Lønns- og arbeidsvilkår i Norge - Fellesforbundet

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge - Fellesforbundet

NORSKLønns- ogarbeidsvilkår i NorgeInformasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk,Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarnwww.fellesforbundet.no


Velkommen som arbeidstaker i NorgeFellesforbundet ønsker deg velkommen til Norge. Vi eret fagforbund som blant annet organiserer ansatteinnenfor byggebransjen, verkstedindustrien oglandbruket. Vi har inngått landsomfattende tariffavtalersom bestemmer lønn og andre goder for allearbeidstakere som er omfattet av disse.Denne brosjyren gir deg informasjon om lønns- ogarbeidsvilkår i Norge. For at du skal få best mulig lønnsogarbeidsvilkår mens du er i Norge, er det viktig at dufagorganiserer deg.Registrering som arbeidstakerAlle arbeidstakere som arbeider i Norge skal væreregistrert i Arbeidstakerregisteret (A-registeret). Det erarbeidsgiver som skal sørge for at du er registrert. Mendet kan være lurt å kontrollere om arbeidsgiver harregistrert deg.Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider påkontinentalsokkelen eller på bygge- og anleggsplasser iNorge skal være registrert ved Sentralskattekontoret forutenlandssaker (SFU).www.fellesforbundet.no1


Rettigheter og bestemmelser som gjelder allearbeidstakere som arbeider i NorgeArbeidsavtaleAlle arbeidstakere som arbeider i Norge skal ha enarbeidsavtale med arbeidsgiveren. Dette er en ”kontrakt”som sier hvem som er arbeidsgiver, hvem som erarbeidstaker, hvor en er ansatt og hvilke arbeidsvilkårsom er avtalt. Arbeidsavtalen skal være datert ogunderskrevet av arbeidsgiver.Forsvarlig arbeidsmiljøAlle arbeidstakere som arbeider i Norge har krav på etforsvarlig arbeidsmiljø. Fellesforbundet har regionaleverneombud som kan bistå arbeidstakere i bygg- oganleggsbransjen ved behov. Disse er tilknyttet våredistriktskontorer.Arbeidstid og overtidDen alminnelige arbeidstid i Norge er lovbestemt til 40timer i uka, og 9 timer i døgnet. For arbeid ut over detteskal betales et tillegg på minst 40 prosent av timelønna.Om det er avtalt arbeidstidsordning der det innarbeidesog avspaseres time mot time, betales det ikkeovertidstillegg.www.fellesforbundet.no2


Søndager og helligdager, 1. mai og 17. maiI Norge er det lovbestemt arbeidsfri på søndager oghelligdager. På 1. mai og 17. mai har du rett til fri medfull lønn.Ferie og feriepengerOm du arbeider i Norge har du krav på 21 virkedagersferie avhengig av at du har nødvendig opptjening. Du harogså krav på feriepenger.YrkesskadeforsikringAlle arbeidsgivere som har ansatte som arbeider i Norgeskal tegne yrkesskadeforsikring for de ansatte til dekningav yrkesskade og yrkessykdom.Forbud mot å ta betalt for formidling av arbeidskraftHvis du får arbeid i Norge gjennom et foretak eller enperson, kan ikke foretaket eller personen ta betalt fra degfor å skaffe deg arbeid. Det er forbudt å ta betalt avarbeidstaker for formidlings- eller utleietjenester.www.fellesforbundet.no3


Rettigheter og bestemmelser som bare gjelderom du er ansatt i et norsk foretakArbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland,Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn,som på eget initiativ ønsker å ta arbeid i Norge, må ha etkonkret tilbud om fulltidsstilling før en søker omoppholdstillatelse i Norge. Opplysninger om hvasøknaden skal inneholde, og hvilken dokumentasjon somer nødvendig, kan du enten få hos arbeidsgiver eller påinternettadressen http://www.udi.no .Husk at en arbeidstaker ikke kan starte i et arbeid føroppholdstillatelse er gitt.LønnEt vilkår for å få oppholdstillatelse er at du skal du hatarifflønn eller det som er vanlig for bransjen.I tabellen under kan du lese hva som er minstelønn oggjennomsnittslønn (pr. 1.6.2004) 1.9.2005) for fagarbeidere i toutvalgte bransjer.Minstelønnwww.fellesforbundet.noGjennomsnittslønnNOK € NOK €Verksted 111,59 110,59 14 13,28 143,65 148,28 18 17,24Byggfag 126,00 125,- 15,- 16 153,70 166,80 21 18,45Om du arbeider i jordbruket er det et vilkår foroppholdstillatelsen at du skal du ha minst kr. 84,50 83,15 pr.4


time for arbeid av inntil tre måneders varighet. For arbeidutover tre måneder skal du ha minst kr. 104,50 100,15 pr. time.Du har krav på en lønn som ikke skal være lavere ennminstelønn, men den kan godt være høyere.I Norge får du en brutto lønn som det skal trekkes skattav. Skatten skal innbetales av arbeidsgiver før du får dinnettolønn utbetalt.LønnsslippDu har krav på lønnsslipp. Den skal inneholdeopplysninger om bruttolønn, nettolønn og skattetrekk,slik at du kan kontrollere at det er trukket skatt.Forbud mot trekk i lønnArbeidsgiver kan ellers ikke trekke arbeidstaker i lønn ogferiepenger, med mindre dette er avtalt skriftlig mellomarbeidsgiver og arbeidstaker. Om du slutter uten at du hargått avtalte oppsigelsestid, kan arbeidsgiver likevel gjøretrekk i lønna for kostnader dette har påført han.OppsigelseOm du er ansatt i et norsk foretak og blir oppsagt, gjeldernorske regler for oppsigelse. Oppsigelse skal skjeskriftlig. Oppsigelsestid er vanligvis én helkalendermåned etter at du har mottatt oppsigelsen. Omdu er skriftlig ansatt med prøvetid, gjelder 14 dagersoppsigelsestid.www.fellesforbundet.no5


Kontakt FellesforbundetSom du ser i denne brosjyre er det mange lovfestederettigheter som du har krav på som arbeidstaker i Norge.Hvis du i tillegg er fagorganisert, og det er tariffavtale ivirksomheten som du arbeider i vil du få flere rettigheteri det norske samfunn. Ønsker du mer informasjon omrettigheter og plikter som arbeidstaker, må du gjerne takontakt med Fellesforbundet. Adressene finner du påbaksiden av denne informasjonsbrosjyren.Om du arbeider på Snøhvit, Melkøya,Tjeldbergodden, Mongstad, Kårstø, Kollsnes,Ormen Lange og StureOm du er ansatt i utenlandsk foretak som arbeider iNorge, gjelder ingen norske minstelønnsbestemmelser.Etter krav fra Fellesforbundet er likevel de nevnteminstebestemmelser, og noen andre bestemmelser i våretariffavtaler, gjort gjeldende for arbeid på de 7 nevntepetroleumsanleggene fra 1. desember 2004Ta kontakt med Fellesforbundet om du vil ha nærmereopplysninger om hvilke bestemmelser som gjelder pådisse anleggene.www.fellesforbundet.no6


Adresser og telefonnummer til Fellesforbundetsdistriktskontorer:Østfold, Sarpsborg, 69 10 23 40Akershus, Oslo, 23 06 32 90Oslo, Oslo, 23 06 15 84Hedmark, Hamar, 62 54 09 90Oppland, Gjøvik, 61 18 79 20Buskerud, Drammen, 32 25 59 80Vestfold, Tønsberg, 33 30 70 70Telemark, Porsgrunn 35 57 29 70Aust-Agder, Arendal 37 07 30 10Vest-Agder Kristiansand S. 38 12 06 50Rogaland Stavanger 51 50 02 00Hordaland, Bergen 55 30 91 50-70Sogn og Fjordane Førde 57 82 09 88Møre og Romsdal Molde 71 20 16 40Sør-Trøndelag Trondheim 73 87 94 10Nord-Trøndelag, Steinkjer 74 13 56 00Nordland, Bodø 75 54 96 50Troms/Finnmark, Tromsø 77 60 35 30www.fellesforbundet.no7


FellesforbundetLilletorget 10184 Oslotelefon: 23 06 31 00telefaks: 23 06 31 01nettside: www.fellesforbundet.noe-mail:fellesforbundet@fellesforbundet.no

More magazines by this user
Similar magazines