510110 Bruksanvisning

gkwebonline.no
  • No tags were found...

510110 Bruksanvisning

SUBMERSIBLE PUMPDRÄNKBAR PUMPVANNPUMPE NEDSENKBARDB350XINSTRUCTION MANUALBRUKSANVISNINGBRUKSANVISNING


Dränkbar pump DB350XObservera följande innan pumpen tages i drift!Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordatskyddsuttag med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6amperes säkring.Obs!Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessassäkerhetsavstånd, får pumpen endast användas medfelströmsskyddbrytare som har en utlösande märkströmupp till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpenfår inte alls användas om personer befinner sig ibassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker!Observera!(För Din säkerhet). Innan Du tar sänkmotorenpumpen idrift skall Du fackmannamässig kontrollera:• Jordningen• Nollanslutningen• Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande säkerhetsbestämmelsersamt att de(n) fungerar problemfritt• Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt• Föreligger fara för översvämning skall kontaktarnaförläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen• Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning avabrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall underalle omständigheter undvikas• Skydda sänkmotorpumpen mot frost.• Skydda pumpen mot tørrgång.• Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång tillanläggningenTålighetSänkmotorpumpen som Du har köpt avsedd för pumpningav vatten med maximal temperatur på 35 O C.Pumpen får inte användas för andra ämnen, spesieltinte för motorbränslen, rengöringsmedel och andrakemiska produkter.InstallationInstallationen av sänkmotorpumpen görs antigen:Stationärt med fast rörledning eller stationärt med flexibelstang.Att beakta!Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig fårmonteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln.Den dränkbara länspumpen måste hängas upp idet därtill avsedda bärhandtaget eller ställas på schaktetsbotten. För att behålla en problemfri funktion hospumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slammeller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kandet i schaktet befintliga slammet snabbt torka in ochhindra pumpen att starta. Därfor är det nödvändigt attden dränkbara länspumpen regelbundet testas (genomförastartförsök) Flytbrytaren är redan inställd på sådantsätt att pumpen kan tagas i drift direkt.Påpekande!Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minstmått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt.NätanslutningDen sänkmotorpump som Du har köpt är försedd meden jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd föranslutning till ett jordat skyddsuttag med 230/50Hz.Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6A)och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätuttaget.Därmed er pumpen färdig att användas.ObserveraSkulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttrepåverkan, är det inte tillåtet att reparere kabeln.Varning!Detta arbete får endast utföras av en elektriker.SvenskAnvändningsområdenDenna pump anvends fremför alt som källarpump. Omden där monteras i en brunn fungerar den som säkerhetmot översvämningar. Pumpen kan dock användas överalltder vatten måste pumpas om, tex inom hushållet,innom lantbruket. I trädgården, innom sanitärsektornoch innom ett flertal andra användningsområden.IdriftstagandeEfter att Du läst denna installations och bruksanvisnignoggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktatföljande punkter: Kontrollera att pumpen ligger påbotten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningenär riktig ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningengår till 230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är iordning. Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan kommain i nätanslutningen. Undvik att låta pumpen gå i törrång.UnderhållspåpekandePumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt,som underkastats stränga slutkontroller. För aterhäll lång livslängd och okntinuerlig drift rekommenderarvi änd¨regelbunden kontroll och vård.Observera! Viktig!Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Ompumpen används på olika platser och transporterasskall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle.Vi rekommenderar kontroll av flytbrytarenvar tredje månad vid stationär installation.Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventueltfastnat i pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månadskall slamm på botten i pumpschaktet avlägsnasoch väggarna i pumpschaktet rengöras. Rengör flytbrytarenfrån avlagringar med rent vatten.Rengöring av skovelhjuletVid alltför starka avlagringar i pumphuset måstepumpens undre del demonteras på följande sätt:1 Tabort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida.2 Lossa på insugningslådan från pumphuset. 3 Rengörskovelhjulet med klart vatten. Obs! Pumpen får inte ställasned på eller stöttas upp av skovelhjulet! 4 Montera iomvänd ordningsföljd.2


Dränkbar pump DB350XInställning av PÅ/AV brytpunktenFlottörställarens PÅ- resp AV- brytpunkt kan ställas ingenom ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen.Kontrollera före driftstart följande punkter:Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden:PÅoch brytpunktshöjden:AV kan nås lätt ochmed ringa kraftförbrukning. Kontrollera detta genom attställa pumpen i ett kärl fyllt med vatten och försiktigtSvenskhöja flottörställaren för hånd och därefter ätersänkaden. Da går det att se om pumpen kopplas tillresp från. Se till att avständet mellan flottörställarhuvudoch flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litetavstand garanteras inte en feilfri funktion.Se till vid inställning av flottörställaren att flottöställareninte rör vid bottnen före urkopplimgen av pumpen.OBS! Risk för torrkörning.STÖRNINGAR – ORSAKER – ÅTGÄRDARStörningar Orsaker LøsningerPumpen startar inte – Nätspänningen saknas – Kontrollera nätspänningen– Flybrytaren kopplar inte om – Placera flytbrytaren i högre lägePumpen pumpar inte – Inloppssilen tillstoppad – Rengör inloppssilen med vattenstråle– Tryckslangen ihopböjd – Åtgärda böjställetPumpen stängs inte av – Flytbrytaren kan inte sjunka ned – Placera pumpen riktig på pumpschaktets bottenPumpmängden för liten – Inloppssilen tillstoppad – Rengör inloppssilen– Pumpkapaciteten minskad – Rengör pumpen och byt tätningsdelarpga starkt nedsmutsatvatten med smörjiga substanserPumpen stängs av efter – Motorskyddet stänger av pumpen – Drag ut nätstickproppen och rengör pumpkortsångtid pga. för starkt försmutsat schaktet och pumpenvatten– Se till at den maximala vattentemperaturen– För hög vattentemperatur, inte överstiger 35 O C!motorskyddat stänger avGarantipåpekanden:Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsringpga törrpumpning eller främmande partiklarblandade i vattnet. Löphjulet tillstoppat pga främmandepartiklar. Transportskador. Obehörigs inngrepp.ResevedelsbeställningVid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifteranges:• Typ av pump• Pumpens artikelnummer• Pumpens ident-nummer• Reservdelsnummer på erforderlig reservedelTEKNISKA DATA EFFEKTDATA (Fig. 2 s. 6)PC350ANätanslutning230v–50HzEffekt350 WattTransportmängd max 6000 l/hTransporthöjd max7 mDoppningsdjup max7 mVattentemperatur max 35 O CSlanganslutning 1”, 1 1 /4”, 1 1 /2”Främmande partiklarØ35 mmPumphöjd1m2m3m4mKapacitetmax: 6100 l/hmax: 5200 l/hmax: 4900 l/hmax: 4500 l/h(Fig. 1 s. 6)Omkopplingshöjd: TILLOmkopplingshöjd: AV50 cm5 cm3


Vannpumpe nedsenkbar DB350XViktig informasjon før bruk !Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt mednettspenning 230 V – 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere.OBS!Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammerer pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontaktmed utløsende nominell strøm inntil 30 mA (ifølgeVDE 0100 del 702,738).Dersom personer opp-holder segi svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpenvære i drift. Spør autorisert elektriker om råd!Forsiktig!(For din egen sikkerhet). Før den nedsenkbare motorpumpensettes i drift bør en elektriker sjekke:• Jordingen• Nullinnstillingen• At jordingskontakten fungerer som den skal og er ioverensstemmelse med sikkerhets-forskriftenetil energiverket på stedet• At elektriske stikkforbindelser er beskyttet motfuktighet• At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelleoversvømmelse• At aggressive væsker holdes fjernt så vel somslipende stoff (smergelvirkende)• At den nedsenkbare motorpumpen beskyttes motkulde• At pumpen er beskyttet mot tørrgang• At barn ikke har adgang ved hjelp av egnedesikkerhetstiltakBestandighetDen nedsenkbare motorpumpen De nettopp har kjøpt erbestemt for transport av vann med maksimal temperatur35 O C. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesieltikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andrekjemiske produkt!InstallasjonInstallasjon av den nedsenkbare motorpumpen skje enten:stasjonært med fast rørledning eller stasjonærtmed fleksibel slangeledning.Pass på!Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldrihenger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen.Den nedsenkbare motorpumpen må hengesetter bærehåndtaket som følger med, eller legges ibunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en godfunksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andreforurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet isjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra åstarte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbaremotorpumpen sjekkes regelmessig (foreta startforsøk).Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring tilenhver tid er mulig.RådPumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm,slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt.NorskNettilkoplingDen nye dykkermotorpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel.Pumpen er bestemt for til-kopling til enjordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontaktener sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Førpumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar tilstart.Råd!Dersom nettledningen eller støpselet er kommet tilskade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres!Kabelen må skiftes ut.Advarsel!Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker.BruksområderDenne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe.Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser.Men den kan også brukes overalt hvorvann skal transporteres, for eksempel i husholdningen, ijordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og påmange andre områder.IgangkjøringEtter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye,kan pumpen settes i drift under følgende betingelser:Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk attrykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på atden elektriske tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at denelektriske stikkontakten er i orden. Vær sikker på atdet ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nett-tilkoplingen.Unngå at pumpen går tørr.Vedlikeholdsanvisninger!Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt,som er utsatt for streng sluttkontroll. For at den skal fålang levetid og ubrutt drift anbefales likevel en regelmessigkontroll og vedlikehold.Advarsel! Viktig!Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikkkontaktendras ut. Når pumpen transporteres bør denetter hver bruk vaskes med rent vann. Ved stasjonær installasjonanbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3.måned.Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg ipumpehuset fjernes med vannstråle.Hver 3. måned måsjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøresFlottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann.Rengjøring av skovlhjulet.Ved sterk avleiring i pumpedekkselet, må den understedelen av pumpen demonteres på følgende måte:1: Fjernde 4 skruene på innsugningskurvens underside.2:Løsne innsugningskurven fra pumpedekslet.3:Rengjørskovlhjulet med rent vann. OBS! Still eller støtt ikkepumpen på skovlhjulet!4: Sammenbyggingen skjer i omvendtrekkefølge.4


Vannpumpe nedsenkbar DB350XInnstilling av koblingspunktene.Inn- og utkobling i flottørbryteren justeres ved å flytte påflottørbryteren i flottørrastreringen.Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk:Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktetfor innkobling og koblingspunktet for utkobling nåslett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved åstille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryterenNorskforsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan daobservere om pumpen starter og stopper.Pass også på at avstanden mellom flottørkroppen ogflottørrastreringen ikke er for snau. Er avstanden for liten,kan virkemåten bli hindret. Pass på når du innstillerflottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpenkobles ut.Obs: Risiko for at pumpen går tørr.FEIL – ÅRSAKER – LØSNINGERFeil Årsaker LøsningerPumpen starter ikke – Ingen nettspenning – Sjekk nettspenningen– Flottørbryteren kopler ikke – Sett flottørbryteren lenger oppPumpen virker ikke – Innløpssilen er tett – Rens innløpssilen med rennende vann– Trykkslangen har en sprekk – Reparer sprekkenPumpen stopper ikke – Flottørbryteren synker ikke – Sett pumpen i riktig stilling på sjaktbunnenIkke tilstrekkelig – Innløpssilen er tett – Rens innløpssilen, rengjør pumpen og skiftkapasitet – Pumpeeffekten er svakere, ut låsedelerpga sterk forurensing ogslipende vanniblandingPumpen kopler ut – Motorvernet kopler ut – Dra ut kontakten og rengjør pumpenetter kort tid pumpen pga. for sterk og sjaktenvannforurensing– Sørg for, at den maksimalevann-– Vanntemperaturen er for høy, temperatur ikke overstiger 35 O C!motorvernet kopler utDette er ikke innbefattet i garantien:Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang elleriblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet ertett pga. fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaketav fremmede.ReservedelsbestillingVed behov for eventuelle reservedeler skal følgendeoppgis:• Pumpetype• Pumpe artikkelnr.• Pumpe identifikasjonsnr.• Reservedelsnr. til den ønskede reservedelenTEKNISKE DATA KAPASITETSDATA (Fig. 2 s. 6)PC350ANett tilkobling230v–50HzMerkeeffekt350 WattPumpekapasitet maks. 6000 l/hPumpehøyde maks.7 mNedsenking maks.7 mVanntemperatur maks. 35 O CSlangetilkobling 1”, 1 1 /4”, 1 1 /2”Smusspartikler inntilØ5 mmLøftehøyde1m2m3m4mKapasitetmax: 6100 l/hmax: 5200 l/hmax: 4900 l/hmax: 4500 l/h(Fig. 1 s. 6)Koplingspunkthøyde: PÅKoplingspunkthøyde: AV50 cm5 cm5


Fig. 150 cm5 cmHm8Fig. 276543210 50 100 150 Q L/1'31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qm /h6


7Item Code Specification01 Cable and Plug02 Switch03 Screw04 Top cover of pump05 Rear Cover of motor06 Wave Wash07 Adjusting plate08 Bearing09 Rotor10 Bearing11 Stator12 Frame Seal Ring13 Front Bush of Motor14 O Ring15 Front Cover of Motor16 Frame Seal Ring17 O Ring18 Front Adjusting Wahser19 Impellor20 Nut21 Pump Body22 O Ring23 Bottom Seat of Pump24 Screw25 Steel Ball26 Small Washer27 Screw28 Outlet connector29 O Ring30 Bent Connector31 O Ring32 Cable Sheath33 Cable Locker34 Capacitor35 Cable Clamp36 Screw


SvenskGARANTIPumpen har 2 års garanti gällande från av köparenstyrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialellerfabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningenej följts eller om pumpen utsatts föronormal belatning eller drift. Alla transportkostnadereller demonteringskostnader är för köparens räkning.Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdensrekommendationer.TILLVERKAR DEKLARATIONUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABB Jönssons v 4S-302 41 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att maskinenProdukt ..............Dränkbar pumpMärke ................BlacklineModell typ............DB350XNorskGARANTIPumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningenikke er fulgt, eller om pumpen har blitt utsatt forunormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnaderer for kjøpers regning.Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.SAMSVARSERKLÆRINGUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustrivn. 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............Vannpumpe nedsenkbarMerke ................BlacklineModell ................DB350Xöverensstämmer med följande normEN50144, EN55014, EN55104, EN61000enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWGer i overensstennelse med normeneEN50144, EN55014, EN55104, EN61000samt bestemmelser gitt i direktiv89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWGHalmstad, 2005-02-04Trondheim, 04.02.2005VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om pumpen skulle ändras väsentligt.2005 © Gisle Krigsvoll ABEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om pumpen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 5101508

More magazines by this user
Similar magazines