Louise Groendahl - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk
  • No tags were found...

Louise Groendahl - ATV - Jord og Grundvand

Task forceNationaltembedsmandsudvalgNational handlingsplanVidencenter forklimatilpasningRejseholdSIDE 4


MIM’s ansvar – TilpasningMIM har ansvar for at sætte rammerne for klimatilpasning herunder atudarbejde en :- National Handlingsplan- Hjemmel til de kommunale klimatilpasningsplaner- Ramme for implementering af oversvømmelsesdirektivet-Etablere et rejsehold som skal hjælpe kommunerne med atimplementerer de kommunale klimatilpasningsplaner- Revision af finansieringsmuligheder for klimatilpasning- Revision af spildevands- og vandforsyningslovenSIDE 5


Tre handlingssporNy LovgivningKlimalokalplaner foråret 2012Klimapakke 2012- Præcisering vedr. miljø- ogservicemål.- Bedre mulighed for at udnyttevedvarende energi.Lovpakke efteråret 2012-KommunaleklimatilpasningsplanerImplementering af oversvøm.dir.Fingerplan 2012 - Blå-grønnekilerStyrket vejledningTask forcen-Rejsehold- Klimatilpasning.dkNye værktøjer-BoligWizard(boligejere)- Klimameter(kommuner)- Havvand på Land(interaktive værktøj)EU-initiativer- Lancering af EU -Clearinghouse marts 2012(klimatilpasningsportal)- Partnerskab omklimatilpasning i forbindelsemed Rio+20Klimatilpasning på statensarealerLøsningsorienteretdialogInteressentinddragelse-Workshops-Hulemøder-Links- Bilaterale møder mv.EmbedsmandsudvalgInvolvering af relevanteministerier iudarbejdelsen af ennational handlingsplanforåret 2012Nationalt dialogforum-Politisk platform- Input til nationalhandlingsplan-Udvikling afvejledningsindsatsen- Ny lovgivningSIDE 6


Den nationale handlingsplanMiljøministeriet har igangsat et arbejde med at udarbejde en nationalhandlingsplan for klimatilpasningOverblik over og koordinering af indsatsen på tværs af sektorerModernisere relevant lovgivningForslag til nye initiativerUnderstøtte det danske hjemmemarked for grønne løsninger og styrke denteknologiske udvikling (eksport, grønne jobs mv.)Ramme for de kommunale handlingsplanerVurdere behov for yderligere forskning, nye værktøjer og forbedretdatagrundlagPlanen forventes vedtaget med udgangen af 2012SIDE 7


ØkonomiaftaleEn ambitiøs klimatilpasningsindsats, der sikrer klare rammer og nyeværktøjer til kommunerne for at imødegå konsekvenserne afklimaforandringerne• Løfte investeringsniveauet i klimatilpasning afspildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013 (målrettesaktiviteter, der varetages af spildevandsselskaberne –lånemuligheder ændres fra 25 til 40 år, klar afgrænsning af hvilkeaktiviteter og udgifter, der kan takstfinansieres som led iklimatilpasning).• Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning afrisikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik ogprioriterer indsatsen.SIDE 8


Proces• Udsendelse af brev til kommunerne om håndtering afklimatilpasning i deres kommuneplanstrategi og kommuneplan(snarest)• Nedsættelse af arbejdsgruppe• Skal se på lovtekniske forhold/øvrige forhold der kan være tilhinder for at kommunerne/forsyningerne kan gennemføre denønskede klimatilpasning• Udsendelse af vejledende materiale om indarbejdelse afklimatilpasning i kommuneplanlægningen (på portalen)• Lovændringer• Informationsmøde for kommunerne og forsyningerSIDE 9


Kommunale klimatilpasningsplaner• Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillægtil kommuneplanerne.• Indhold:1) En risikokortlægning.2) En prioritering af indsats3) En koordinering med spildevandsforsyningen og relevantekommuner• Staten understøtter kommunernes arbejde medklimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed forkommunernes risikokortlægning, ved at gennemføre denødvendige ændringer af regelgrundlaget og ved at stillerejsehold/portal til rådighed.SIDE 10


KlimatilpasningsplanSIDE 11


KlimatilpasningsplanSIDE 12


Evaluering• Der gennemføres en evaluering af indsatsen i 2015• Indholdet vil blandt andet være:- Erfaringer med de nye regler for takstfinansiering- De kommunale klimatilpasningsplanerSIDE 13


Rejsehold•Primært formål er, at vejlede kommuner ogforsyningsvirksomheder om klimatilpasning•Kommunen har fortsat ansvar for den politiskeprioritering og gennemførelse.•Udarbejder inspirationsmateriale, med udgangspunkt ividen og værktøjer fra klimatilpasning.dkSIDE 14


Rejseholdets ydelser omfatter•At levere information, herunder hjælpe med at samle ogformidle information. Samtidig kan rejseholdet tilbydeviden og erfaringer inden for det givne område, samtformidling af dette.•At deltage i møder, herunder deltage i oplæg forpolitikere/udvalg om generelle forhold. Dertil medvirkeved oplæg til relevante forvaltninger og borgermøder•At give generel rådgivning til kommunensembedsmænd om klimatilpasning, stille paradigmer ogeksempler til rådighed•At hjælpe med at etablere netværk på tværs afkommuner, vandløbsoplande, forvaltninger,myndigheder og eksterne samarbejdspartnere inden forforsyning, beredskab, erhvervsliv, borgergrupper mv.Rejseholdet udfører ikke myndighedsarbejdeSIDE 15


Hvad stiller staten til rådighed•Fakta – ex.Informationer om detfremtidige klima•Screeningsværktøjer tilbrug for kortlægningenSIDE 16


Hvad efterspørger kommunerne hos rejseholdet?Stort fokus på statens krav og hvad der stillestil rådighed fra staten:• hvad skal klimatilpasningsplanerne omfatte• kort og data fra statenViden om værdisætningen• Landbrug og bygninger• Værdisætning på tværs af landetFinansieringsmuligheder• Aftalen mellem staten og KL• Ekstra runde til M&SmålPolitiske beslutningsprocesser –stat/kommune lokalt/nationaltSIDE 17


Klimatilpasning i besøgte kommuner•Store forskelle på hvor langt kommunerne er•Hovedparten af de besøgte kommuner er i opstartsfasen – organiseringen erde fleste steder på plads mellem kommune og forsyning•Nogle kommuner har foretaget kortlægning og analyser for oversvømmelser –mens andre mangler store dele af ledningsregisteringen•Stort set ingen har gennemført den lokalpolitiske beslutningsproces vedr.klimatilpasning: om der skal gennemføres klimatilpasning og til hvilket niveau.•Fokus på effekterne af ændret nedbør, grundvandsstand og havniveau og dekombinerede effekter•Mange er i gang med gode synergiprojekter, men har ikke et samletoverblik eller plan for klimatilpasningenSIDE 18


SIDE 19


Klimatilpasning.dkVærktøjer/vidensdelingwww.klimatilpasning.dkSIDE 20

More magazines by this user
Similar magazines