt sammendrag er et hentet fra hovedrapportens kap. 4 (kommunensmålsetninger), kap. 9 (tiltaksområder), samt kap. 10 (tiltaksområde, tilpasning <strong>og</strong> sikring). Fortiltaksområder er målsetning, liste over mulige tiltak samt tiltakspakker medtatt.Nummereringen av sammendraget følger hovedrapportens inndeling <strong>for</strong> lettere å kunneorientere seg mellom dokumentene.FORSIDEBILDERHovedbilde:Alaska Stock images: Isbjørnbinne med unge sitter på et isfjell i Beau<strong>for</strong>t havetuten<strong>for</strong> AlaskaLokale bilder:Fra venstre fot<strong>og</strong>raf: Svein Ingar Semb, Danny Twang, Dag Jensen, EigilMovik <strong>og</strong> Ole Vidar Homleid2


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT4 KOMMUNENES MÅLSETTINGERIfølge SFT sin rapport, ”Reduksjon av klimagassutslipp i Norge - En tiltaksanalyse <strong>for</strong> 2020”, vil detvære et potensial <strong>for</strong> utslippsreduksjon på ca 20 % i Norge fram til 2020. De tekniske tiltakene er irapporten vurdert med hensyn til kostnader <strong>og</strong> gjennomførbarhet.<strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner har en målsetting om å redusere utslippet av CO 2 ekvivalenter med 30 %i perioden 2006 til 2020.Visjon <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>:Karbon-nøytralt Grenland – Trygghet <strong>for</strong> folk <strong>og</strong> naturHovedmål <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>:Innen 2020 er målet at <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> skal redusere sine CO 2 utslipp med30 % fra 2006 nivå. Dvs. reduksjon på 47 700 tonn CO 2 ekvivalenter i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong>35 900 tonn CO 2 ekvivalenter i <strong>Porsgrunn</strong>. Dersom CO 2 binding i sk<strong>og</strong> inkludereser målet 50 % reduksjon.I tråd med hovedmålet skal <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune:• Rullere klimahandlingsplanen hvert fjerde år med mulighet <strong>for</strong> en årligoppdatering i tilknytning til kommunens handlingsplan. Endrede<strong>for</strong>utsetninger <strong>og</strong> erfaringer fra igangsatte <strong>og</strong> gjennomførte prosjekterinnarbeides årlig.• Hensynta klimaproblematikken i alle sammenhenger.• Gjennomføre klimavennlige tiltak i kommunens egne virksomheter.• Opp<strong>for</strong>dre <strong>og</strong> være en pådriver til gjennomføring av planen på områderder kommunen selv ikke har styringsmulighet. Dette gjelder områderinnen industri, private bygg, fylkeskommunale bygg/statlige bygg, veier,jernbane samt innbyggernes atferd.• Være en aktiv pådriver i <strong>for</strong>hold til klimatilpasning på områder som skred,flom <strong>og</strong> erosjon.• Innen<strong>for</strong> det kommunale handlingsrommet skal det biol<strong>og</strong>isk mangfoldet<strong>for</strong>valtes slik at det i minst mulig grad blir påvirket av klimaendringer.Disse målene er relativt ambisiøse tatt i betraktning at både levestandard <strong>og</strong> befolkningsmengden øker.For å nå målene må energi utnyttes betydelig bedre enn i dag, <strong>og</strong> overgang til <strong>for</strong>nybare energikilder må<strong>for</strong>seres. En kommer heller ikke utenom tiltak som påvirker folks livsstil.Dersom det ikke er mulig å nå målsettingen ved å gjennomføre tiltak i kommunen, vil det være mulig åkjøpe klimakoter.3


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9 TILTAKSOMRÅDER9.1 TRANSPORTMålsetning Samlet utslipp av klimagasser innen transportsektoren skal reduseres med 30 % av 2006nivå innen 2020.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.1.A 1 Tilrettelegging <strong>for</strong> økt bruk avkollektivtransportUndertiltak9.1.A.1Undertiltak9.1.A.2Undertiltak9.1.A.3Undertiltak9.1.A.4Undertiltak9.1.A.5Undertiltak9.1.A.6Undertiltak9.1.A.7Undertiltak9.1.A.8EffektGjennomførbartKost/nytte1 2 12 Universell ut<strong>for</strong>ming av holdeplasser 1 2 21 Framkommelighet <strong>for</strong> buss 1 2 21 Bedre rutetilbud <strong>for</strong> buss 1 1 12 Bybane i Grenland 1 2 21 Etablere kollektivknutepunkt i <strong>Skien</strong> 1 2 22 Bygging av jernbanestasjon i fjell i<strong>Skien</strong> sentrum1 Etablere kollektivknutepunkt i<strong>Porsgrunn</strong>1 Etablere kollektivknutepunkt <strong>for</strong>ekspressbuss <strong>og</strong> metrolinje påSkjelsvik9.1.B 1 Tilrettelegging <strong>for</strong> gang <strong>og</strong>sykkeltrafikkUndertiltak9.1.B.1Undertiltak9.1.B.2Undertiltak9.1.B.3Undertiltak9.1.B.4Undertiltak9.1.B.5Undertiltak9.1.B.61 Sammenhengende hovedvegnett <strong>for</strong>sykkeltrafikk1 Sammenhengende turnett <strong>for</strong> sykkellangs bybåndet1 Sykkelparkering på kollektivknutepunkt<strong>og</strong> på jobben1 2 21 2 11 1 11 2 11 2 21 2 11 1 11 Holdningskapende arbeid 1 2 11 Etablering av bysykkelsystem 1 1 22 Økt tilgjengelighet til sykkel iarbeidstiden9.1.C 1 Reduksjon i utslipp frapersonbiltrafikkUndertiltak9.1.C.1Undertiltak9.1.C.2Undertiltak9.1.C.3Undertiltak9.1.C.42 2 21 2 11 Restriktiv parkering 1 2 22 Strategi <strong>for</strong> å øke miljøvennlig transport 1 2 11 Mindre miljøbelastende kommunalbilpark2 Tilrettelegging <strong>for</strong> bruk av alternativtdrivstoff1 2 22 2 1Undertiltak 2 Beskatning av parkering ved 1 3 14


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTNr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.1.C.5arbeidsplassUndertiltak9.1.C.6EffektGjennomførbartKost/nytte1 Kurs i øko-kjøring <strong>for</strong> egne ansatte 1 1 19.1.D 1 Etablering av indikatorer 1 2 1Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.1.AOm tiltaket:Tilrettelegging <strong>for</strong> økt bruk av kollektivtransportEt godt utbygd kollektivsystem kan bidra til å begrense bilbruken, særligsentralt i byområdene langs bybåndet i Grenland. For at kollektivtransportenskal være et reelt alternativ til personbil, må kollektivtilbudet ligge på et visstnivå, <strong>og</strong>så utenom rushtidene, både med hensyn til frekvens <strong>og</strong> flatedeking.Ruteplanene må være enkle <strong>og</strong> koordinerte i tillegg til at terminaler må hagode parkeringsmuligheter <strong>for</strong> bil <strong>og</strong> sykkel. Dette må samkjøres medrestriktive tiltak på bruk av personbil ref. fig 10FellestiltakUndertiltak9.1.A.1Universell ut<strong>for</strong>ming av holdeplasserKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås• Etablere Universellt ut<strong>for</strong>met holdeplasser langs hele Metrolinjenettet iGrenlandFinansiering: Kommunene, fylkeskommunen <strong>og</strong> vegvesenet. Antatt kostnadpr busslomme: kr 300.000 eks mvaAnsvar: Kommunene, fylkekommunen <strong>og</strong> statens vegvesen i samarbeidUndertiltak9.1.A.2Framkommelighet <strong>for</strong> bussStatus: Handlingsplan <strong>for</strong> bedre framkommelighet <strong>for</strong> Metrobusslinjene iGrenland er vedtatt i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner <strong>og</strong> i fylkeskommunenhøsten <strong>2008</strong>. Planen peker ut enkelttiltak med positiv nyttekostnadsbrøk medet samlet kostnadsestimat på kr. 5,4 mill. Det planlegges å gjennomføre deprioriterte enkelttiltakene i 2009.Konkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Gjennomføre fremkommelighetstiltakene <strong>for</strong> kollektivtrafikk spesielt isentrum <strong>og</strong> langs bybåndet 1• Etablere ”Park and Ride” parkeringsplasser ved innfartsårer.• Etablere sykkelparkering ved holdeplasserFinansiering: Kommunene, fylkeskommunen <strong>og</strong> Statens vegvesen.Kostnad ikke vurdert.5


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTAnsvar: Kommunene, Fylkekommunen <strong>og</strong> Statens vegvesen i samarbeid.Undertiltak9.1.A.3Undertiltak9.1.A.4Undertiltak9.1.A.5Bedre rutetilbudKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utvide til 10 min frekvens på alle Metrolinjene• Utvide pendelrutetilbudet <strong>og</strong> innføre minibusser• Etablere egne avganger <strong>for</strong> elever ved videregåendeskole• Vurdere å innføre bestillingstrafikk i spredtbygde områder• Enkle ordninger <strong>for</strong> å ta med sykkel på buss• Elektronisk billettering• Gjennomgå kontrakter med kollektivselskapeneFinansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, Fylkeskommunen, NSB,Statens vegvesen. Kostnad ikke vurdert.Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesenBybane GrenlandStatus: Sluttrapport Bybane Grenland, etappe 1, er behandlet i bystyret i <strong>Skien</strong><strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner <strong>og</strong> i fylkekommunen. Alle tre instanser har vedtatt atrapporten legges til grunn <strong>for</strong> videre utredninger i 2009, <strong>og</strong> om muliggjennomføre et prøveprosjekt på eksisterende linje.Konkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablering av bybane 2 i bybåndet i Grenland, der stoppesteder i<strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong> <strong>Skien</strong> utvikles til kollektivknutepunkt med godebuss<strong>for</strong>bindelser <strong>og</strong> parkeringsmuligheter <strong>for</strong> bil <strong>og</strong> sykkel.Finansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, Fylkeskommunen,Jernbaneverket, Statens vegvesen. Kostnad: Det vises til bybane rapport <strong>og</strong>saksframlegg <strong>Skien</strong> kommune 06/2381.Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, fylkeskommunen, Jernbaneverket,Statens vegvesenTiltak i <strong>Skien</strong> kommuneEtablere kollektivknutepunkt i <strong>Skien</strong>Status: Reguleringsplan <strong>for</strong> Landmannstorget er til behandling, men bl.a. <strong>for</strong> åfå et bedre kollektivknutepunkt, er nye planer i støpeskjeen. Det arbeides medmuligheter <strong>for</strong> en redusert utbygging som kan gi bedre <strong>for</strong>hold <strong>for</strong> trafikkanter<strong>og</strong> <strong>og</strong>så legge bedre til rette <strong>for</strong> bybane. Framdriften er noe usikker.Konkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utvikle kollektivknutepunkt på Landmannstorget i <strong>Skien</strong>Finansiering: Salg av kommunal eiendom + <strong>Skien</strong> kommune. Kostnad:Usikker, avhengig av utbyggingsomfang. Ansvar: <strong>Skien</strong> kommuneUndertiltak9.1.A.6Bygging av jernbanestasjon i fjell ved <strong>Skien</strong> sentrumStatus: Etablering av jernbanestasjon i fjell rett innen<strong>for</strong> kollektivknutepunktetpå Landmannstorget har vært fokusert i lengre tid. Etter bygging avEidangerparsellen vil dette være et etterlengtet prosjekt <strong>for</strong> å knyttekollektivtilbudene bedre sammen.6


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTUndertiltak9.1.A.7Undertiltak9.1.A.8Konkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablering av jernbanestasjon i fjellet ved LandmannstorgetFinansiering: Foreløpig ikke finansiert, men dette anses å være et lønnsomtprosjekt. Kostnad: Prosjektet er under utredning.Ansvar: JernbaneverketTiltak i <strong>Porsgrunn</strong> kommuneEtablere kollektivknutepunkt i <strong>Porsgrunn</strong>Status: Gateterminalen på Kammerherreløkka er etablert, <strong>og</strong> nyttterminalbygg er under bygging.Konkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Ferdigstille kollektivknutepunkt på Kammerherreløkka.Finansiering: ROM Eiendom. Kostnad: Usikker, avhengig avutbyggingsomfang.Ansvar: ROM EiendomEtablere kollektivknutepunkt <strong>for</strong> ekspressbuss <strong>og</strong> metrolinje påSkjelsvikStatens Vegvesen i samarbeid med Telemark fylkeskommune <strong>og</strong><strong>Porsgrunn</strong> kommune bygger kollektivknutepunkt langs riksveg 354 påSkjelsvik.Status: Anlegget er under opparbeidelse <strong>og</strong> skal ferdigstilles innen01.07.2009Finansiering: Statens Vegvesen, Telemark fylkeskommune <strong>og</strong>BelønningsordningenAnsvar: Statens VegvesenTiltak 9.1.BOm tiltaket:Tilrettelegging <strong>for</strong> gang- <strong>og</strong> sykkeltrafikkDe gående <strong>og</strong> syklende er to <strong>for</strong>skjellige trafikantgrupper med helt <strong>for</strong>skjelligeegenskaper <strong>og</strong> behov <strong>og</strong> må ikke behandles som en samlet trafikkantgruppe.Det er der<strong>for</strong> viktig at det legges til rette <strong>for</strong> attraktive løsninger <strong>for</strong>sykkeltrafikk. I mange tilfeller er det en bedre løsning med <strong>for</strong>tau <strong>for</strong> degående <strong>og</strong> blandet trafikk eller sykkelfelt <strong>for</strong> sykkeltrafikk.Undertiltak9.1.B.1FellestiltakSammenhengende hovedvegnett <strong>for</strong> sykkeltrafikkKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablering av sammenhengende hovednett <strong>for</strong> rask <strong>og</strong> effektivsykkeltrafikk som binder sammen kjernene i lokalsamfunnene,sentrum <strong>og</strong> kollektivknutepunktene.Finansiering: Kommunene <strong>og</strong> Statens vegvesen, Kostnad: antar kr 4000,- eksmva per løpemeter gang- <strong>og</strong> sykkelveg inkl. lys.Ansvar: Kommunene <strong>og</strong> Statens vegvesen,7


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTUndrtiltak9.1.B.2Undertiltak9.1.B.3Undertiltak9.1.B.4Undertiltak9.1.B.5Undertiltak9.1.B.6Sammenhengende turnett <strong>for</strong> sykkel langs bybåndetKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:Etablering av sammenhengende sykkelnett langs elva mellom <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong><strong>Skien</strong> (rekreasjon).Finansiering: Kommunene. Kostnad: antar kr 4000,- eks mva per løpemetergang- <strong>og</strong> sykkelveg inkl. lys.Ansvar: KommuneneSykkelparkering på kollektivknutepunkt <strong>og</strong> på jobbenKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablering av attraktiv sykkelparkering på store arbeidsplasser <strong>og</strong>kommunale virksomheterFinasiering: Arbeidsgiver. Kostnad: ikke vurdert.Ansvar: Arbeidsgiver <strong>og</strong> kommunene gjennom reguleringsplanerHoldningsskapende arbeidKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utvidelse av Smart trafikant prosjektet til <strong>og</strong>så å omfatte <strong>Skien</strong>kommune• Etablere et mobilitets kontor i Grenland (koordinering avholdningsskapende arbeid, bildeleordninger med mer rettet mot storearbeidsplasser <strong>og</strong> innbyggerne)• Sykle til jobben-aksjon• Vurdere deltakelse i ”Sykkelby – Nasjonalt nettverk <strong>for</strong> sykkelbyer iNorge”Finansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, fylkeskommunen <strong>og</strong> Statensvegvesen.Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner, fylkeskommunen <strong>og</strong> StatensvegvesenTiltak i <strong>Skien</strong> kommuneEtablering av bysykkelsystemKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Vurdere etablering av bysykkelsystemFinansiering: Kommunen. Kostnad er ikke vurdert.Ansvar: KommunenTiltak i <strong>Porsgrunn</strong> kommuneØkt tilgjengelighet til sykkel i arbeidstidenKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utvide ordning med utlånssykler ved de største virksomheteneFinansiering: Kommunen, Kostnad pr sykkel avh. av løsningAnsvar: Kommunen8


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 9.1.COm tiltaket:Undertiltak9.1.C.1Reduksjon i utslipp fra personbiltrafikkErfaringer viser at tiltak som gjør det mindre attraktiv å bruke privatbil, harstor effekt på reisemiddel<strong>for</strong>delingen når gode alternativer er etablert.Reduksjon av biltrafikken vil <strong>og</strong>så medføre reduksjon i antall trafikkulykker,økt bruk av kollektivtransport <strong>og</strong> helsemessig gevinst.FellestiltakRestriktiv parkeringKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Innføre felles parkeringspolitikk <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>Finansiering: Kommunen/Næringslivet. Kostnad ikke vurdert.Undertiltak9.1.C.2Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner i samarbeid med fylkeskommunen <strong>og</strong>større kjøpesentere.Strategi <strong>for</strong> å øke miljøvennlig transportMålet med tiltaket er å dempe biltrafikken i Grenland, samt stimulere tilmiljøvennlig transport <strong>for</strong> å redusere klimautslippet, <strong>for</strong>bedre luften <strong>og</strong><strong>for</strong>bedre trafikksituasjonen i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>. Bedre fremkommelighet irushtiden vil gi mer velfungerende trafikkavvikling i sentrum.Mulige finansierings måter:En rushtidsavgift skiller seg fra andre bompengeordninger ved at det er etfokus på rushtiden: Målet er å redusere biltrafikken <strong>og</strong> <strong>for</strong>bedrefremkommeligheten på tider av døgnet hvor miljø- <strong>og</strong>fremkommelighetsproblemene er størst. Rushtidsavgiften vil kunne bidra til åfinansiere konkurransedyktige kollektivtilbud. Det vil være betydeligesynergigevinster ved å innføre en rushtidsavgift på toppen av en eventuellframtidig bompengeordning.Konkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utrede strategi <strong>for</strong> å øke miljøvennlig transport• Innføring av eventuell rushtidsavgiftFinansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner i samarbeid medfylkeskommunen <strong>og</strong> vegvesenet.Undertiltak9.1.C.3Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune i samarbeid med fylkeskommunen <strong>og</strong>Statens vegvesen i bystrategi Grenland samarbeidetMindre miljøbelastende kommunal bilparkKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Gjennomgang av kommunens bilpark med hensyn til å gjøre denmindre miljøbelastende (lavutslippsbiler herunder el <strong>og</strong> andredrivstoff).• Utskiftning biler med høye utslipp av klimagasser.• Vurdere behov <strong>for</strong> utvidelse av utlånsordningen av bil i <strong>for</strong>bindelsemed arbeid, <strong>for</strong> å redusere bruken av privatbiler.Finansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune. Kostnad: ikke vurdertAnsvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune9


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTUndertiltak9.1.C.4Tilrettelegging <strong>for</strong> økt bruk av alternativt drivstoffKonkret tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablere flere ladestasjoner <strong>for</strong> El-bil <strong>og</strong> fyllestasjoner <strong>for</strong> biodrivstoff• Gjennomføre pilotprosjekt <strong>for</strong> H 2 –bussen <strong>og</strong> biodrivstoffUndertiltak9.1.C.5Finansiering: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune i samarbeid medfylkeskommunen, Statens vegvesen <strong>og</strong> drivstoffselskaper.Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune i samarbeid med fylkeskommunen,vegvesenet <strong>og</strong> drivstoffselskaper.Beskatning av parkering ved arbeidsplass• Dette anses å være et effektivt tiltak, men ligger uten<strong>for</strong> kommunenesdirekte myndighet.Undertiltak9.1.C.6Kurs i økokjøring <strong>for</strong> egne ansatte• Trondheim kommune har gjennomført tiltaket, <strong>og</strong> har redusertdrivstoff <strong>for</strong>bruket med ca. 30 %.Finansiering: Kommunene. Kostnad: KurskostnadAnsvar: KommuneneTiltak 9.1.DOm tiltaket:Etablering av indikatorerFor å følge utviklingen <strong>for</strong> å se om man når de målene som er satt må detetableres et sett med hensiktsmessige indikatorer.Forslag til indikatorer:Gang- <strong>og</strong> sykkeltiltak:• Lengde gang- <strong>og</strong> sykkelvei per innbygger.• Antall meter gang- <strong>og</strong> sykkelveger i en radius på 2 km ved alle skoler.• Andelen reisende med sykkel.• Andelen gående.• Antall firmaer/organisasjoner som er tilsluttet tiltak som ”Sykle tiljobben aksjonen”,”Jeg kjører grønt – kampanjen” <strong>og</strong> Smart trafikant.Se ellers vedlegg A.Finansiering: Ingen spesielle kostnader utover medgått arbeidstid.Ansvar: <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuner i samarbeid med Statens Vegvesen <strong>og</strong>TFKIndikatorer <strong>for</strong> personbiltiltak:• Antall biler per innbygger over 18.• Andel kommunale kjøretøy som tilfredsstiller de til enhver tidgjeldende strengeste krav til utslipp/er karbonnøytrale• Antall ladeuttak i sentrum <strong>for</strong> elbiler, antall fyllstasjoner <strong>for</strong>biodrivstoff <strong>og</strong> hydr<strong>og</strong>en. Antall biler som går på el-, biodrivstoff,hydr<strong>og</strong>en eller som er hybridbiler.• Drivstof<strong>for</strong>bruk.10


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTIndiktaorer <strong>for</strong> kollektivtransport:• Andel reisende med kollektivtransport.• Antall avganger pr. time innen<strong>for</strong> <strong>for</strong>skjellige soner.9.2 AREALPLANLEGGINGMålsetningLangsiktige energi- <strong>og</strong> miljøstrategier skal være førende <strong>for</strong> all kommunal planleggingNr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.2.A 1 Miljøføringer i kommunaltplanarbeid, plan- <strong>og</strong> bygningslovenUndertiltak9.2.A.1Undertiltak9.2.A.2Undertiltak9.2.A.3Undertiltak9.2.A.4EffektGjennomførbartKost/nytte1 1 11 Fortetting i bybåndet 1 2 11 <strong>Klima</strong>tilpasning av byggeområder 1 1 11 Tilrettelegging <strong>for</strong> kollektivtransport 1 2 12 Tilrettelegging <strong>for</strong> gående <strong>og</strong> syklende 1 2 2Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.2.AOm tiltaket:Miljøføringer i kommunalt planarbeid, plan- <strong>og</strong> bygningslovenKommunale beslutninger om bruk av areal påvirker det samlede behov <strong>for</strong> energi <strong>og</strong>klimagassutslipp. Det er en åpenbar sammenheng mellom transportbehov <strong>og</strong>energibruk på den ene siden <strong>og</strong> avstand fra bolig til arbeidssted, skole <strong>og</strong> barnehage,butikker <strong>og</strong> sentrumsfunksjoner på den andre. Generelt vil større avstander gi mertransport, mens tett bebyggelse vil redusere transportbehovet. Valg av tett fram<strong>for</strong> etspredt utbyggingsmønster vil redusere energibruk <strong>og</strong> klimagassutslippene.I <strong>for</strong>bindelse med Nasjonal transportplan 2006 - 2015 ble det utarbeidet en egennasjonal sykkelstrategi som <strong>for</strong>mulerer mål <strong>og</strong> strategi <strong>for</strong> å oppnå dette.Det må legges til rette <strong>for</strong> at myke trafikanter kan ferdes trygt. Fotgjengere <strong>og</strong>syklister, spesielt barn, er mest utsatte i trafikken. Myke trafikanter må prioriteres.Lovverk <strong>og</strong> <strong>for</strong>skrifter <strong>for</strong>utsetter at det allerede i planfasen <strong>for</strong>egår en tett dial<strong>og</strong>mellom planmyndighetene, byggesaksmyndighetene <strong>og</strong> utbyggeren. For kommunen erdette en anledning til å påvirke <strong>og</strong> veilede utbyggeren fra starten.Gammel byggeskikk var ofte basert på lokalkunnskap om klima. I dag gjør knapphetpå arealer, eller prioritering av andre hensyn, at en ofte ser bort fra klimatiske <strong>for</strong>hold.11


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTKommunen kan i byggesaksbehandling in<strong>for</strong>mere om energimuligheter i tillegg til å<strong>for</strong>valte regelverket. Bygge<strong>for</strong>skriftene legger relativt stor vekt på energiøkonomi. Detbør legges opp til en aktiv bruk av <strong>for</strong>skriftene.Det bør legges til rette <strong>for</strong> fleksible <strong>og</strong> miljøvennlige varmeløsninger <strong>for</strong> bolig- <strong>og</strong>næringsliv som <strong>for</strong> eksempel etablering av fjern/nærvarmenett eller tilrettelegging <strong>for</strong>individuelle løsninger basert på lokale energikilder. Dette følges opp gjennomkommuneplanleggingen.Tiltak innen arealplanlegging legges som føringer i kommunalt planarbeid <strong>og</strong> vil ikkemedføre ekstra kostnader <strong>for</strong> kommunen.Undertiltak9.2.A.1Felles tiltakFortetting i bybåndetKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Områder <strong>for</strong> næring, handelsvirksomhet, bolig <strong>og</strong> offentlige anlegg lokaliseresi bybåndet i arealplanen <strong>og</strong> i tråd med Fylkesdelplan <strong>for</strong> Sentrumsstruktur• Felles rullering av arealplanen der område<strong>for</strong>delingen sees under ett mellom<strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuneFinansiering: Ingen ekstra kostnaderUndertiltak9.2.A.2Ansvar: Kommunene<strong>Klima</strong>tilpasning av byggeområderKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• <strong>Klima</strong>hensyn <strong>og</strong> energibruk skal vektlegges ved etablering av nye boligfelt <strong>og</strong>næringsområder• Kompetanseheving av plan <strong>og</strong> byggesaksbehandlereFinansiering: Ingen ekstra kostnaderUndertiltak9.2.A.3Ansvar: Kommunene ved Plan <strong>og</strong> utviklingsavdelingTilrettelegging <strong>for</strong> kollektivtransportKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Fortetting rundt kollektivknutepunkt• Avsette arealer til ”kollektivtraseer” i arealplanenFinasiering: Ingen ekstra kostnaderUndertiltak9.2.A.4Ansvar: Kommunene ved plan <strong>og</strong> utviklingsavdelingenTilrettelegging <strong>for</strong> gående <strong>og</strong> syklendeKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak• Prioritere gående <strong>og</strong> syklende frem<strong>for</strong> bil i planarbeidet• Sette samtidighetskrav til etablering av gang <strong>og</strong> sykkelvei i reguleringsplaner• Avsette tilstrekkelig arealer til gang <strong>og</strong> sykkelvei i reguleringsplaner• Kompetanseheving av plan <strong>og</strong> byggesaksbehandlereFinansiering: Ingen ekstra kostnaderAnsvar: Kommunene ved plan <strong>og</strong> utviklingsavdelingen12


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9.3 ENERGIFORSYNINGMålsetning:Bruk av fossilt brensel skal reduseres med 50 % innen 2020. I <strong>Skien</strong> tilsvarer dette 9,4 % avCO 2 -utslipp i 2006 utenom industri, i <strong>Porsgrunn</strong> 5%Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.3.A 1 Innarbeidelse av energiomlegging <strong>og</strong>energi<strong>for</strong>syning i kommunalplanlegging <strong>og</strong> byggesaksbehandling9.3.B 1 In<strong>for</strong>masjon <strong>og</strong> kampanjer omalternativ energi<strong>for</strong>syning9.3.C 1 Tilrettelegge <strong>for</strong> lavenergi <strong>og</strong>passivhusutbygging iutbyggingsområderEffektGjennomførbartKost/nytte1 1 21 1 11 2 29.3.D 2 Energiomlegging i utbygde områder 1 2 29.3.E 2 Oppgradering av vannkraftverk <strong>og</strong>linjenett1 2 2Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.3.AInnarbeidelse av energiomlegging <strong>og</strong> energi<strong>for</strong>syning i kommunal planlegging<strong>og</strong> byggesaksbehandlingOm tiltaket: Tiltak som omhandler energiomlegging bør innarbeides i kommunalestyringsdokumenter. Disse tiltakene kan implementeres i kommuneplanen <strong>og</strong> følgesvidere opp gjennom kommunenes årlige handlingspr<strong>og</strong>ram. Videre må de ansattegjøres kjent med de tiltakene som er vedtatt innen<strong>for</strong> deres virkeområder slik attiltakene blir fulgt opp.I byområder under regulering <strong>og</strong> områder som allerede er under utbygging, børkommunene sette krav om energiutredning <strong>for</strong> å kartlegge muligheter <strong>for</strong> alternativeenergi<strong>for</strong>mer. Kommunene bør <strong>og</strong>så sette krav til energibruk, <strong>for</strong>nybar varme<strong>for</strong>syning<strong>og</strong> varmesystemer i reguleringsbestemmelser <strong>og</strong> utbyggingsavtaler.Gjennom reguleringsplaner kan kommunene legge føringer som begrenserenergi<strong>for</strong>bruket i fritidsboliger. Et eksempel på dette kan være å gi pålegg om redusertstørrelse på inntakssikring.Bygninger som reises i dag antas å ha en levetid på minst 50 år. Samtidig vet vi atenergi representerer 15-20 prosent av en bygnings årlige driftskostnader. På bakgrunnav dette blir det viktig å velge et energianlegg som gir lave årlige energiutgifter. Medutgangspunkt i plan- <strong>og</strong> bygningsloven har kommunen ansvaret <strong>for</strong> å <strong>for</strong>valtebygge<strong>for</strong>skriftene, <strong>og</strong> styrer dermed de rammevilkår <strong>og</strong> retningslinjer som skal gjelde<strong>for</strong> fremtidens bygninger.13


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTKostnaden <strong>for</strong> dette er inkludert i kommunens pålagte oppgaver med å håndheve nyplanlov fra 1. juli 2009 <strong>og</strong> ansvaret tillegges planavdelingen.FellesKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Innføre pålegg om redusert størrelse på inntakssikring <strong>for</strong> fritidsboliger• Kompetanseheving av plan <strong>og</strong> utviklingsansvarlige• Stille krav om vannbåren oppvarming i alle nybygg innen<strong>for</strong>konsesjonsgrensen <strong>for</strong> fjernvarme• Det bør tilgjøres et vedtak om tilknytningsplikt iht. PBL. §66a som sikrerenergifleksible varmeanlegg <strong>for</strong> nybygg <strong>og</strong> hovedombygging innen<strong>for</strong>konsesjonsområdet <strong>for</strong> fjernvarme• Innfør krav om <strong>for</strong>nybarvarme<strong>for</strong>syning i reguleringsplanerFinansiering: Ingen ekstra kostnaderAnsvar: Plan <strong>og</strong> utviklingsavdelingen i kommuneneTiltak 9.3.BOm tiltaket:In<strong>for</strong>masjon <strong>og</strong> kampanjer om alternative energi<strong>for</strong>syningKommunene bør gjennomføre en ny kampanje <strong>for</strong> konvertering fra olje til bioenergi.Et viktig virkemiddel vil kunne være å innføre ulike tilskuddsordninger <strong>for</strong> å stimuleretil slik omlegging. Kommunene bør videre opp<strong>for</strong>dre private virksomheter, samtprivate husholdninger til å velge andre løsninger enn fyringsolje, parafin <strong>og</strong> gass. Dettekan gjennomføres ved pante- <strong>og</strong> tilskuddordninger.FellesKonkretet <strong>for</strong>slag til tiltak:• Gjenta kampanjen ”Fra fossil- til <strong>for</strong>nybar oppvarming”• Innfør tilskuddsordning <strong>for</strong> <strong>for</strong> konvertering til rent brennende vedovnerFinansiering: Kostnad: Kampanje 300 000 (evt. Tilskuddsordning 100 000 pr. år)Ansvar: Plan <strong>og</strong> utviklingsavdelingene i samarbeid med organisasjoneneTiltak 9.3.COm tiltaket:Tilrettelegge <strong>for</strong> lavenergi <strong>og</strong> passivhusutbygging i utbyggingsområderI Tyskland finnes det allerede mange lavenergi <strong>og</strong> passivhus. Dette er bygg som brukerfra halvparten til mindre enn en fjerdedel av energi<strong>for</strong>bruket til vanlige bygg. Byggeneer ganske enkelt bedre isolert både i tak, vegger <strong>og</strong> vinduer, <strong>og</strong> har etventilasjonssystem med varmegjenvinning i hele huset. Passivhusene har <strong>og</strong>såsolfangere til oppvarming av vann <strong>og</strong> tappevann. Det bør settes i gang pilotprosjektermed lavenergi <strong>og</strong> passivhusutbygging. Dette kan gå inn som del av prosjektet14


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT”Framtidens byer” som kommunene deltar i.FellesKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Innføre krav om passivhusstandard ved alle nye boliger• Gjennomføring av pilotprosjekter med lavenergi <strong>og</strong> passivhusutbyggingFinansiering: Utbygger <strong>og</strong> evt. TilskuddAnsvar: Planavdelingen <strong>og</strong> Bygge <strong>og</strong> EiendomsavdelingenTiltak 9.3.DOm tiltaket:Energiomlegging i utbygde områderI utbygde byområder <strong>og</strong> tettbygde strøk, vil det kunne være hensiktsmessig å bygge utfjernvarmeanlegg. Kommunene bør tilrettelegge <strong>for</strong> en slik omlegging gjennom blantannet å legge <strong>for</strong>holdene til rette <strong>for</strong> private aktører. I dag har <strong>Skien</strong> Fjernvarme ASsøkt om konsesjon <strong>for</strong> deler av kommunen. Dersom de får slik konsesjon <strong>og</strong> ønsker åutvide konsesjonsområdet, vil større deler av kommunen kunne tilknyttes mermiljøvennlige energi<strong>for</strong>mer. I <strong>Porsgrunn</strong> har Skagerak Varme konsesjon <strong>for</strong> fjernvarmefra industrien ved Herøya Industripark, <strong>og</strong> nettet er nesten ferdig utbygd innenn <strong>for</strong>konsesjonsgrensen. Området mot Osebakken <strong>og</strong> Hovenga gjenstår.Samlet sett blir kostnadene 1,8 mill. kr. <strong>for</strong> energiplanlegging av 37 GWh/år(se delmål<strong>for</strong> energiomlegging) i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> 1,6 mill. kr. <strong>for</strong> energiplanlegging av 32 GWh/år i<strong>Porsgrunn</strong> (se delmål <strong>for</strong> energiomlegging). Disse kostnadene vil bare påløpe omkommunene ikke får engasjert utbyggere til å <strong>for</strong>eta energiplanleggingen. Beløpetinkluderer <strong>og</strong>så energiplanlegging som allerede er <strong>for</strong>etatt.• Tilrettelegge <strong>for</strong> utredninger av mulige prosjekter <strong>for</strong> nærvarme (bioenergi)• Tilrettelegge <strong>og</strong> stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen <strong>for</strong>fjernvarmenettet/spillvarmenett til <strong>Skien</strong> fjernvarmeFinansiering: Ingen ekstra kostnaderAnsvar: Utviklingsavdelingen <strong>og</strong> Bygge <strong>og</strong> Eiendomsavdelingen<strong>Skien</strong>Konkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Tilrettelegge <strong>for</strong> utredninger av mulige prosjekter <strong>for</strong> nærvarme (bioenergi)• Tilrettelegge <strong>og</strong> stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen <strong>for</strong>fjernvarmenettet/spillvarmenett til <strong>Skien</strong> fjernvarmeFinansiering: Ingen ekstra kostnaderAnsvar: Utviklingsavdelingen <strong>og</strong> Bygge <strong>og</strong> Eiendomsavdelingen<strong>Porsgrunn</strong>Konkrete <strong>for</strong>slag til tiltak:• Tilrettelegge <strong>for</strong> utredninger av mulige prosjekter <strong>for</strong> nærvarme (bioenergi)uten<strong>for</strong> konsesjonsgrensen <strong>for</strong> fjernvarmenettet til Skagerak Varme• Tilrettelegge <strong>og</strong> stimulere til utvidelse av konsesjonsgrensen <strong>for</strong>fjernvarmenettet/spillvarmenett til Skagerak varme15


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTFinansiering: Ingen ekstra kostnaderAnsvar: Utviklingsavdelingen <strong>og</strong> Bygge <strong>og</strong> EiendomsavdelingenTiltak 9.3.EOm tiltaket:Oppgradering av vannkraftverk <strong>og</strong> linjenettTiltaket går blant annet ut på å renovere kraftverk ved å bytte ut eller renovere eldreturbiner slik at høyere virkningsgrad oppnås eller oppgradering av linjenett.FellesKonkrete <strong>for</strong>slag til tiltak• Skaffe oversikt over potensialet <strong>for</strong> oppgradering av eksisterendevannkraftverk• Skaffe oversikt over potensialet <strong>for</strong> oppgradering av eksisterende linjenett• Tilrettelegge <strong>og</strong> stimulere til oppgradering av eksisterende vannkraftverk <strong>og</strong>linjenettFinansiering: Kraftselskap <strong>og</strong> linjeeier. Kostnad ukjentAnsvar: Kraftselskap <strong>og</strong> linjeeier16


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9.4 ENERGIBRUK I BYGGMålsetning:Bruk av fossilt brensel skal reduseres med 50 % innen 2020. Det gjennomføresenergibesparelser <strong>og</strong> energiomlegging i kommunale bygg på 22 % innen 2020Reduksjonsmålet på CO2-utslipp i kommunale bygninger er 530 tonn/år i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>for</strong><strong>Porsgrunn</strong> er antatt 630 tonn/år **(Forutsatt at 10% av energi<strong>for</strong>bruket i kommunale bygg i <strong>Porsgrunn</strong> er fra fossile brensler)Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.4.A 1 Utredning av mulige prosjekter <strong>for</strong>energisparing <strong>og</strong> energiomlegging ikommunale bygg <strong>og</strong> anlegg9.4.B 1 Styrking av energiledelse,kartlegging av <strong>for</strong>bruk,energioppfølging av drift, opplæring<strong>og</strong> kontinuitetsoppfølging av drift <strong>og</strong>vaktmestertjenester, energiledelseved nybygging <strong>og</strong> rehabilitering9.4.C 2 Utføring av energisparing <strong>og</strong>energiomlegging, sentraldriftskontroll anlegg, tilknytning avfjernvarme, <strong>for</strong>nybarvarme<strong>for</strong>syning9.4.D 2 Miljøfyrtårnsertifisering avkommunale byggEffektGjennomførbartKost/nytte1 1 11 1 13 2 12 2 2Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.4.AOm tiltaket:Utredning av mulige prosjekter <strong>for</strong> energisparing <strong>og</strong> energiomlegging ikommunale bygg <strong>og</strong> anleggMed de målingene som normalt gjennomføres i <strong>for</strong>bindelse med energioppfølginginnsamles data som er meget verdifulle <strong>for</strong> å velge ut bygg som bør befares <strong>for</strong> åkartlegge konkrete tiltak. Enova har støttepr<strong>og</strong>ram <strong>for</strong> slik kartlegging. De kartlagtetiltakene gjennomgår en prioritering <strong>og</strong> legges så inn i et handlingspr<strong>og</strong>ram.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Kartlegging av tiltak <strong>for</strong> energisparing <strong>og</strong> energiomlegging i kommunalbygningsmasse17


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT• Prioritere tiltak <strong>for</strong> energisparing• Gjennomføring av handlingspr<strong>og</strong>ram• Evt. søke om tilskuddFinansiering: 5 øre / kWh spart <strong>og</strong> omlagt <strong>for</strong> igangsetting da investeringer ersamfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette tilsvarer 515 000 kr <strong>for</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong> 815 000kr <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> fram til 2020.Ansvar: Bygg <strong>og</strong> eiendomsavdelingen <strong>og</strong> Kommunalteknikk eller bare kommunen deter <strong>for</strong>skjellig enhetsnavn i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>Tiltak 9.4.BOm tiltaket:Styrking av energiledelse, kartlegging av <strong>for</strong>bruk, energioppfølging av drift,opplæring <strong>og</strong> kontinuitetsoppfølging av drift <strong>og</strong> vaktmestertjenester,energiledelse ved nybygging <strong>og</strong> rehabiliteringKommunenes bygningsarealer med energimålere <strong>og</strong> energi<strong>for</strong>bruk på de <strong>for</strong>skjelligeenergibærererne må kartlegges ferdig <strong>for</strong> nåsituasjonen <strong>og</strong> noen år tilbake <strong>for</strong> å kunnemåle resultater av energisparing <strong>og</strong> energiomlegging <strong>for</strong> disse årene <strong>og</strong> framover.Registrering av årlig <strong>for</strong>bruk <strong>for</strong>delt på energibærere <strong>og</strong> oppvarmet areal gir grunnlag<strong>for</strong> å analysere utviklingen i energi<strong>for</strong>bruket over år <strong>og</strong> sammenlikne med normtall <strong>og</strong>andre bygg. Registreringen bør skje minst månedlig, eller aller helst gjennom ukentligoppfølging av energi<strong>for</strong>bruket. Når man plotter energi<strong>for</strong>bruk <strong>og</strong> midlere utetemperaturi <strong>for</strong>hold til en børverdi <strong>for</strong> en energitemperatur-kurve <strong>for</strong> hvert større bygg, vil mankunne registrere endringer i energibruken så ofte at man kan bruke målingen som etstyringsverktøy. I el-oppvarmede bygg kan man beregne hvor stor del avenergi<strong>for</strong>bruket som benyttes til oppvarming <strong>og</strong> som brukes til tappevannsvarming <strong>og</strong>teknisk strøm. Studier av timeverdier <strong>for</strong> el-<strong>for</strong>bruk som nettselskapet i dag leverer kanavdekke uønsket <strong>for</strong>bruk <strong>for</strong> eksempel når bygget ikke er i drift.Energiledelse ved nybygging <strong>og</strong> rehabilitering må utvikles videre slik at man setter mål<strong>for</strong> spesifikk nettoenergibruk, levert energi <strong>og</strong> CO 2- utslipp <strong>for</strong> hvert prosjekt. Dette måså følges opp gjennom hele planleggings <strong>og</strong> byggeprosessen slik at det bygget som blirbygget oppfyller de gitte krav. Kravene skal i snitt være bedre enn de til enhver tidgjeldende myndighetskrav. Det kan oppnås ved at man velger ut enkelte prosjektersom skal være pilotprosjekter <strong>for</strong> lavenergihus <strong>og</strong> passivhus.Status: Arbeidet med kartlegging er satt i gang men ikke systematisert.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Registrering av årlig <strong>for</strong>bruk <strong>for</strong>delt på energibærere <strong>og</strong> oppvarmet areal• Energi<strong>for</strong>bruk på de <strong>for</strong>skjellige energibærererne kartlegges <strong>for</strong> nåsituasjonen<strong>og</strong> noen år tilbake i tid.• Utarbeiden ergitemperatur-kurver <strong>for</strong> større bygg.Finansiering: Ingen netto kostnad da energiledelse med energioppfølging er lønnsomfra start <strong>og</strong> inntjenes første året.Ansvar: Bygg <strong>og</strong> eiendomsavdelingene, Kommunalteknikk eller bare kommunen.18


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 9.4.COm tiltaket:Gjennomføring av energisparing <strong>og</strong> energiomlegging, sentral driftskontrollanlegg, tilknytning av fjernvarme, <strong>for</strong>nybar varme<strong>for</strong>syningAktuelle generelle tiltak i tillegg til gjennomføring av utredede tiltak på enkelt byggkan være å gjennomføre info kampanje til ansatte om hva de som brukere kan gjøre <strong>for</strong>å spare energi. Det er aktuelt å ytterligere styrke kompetansen på energiøkonomiskdrift av kommunale bygg hos driftspersonell <strong>og</strong> ledelse.Det er en klar målsetning <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> kommune i 2009 å investere i SD-anlegg på detyngste byggene, som sykehjem <strong>og</strong> større skoler. Der hvor det ikke er aktuelt åinstallere slike anlegg vil øvrige tiltak vurderes, som bevegelsesdetektorer pålysarmaturer, tidsstyring på gulvvarme osv. Det vil bli opprettet en egen tverrfagligarbeidsgruppe innen<strong>for</strong> Eiendomsenheten som vil gå gjennom hele bygningsmassen<strong>for</strong> å vurdere energiøkonomiseringstiltak innen<strong>for</strong> hvert byggsegment.Det vil <strong>og</strong>så bli vurdert å re-innføre en enøkpris knyttet til leietakere <strong>og</strong> deres innsats<strong>for</strong> å redusere energi<strong>for</strong>bruket.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Bruk av lavenergipærer• Bruk av termostat på varmeovner• Tetting etter gjennomført tetthetskontroll• Opplæring <strong>og</strong> kontinuitetsoppfølging av drift, vaktmestertjenester• Tiltak med større kostnader kan være å tilknytte bygg med sentralvarme tilfjernvarme eller omlegging til <strong>for</strong>nybar energi som bioenergi ellervarmepumpe eller implementering av SD-anlegg.Finansiering: Bare økonomisk lønnsomme tiltak gjennomføres. Gir ingen nettokostnad men med et finansieringsbehov på størrelsesorden 25 mill. kr <strong>for</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong>40 mill. kr <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> fram til 2020.Ansvar: KommuneneTiltak 9.4.DOm tiltaket:Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale byggFor å skape en kontinuerlig <strong>for</strong>bedringsprosess <strong>for</strong> hele miljøområdet bør dekommunale byggene miljøfyrtårnsertifiseres. Se <strong>og</strong>så kapitel 9.8 (næring <strong>og</strong>småindustri).FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Miljøsertifisering av kommunale byggFinansiering: Kostnad: Ca. 20 000 kr per yrkesbygg inklusive konsulent, adm. <strong>og</strong>byggherrebistand.Ansvar: Bygg <strong>og</strong> eiendomsavdelingene19


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9.5 FORBRUK OG INNKJØPMålsetning:Kommunenes innkjøpspolitikk skal ivareta miljøhensyn, samt sosiale <strong>og</strong> etiske krav, itråd med Regjeringens handlingsplan <strong>for</strong> miljø - <strong>og</strong> samfunnsansvar ved offentligeanskaffelser.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårligEffektGjennomførbartKost/nytte9.5.A 1 Miljøkriterier ved innkjøp av varer 1 1 19.5.B 1 Miljøkrav ved leasing/ innkjøp av bil 1 1 19.5.C 1 Kompetanseheving av medarbeiderei kommunen1 2 19.5.D 2 Livssyklusanalyse ved innkjøp 1 2 29.5.E 1 Holdningsskapende arbeid <strong>for</strong> åskape entusiasme <strong>og</strong> engasjement i<strong>for</strong>hold til eget <strong>for</strong>bruksmønster1 2 1Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.5.AOm tiltaket:3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Miljøkriterier ved innkjøp av varerDet er viktig å integrere miljø- <strong>og</strong> samfunnsansvar i innkjøpskriteriene i kommunene.Miljøkalkulatoren kan være et viktig verktøy i så måte. <strong>Skien</strong> kommune har innførtdette i <strong>for</strong>hold til renovasjon. Miljøkalkulatoren kan benyttes <strong>for</strong> å fastsettesamfunnsøkonomiske kostnader ved de ulike tilbudene. En miljøkalkulator måskreddersyes i <strong>for</strong>hold til bruksområde. I <strong>for</strong>hold til renovasjon er det mulig å utvikledenne <strong>for</strong> både sluttbehandling av restavfall <strong>og</strong> matavfall.Fra sommeren 2009 vil restavfall fra Bamble, Siljan <strong>og</strong> <strong>Skien</strong> <strong>for</strong>brennes ved Norcem iBrevik. I anbudskonkurransen ble det lagt stor vekt på de miljømessige konsekvenseneav tjenesten. Her ble miljøkalkulatoren benyttet <strong>for</strong> å beregne CO 2 -utslipp <strong>og</strong> andremiljøkonsekvenser av transport, <strong>for</strong>brenning <strong>og</strong> behandling av aske. Resultatet var atdet miljømessig <strong>og</strong> kvalitetsmessig beste alternativet vant konkurransen, selv om detikke var det billigste.Det bør vurderes å kjøpe FN-godkjente klimakvoter <strong>for</strong> å motsvare utslippene frakommunens egne ansattes tjenestereiser med fly, <strong>og</strong> det skal legges vekt på bruk av e-møter når dette er hensiktsmessig som erstatning <strong>for</strong> tjenestereiser. Så langt som muligbør kommunenes kopipapir, konvolutter <strong>og</strong> trykksaker være laget av returpapir. Varersom er laget av resirkulert materiale <strong>og</strong> klargjort <strong>for</strong> gjenvinning bør <strong>for</strong>etrekkes.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:20


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT• Benytte miljøkalkulator <strong>for</strong> å fastsette samfunnsøkonomiske kostnader vedulike tilbud• Vurdere å kjøpe FN-godkjente klimakvoter• Varer som er laget av resirkulert materiale <strong>og</strong> klargjort <strong>for</strong> gjenvinning bør<strong>for</strong>etrekkesFinansiering:Når det gjelder innkjøp vil <strong>for</strong>tsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er ikkenødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare <strong>for</strong>kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å <strong>for</strong>eta de mest økonomiske innkjøpene.Ansvar:Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKITiltak 9.5.BOm tiltaket:Miljøkrav ved leasing/innkjøp av bilKommunene har i gjeldende anskaffelsesreglement ingen konkrete krav knyttet tilutslipp av CO 2 ved innkjøp av tjenestebiler. Kommunene har derimot politiske vedtakom i størst mulig grad, <strong>og</strong> så snart som praktisk mulig, å anskaffe kjøretøy basert på<strong>for</strong>nybar energi med lave CO 2 - utslipp.Regjeringen har i <strong>Klima</strong>meldingen lagt opp til en maks utslippsgrense på 140 g CO 2/km ved anskaffelse av nye kjøretøy til staten. EU har vedtatt et mål om å nå etgjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 120 g/km <strong>for</strong> alle nye personbiler som markedsføres iEU-området innen 2010.De aller fleste av kommunenes leiebiler tilfredsstiller allerede begge disse kravene.Kommunene bør imidlertid <strong>for</strong>tløpende vurdere overgang til kjøretøy med <strong>for</strong>nybarenergi/ mer miljøeffektive energi etter hvert som dette blir tilgjengelig i markedet.Det er en målsetting å effektivisere bilbruken i kommunene, <strong>for</strong> eksempel ved en bedreintern samordning. Dessuten bør ansatte få opplæring i å kjøre mer miljøvennlig,økonomisk, effektivt. Et slikt kurs vil kunne redusere de totale utgiftene på v<strong>og</strong>nparkengjennom redusert <strong>for</strong>bruk av drivstoff, mindre slitasje <strong>og</strong> reduksjon i skadefrekvens,samt bidra til et renere miljø gjennom mindre utslipp.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Kommunene bør <strong>for</strong>tløpende vurdere overgang til kjøretøy med <strong>for</strong>nybarenergi/ mer miljøeffektive energi• Effektivisere bilbruken i kommunene, <strong>for</strong> eksempel ved en bedre internsamordning• Ansatte få opplæring i å kjøre mer miljøvennlig, økonomisk, effektivtFinansiering:Når det gjelder innkjøp vil <strong>for</strong>tsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er ikkenødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare <strong>for</strong>kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å <strong>for</strong>eta de mest økonomiske innkjøpene.Ansvar:Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GK21


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 9.5.COm tiltaket:Kompetanseheving av medarbeidere i kommunenI <strong>for</strong>hold til offentlig innkjøp vedrørende klimaspørsmål er det viktig atbeslutningstakere har riktig kompetanse innen<strong>for</strong> dette temaet. Det bør arrangeres kursder de ansatte oppdateres på lover <strong>og</strong> regelverk med tanke på offentlig innkjøp.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Arrangere kurs der de ansatte oppdateres på lover <strong>og</strong> regelverk med tanke påoffentlig innkjøp• Vurdere medlemskap i Svanens innkjøpsklubbhttp://www.ecolabel.no/innkjop/• Etablere egen nettverksgruppe <strong>for</strong> GrenlandFinansiering:Kostnader ved kompetansehevingAnsvar:Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKTiltak 9.5.DOm tiltaket:Livssyklusanalyse ved innkjøp i kommunenI <strong>for</strong>hold til offentlig innkjøp vedrørende klimaspørsmål er det viktig atbeslutningstakere har riktig kompetanse innen<strong>for</strong> livssyklusanalyser. Det børarrangeres kurs der de ansatte oppdateres på lover <strong>og</strong> regelverk med tanke på offentliginnkjøp.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Arrangere kurs der de ansatte oppdateres på lover <strong>og</strong> regelverk med tanke påoffentlig innkjøp <strong>og</strong> livsyklusanalyserFinansiering:Kostnader ved kompetansehevingAnsvar:Plan- <strong>og</strong> utvilkingsavdelingenTiltak 9.5.EOm tiltaket:Holdningsskapende arbeid <strong>for</strong> å skape entusiasme <strong>og</strong> engasjement i <strong>for</strong>hold tileget <strong>for</strong>bruksmønsterHoldningsskapende arbeid er viktig <strong>for</strong> å skape entusiasme <strong>og</strong> engasjement i <strong>for</strong>hold tileget <strong>for</strong>bruksmønster. Behovet <strong>for</strong> kunnskaps<strong>for</strong>midling omkring energipolitikk liggerbåde på individnivå, organisasjonsnivå, institusjonsnivå <strong>og</strong> samfunnsnivå.For å nå de klimapolitiske målene må vilje til nytenking <strong>og</strong> ideutveksling være tilstedepå alle nivå i organisasjonen.Et problem i holdnings- <strong>og</strong> atferdsarbeid relatert til energibruk <strong>og</strong> miljøproblemer er atmange opplever at problemene er <strong>for</strong>årsaket av andre uten<strong>for</strong> deres egen kontroll, <strong>og</strong> atde der<strong>for</strong> ikke kan gjøre noe med dem. Der<strong>for</strong> er det en ut<strong>for</strong>dring ved22


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTkunnskaps<strong>for</strong>midling til hele organisasjonen at budskapet ikke blir av så generellkarakter at svært få opplever at det angår dem. Valgene som må tas <strong>for</strong> å løseklimaproblemene vil være avhengige av oppslutning fra en velin<strong>for</strong>mert allmennhet <strong>og</strong>medvirkning fra alle grupper <strong>og</strong> sektorer i samfunnet. Alle har et ansvar <strong>for</strong> å bidramed konstruktive løsninger både i fellesskap <strong>og</strong> innen<strong>for</strong> sitt eget område.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Kunnskaps<strong>for</strong>midling til hele organisasjonen slik at budskapet oppleves at detangår dem.• Bidra med konstruktive miljøløsninger både i fellesskap <strong>og</strong> innen<strong>for</strong> sitt egetkompetanseområdeFinansiering:Når det gjelder innkjøp vil <strong>for</strong>tsatt kostnader være et viktig kriterium. Det er ikkenødvendigvis slik at de mest miljøvennlige produktene er de mest kostbare <strong>for</strong>kommunen totalt sett. Målet er fremdeles å <strong>for</strong>eta de mest økonomiske innkjøpene.Ansvar:Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GK9.6 AVFALLMålsetning:Brukertilfredshet, holdninger <strong>og</strong> kunnskap om avfall <strong>og</strong> miljø, skal ligge overlandsgjennomsnittet.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.6.A 2 Innsamling av glass-/metallembalasje<strong>og</strong> brukbart tøy9.6.B 1 Egne ruter <strong>for</strong> innsamling av farligavfall <strong>og</strong> ee-avfall9.6.C 3 Innsamling av grovavfall9.6.D 1 Innsamling av juletrær9.6.E 1 Innsamling av våtorganisk avfall i<strong>Porsgrunn</strong>9.6.F 1 Utvide hjemkomposteringsordningenEffektGjennomførbartKost/nytte9.6.G 1 Mulighetsstudie –Håndteringsalternativer <strong>for</strong>avfallstrømmer <strong>og</strong> slam i Grenland9.6.H 2 Vitenlab (Naturfagligopplevelsessenter i Grenland)Undertiltak9.6.H.12 In<strong>for</strong>masjon vedrørende farlig avfall <strong>og</strong>EE-avfall, Ella miljøbil9.6.I 1-2 Miljøsertifisering av idretts- <strong>og</strong>kulturarrangementer9.6.J 1 Prioritere gjenbruk i kommunene23


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTForklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.6.AInnsamling av glass-/metallemballasje <strong>og</strong> brukbart tøyOm tiltaket: I <strong>Porsgrunn</strong> er det etablert 18 stasjoner <strong>for</strong> mottak av glass- <strong>og</strong> metallemballasje, <strong>og</strong> 15stasjoner <strong>for</strong> mottak av brukbart tøy. Tilsvarende er det etablert 27 stasjoner <strong>for</strong> glass<strong>og</strong>metallemballasje, <strong>og</strong> 15 <strong>for</strong> brukbart tøy i <strong>Skien</strong>. Erfaringer fra <strong>Skien</strong> tyder på atendringen i sorteringsordningen har gitt bedre sorteringseffektivitet <strong>for</strong> eksisterendeordninger. For eksempel er mengden glass/metall doblet. Det er imidlertid fremdeles etpotensial <strong>for</strong> å øke sorteringseffektiviteten ytterligere ved å etablere flere <strong>og</strong> merdesentraliserte stasjoner <strong>for</strong> oppsamling. Tiltaket bør i så fall gjennomføres over flereår <strong>og</strong> kan tenkes å omfatte både bygging av miljøstasjoner under tak <strong>og</strong> utplassering avenkle oppsamlings-beholdere i borettslag, sameier mv. Antall nye stasjoner bør liggepå om lag 10 per kommune <strong>og</strong> år i en 4 årsperiode.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablere flere <strong>og</strong> mer desentraliserte stasjoner <strong>for</strong> oppsamling• Bygging av miljøstasjoner under tak• Utplassering av enkle oppsamlings-beholdere i borettslag, sameier mvFinansiering:Årlig investering i oppsamlingsutstyr mv: 500.000 kr/kommuneÅrlige økte driftskostnader: 100.000 kr/kommuneFinansiering: renovasjonsgebyretAnsvar: Teknisk drift, <strong>Porsgrunn</strong>, Ingeniørvesenet, <strong>Skien</strong>Tiltak 9.6.BOm tiltaket:Egne ruter <strong>for</strong> innsamling av farlig avfall <strong>og</strong> ee-avfallAlle husstander har fått utdelt en rød boks på om lag 25 liter til oppsamling av farligavfall. Boksen kan settes ut på tømmedag <strong>for</strong> sort dunk <strong>og</strong> renovatøren vil ta avfalletmed seg. Avfall som i art <strong>og</strong> mengde ikke passer i boksen, må leveres til ett avavfallsanleggene; Pasadalen, Rødmyr eller Bjorstaddalen.Når det gjelder ee-avfall, kan det leveres enten til <strong>for</strong>handler eller til ett avavfallsanleggene. Undersøkelser viser at mye ee-avfall havner i restavfallet. Detgjelder særlig småelektro. Selv om mengden farlig avfall som samles inn har økt desiste årene, er det likevel grunn til å anta at det er et potensial <strong>for</strong> ytterligere å økeinnsamlingen.Et aktuelt tiltak <strong>for</strong> å øke innsamlingen, spesielt av småelektrisk avfall er å etablereegne innsamlingsruter. For å oppnå effekt antas det at innsamlingen må utføres 2 – 4ganger per årFelles24


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablere egne innsamlingsruter <strong>for</strong> småelektrisk avfallFinansiering:Ukjent. Tiltaket må utredes ytterligere.Finansiering: Renovasjonsgebyret.Ansvar:Renovasjon i GrenlandTiltak 9.6.COm tiltaket:Innsamling av grovavfallMuligheten <strong>for</strong> å levere grovavfall (møbler, annet husgeråd, noe bygningsavfall,hageavfall mv) avgrenser seg til ordningen hvor husstandene selv leverer til ett av treprivatavfallsmottak; Pasadalen, Rødmyr <strong>og</strong> Bjorstaddalen. De tre mottakene hadde tilsammen om lag 150.000 besøkende i 2007. Tilbudet <strong>for</strong>utsetter imidlertid at brukerenhar tilgang til egnet bil <strong>for</strong> å transportere avfallet. De mange som ikke har mulighet <strong>for</strong>å transportere avfallet selv, kan ikke nyttiggjøre seg tilbudet.Etablering av en egen ordning <strong>for</strong> henting av ekstraavfall vurderes i mange kommuner.Ordningen vil være et alternativ <strong>og</strong> et supplement til selv å bringe avfallet til ett av detre privatavfallsmottakene. Hensikten kan være både å <strong>for</strong>bedre servicenivået, sikrehusholdningene et tilbud som ikke diskriminerer enkelte grupper (<strong>for</strong> eksempelhusstander som ikke disponerer bil/bilhenger <strong>og</strong> eldre <strong>og</strong> uføre personer), redusere<strong>for</strong>søplingen på miljøstasjonene, redusere antall <strong>for</strong>søplingssaker generelt, samt tilbymer miljøriktige avfallsløsninger med mindre biltrafikk. En kan <strong>og</strong>så <strong>for</strong>vente noebedre kvalitet på avfall til optisk sortering i <strong>Skien</strong> ved innføring av en slikhenteordning. I tillegg vil behovet <strong>for</strong> særskilt håndtering av avfall som inneholdermiljøfarlige stoffer, kunne ivaretas på en bedre måte.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablering av en egen ordning <strong>for</strong> henting av ekstraavfallFinansiering:Ukjent. Tiltaket må utredes ytterligere.Finansiering: Renovasjonsgebyret.Ansvar:Renovasjon i GrenlandTiltak 9.6.DOm tiltaket:Innsamling av juletrærSlik dagens ordning fungerer må husstandene selv sørger <strong>for</strong> sluttdisponeringen avjuletre. Det kan skje enten ved å levere til ett av privatavfallsmottakene, kompostere påegen tomt eller benytte som brensel el. Konsekvensene av dette er imidlertid at juletrekastes i veikant, i skråninger, i utmark eller på andre steder <strong>og</strong> noen blir feilaktighensatt ved miljøstasjonene. I tillegg er det mange som plasserer juletre vedavfallsdunk eller kutter opp <strong>og</strong> legger i søppelsekker, i håp om at renovatørene skal tade med seg.25


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTEt tilbud om innsamling av juletre, vil sannsynligvis oppleves som positivt. En slikordning vil være spesielt gunstig <strong>for</strong> husholdninger som i dag har spesielle ut<strong>for</strong>dringermed hensyn til å bli kvitt sine juletrær, det være seg eldre, uføre, beboere i blokk <strong>og</strong>leiligheter <strong>og</strong> husholdninger som ikke disponerer bil. Miljøeffekten av tiltaket, vil væreat juletrærne kan inngå i produksjon av biobrensel, som har et betydelig størrebrukspotensiale <strong>og</strong> verdi, sammenlignet med blandet avfall. Juletrærne kan <strong>og</strong>så tenkeså inngå som strukturmateriale i <strong>for</strong>bindelse med kompostering.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Innsamling av juletre• Juletre kan inngå i produksjon av biobrensel• Juletrærne kan inngå som strukturmateriale i <strong>for</strong>bindelse med komposteringFinansiering:Årlige kostnader til innsamling <strong>og</strong> kverning til brensel eventuelt kompostering, om lag300.000 kr/år. RenovasjonsgebyretAnsvar:Renovasjon i GrenlandTiltak 9.6.EOm tiltaket:Innsamling av våtorganisk avfall i <strong>Porsgrunn</strong>Beslutningen om å innføre en sorteringsordning <strong>for</strong> våtorganisk avfall (matavfall) i<strong>Skien</strong>, ble begrunnet slik: ”Sortering <strong>og</strong> biol<strong>og</strong>isk behandling av våtorganisk avfallregnes som en ressurs- <strong>og</strong> miljømessig bedre metode enn <strong>for</strong>brenning medenergiutnytting, som er systemet som benyttes i dag. Ved biol<strong>og</strong>isk behandling tar manvare på næringsstoffer <strong>og</strong> organisk materiale i avfallet. Kompostjord <strong>og</strong> andresluttprodukter fra behandlingen kan benyttes i jord- <strong>og</strong> hagebruk <strong>og</strong> på den måtensettes næringsstoffene tilbake i det naturlige kretsløpet. Alternativet med <strong>for</strong>brenninggir minimalt med energi, ettersom det våtorganiske avfallet er svært fuktig.”Det bør gjøres en vurdering av hvorvidt det vil være hensiktsmessig å innførekildesortering av våtorganisk avfall <strong>og</strong>så i <strong>Porsgrunn</strong>.<strong>Porsgrunn</strong>Konkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Vurdere innføring av kildesortering av våtorganisk avfall i <strong>Porsgrunn</strong>• Benytte biol<strong>og</strong>isk behandling av avfall til kompostjordFinansiering:Ukjent. Finansiering: Renovasjonsgebyret.Ansvar:Teknisk drift, <strong>Porsgrunn</strong>26


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 9.6.FOm tiltaket:Utvide hjemmekomposteringsordningenDet ble startet en ordning <strong>for</strong> hjemmekompostering av matavfall i 2003. Abonnentenfår gratis kurs <strong>og</strong> inngår en avtale med kommunen. Den enkelte husstand får tilbud omå kjøpe kompostbeholder til redusert kostnad. For å stimulere til økt bruk at denneordningen får husstanden en reduksjon i de kommunale eiendomsgebyrene. Det er idag 488 husstander som er med i ordningen <strong>og</strong> i <strong>2008</strong> var 88 disse nye abonnenter.Erfaringer viser at det har vært en økning av nye abonnenter de siste årene.Mange av de private <strong>og</strong> kommunale barnehagene er med i ordningen <strong>og</strong> viser etengasjement noe som er et viktig ledd i å overføre gode holdninger til barna. Det viserseg at barn er gode ambassadører <strong>for</strong> å få til sortering i hjemmet.Et av målene må være å få til en utvidet bruk av denne ordningen.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Utvidet bruk av hjemmekomposteringFinansiering:Ukjent. Finansiering: Renovasjonsgebyret.Ansvar:Kommunalteknikk, <strong>Porsgrunn</strong>Tiltak 9.6.GOm tiltaket:Mulighetsstudie –håndteringsalternativer <strong>for</strong> avfallstrømmer <strong>og</strong> slam i Grenland<strong>Klima</strong>kutt i Grenland gjennomfører en mulighetsstudie <strong>for</strong> avfallshåndtering som skalinkludere håndteringsalternativer <strong>for</strong> avfallsstrømmer <strong>og</strong> slam i Grenlandsregionen.Studien vil blant annet vurdere hensiktsmessigheten i å etablere bi<strong>og</strong>assanlegg iGrenland. Studien planlegges gjennomført vinteren 2009.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Gjennomføre en mulighetsstudie <strong>for</strong> avfallshåndtering• Vurdere håndteringsalternativer <strong>for</strong> avfallsstrømmer <strong>og</strong> slam iGrenlandsregionen• Vurdere hensiktsmessigheten i å etablere bi<strong>og</strong>assanlegg i GrenlandFinansiering:Ca. 250.000 krAnsvar:Prosjektet <strong>Klima</strong>kutt Grenland27


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 9.6.HOm tiltaket:Vitenlab (Naturfaglig opplevelsessenter i Grenland)Barn <strong>og</strong> unge er en spesielt viktig målgruppe i <strong>for</strong>bindelse med holdningsskapendearbeid, <strong>og</strong> det er behov <strong>for</strong> spredning av kunnskap om viktige samfunnstemaer som:• Miljø, herunder menneskeskapte miljø- <strong>og</strong> klimaendringer.• Teknol<strong>og</strong>i i et perspektiv <strong>og</strong> med fokus på å redusere de menneskeskapte miljø- <strong>og</strong>klimaendringer, samt at kretsløpets naturlig sluttede sirkler settes i fokus.Kunnskap om naturmiljøet <strong>og</strong> de mekanismer som påvirker utviklingen avnaturmiljøet, er viktige elementer i det å gi barn <strong>og</strong> unge gode holdninger. I tillegg erdet en <strong>for</strong>utsetning <strong>for</strong> at barn <strong>og</strong> unge skal kunne <strong>for</strong>stå effekten av eget bidrag til enbærekraftig utvikling. Eget bidrag kan i denne sammenheng være å sortere avfalletriktig, gjøre miljøriktige valg når varer <strong>og</strong> tjenester skal kjøpes mv.Kunnskapsspredning i et teknisk <strong>og</strong> innovativt miljø i <strong>og</strong> rundt en Vitenlab, kan bidratil å knytte globale hensyn sammen med lokale tiltak <strong>for</strong> å sikre en bærekraftigavfallsbehandling. En samarbeidsavtale med Vitenlaben, som planlegges etablert i<strong>Porsgrunn</strong>, vil kunne sikre en metodisk oppfølging av barn <strong>og</strong> unge på alle trinn iskoleverket.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Legge opp til samarbeid med Vitenlaben, som planlegges etablert i <strong>Porsgrunn</strong>Finansiering:Investering i bruks-/illustrasjonsmoduler - uavklart.Drift 3 kr/innbygger/år – ca 255.000 kr/år.Finansiering ved renovasjonsgebyret.Ansvar:Renovasjon i GrenlandUndertiltak9.6.H.1In<strong>for</strong>masjon vedrørende farlig avfall <strong>og</strong> EE-avfall, Ella miljøbilElla miljøbil er en buss som er innredet til å ta imot elever <strong>for</strong> å in<strong>for</strong>mere om farligavfall <strong>og</strong> EE-avfall. Ella Miljøbil har et tett samarbeid med kommunen. Mye avundervisningen går på å få denne aldersgruppen til å sortere ut småelektronikk sommp3-spillere, mobiltelefoner etc. Slik at det ikke havner i restavfallet. Etter atskolebesøkene er ferdig <strong>for</strong> dagen har Ella miljøbil ofte åpent <strong>for</strong> å ta imot EE-avfallet<strong>og</strong> farlig avfall fra husholdninger.• In<strong>for</strong>mere elever om farlig avfall <strong>og</strong> EE-avfall.Finansiering: RenovasjonsgebyretAnsvar: Renovasjon i GrenlandTiltak 9.6.IOm tiltaket:Miljøsertifisering av idrett <strong>og</strong> kultur arrangementerArrangementer innen idrett <strong>og</strong> kultur bør ha søkelys på gode rutiner <strong>for</strong>avfallsbehandling <strong>og</strong> miljøvennlige innkjøp. Miljøfyrtårn er en nasjonalsertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat <strong>og</strong> offentlig sektor.Sertifiseringen utgjør et sammensatt regelverk <strong>og</strong> bransjekrav som må være beviseliggjennomført før tildeling av Miljøfyrtårnsertifisering. Det betyr at arrangøren kandokumentere gode rutiner <strong>for</strong> avfallsbehandling <strong>og</strong> miljøvennlige innkjøp.28


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTØya-festivalen i Oslo utarbeidet i samarbeid med Månefestivalen, Quart <strong>og</strong> KongsbergJazzfestival, Miljøfyrtårn, GRIP <strong>og</strong> Grønn Hverdag kriterier <strong>for</strong>Miljøfyrtårnsertifisering av festivaler. Festivalen ble i 2004 sertifisert <strong>og</strong> noen avtiltakene går ut på å resirkulere mest mulig av søppelet som skjer i samarbeid medNatur & Ungdom. Mat går rett til kompostering <strong>og</strong> blir til hagejord. Plastglasseneleveres inn med pant, <strong>og</strong> gjenvinnes slik at plasten blir brukt i nye plastprodukter. Papirsendes til resirkulering, <strong>og</strong> alt av trykt promoteringsmateriell fra festivalen er iresirkulert papir. Trykkeriet er svanemerket.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Etablere gode rutiner <strong>for</strong> avfallsbehandling <strong>og</strong> miljøvennlige innkjøp• Resirkulere mest mulig av søppelet ved festivaler• Miljøsertifisering av idrett <strong>og</strong> kultur arrangementerFinansiering:Ukjent, Finansiering: ukjent.Ansvar:Festivalarrangører <strong>og</strong> kulturavd. i kommunene <strong>og</strong> KommunalteknikkTiltak 9.6.JOm tiltaket:Prioritere gjenbruk i kommuneneGjenbruk i kommunene begrenser avfallsberget <strong>og</strong> reduserer behovet <strong>for</strong> å kjøpe innnytt. Dette vil <strong>og</strong>så føre til redusert varetransport <strong>og</strong> reduserer kommunens kostnader.Det er viktig med en bevisstgjøring på gjenbruk blant kommunens ansatte. Det erutarbeidet en egen gjenbruksguide <strong>for</strong> Grenland. Det er satt opp en gjenbrukskonteinerpå privatavfallsmottaket i Pasadalen hvor husholdningene kan leverehusholdningsartikler til gjenbruk. Det er Keops som administrerer denne ordningen.Gjenstandene som settes inn i gjenbrukskonteineren blir brukt til å innrede kommunaleleiligheter <strong>for</strong> flyktninger etc. Denne ordningen bidrar <strong>og</strong>så til at noen fårarbeidstrenging <strong>og</strong> på den måten økt livskvalitet. Det er et tett samarbeid mellomKeops, Veolia miljø <strong>og</strong> Kommunalteknikk i <strong>Porsgrunn</strong>.FellesKonkrete tiltak som <strong>for</strong>eslås:• Bevisstgjøring på gjenbruk blant kommunens ansatte• Gjenstandene settes inn i en gjenbrukskonteiner• Gjenstandene brukes til å innrede kommunale leiligheter <strong>for</strong> flyktningerFinansiering:Tiltaket medfører reduserte kostnaderAnsvar:Innkjøpsavdeling samt ledere i kommunene29


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9.7 LANDBRUKMålsetning:Kommunene skal være en pådriver <strong>for</strong> å stimulere <strong>og</strong> motivere landbruksnæringen til ådrive landbruk med minst mulig klimagassutslipp, <strong>for</strong>urensning, tap av næringsstoffer <strong>og</strong> åsikre et åpent <strong>og</strong> variert jordbruks- <strong>og</strong> kulturlandskap.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårligEffektGjennomførbartKost/nytte1 1 1Nr.9.7.A.19.7.A.29.7.A.39.7.A.49.7.A.59.7.A.6Liste over tiltaksområder som skal innarbeides i landbruksmelding ved rulleringRef. 9.7.AErosjonssikring i jordbruketRedusert lystgassutslipp i jordbruketRedusert metangassutslipp i jordbruketØkol<strong>og</strong>isk landbrukSk<strong>og</strong>bruk <strong>og</strong> bioenergiKulturlandskapNr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig9.7.B 2 Kontroll av jordvanning avlandsbruksveksterEffekt9.7.A 1 Rullering av tiltaksdelen i LandbruksmeldingenGjennomførbartKost/nytte1 2 1Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.7.AOm tiltaket:Rullering av tiltaksdelen i LandbruksmeldingenLandbruksmeldingen <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> (2005-2015) er retningsgivende <strong>for</strong> denkommunale landbruks<strong>for</strong>valtningen i de to kommunene i denne perioden.I landbruksmeldinga er det skilt ut en egen tiltaksdel som skal rulleres hvert fjerde år.Denne inneholder tiltak som kommunen kan gjennomføre innen<strong>for</strong> det lokalpolitiskehandlingsrommet.Ved neste rullering bør det spesielt rettes fokus på områder knyttet tilklimaut<strong>for</strong>dringer innen<strong>for</strong> landbruksnæringen. Dette vil blant annet være innen<strong>for</strong>områdene:• Erosjonssikring i jordbruket• Utslipp av klimagasser i landbruket• Økol<strong>og</strong>isk landbruk• Sk<strong>og</strong>bruk <strong>og</strong> bioenergi• Kulturlandskapets rolle i klimaut<strong>for</strong>dringen30


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTUnder er det gitt litt bakgrunn i <strong>for</strong>hold til de nevnte tiltaksområdene. Kostnader vil blinærmere belyst under rulleringen av landbruksplanen.Ansvar:Grenland LandbrukskontorTiltaksområde9.7.A.1Om tiltaksområdetErosjonssikring i jordbruketGjennom Regional Miljø Pr<strong>og</strong>ram (RMP-ordningen) kan kommunene påvirke øktsatsing på erosjonssikring innen jordbruket. Ifølge Nordsjøavtalen skal minst 50 % avde åpne åkerarealene overvintre i stubb. I <strong>Skien</strong>, med Telemarks største kornareal,har andelen av areal med overvintra stubb de siste 10 år variert mellom 70 <strong>og</strong> 75 %,dvs. godt over målsettingen. For <strong>Porsgrunn</strong> sin del er denne andelen ca. 50 % oversamme periode. En økning innen<strong>for</strong> dette tiltaket vil ha begrenset effekt da dekornarealene som blir høstpløyd har begrenset erosjonsrisiko. Arealene med potet- <strong>og</strong>grønnsakdyrking har et større potensial i <strong>for</strong>hold til reduksjon av jorderosjon. En kanmed <strong>for</strong>del ha større fokus på erosjonsrisiko ved valg av arealer til slik produksjon <strong>og</strong>en bør <strong>og</strong>så se på mulighetene <strong>for</strong> gjenvekst etter høsting <strong>for</strong> de vekstene som hartidlig høsting. Alternativt vil en varig omlegging fra korn til gras/eng ha god effekt.Dette gis det tilskudd til gjennom SMIL-ordningen. Andre tiltak denne ordningenstøtter opp under er gjenåpning av gjenlagte bekkeløp, utbedring av eksisterendehydrotekniske anlegg, bygging av renseparker (fangdammer <strong>og</strong> våtmarker) <strong>og</strong>etablering av vegetasjonssoner.Tiltaksområde9.7.A.2Om tiltaksområdetTiltaksområde: Redusert lystgassutslipp i jordbruketUtslipp av lystgass er knyttet til bruk av nitr<strong>og</strong>enholdig gjødsel, <strong>og</strong> påvirkes avfaktorer som gjødselmengde, jordbearbeiding, dyrkingsmåter m.m. Gjennomvekstsesongen må gjødselmengden ofte justeres. Dette er spesielt knyttet opp i motmengde <strong>og</strong> tidspunkt til nedbør. Obligatoriske gjødselplaner <strong>og</strong> miljøplaner ilandbruket er virkemidler som allerede er innført <strong>for</strong> å bidra til en best mulig praksis<strong>for</strong> gjødsling <strong>og</strong> jordbearbeiding. Arbeidet med å redusere lystgasstap frajordbruksarealer vil videre kunne følges opp gjennom utviklingspr<strong>og</strong>rammer overjordbruksavtalen <strong>og</strong> gjennom regionale miljøpr<strong>og</strong>ram bl.a. ved pilotprosjekter <strong>for</strong>utprøving av nye spredeteknikker <strong>for</strong> gjødsel.Redusert lystgassutslipp i jordbruket er vurdert til å ha en god effekt i <strong>for</strong>hold tilklimaregnskapet. I rapporten ”<strong>Klima</strong>gasser fra landbruket” (Bio<strong>for</strong>sk rapp. nr. 9-<strong>2008</strong>) indikeres det at gjennomsnittlig nitr<strong>og</strong>engjødsling til korn er minst 20 % overnormen <strong>for</strong> bygg <strong>og</strong> minst 15 % over normen <strong>for</strong> hvete. Det <strong>for</strong>ventes der<strong>for</strong> ikke aten reduksjon av gjødsel<strong>for</strong>bruket til normgjødsling vil medføre en vesentligavlingsreduksjon. Forventet effekt av redusert gjødselpraksis er i størrelsesorden 15-20% reduksjon av utslipp av lystgass. Redusert gjødsling eller redusertnitr<strong>og</strong>eninnhold i fôr <strong>og</strong> gjødsel vil gi mindre utslipp av lystgass, men det erusikkerhet knyttet til beregning av denne effekten (Statens landbruks<strong>for</strong>valtning,Bio<strong>for</strong>sk rapp. Nr. 9-<strong>2008</strong>).Tiltaksområde9.7.A.3Om tiltaksområdet:Reduserte metangassutslipp i jordbruketHele 86% av metangassutslippene i landbruket stammer fra husdyrenes<strong>for</strong>døyelsesprosesser (utånding). 14% kommer fra tap ved lagring <strong>og</strong> spredning avhusdyrgjødsel.31


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTEndrede fôrtyper kan redusere utslippene noe. Et mer effektivt tiltak, men som<strong>for</strong>tsatt er på <strong>for</strong>søksstadiet, er oppsamling av metangass fra husdyrrom <strong>og</strong>gjødselkjellere gjennom filtrering eller <strong>for</strong>brenning av ventilasjonslufta. Mulige tiltakkan være gasstette gjødselkjellere med avbrenning av metangassen. Dette eromhandlet i en artikkel i fagtidsskriftet Buskap 03/<strong>2008</strong> som heter Storfe <strong>og</strong>klimagassregnskapet (Volden, H. <strong>og</strong> Harstad .H, <strong>2008</strong>). Potensialet <strong>for</strong> reduksjon avutslipp av klimagasser via ventilasjonsluft er estimert til å være ca 20% av de totaleutslipp via ventilasjonsluft på 110 000 tonn CO2 (Bio<strong>for</strong>sk rapp. Nr. 9-<strong>2008</strong>).Imidlertid blir det påpekt at det er langt fram til at man kan kommersialisere tiltak <strong>for</strong>å rense utslipp av ventilasjonsluft fra husdyrrom.Utslippet av metangass fra gjødsel (ca. 14% av metanutslippet i landbruket) kanreduseres ved behandling av gjødsel sammen med våtorganisk avfall. Dette vil bidratil reduksjon av både metan <strong>og</strong> lystgass samtidig som nitr<strong>og</strong>enverdien i restproduktetøkes <strong>og</strong> kan nyttes som gjødsel. Produksjon av bi<strong>og</strong>ass har <strong>og</strong>så miljøeffekt vedredusert bruk av olje/gass. Produksjon av bi<strong>og</strong>ass må sees i sammenheng med tiltak9.6.G Lokalbehandling av avfall – mulighetsstudie.Både metangassoppsamling <strong>og</strong> bi<strong>og</strong>assproduksjon er tiltak som kan gi betydeligeutslippsreduksjoner, men som pr i dag ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme <strong>for</strong> detenkelte bruk, jfr. SFTs tiltaksanlayse til Miljøverndepartementet (2007).I jordbruksoppgjøret 2007 var det enighet om å igangsette et 5-årigutviklingspr<strong>og</strong>ram <strong>for</strong> klimatiltak i jordbruket. Hovedmålet <strong>for</strong> utviklingspr<strong>og</strong>rammeter i følge Statens landbruks<strong>for</strong>valtning å øke kompetansen om faktiske utslipp avklimagasser fra jordbruket <strong>og</strong> jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene.Reduserte metangassutslipp i jordbruket vil kunne gi en positiv effekt i <strong>for</strong>hold tilbidrag i klimaregnskapet, men er ut<strong>for</strong>drende å gjennomføre i praksisTiltaksområde9.7.A.4Om tiltaksområdet:Økol<strong>og</strong>isk landbrukØkol<strong>og</strong>isk landbruk er en drifts<strong>for</strong>m eller produksjonsmetode som det er fastsattdetaljerte minstekrav til. En økol<strong>og</strong>isk drift innebærer et allsidig driftsopplegg medbruk av naturlige <strong>for</strong>nybare ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster <strong>og</strong> fôrvekster,som gjør at jordas fruktbarhet opprettholdes <strong>og</strong> på lang sikt <strong>for</strong>bedres. (Veileder til<strong>for</strong>skrift om økol<strong>og</strong>isk produksjon <strong>og</strong> merking av økol<strong>og</strong>iske landbruksprodukter <strong>og</strong>næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103)Økol<strong>og</strong>isk landbruk slipper ut mindre klimagasser enn konvensjonelt jordbruk, det ermindre bruk av nitr<strong>og</strong>en <strong>og</strong> når man sammenligner konvensjonelt <strong>og</strong> økol<strong>og</strong>isklandbruk i <strong>for</strong>hold til energi, så viser det seg at man ved en økol<strong>og</strong>isk drift har opptil50 % lavere energibruk per arealenhet. Alt dette gir god effekt i klimaregnskapet vedomlegging til et økol<strong>og</strong>isk landbruk.Det er et nasjonalt mål å øke omleggingen til økol<strong>og</strong>isk jordbruk. En slik omleggingstimuleres blant annet gjennom tilskuddsordninger. I følge DEBIO, som kontrollerer<strong>og</strong> godkjenner økol<strong>og</strong>isk produksjon i Norge, er målsetningen minst 15% økol<strong>og</strong>isklandbruksproduksjon innen 2015 på nasjonalt nivå. I <strong>2008</strong> er ca. 15,7 % avjordbruksarealet i <strong>Skien</strong> økol<strong>og</strong>isk drevet. For <strong>Porsgrunn</strong> sin del er andelen 1,4 %.32


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltaksområde9.7.A.5Om tiltaksområdet:Sk<strong>og</strong>bruk <strong>og</strong> bioenergiKyotoprotokollen gir mulighet til å inkludere CO2-binding i sk<strong>og</strong> i landenesklimaregnskap med visse begrensninger. Regjeringen har i klimameldingen valgt åinkludere CO2-opptak i sk<strong>og</strong> i det nasjonale målet <strong>for</strong> utslippsreduksjoner, <strong>og</strong> har<strong>for</strong>eslått å tilrettelegge <strong>for</strong> økt sk<strong>og</strong>planting <strong>og</strong> sk<strong>og</strong>produksjon. Det er knyttetusikkerhet til beregninger av karbonbinding av sk<strong>og</strong>tiltak.Analyser utført ved Norsk institutt <strong>for</strong> sk<strong>og</strong> <strong>og</strong> landskap har vist at en kan oppnå ethøyere stående volum <strong>og</strong> en høy biomasse i framtiden ved å holde avvirkningen på etmoderat til lavt nivå. Imidlertid, dersom en ønsker å øke den årlige produksjonen avvirke <strong>og</strong> biomasse, kan avvirkningsnivået økes, samtidig som sk<strong>og</strong>kulturinnsatsenintensiveres. Selv om total oppspart biomasse da kan reduseres noe, kan den økteproduksjonen utnyttes <strong>for</strong> eksempel til bioenergi, varige sk<strong>og</strong>produkter <strong>og</strong> erstatningav bygningsmaterialer som gir høyere utslipp.I følge en publikasjon i tidsskriftet Nature (september <strong>2008</strong>), fungerer eldre sk<strong>og</strong> somkarbondeponi i både trevirke <strong>og</strong> jordsmonn selv etter at h<strong>og</strong>stmoden alder er nådd.Dette <strong>for</strong>di gammel sk<strong>og</strong> akkumulerer karbon over lang tid. Gammel sk<strong>og</strong> er ifølgeartikkelen altså ikke karbonnøytral. Ved å <strong>for</strong>styrre denne type sk<strong>og</strong> vil mye avkarbonet som er lagret i jordsmonnet, tilføres atmosfæren igjen. Det <strong>for</strong>egår <strong>for</strong> tidenmye <strong>for</strong>skning på karbonbinding i sk<strong>og</strong>bruket. Det er der<strong>for</strong> å <strong>for</strong>vente at potensialet<strong>for</strong> karbonbinding i både gammel <strong>og</strong> ung sk<strong>og</strong> blir bedre dokumentert i framtiden.Sk<strong>og</strong>brukets klimabidrag er først <strong>og</strong> fremst når trevirket direkte erstatter andreenergi<strong>for</strong>mer som olje, gass <strong>og</strong> elektrisitet. Dette kan skje ved bruk av bioenergi.Det bør der<strong>for</strong> i større grad satses på bruk av bioenergi som energikilde. Detoffentlige har her en viktig rolle <strong>for</strong> å initiere et marked ved å inngå avtaler medlokale leverandører <strong>for</strong> oppvarming av offentlige bygg. I Landbruksmeldingen <strong>for</strong><strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> (2005 – 2015) er et tiltak å vurdere bruk av bioenergi i alleeksisterende større kommunale bygninger. Det legges <strong>og</strong>så opp til stimulering avlokale leverandører av bioenergi, <strong>og</strong> dermed få i gang produksjon av biobrensel. Brukav bioenergi er <strong>og</strong>så omtalt i <strong>Klima</strong>kutt Grenland, fase I. Imidlertid er det sværtviktig å tilpasse uttak av bioenergi slik at konflikter knyttet til utryddningstruedearter kan unngås <strong>og</strong> at biol<strong>og</strong>isk mangfold kan opprettholdes, jfr. kapittel 10.1,(biol<strong>og</strong>isk mangfold).Man oppnår en indirekte klimaeffekt ved økt bruk av trevirke <strong>og</strong> treprodukter sombyggemateriale, dels ved at varige treprodukter <strong>for</strong>lenger karbonbindingen, <strong>og</strong> delsved at treprodukter erstatter andre materialer (stål, betong mm) som har størreklimagassutslipp ved produksjon eller bruk. I tillegg kan sluttbruk av trelasten nyttestil bioenergi. Samlet effekt er vanskelig å beregne, men det bør rettes økt fokus påmaterialbruk ved større utbygginger i regionen f.eks. nybygg av skolebygg <strong>og</strong> andreoffentlige bygninger.I følge beregninger gjort av Norsk institutt <strong>for</strong> sk<strong>og</strong> <strong>og</strong> landskap er den årligebindingen av CO2 fra sk<strong>og</strong> henholdsvis 0,07 mill. tonn CO2 <strong>for</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong> 0,35mill tonn CO2 <strong>Skien</strong>. En regner i følge Norsk institutt <strong>for</strong> sk<strong>og</strong> <strong>og</strong> landskap med atCO2- bindingen tar i mot omkring 50 % av de menneske skapte utslippene i Norge.Denne effekten er imidlertid betydelig lavere i Grenlandsområdet med sineindustriutslipp.33


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltaksområde9.7.A.6Om tiltaksområdet:KulturlandskapGjengroing er en stor trussel mot det biol<strong>og</strong>iske mangfoldet i kulturlandskapet <strong>og</strong> etaktivt landbruk er den viktigste faktoren <strong>for</strong> å holde et kulturlandskap i hevd. Et åpent<strong>og</strong> levende kulturlandskap vil <strong>og</strong>så være positivt <strong>for</strong> turismen som næring i regionen<strong>og</strong> det har trolig en positiv effekt på livskvaliteten til menneskene som bor <strong>og</strong> lever ieller nær disse områdene.I Landbruksmeldingen <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> (2005 –2015) er det en rekke tiltaksom er rettet mot kulturlandskapet. Gjennom SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak ijordbruket) <strong>og</strong> Regionale miljømidler finnes det gode tilskuddordninger som gjør detlettere økonomisk å gjennomføre tiltakene <strong>og</strong> vedlikeholde dem etterpå. Grenlandlandbrukskontor prioriterer tiltak som <strong>for</strong>hindrer gjengroing av verdifullelandskapsområder, som tar vare på biol<strong>og</strong>isk mangfold <strong>og</strong> stimulerer til økt beiting.Det er imidlertid vanskelig å måle klimaeffekten av å holde kulturlandskapet i hevd.Kulturlandskapet er avhengig av aktiv drift, ofte med bruk av landbruksmaskiner, <strong>og</strong>dyr ute på beitene som igjen fører med seg utslipp av klimagasser.Andre tiltak som prioritereres høyt i landbruks<strong>for</strong>valtningen i kommunene erreduksjon <strong>og</strong> <strong>for</strong>hindring av <strong>for</strong>urensing fra landbruket. Her er de vesentligstetiltakene endra jordarbeiding som <strong>for</strong>hindrer jorderosjon <strong>og</strong> avrenning,miljøplantinger, vegetasjonssoner <strong>og</strong> utbedring av hydrotekniske anlegg.Tiltak 9.7.BOm tiltaket:Kontroll av jordvanning av landsbruksveksterStatens landbrukstilsyn utarbeidet i 1994 en utredning: Kvalitetskrav <strong>for</strong> vann tiljordvanning. Denne utredningen er fulgt opp av SUFT i Veiledning 97:04Klassifisering av miljøkvaliteter i ferskvann.I underkapitelet: Klassifisering av egnethet <strong>for</strong> jordvanning blir vekster delt opp i trekategorier:1. Vekster som blir spist rå uten å skrelles2. Vekster som skrelles eller varmebehandles3. Vekster som underlegges en stor grad av behandlingParametere som det blir målt på er termotolerante koli<strong>for</strong>me bakterier (TKB),koli<strong>for</strong>me bakterier (KB) samt noen nøkkelparametere på eutrofi (overgjødsling).Det ble sendt en henvendelse til Mattilsynet der det ble bedt om opplysninger vedr.tilsyn/kontroll av dette. Det <strong>for</strong>eløpige svaret fra Mattilsynet går ut på atretningslinjene ikke er <strong>for</strong>melt gjeldende, <strong>og</strong> der<strong>for</strong> <strong>for</strong>egår det heller ingen tilsyn ellerkontroll på dette feltet. Sett i <strong>for</strong>hold til folkehelse, dagens kloakkoverløp ved nedbørsamt fremtidige klimaendringer er dette bekymringsfullt. Dagens tilstand er at ved myenedbør går en del kloakk urenset ut i resipienten. Fremtidige klimaendringer vilmedføre økt kloakkutslipp til resipient (pga økt <strong>og</strong> kraftigere nedbør) samt attemperaturen vil øke.Forslag til tiltak:• Gjennomføre kontroll av jordvanning av landbruksveksterFinansiering: Kostnad ikke vurdertAnsvar: Mattilsynet34


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT9.8 NÆRING OG SMÅINDUSTRIMålsetning:Kommunene skal være aktive pådrivere <strong>for</strong> at næring skal velge miljøvennlige alternativerNr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårligEffektGjennomførbartKost/nytte9.8.A 2 Holdningsskapende arbeid 1 2 29.8.B 2 Miljøfyrtårn/miljøsertifisering 1 2 2Undertiltak 2 Miljøfyrtårn/miljøsertifisering av1 2 29.8.B.1næringsvirksomheter9.8.C 1 Satsing på <strong>for</strong>nybar energi i bygg 1 1 1Undertiltak 1 Utfasing av fossil energi til oppvarming i 1 1 19.8.C.1næringsbyggUndertiltak9.8.C.2Undertiltak9.8.D.11 Energieffektifisering i næringsbygg 1 1 19.8.D 1 Person- <strong>og</strong> varetransport 1 1 11 Mobilitetsplanlegging av1 2 1transportløsningerUndertiltak9.8.D.22 Stimulering <strong>og</strong> tilrettelegging <strong>for</strong> sykkel<strong>og</strong> gangveger2 2 2Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 9.8.AOm tiltaket:Holdningsskapende arbeidHoldningsskapende arbeid er <strong>og</strong>så viktig i <strong>for</strong>hold til det private næringslivet.Kommunene må skape entusiasme <strong>og</strong> engasjement i <strong>for</strong>hold til virksomhetens<strong>for</strong>bruksmønster. Behovet <strong>for</strong> kunnskaps<strong>for</strong>midling er like stort <strong>for</strong> private bedriftersom <strong>for</strong> offentlige bedrifter.Finansiering: Kostnader ved markedsføringAnsvar: Kommunene ved NæringsavdelingenTiltak 9.8.BOm tiltaket:Miljøfyrtårn/ miljøsertifiseringMiljøsertifisering er gjort i Grenland siden 2000 via kommunene <strong>og</strong> det regionalenæringsutviklingsselskapet Vekst i Grenland (VIG). Det er likevel få virksomhetersom har gjennomført en slik sertifiseringsordning. Bedrifter innen<strong>for</strong> VIG sinesatsningsområder kan søke refundert 50% av konsultent kostnadene til sertifisering.Miljøfyrtårn er et miljøhandlings-system <strong>og</strong> samtidig et miljøledelsessystem. Det erutarbeidet bransjevise krav som skal tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres. Bådeprivate <strong>og</strong> offentlige virksomheter kan sertifisere seg. De får da et norsk offentlig35


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTsertifikat som må <strong>for</strong>nyes hvert 3. år. Miljøfyrtårn-bedrifter som vil gå videre motandre sertifiseringer har ett meget godt grunnlag. <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong> <strong>Skien</strong> har henholdsvis2 <strong>og</strong> 1 Miljøfyrtårnsertefisører.Undertiltak9.8.B.1FellesMiljøfyrtårn/ miljøsertifisering av næringsvirksomheterForslag til tiltak• Opprette felles Miljøfyrtårn koordinator• Utarbeide plan <strong>for</strong> Miljøsertifisering av næringsvirksomheter• 2 miljøfyrtårnsertifisører i hver kommuneFinansiering: Kommunene <strong>og</strong> næringslivetKostnader <strong>for</strong> å tilfredstille Miljøfyrtårn sertifisering.Ansvar: Kommunene <strong>og</strong> næringslivetTiltak 9.8.COm tiltaket:Satsing på <strong>for</strong>nybar energi i byggVed etablering av næringsbygg bør kommunen stimulere til satsing på <strong>for</strong>nybar energi<strong>og</strong> fjernvarme. Ny plan- <strong>og</strong> bygningslov åpner <strong>for</strong> at kommunene kan stille krav omfleksible <strong>og</strong> miljøvennlige energiløsninger i <strong>for</strong>bindelse med ny utbygging. Det vil si atkommunen kan kreve at det <strong>for</strong> eksempel legges til rette <strong>for</strong> vannbåren varme. I tidligfase av planlegging av nytt bygg er <strong>og</strong>så muligheten <strong>for</strong> å gjøre riktige valg i <strong>for</strong>hold tilenergibruk størst <strong>og</strong> billigst. En satsing på dette vil <strong>og</strong>så synliggjøre virksomhetensprioritering på klima <strong>og</strong> miljø.Energieffektivisering i bygg kan i stor grad påvirkes gjennom gode rutiner <strong>for</strong> drift <strong>og</strong>vedlikehold, samt riktige enøk-tiltak. Vannbåren varme er en <strong>for</strong>utsetning <strong>for</strong> å kunneta i bruk nye <strong>for</strong>nybare energikilder, samt veksle mellom energibærere avhengig avpris. Bruk av bioenergi er et eksempel på type energiløsning som bør vurderes.Undertiltak9.8.C.1FellesUtfasing av fossilenergi til oppvarming i næringsbyggForslag til tiltak• Sette krav om vannbåren oppvarming (reguleringsplaner)• In<strong>for</strong>mere om løsninger basert på bioenergi <strong>og</strong> fjernvarme• Kompetanse hevingFinansiering: Næringsvirksomheten, 5 øre / kWh spart <strong>og</strong> omlagt <strong>for</strong> igangsetting dainvesteringer er samfunnsøkonomisk lønnsomme.Ansvar: Kommunene <strong>og</strong> næringslivsorganisasjoneneUndertiltak9.8. C.2Energieffektivisering i næringsbyggForslag til tiltak:• Etablere gode rutiner <strong>for</strong> drift <strong>og</strong> vedlikehold• Gjennomføre ENØK-analyser• Iverksette ENØK tiltak36


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTFinasiering: Næringsvirksomheten, Kostnad ikke vurdert.Ansvar: NæringsvirksomheteneTiltak 9.8.DUndertiltak9.8.D.1Om tiltaket:Person- <strong>og</strong> varetransportFellesMobilitetsplanlegging av transportløsningerMobilitetsplanlegging er en type rådgivning <strong>for</strong> private <strong>og</strong> offentlige virksomheter somønsker å etablere fleksible, kostnadseffektive <strong>og</strong> miljøvennlige transportløsninger. IOslo kommune gir samferdselsetaten gratis rådgivning til bedrifter som ønsker åredusere bilbruken til <strong>og</strong> fra jobben.Forslag til tiltak:• Etablering av et felles Mobilitetskontor• Koordinere varelevering med andre næringerFinansiering: Kostnad: Ukjent, Spleiselag.Ansvar: Kommunene, Fylkeskommunen <strong>og</strong> Statens vegvesenUndertiltak9.8.D.2Stimulering <strong>og</strong> tilrettelegging <strong>for</strong> sykkel <strong>og</strong> gangvegerForslag til tiltak:• Delta i Smart Trafikant• Etablere attraktiv sykkelparkering• Redusere antall P-plasser <strong>for</strong> ansatteFinasiering: Næringslivet <strong>og</strong> kommunene. Kostnad: UkjentAnsvar: Næringslivet <strong>og</strong> kommunene37


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT10 TILTAKSOMRÅDER, TILPASNING OG SIKRING10.1 BIOLOGISK MANGFOLDMålsetning:Forvaltning av biol<strong>og</strong>isk mangfold <strong>og</strong> natur mangfold skal være kunnskapsbasert.Tap av biol<strong>og</strong>isk mangfold skal stoppes innen 2010.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårligEffektGjennomførbartKost/nytte10.1.A 1 Kartlegging av biol<strong>og</strong>isk mangfold 1 1 1Undertiltak 1 Involvering av barn <strong>og</strong> unge i kartlegging 1 1 110.1.A.1av biol<strong>og</strong>isk mangfoldUndertiltak10.1.A.21 Koordinering <strong>og</strong> kartlegging av biol<strong>og</strong>iskmangfold1 1 110.1.B 1 Utrede etablering av fellesklimatilpassningsone/økoparker1 1 110.1.C 3 Oversikt grøntstruktur 1 2 1Undertiltak10.1.C.11 Oppfølging av <strong>og</strong> igangsetting av tiltak itråd med <strong>for</strong>valtningsplanen <strong>for</strong>Børsesjøvassdraget1 1 110.1.D 2 Begrense ulovlig motorferdsel i utmark 1 1 110.1.E 1 Sikring av truede arter 1 1 1Undertiltak 1 Koordinering <strong>og</strong> kartlegging av truede 1 1 110.1.E.1arter10.1.F 1 Bekjempelse av fremmede arter 1 1 1Undertiltak 1 Koordinering <strong>og</strong> kartlegging av fremmede 1 1 110.1.F.1arterUndertiltak10.1.F.21 Koordinering <strong>og</strong> bekjempelse avfremmede arter1 1 1Forklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.38


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTTiltak 10.1.AOm tiltaket:Kartlegging av biol<strong>og</strong>isk mangfold<strong>Skien</strong>:Kommunen har gjennomført kartlegging av biol<strong>og</strong>isk mangfold <strong>og</strong> naturtyper i delerav kommunen (basalt- <strong>og</strong> kalkområdene øst <strong>og</strong> nord <strong>for</strong> byen, samt Herrevassdraget).Det er viktig at dette arbeidet følges opp <strong>og</strong> gjennomføres <strong>for</strong> hele kommunen. En slikkartlegging vil være grunnlag <strong>for</strong> å gjennomføre en mer presis <strong>og</strong> <strong>for</strong>utsigbar arealbruki kommunen.<strong>Porsgrunn</strong>:Kommunen har gjennomført kartlegging <strong>og</strong> verdisetning av grønnstrukturen (biol<strong>og</strong>iskmangfold, landskap, tur <strong>og</strong> rekreasjon). Grønn plakat 2003<strong>Porsgrunn</strong> kommune har en relativt stor kyststripe <strong>og</strong> skjærgård. Pr<strong>og</strong>noser påfremtidig sjøvannstand tilsier en økning på ca 0,6 meter innen 2100 (Bjerknessenteret<strong>for</strong> klima<strong>for</strong>skning, <strong>Klima</strong>tilpasning i Norge <strong>og</strong> MD)) Dette betyr i praksis atstrandlinjen vil flyttes lengre inn på land <strong>og</strong> viktige habitater <strong>for</strong> mange arter vilødelegges. Det vil der<strong>for</strong> være viktig <strong>og</strong>så å fokusere på disse områdene.Undertiltak10.1 A.1Undertiltak10.1.A.2Felles tiltakInvolvering av barn <strong>og</strong> unge i kartlegging av biol<strong>og</strong>isk mangfoldForslag til tiltak:• Stimulere skolene til å benytte nettstedet www.artsobservasjoner.noFinansiering: Ingen direkte kostnader.Ansvar: KommuneneKoordinering <strong>og</strong> kartlegging av biol<strong>og</strong>isk mangfoldForslag til tiltak:• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts <strong>og</strong> Miljøråd• Utarbeide felles Grønn plakat <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>, eller Grønn Plakat i<strong>Skien</strong> <strong>og</strong> revidering av Grønn plakat i <strong>Porsgrunn</strong>Finansiering: Kommunene, Kostnader ved kartlegging.Ansvar: Kommunene /GrenlandsrådetTiltak 10.1.BOm tiltaket:Utrede etablering av felles klimatilpassningsone/økoparkerArealendringer er den største påvirkningsfaktoren <strong>for</strong> biol<strong>og</strong>isk mangfold. Den meståpenbare effekten av arealendringer <strong>og</strong> inngrep, er tap av leveområder eller endring avkvaliteten på leveområder. Det er der<strong>for</strong> viktig å etablere områder av en slik størrelseat et stort antall av arter kan <strong>for</strong>mere seg fritt <strong>og</strong> har mulighet til å justere utbredelse isamsvar med <strong>for</strong>ventede klimaendringer (soner <strong>for</strong> artsvandring). <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>kommune har en unik mulighet til å etablere slike soner i de artsrike basaltområder østi kommunene. Etablering av en slik sone i grenseområdet mellom <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>vil føre til mulighet <strong>for</strong> å danne et stort kontinuerlig område samtidig som ”verne”-belastningen blir <strong>for</strong>delt på to kommuner <strong>og</strong> derved redusert betydelig.<strong>Porsgrunn</strong> kommune har en stor skjærgård <strong>og</strong> vil der<strong>for</strong> være mest påvirket av<strong>for</strong>ventet heving av sjøvannstand. Det vil være viktig å ha fokus på denne endringenslik at det blir vernet tilstrekkelige arealer slik at arter kan naturlig ”følge” med endringi strandlinje.39


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTFellestiltakForslag til tiltak:• Utrede etablering av felles klimatilpassningssone• Etablering av Økopark/<strong>Klima</strong>tilpassningssone (Avgrenset av Skrehelle motnord i <strong>Skien</strong>, Lundekollen mot syd i <strong>Porsgrunn</strong>, Leirkup mot vest <strong>og</strong> Vealøsmot øst.Finansiering: Kommunene <strong>og</strong> Staten, Kostnader ikke vurdert.Ansvar: <strong>Skien</strong> kommune<strong>Porsgrunn</strong>Forslag til tiltak:• Utrede etablering av <strong>Klima</strong>tilpassningssoner i strandlinjen i kommunen• Etablering av <strong>Klima</strong>tilpassningssone i strandlinjenFinasiering: Kommunen <strong>og</strong> Staten, Kostnader ikke vurdert.Ansvar: <strong>Porsgrunn</strong> kommuneTiltak 10.1.COm tiltaket:Undertiltak10.1.C.1Oversikt grøntstrukturI Grenlands-regionen <strong>for</strong>eligger det flere planer om omfattende arealendringer innen<strong>for</strong>bl.a. transportsektoren. Dette er planer som vil berøre store arealer, arealer som i dag erdels dyrket mark <strong>og</strong> dels utmark. I tillegg er det overordnede føringer fra nasjonalemyndigheter om <strong>for</strong>tetting i bybåndet. I sum er dette planer som vil påvirke <strong>og</strong> leggepress på grønne ”lunger” <strong>og</strong> vil kunne føre til fragmentering av habitater <strong>og</strong> endredehabitatkvalitet. Det vil der<strong>for</strong> være viktig å utarbeide samlede <strong>og</strong> koordinerte planer påhvilke områder som bør skjermes <strong>og</strong> ivaretas, samt hvordan effekten av planlagteinngrep kan reduseres mest mulig. Spesielt vil det være viktig å fokusere på grønnekorridorer langs vassdrag men <strong>og</strong>så fra vassdrag <strong>og</strong> ut i gjennom bebygd areal ut tilutmark. Denne type planer bør i stor grad koordineres mellom <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>kommune slik at det kan oppnås størst mulig hensiktsmessige <strong>og</strong> sammenhengendeområder.Felles tiltakOppfølging av <strong>og</strong> igangsetting av tiltak i tråd med <strong>for</strong>valtningsplanen <strong>for</strong>BørsesjøvassdragetForskrift om rammer <strong>for</strong> vann<strong>for</strong>valtningen skal sikre en helhetlig beskyttelse<strong>og</strong> bærekraftig bruk av Norges vann<strong>for</strong>ekomster. Innen 2021 skalvann<strong>for</strong>ekomstene ha oppnådd en god økol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> kjemiske tilstand.Børsesjøvassdraget, er fristen 2015. Av den grunn er Børsesjøvassdraget blittkartlagt mhp den miljømessige status.Det legges opp til et bredt samarbeid, <strong>og</strong>så med myndigheter <strong>og</strong> institusjoner iandre land langs Nordsjøen. Hensikten med nordsjøsamarbeidet er å økekunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker vassdragene <strong>og</strong> hva som kangjøres <strong>for</strong> å redusere risikoen <strong>for</strong> samfunnet <strong>og</strong> bedre dets tilpasningsevne.Forslag til tiltak:• Tiltak i landbruket• Tiltak i <strong>for</strong>hold til byutvikling• Tiltak i <strong>for</strong>hold til kulturmiljøet• Rensetiltak vann <strong>og</strong> avløp40


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULT• Tiltak i verneområder• Tiltak <strong>for</strong> å opprettholde biol<strong>og</strong>isk mangfold• Tiltak <strong>for</strong> å reetablere bestanden av anadrome fiskeslagFinansiering: Kostnad ca 6,4 millioner hvor nasjonale bidrag utgjør 50 % eller ca 3,2millioner. I perioden <strong>2008</strong>-2011 skal <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> dekke 1.070.000 hver seg.Ansvar: Staten, <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommune samt privateUndertiltak10.1.C.2Utarbeide planer <strong>og</strong> etablere skjermede sammenhengende områderForslag til tiltak:• Utarbeide <strong>for</strong>slag til planer <strong>for</strong> ivaretakelse av skjermede sammenhengendeområder• Etablere eventuelle sammenhengende områderFinansiering: Kommunen 500 000 (<strong>for</strong>slag til plan). Kostnad <strong>for</strong> dette er ukjentAnsvar: Staten, <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommuneTiltak 10.1.DOm tiltaket:Begrense ulovlig motorferdsel i utmarkDe senere årene har det vært en stor økning av motorisert ferdsel i utmarksområder iTelemark generelt. I Grenlands-området skyldes dette sannsynligvis dels økt tilgang påegnede kjøretøyer som <strong>for</strong> eksempel 4-hjuls terrengmotorsykler, men <strong>og</strong>så at det harvært snøfattige vintre <strong>og</strong> kortere perioder med mye snø de seneste årene. Det er viktigat kommunene har en felles strategi <strong>for</strong> å bremse denne utviklingen.Spesielt vil dette være viktig <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> kommune i <strong>for</strong>bindelse med at det åpnes <strong>for</strong>hyttebygging i Sauheradfjellene.Felles tiltakForslag til tiltak• Tilrettelegg <strong>for</strong> økt oppsyn• Koordinering av oppsyn• Videreutdanning av oppsynspersonell med begrenset politimyndighetFinasiering: Kommunene 50 000 hver pr.årAnsvar: KommuneneTiltak 10.1.EOm tiltaket:Sikring av truede arterI <strong>for</strong>bindelse med fokus på Norges <strong>for</strong>pliktelser om å stanse tap av biol<strong>og</strong>isk mangfoldinnen 2010 sende miljøvernminister Erik Solheim postkort til <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>sordførere. På <strong>for</strong>siden av postkort til ordfører Beyer i <strong>Porsgrunn</strong> kommune var det etbilde av Ametystslørsopp. Arten kan trues av sk<strong>og</strong>bruk, men det kjente voksestedet erfredet som naturreservat. Ametystslørsopp er ført opp som "kritisk truet" i rødlista pågrunn av sin sjeldenhet. På <strong>for</strong>siden av postkort til ordfører Andersen i <strong>Skien</strong> kommunevar det et bilde av Mørk rutevinge. Sommerfuglen trues av at tette plantefelt skygger utvertsplanten. <strong>Skien</strong> er kommunen med desidert flest funn av mørk rutevinge. Her er detgjort mange funn de senere årene. Arten er oppført som "sterkt truet" i rødlista.41


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTI <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> er det habitater <strong>for</strong> flere truede arter. Generelt er det viktig atkommunene skaffer seg tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle artene slik atkommunene er i stand til å utarbeide tiltak <strong>for</strong> den aktuelle arten. En viktig virkemiddel<strong>for</strong> å ta vare på en truet art vil være vern av områder etter plan- <strong>og</strong> bygningsloven somspesialområde naturvern, alternativt sammen med Fylkesmannen etter Naturvernloven.I tillegg vil overvåking av artens utbredelse <strong>og</strong> <strong>for</strong>ekomst være svært viktig. Samlet vildette gjøre at kommunene vil være i stand til å ta vare på de truede artene gjennom enkunnskapsbasert arealplanlegging <strong>og</strong> <strong>for</strong>valtning.Undertiltak10.1.E.1Felles tiltakKoordinering <strong>og</strong> kartlegging av truede arterForslag til tiltak• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts <strong>og</strong> Miljøråd• Utarbeide felles Grønn plakat <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong>, eller Grønn Plakat i<strong>Skien</strong> <strong>og</strong> revidering av Grønn plakat i <strong>Porsgrunn</strong>Finansiering: Kommunene, Kostnad ukjentAnsvar: Kommunene /GrenlandsrådetTiltak 10.1.FOm tiltaket:Bekjempelse av fremmede arterFremmede arter som kan være skadelige <strong>for</strong> lokale arter <strong>og</strong> økosystemer i Norge er førtopp i den norske ”svartelista”, som blir utgitt av Artsdatabanken (seartsdatabanken.no). Denne listen innholder pr. 2007 totalt 2485 arter <strong>og</strong> genotyper,hvorav 215 er risikovurderte. Totalt er 93 arter i Norge vurdert til å ha høy risiko, dvs.arter som har negative effekter på stedegent biol<strong>og</strong>isk mangfold.Mange av disse artene finnes i Telemark. Både <strong>for</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>og</strong> <strong>Skien</strong> kommune vildet være viktig å følge opp <strong>og</strong> være aktive i <strong>for</strong>bindelse med bekjempelse av dissefremmede artene. Artene kan gjøre stor skade <strong>og</strong> være til stor sjenanse. Det anbefales åha fokus på arter som iberiask<strong>og</strong>sneglen, signalkreps, rukkerose, hagelupin,tromsøpalme <strong>og</strong> askeskuddsjuke.Ved bekjempelse av fremmede arter er det svært viktig at tilrådinger fra fagmiljøer blirfulgt opp lojalt av kommunene, både gjennom in<strong>for</strong>masjonsarbeide til innbyggeremens <strong>og</strong>så konkret ved å ta ansvar <strong>og</strong> gjennomføre tiltak på kommunale arealer.Undertiltak10.1.F.1Felles tiltakKoordinering <strong>og</strong> kartlegging av fremmede arterForslag til tiltak• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts <strong>og</strong> Miljøråd• Utarbeide felles Grønn plakat <strong>for</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> med egen kartlegging avsvartliste arter, eller Grønn Plakat i <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> revidering av Grønn plakat i<strong>Porsgrunn</strong>• Opprette felles registreringssystem på internettFinansiering: Kommunene, kostnader <strong>for</strong>bundet med kartlegging.Ansvar: Kommunen/Grenlandsrådet42


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTUndertiltak10.1.F.2Koordinering <strong>og</strong> bekjempelse av fremmede arterForslag til tiltak:• Etablere et interkommunalt Grenland Frilufts <strong>og</strong> Miljøråd• Tilrettelegge <strong>for</strong> økt bekjempelse• KompetansehevingFinansiering: Kommunene <strong>og</strong> staten, Kostnader ukjentAnsvar: Kommunene /Grenlandsrådet10.2 SKRED OG FLOMMålsetning:Kommunen skal prioritere tiltak som øker sikkerheten mot person- <strong>og</strong> materialskader somfølge av flom, erosjon <strong>og</strong> skred.Nr. Prioritet Liste over mulige tiltak1=god 2=middels 3=vanskelig/dårlig10.2.A 1 Erosjons- <strong>og</strong> skredsikring av områdermot vassdrag10.2.B 2 Beredskap, planlegging <strong>og</strong>budsjettering av naturskaderEffektGjennomførbartKost/nytte1 1 11 2 110.2.C 1 Tiltak <strong>for</strong> flomdempning 1 1 1Undertiltak10.2.C.1Undertiltak10.2.C.2Undertiltak10.2.C.3Undertiltak10.2.C.4Undertiltak10.2.C.5Undertiltak10.2.C.61 Kartlegging av tiltak <strong>for</strong> flomdempning 1 1 11 Restaurering <strong>og</strong> åpning av bekke- <strong>og</strong>elveløp1 Reservasjonsområder <strong>for</strong> <strong>for</strong>drøyning <strong>og</strong>demping av flomvann1 Overvåking av kulturminner iTelemarksvassdraget1 Revisjon av flomsonekart i <strong>Skien</strong>svassdraget1 Overvannshåndtering/flomplanlegging i<strong>Porsgrunn</strong>10.2.D 1 Erosjonssikringstiltak innenjordbruketUndertiltak10.2.D.1Undertiltak10.2.D.2Undertiltak10.2.D.31 Tillskuddsordninger til tiltak mot erosjon,skred <strong>og</strong> jordavrenning1 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 11 1 11 Forbud mot høstpløying 1 2 11 Etablering av vegetasjonsbelter langsbekker <strong>og</strong> vassdrag10.2.E 2 Kommunalt avløps- <strong>og</strong> overvannsnett,oppgradering <strong>og</strong> tilpasningUndertiltak10.2.E.1Undertiltak10.2.E.22 Prosjektet overvannshåndtering <strong>og</strong>urbane flommer2 Vurdere tiltaksplan <strong>for</strong> håndtering avovervann <strong>og</strong> takvann1 1 11 2 11 2 11 2 143


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTForklaring:1:Tiltak som anses i stor grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.2:Tiltak som anses i noen grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.3: Tiltak som anses i liten grad å kunne gjennomføres uten store kostnader <strong>og</strong>/eller som har stort potensiale <strong>for</strong>reduksjon av klimagasser.Tiltak 10.2.AOm tiltaket:Erosjons- <strong>og</strong> skredsikring av områder mot vassdragDet delvis gjennomførte sikringsarbeidet langs vassdraget må fullføres i samarbeidmed NVE. Dette gjelder både langs hoved- <strong>og</strong> sidevassdragene.Ved nye byggeprosjekter nær vassdragene må det vurderes om det skal påleggessikringsarbeid som derved <strong>og</strong>så vil bidra til å øke sikkerheten <strong>for</strong> eksisterende <strong>og</strong>innen<strong>for</strong>-liggende bebyggelse.Generelt må kommunene ta høyde <strong>for</strong> oppjustering av standarder, krav <strong>og</strong> nyenormaler fra myndighetene, samt ha særlig fokus på antatt økte aktiviteter ibudsjettsammenheng.I <strong>for</strong>hold til de tiltak som bør gjennomføres er følgende tatt med.Hittil er det brukt ca 50 mill kr til skredsikring. Det antas at kostnader i <strong>for</strong>bindelsemed gjennomføring av tiltak vil ligge på ca 100 millioner kroner. NVE vil dekke 80%av kostnadene mens kommunene må dekke 20% (gjelder sikring av eksisterendebebyggelse)<strong>Skien</strong> kommuneErosjons- <strong>og</strong> skredsikring av områder mot vassdragGjennomførte registreringer av arealer med fare <strong>for</strong> leirskred spesielt langs<strong>Skien</strong>selva viser behov <strong>for</strong> sikringstiltak i <strong>Skien</strong>.Forslag til tiltak:• Sikring av Bøle, 20 millioner• Sikring av Lensmannsdalen, 20 millioner• Sikring av Skotfoss, 20 millionerFinansiering: Kostnad er stipulert til 20 mill pr. tiltak (<strong>Skien</strong> kommune 20 % <strong>og</strong> NVE80 %)Ansvar: NVE/<strong>Skien</strong> kommune<strong>Porsgrunn</strong> kommuneErosjons- <strong>og</strong> skredsikring av områder mot vassdragGjennomførte registreringer av arealer med fare <strong>for</strong> leirskred spesielt langs<strong>Porsgrunn</strong>selva viser behov <strong>for</strong> omfattende sikringstiltak i <strong>Porsgrunn</strong>. For<strong>Porsgrunn</strong> sentrums vedkommende innebærer skredfaren at sentrale deler avbyen ikke kan videreutvikles før det er gjennomført erosjonsbeskyttende tiltakmed stabiliserende motfyllinger ute i elva på strekningen fra Minneparken opptil Lilleelvas utløp. Sikringstiltakene er planlagt av NVE/NGI <strong>for</strong> å sikreeksisterende bebyggelse <strong>og</strong> legge til rette <strong>for</strong> ny utvikling i sentrum. Tiltakeneinnebærer utlegging av et steinvolum på 80 000 – 100 000 m 3 til en anslåtttotalkostnad på 30 – 35 mill. kroner inkl. mva.44


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTForslag til tiltak:• Avklare finansiering av planlagte skredsikringstiltak knyttet til eksisterende <strong>og</strong>ny bebyggelse, spesielt i <strong>Porsgrunn</strong> sentrum øst.• Sikring av <strong>Porsgrunn</strong> Sentrum øst (strekningen Minneparken - Lilleelvasutløp).• Avklare behovet <strong>for</strong> sikringstiltak (Lilleelva/Leirkup).• Sikring av Lilleelva/Leirkup.Finansiering: Sentrum øst, kostnad er stipulert til 35 mill ( <strong>for</strong>deling mellomkommunen <strong>og</strong> staten er uavklart) Leirkupp /Lilleelva, kostnad ikke beregnetAnsvar: Staten, kommunen <strong>og</strong> private utbyggereTiltak 10.2.BOm tiltaket:Beredskap, planlegging <strong>og</strong> budsjettering av naturskaderFylkesmannen, Sivil<strong>for</strong>svaret <strong>og</strong> kommunene må ha skjerpet beredskap med fokus pånaturkatastrofer. Ved utarbeidelse av planer <strong>for</strong> sårbar bebyggelse <strong>og</strong> infrastruktur mådet kreves økt fokus på temaet naturskader.Finansiering: Kostnad ukjentAnsvar: Fylkesmannen, Sivil<strong>for</strong>svaret, <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> kommunerTiltak 10.2.COm tiltaket:Tiltak <strong>for</strong> flomdempningEksisterende bekke- <strong>og</strong> elveløp må restaureres <strong>og</strong> åpnes, <strong>og</strong> flaskehalser kartlegges.Tidligere gjenfylte bekkeløp bør vurderes åpnet igjen. Langs bekker <strong>og</strong> elver børområder reserveres <strong>for</strong> <strong>for</strong>drøyning <strong>og</strong> dempning av flomvann.Undertiltak10.2.C.1FellesKartlegging av tiltak <strong>for</strong> flomdempningForslag til tiltak:- Registrering av flaskehalser langs eksisterende bekker <strong>og</strong> elver- Vurdering av gjenfylte bekkeløp <strong>og</strong> behov <strong>for</strong> gjenåpningFinansiering: UkjentAnsvar: KommuneneUndertiltak10.2.C.2Undertiltak10.2.C.3Restaurering <strong>og</strong> åpning av bekke- <strong>og</strong> elveløpFinansiering: UkjentAnsvar: KommuneneReservasjonsområder <strong>for</strong> <strong>for</strong>drøyning <strong>og</strong> demping av flomvann45


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTForslag til tiltak:• Kartlegging av behovet <strong>for</strong> reservasjonsområder• Ved rullering av arealplanen avsettes reservasjonsområder langs bekker <strong>og</strong>elverFinansiering: UkjentUndertiltak10.2.C.4Ansvar: KommuneneOvervåking av kulturminner i TelemarksvassdragetBygge kunnskap om hvilke kulturminner under vann som er mest utsatt <strong>for</strong> følgene avklimaendring, <strong>og</strong> hvilke sikringstiltak som er egnet til å motvirke skader. Detteutredningsarbeidet bør inngå som en del av prosjektet Overvåkning av kulturminner iTelemarksvassdraget. Prosjektet utføres av Norsk Sjøfartsmuseum, men bør <strong>og</strong>så hakommunal deltakelse.Forslag til tiltak:• Bygge kunnskap om hvilke kulturminner under vann som er mest utsatt <strong>for</strong>følgene av klimaendring, <strong>og</strong> hvilke sikringstiltak som er egnet til å motvirkeskader.Finansiering: UkjentUndertiltak10.2.C.5Ansvar: Kommunene<strong>Skien</strong> kommuneRevisjon av flomsonekart i <strong>Skien</strong>svassdragetDagens flomsonekart bør justeres etter nye sannsynlighetsberegninger <strong>for</strong> samvirke avflom i vassdrag <strong>og</strong> høy vannstand (ekstremflo) <strong>for</strong> <strong>Skien</strong>selva til Frierfjorden. ForNorsjø, Farelva <strong>og</strong> Hjellevannet anses flomsonekart fra NVE som tilstrekkelig. Mindrevassdrag <strong>og</strong> bekker bør kartlegges utfra ny kunnskap om <strong>for</strong>ventede endringer inedbør<strong>for</strong>holdene.Økningen i regnintensiteten kan bli så stor at det er vanskelig å tenke seg atovervannsledningene kan bygges ut til å ta hånd om vesentlig større flommer enn idag. Det betyr at mer overvann må avledes på bakken. Så lenge dette flomvannetledes langs godt planlagte flomveger, vil økningen i flomstørrelsen ikke skapevesentlige problemer.Arbeidet med å registrere <strong>og</strong> planlegge flomveger i tettbygde områder i <strong>Skien</strong> er startet<strong>og</strong> bør fullføres i løpet av noen få år. De viktigste flomvegene registreres ikommuneplanen <strong>og</strong> reguleringsplaner som ”hensynssoner”, se paragraf §11-8 <strong>og</strong> §12-6i ny plan- <strong>og</strong> bygningslov fra 2009.Erfaringer så langt viser at mindre ombygginger av veger blir nødvendig, men detviktigste tiltaket er å hindre bygging i naturlige flomveger (f.eks.i den gamlebekkedalen mellom Gjerpen kirke <strong>og</strong> Rådhuset). Det er nødvendig med samarbeidmellom kommunene <strong>og</strong> spesielt i områdene sør <strong>for</strong> Klyve.Forslag til tiltak:• Justere dagens flomsonekart etter nye sannsynlighetsberegninger <strong>for</strong> samvirkeav flom i vassdrag <strong>og</strong> høy vannstand (ekstremflo) <strong>for</strong> <strong>Skien</strong>selva tilFrierfjorden.• Kartlegge mindre vassdrag <strong>og</strong> bekker utfra ny kunnskap om <strong>for</strong>ventedeendringer i nedbør<strong>for</strong>holdene.46


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTFinansiering: UkjentUndertiltak10.2.C.6Ansvar: <strong>Skien</strong> kommune <strong>og</strong> NVE<strong>Porsgrunn</strong> kommuneOvervannshåndtering/flomplanleggingDet er igangsatt et prosjekt som omhandler overvannshåndtering/flomplanlegging i<strong>Porsgrunn</strong> sentrum. Som følge av igangsatte reguleringsplanarbeider har prosjektet iførste omgang satt fokus på følgende bydeler; Sentrumsområdet på Vestsiden <strong>og</strong> etstørre område fra Neptunkvartalet <strong>og</strong> til Kulltangen på østsida (Frednes/Sundjordet).Bakgrunnen <strong>for</strong> prosjektet er at flere områder i sentrum har problemer medoversvømmelse ved kraftig nedbør. Det er der<strong>for</strong> behov <strong>for</strong>; 1) Utarbeide retningslinjer<strong>for</strong> overvannshåndtering <strong>og</strong> 2) Utarbeide konkrete <strong>for</strong>slag til overvannshåndtering pånærmere definerte steder. Arealer utsatt <strong>for</strong> 200-årsflom i hovedvassdraget er vist iflomsonekart <strong>for</strong> <strong>Porsgrunn</strong>/<strong>Skien</strong>.Forslag til tiltak:• Utarbeide retningslinjer <strong>for</strong> overvannshåndtering• Utarbeide konkrete <strong>for</strong>slag til overvannshåndtering på nærmere definertestederFinansiering: UkjentAnsvar: <strong>Porsgrunn</strong> kommuneTiltak 10.2.DOm tiltaket:Undertiltak10.2.D.1Erosjonssikringstiltak innen jordbruketDet bør vurderes en justering av tilskuddsordningene med hensyn til tiltak mot øktjordavrenning <strong>og</strong> skred. Langs bekker <strong>og</strong> vassdrag bør det avsettes bredevegetasjonsbelter, <strong>og</strong> høstpløying bør generelt <strong>for</strong>bys. Gjennom Regional MiljøPr<strong>og</strong>ram (RMP-ordningen) kan kommunene påvirke økt satsing på erosjonssikringinnen jordbruket. Ifølge Nordsjøavtalen skal minst 50 % av de åpne åkerarealeneovervintre i stubb. I <strong>Skien</strong>, med Telemarks største kornareal, har andelen av areal medovervintra stubb de siste 10 år variert mellom 70 <strong>og</strong> 75 %, dvs. godt over målsettingen.For <strong>Porsgrunn</strong> sin del er denne andelen ca. 50 % over samme periode.FellesTilskuddsordninger til tiltak erosjon, skred <strong>og</strong> jordavrenningForslag til tiltak:• Gjennomgang av tilskuddordningene• Etablering av egne tilskuddsordningerFinansiering: UkjentAnsvar: Kommunene, næringen <strong>og</strong> fylkeskommunenUndertiltak10.2.D.2Forbud mot høstpløyingForslag til tiltak:• Innføring av <strong>for</strong>bud• Styrke tilsynetFinasiering: Ukjent47


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> <strong>Energiplan</strong> <strong>Skien</strong> <strong>og</strong> <strong>Porsgrunn</strong> <strong>2008</strong>-<strong>2012</strong>MULTICONSULTAnsvar: Landbrukskontoret i kommuneneUndertiltak10.2.D.3Tiltak 10.2.EOm tiltaket:Etablering av vegetasjonsbelter langs bekker <strong>og</strong> vassdrag• Kartlegging av behovet <strong>for</strong> vegetasjonsbelter langs bekker <strong>og</strong> vassdrag• Etablering av vegetasjonsbelterKommunalt avløps- <strong>og</strong> overvannsnett, oppgradering <strong>og</strong> tilpasningFornying/oppgradering bør intensiveres <strong>og</strong> det må tas høyde <strong>for</strong> økte dimensjoner <strong>for</strong> åmøte klimaendringene. Kommunen bør vurdere krav om Risiko- <strong>og</strong> sårbarhetsanalyseri <strong>for</strong>bindelse planarbeid der sanering eller utbygging av overvannsnettet er et tema ref.Pbl.Undertiltak10.2.E.1FellesProsjektet overvannshåndtering <strong>og</strong> urbane flommerForslag til tiltak:- Videreføring av prosjektet overvannshåndtering <strong>og</strong> urbane flommerFinansiering: Komunene, Kostnad ikke vurdert.Ansvar: Kommunene ved plan <strong>og</strong> kommunalteknikkUndertiltak10.2.E.2Vurdere tiltaksplan <strong>for</strong> håndtering av overvann <strong>og</strong> takvannForslag til tiltak:• Utarbeide tiltaksplan <strong>for</strong> å lede takvann ut i terreng fra eksisterende bygg• Takvann på nye bygg sakl ledes ut på terreng• Økt tilsyn mhp. oppfølging av krav om håndetering av overvannFinansiering: Komunene, Kostnad ikke vurdert.Ansvar: Kommunene ved plan <strong>og</strong> kommunalteknikk48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!