Resultater

investor.sparebank1.no
  • No tags were found...

Resultater

Rekordresultat i Livselskapet. Skadeselskapets resultat erpreget av naturskader og storskaderResultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Betydelig forbedret administrasjonsresultat ilivsforsikring. Selskapet har opprettholdt gode641buffere gjennom året3504142010 2011• God bestandsvekst ga økt premieinntekt iskadeforsikring. Negativt forsikringsresultatog turbulente finansmarkeder bidro tilresultatsvekkelse188• Svake aksjemarkeder k bidro til reduksjon iODINs inntjening6522 279-58-155• Resultatfremgang i SB1G Finans: Bedrettapssituasjon i Factoring, sterk vekst iporteføljevolum i Portefølje og god omsetningi ConectoSB1 LivSB1 SkadeODINSB1G FinansSB1 Markets• Resultatet i SB1 Markets bærer preg av hhv.store og planlagte investeringer knyttet tiloppbygging g av et ledende kapital-markedsmiljø, samt av svake markeder3


SpareBank 1Skadeforsikring konsernHøyt innslag av storskader, flom og uvær.Positiv bestandsutvikling4


SpareBank 1 Skadeforsikring konsernHøyt innslag av storskader, flom og uvær. Positivbestandsutvikling48207Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK)251 2541153643308 1. kvartal5056• Total bestandsvekst på MNOK 515, hvorav MNOK 230fra Unison Forsikring. Bestand er per 31.12.20112. kvartalNOK 5,2 mrd.3. kvartal4. kvartal– Markedsandelen har økt fra 10,8 % i 2010 til11,2 % per 3. kvartal 2011171• Resultat før skatt i 2011: MNOK 188 (641) ogMNOK 171 (308) i 4. kvartal– Forsikringsresultat*: MNOK -35 (267) ogMNOK -13 (123) i 4. kvartal– Netto finansinntekter: MNOK 260 (433) ogMNOK 161 (201) i 4. kvartal2009 2010 2011-89• Finansavkastning på 2,9 (4,9) %– Lavt rentenivå og negativ utvikling for norske aksjer* Forsikringsresultat i 2011 inkluderer Unison Forsikring ogbehandlingsforsikring5


SpareBank 1 Skadeforsikring konsernHøyt innslag av storskader, flom, uvær og terrorCombined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%)99,624,8108,620,292,917,189,822,7100,323,8105,521,9101,922,4105,821,0100,526,087,2 89,920,520,694,6 94,020,721,996,2 97,722,521,0103,474,888,375,967 7,176,683,679,484,774,566,769,373,972,173,822,976,780,54. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011SkadeprosentKostnadsprosent- Kostnadsføring av lønnsomhetsprovisjoner i 4. kvartal 2011med MNOK 32 utgjorde en betydelig andel av økningen ikostnadsprosenten- Kostnadsprosenten i 2010 var lav grunnet engangseffektpå pensjon og fravær av lønnsomhetsprovisjon2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Skadeprosent KostnadsprosentHøyt innslag av storskader innen sentraleproduktgrupper i BM-porteføljen har medførten betydelig økning i skadeprosent i 2011• Det har påløpt skader for ca. MNOK 52 i forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011.6


SpareBank 1LivsforsikringRekordresultat i et krevende marked7


SpareBank 1 LivsforsikringRekordresultat i et krevende marked• Resultat før skatt i 2011: MNOK 414 (350) ogMNOK 98 (73) i 4. kvartalResultat t før skatt (MNOK), kvartalsvis206 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal12910981 8192 100 98867872• Administrasjonsresultat i 2011: MNOK -66 (-187) ogMNOK -3 (-62) i 4. kvartal- Lavere driftskostnader og økte gebyrinntekter• Renteresultatet i 2011: MNOK 369 (317) ogMNOK 3 (49) i 4. kvartal- MNOK 187 avsatt til styrking av reservene pga økt levealder• Risikoresultat i 2011: MNOK 241 (325) ogMNOK 39 (65) i 4. kvartal- Høyere kostnader i forbindelse med uføreerstatninger242009 2010 2011• Skatteinntekt i 2011 på MNOK 98 (-60)- Kombinert effekt av fritaksmetoden og at avsetningen tilkursreguleringsfondet kommer inn under skattelovensbestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige i i avsetninger• Finansdepartementet har fremmet forslag om å begrensefritaksmetoden for aksjer mv. som eies avlivsforsikringsselskaper8


SpareBank 1 LivsforsikringGode buffere gjennom 2011Utvikling i i bufferkapital, per kvartal (%)14,6 % 15,2 %14,0 % 14,1 %10,8 %Kursreguleringsfond (MNOK)6173271854. kv20101. kv20112. kv20113. kv20114. kv2011Kjernekap. utover minstekravTilleggsavsetningerDelårsresultatKursreguleringsfond2009 2010 2011• Bufferkapitalen etter disponering av årets resultat: 10,8 (14,6) %- Hovedårsaken til endringen er nedgangen i kursreguleringsfondet fra MNOK 617 til MNOK 185• Forvaltningskapital: NOK 26,5 (26,5) mrd.• Kapitaldekning: 18,3 (19,3) %• Selskapet vurderes å være godt kapitalisert i forhold til forventede krav under Solvency II9


ODIN ForvaltningSvak utvikling i verdipapirmarkedene i 2011ga redusert forvaltningskapital11


ODIN ForvaltningSvak utvikling i verdipapirmarkedene i 2011 ga redusertforvaltningskapitalResultat før skatt (MNOK), kvartalsvis1. kvartal2. kvartal3. kvartal244. kvartal• Resultat før skatt i 2011: MNOK 22 (65)– Forvaltningshonorar på MNOK 304, som erMNOK 14 lavere enn i 2010• Resultat i 4. kvartal MNOK -9 (16)1016141717161212• NOK 23,4 mrd. i forvaltningskapitalit l– Ned NOK 8,9 mrd. fra 20106• 8,9 % markedsandel for aksjefond for 2011sammenlignet med 10,7 % for 2010-7 -9• 3,8 % markedsandel for kombinasjonsfondi 2011, opp fra 3,2 % per 1. kvartal 20112009 2010 201112


SpareBank 1 GruppenFinans konsernGod vekst i alle forretningsområdene i 201113


SpareBank 1 Gruppen Finans konsernGod vekst i alle forretningsområdene i 2011Resultat før skatt hittil i år (MNOK)• Resultat før skatt i 2011: MNOK 27 (9)* ogMNOK 5 (7) i 4. kvartal2010 2011202427―Betydelig reduserte tap og tapsavsetninger iFactoring, samt god vekst i klientomsetningen• Landets 3. største factoringvirksomhet med enmarkedsandel i 2011 på 14,1 %, mot 11,6 % i 2010• Factoring vokser fremdeles raskest i markedet152 2FactoringljePortefø4Conecto o*(inkasso o)9SB1G Fkonsern* **――Portefølje (langtidsovervåkning) hadde i 2011 etporteføljevolum på NOK 1,2 mrd., mot MNOK 620forrige årsskifte• Tilsvarer en vekst i porteføljevolum på 86 %• God vekst i netto rente-/kredittprovisjonsinntekterConecto har hatt en god omsetningsutvikling påtross av salærreduksjoner*Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september 2010. I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen.**Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger.14


SpareBank 1 MarketsInvesteringer i 2011 – markedskraft k i 201215


SpareBank 1 MarketsInvesteringer i 2011 – markedskraft i 2012Operative forhold• Rekrutteringen og oppbyggingen av selskapet har i 2011 blitt gjennomført etter vedtattstrategier og planer, med én av de største humankapitalforflyttingene i bransjen noensinne• 2011 har i stor grad vært fokusert på investeringer, og i løpet av 1. kvartal 2012 er mennesker,infrastruktur og systemer på plass. SpareBank 1 Markets går inn i 2012 med solid markedskraftResultater• Resultat før skatt i 2011: MNOK -155 (-58)• Resultat før skatt i 4. kvartal: MNOK -77 (-24)• Total omsetning i 2011: MNOK 86 (83)16


SpareBank 1 MarketsHøy markedsaktivitet og lønnsom drift i løpet av2012Corporatefinanceteammedbetydeligerfaring• SpareBank 1 skal ha et sterkt, nasjonaltkapitalmarkedsmiljø, der bank- ogkapitalmarkedsområdene spiller sammen i markedet• Gjennom en klar strategi, investeringsvilje ogutholdenhet er det lagt grunnlag for et ledendekapitalmarkedsmiljø kedsmiljø i Norge• 1. halvår 2012 vil bli preget av høy markedsaktivitet,med full overgang fra investerings- til driftsfase• 2. halvår 2012 vil selskapet nærme seg fullmarkedskraft, og tidligere signaler om lønnsom driftfra 4. kvartal i år ligger fastSterkplasseringskraftTopprangertanalyseteamBalanse- ogrisikokapasitetSpareBank 1 Markets kan levere helekapitalstrukturen, fra banklån tilobligasjoner og egenkapital17


Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandedenordiske finanskonsern2011 2010 2009Gjennomsnitt2009-20112011Handelsbanken 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 %Gjensidige* 12,22 % 13,11 % 11,11 % 12,11 %DNB 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 %Nordea 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 %SpareBank 1 Gruppen 10,0 % 18,7 % 18,1 % 15,6 %Storebrand 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 %Danske Bank 14 1,4 % 36 3,6 % 17 1,7 % 22 2,2 %* Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK.18Kilde: Selskapenes Årsrapporter for 2011


FremtidsutsikterSPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN• Volatile finansmarkeder vil gi usikkerhet knyttet til finansresultatene, som utgjør enbetydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskaping. Makrobildet vurderes dog å gigrunnlag for forsiktig optimisme.• SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføringav Solvency II.• Konkurransen vurderes som sterk, og kontinuerlig forbedring er påkrevd• Økt samordning internt i alliansen, der produktselskapene er en del av verdikjeden.• Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta uteffektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig.19


Hele Norges sparebank20 20

More magazines by this user
Similar magazines