Betingelser i avtalen for stoler med oppreisningsfunksjon

hjelpemiddeldatabasen.no
  • No tags were found...

Betingelser i avtalen for stoler med oppreisningsfunksjon

BetingelserOmfang og bruk av avtaleneInnenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdelinginngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedelerog tjenester dertil med følgende leverandører:Hepro ASMedema Norge ASRammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, med tilbehør, reservedeler etc.(heretter kalt Avtalen) omfatter: levering av hovedprodukter levering av tilbehør levering av reservedeler levering av tjenester opplæring og kurs for NAV hjelpemiddelsentralenes personellTjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om deønsker å være tilknyttet tjenestene.TjenesterUtprøvingTilpasning av brukt hovedproduktIndividuell tilpasningReparasjon utenfor garantiGjenbrukStoler med oppreisningsfunksjonXXXXXNAV Hjelpemiddelsentraler som har valgt å tilknytte seg tjenestene skal avrope disse hosLeverandør, alternativt utføre de selv. NAV Hjelpemiddelsentraler som ikke er tilknyttet entjeneste kan ikke kjøpe denne av avtaleleverandør med betingelsene satt i denne avtalen.Tredjepart kan ikke avrope på avtalen eller utføre tjenesten for tilsluttede sentraler.Det presiseres at NAV, dersom brukers behov ikke kan dekkes av rammeavtalens spesifiserteprodukter, har rett til å anskaffe produkter som kan avhjelpe det aktuelle behovet fra andreleverandører i markedet.Avtalene skal heller ikke være til hinder for at produkter som er kjøpt under forutgåendeavtaler skal kunne gjenbrukes.I denne produktoversikten er innholdet av avtalene satt sammen til et hele.


Oversikt NAV Hjelpemiddelsentraler tilknyttet de enkelte tjenestene for Stoler medoppreisningsfunksjonHMSNAV HjelpemiddelsentralAust-AgderNAV HjelpemiddelsentralBuskerudNAV HjelpemiddelsentralFinnmarkNAV HjelpemiddelsentralHedmarkNAV HjelpemiddelsentralHordalandNAV HjelpemiddelsentralMøre og RomsdalNAV HjelpemiddelsentralNordlandNAV HjelpemiddelsentralNord-TrøndelagNAV HjelpemiddelsentralOpplandNAV HjelpemiddelsentralOslo og AkershusNAV HjelpemiddelsentralRogalandNAV HjelpemiddelsentralSogn og FjordaneNAV HjelpemiddelsentralSør-TrøndelagNAV HjelpemiddelsentralTelemarkNAV HjelpemiddelsentralTromsNAV HjelpemiddelsentralVest-AgderNAV HjelpemiddelsentralVestfoldNAV HjelpemiddelsentralØstfoldUtprøvingTilpasning av brukt Individuellhovedprodukt tilpasningReparasjon GjenbrukJa Ja Ja Ja NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Nei NeiNei Nei Nei Nei NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Nei JaJa Ja Ja Nei NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Nei NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Nei NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Nei NeiJa Ja Ja Nei NeiJa Ja Ja Ja JaJa Ja Ja Ja JaGyldighetsperiodeRammeavtalen har en varighet på 2 år fra 1.7.2013 til og med 30.06.2015, med rett for NAVtil å forlenge hele eller deler av avtalene i inntil ytterligere 2 år.


Bestilling, administrative rutiner og leveringLeverandøren skal legge til grunn leveringsbetingelsen Delivery Duty Paid (DDP) NAVHjelpemiddelsentraler/bruker eller oppgitt leveringsadresse iht. bestilling, jfr. Incoterms 2000,gjelder for levering av produkter.Leveringsbetingelsen Delivery Duty Paid (DDP) NAV Hjelpemiddelsentral eller aktuellbruker iht. avrop, Incoterms 2000, gjelder for levering av produkter.Risikoen for skade på eller tap av produkt mv. på grunn av en tilfeldig begivenhet, går overfra Leverandøren til Kunden ved Leveringsdagen for de enkelte avrop.Dersom leverte produkt går til grunne etter at risikoen er gått over på Kunden, har dennelikevel rett til nye produkter mot å betale Leverandørens kostnader i forbindelse med å skaffeslike.LeveringstiderHovedprodukter, tilbehør, reservedeler, tjenester skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted,og rapport til NAV Hjelpemiddelsentral skal være mottatt, innen følgende fristerLeveringstider(virkedager etter mottattbestilling)Hovedprodukter 10Tilbehør 5Reservedeler 5TjenesterAvtale om tidspunkt for utprøving 5Utprøving 15Tilpasning av brukt hovedprodukt 15Individuell tilpasningEtter avtaleReparasjon innenfor og utenfor garanti og reklamasjon 7Gjenbruk 15Dokumentasjon på utførte tjenesterEtter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved åutferdige skriftlig rapport som beskriver hvilket arbeide som er gjort. Når tjenesten er utførthos bruker skal bruker eller brukers foresatte signere rapporten.Rapporten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Tidspunktet for når denne rapporten ermottatt av NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som leveringsdag for tjenesten.Når tjenesten er utført og/eller hovedproduktet leveres direkte til bruker skal Leverandørenpåse at bruker signerer på pakkseddel. Kopi av signert pakkseddel vedlegges faktura.


Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med utføring av oppdragDer det er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i prisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt iden aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvoroppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmereleveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørensadresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bareberegnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjonerService og teknisk bistandLeverandøren skal, under og etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig service og tekniskbistand. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk, annet skandinavisk språk ellerengelsk, og være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrommet kl. 9-15.FaktureringFakturering skjer per avrop. Fakturering skjer etter at levering er gjennomført og godkjent avbestiller. Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall per 30 dager etter fakturadato.Hvis leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger avrammeavtalen, skal faktura allikevel utstedes til leverandøren.GarantiperiodeOmfangForutsatt normal, aktsom bruk fra Kundens side, skal Leverandøren i en garantiperiode utenekstra kostnad utbedre feil og mangler på varene som er levert i medhold av denne Avtalen.Dette omfatter alle deler og all arbeidsinnsats, bortsett fra det som henger sammen mednormal slitasje av forbruksmateriell. Det forutsettes at Kunden reklamerer skriftlig utenugrunnet opphold etter at feilen eller mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.Garantiperioden er 2 – to – år regnet fra Leveringsdag i forhold til hvert avrop. En tilsvarendeperiode gjelder for det tilfelle at Kunden benytter seg av sine opsjoner.For deler som er skiftet ut eller reparert i henhold til garanti, påtar Leverandøren seg desamme garantiforpliktelser som for den opprinnelige leverte varen, regnet fra det tidspunktreparasjonen eller utskiftingen er foretatt. For det øvrige materiell forlenges garantiperiodentilsvarende den tid Kunden ikke har kunnet nyttiggjøre seg varen som følge avfeilen/mangelen. Leverandørens garantiansvar skal dog ikke vare ut over 2 -to- år etter at detførste garantiarbeid er avsluttet på vedkommende del.


Garantireparasjoner skal alltid finne sted i samråd med berørte NAV Hjelpemiddelsentral, ogalltid rapporteres til denne. Ved garantireparasjon dekker Leverandøren selv alle transport- ogeventuelle reiseutgifter.YtelsesnivåArbeidet med å avhjelpe feil og mangler i garantiperioden skal påbegynnes og gjennomføresuten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har fått melding om feilen eller mangelen.Dersom Kunden krever det er Leverandøren uten ugrunnet opphold forpliktet til å prioritereavhjelp foran alt annet arbeid etter Avtalen.

More magazines by this user
Similar magazines