Årsrapport 2007 - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

Årsrapport 2007 - Sør-Norge Aluminium AS

Hovedtall for SØRAL(i mill. NOK, hvis ikke annet er oppgitt)2003 2004 2005 2006 2007ResultatregnskapDriftsinntekter 1858 2270 2193 3045 3295Driftsresultat 169 313 404 616 574Resultat før skattekostnad 258 337 410 666 590Skattekostnad -73 -95 -115 -186 -165Årsresultat 185 242 295 480 425BalanseregnskapAnleggsmidler 1051 965 901 808 809Omløpsmidler 693 870 994 1119 1041Sum eiendeler 1744 1835 1895 1927 1850Egenkapital 992 1034 1029 959 1134Langsiktig gjeld 246 186 141 81 22Kortsiktig gjeld 506 615 725 887 694Sum gjeld og egenkapital 1744 1835 1895 1927 1850LønnsomhetDriftsmargin (%) 9,1 13,8 18,4 20,2 17,4Fortjenestemargin (%) 13,9 14,9 18,7 21,9 17,9Egenkapitalrentabilitet (%) 18,5 23,9 28,6 48,3 40,6Kapitalens omløpshastighet 1,0 1,3 1,2 1,6 1,8LikviditetKontantstrøm 327 365 401 448 527Likviditetsgrad 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5SoliditetEgenkapitalandel (%) 56,9 56,4 54,3 49,8 61,3PersonalAntall årsverk pr. 31.12 410 399 389 380 383ProduksjonProduksjon elektrolyse (tonn) 158 960 164 340 163 190 163 620 160 460Kapasitetsutnyttelse (%) 99,0 99,5 99,5 99,5 96,5Definisjoner:Driftsmargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Driftsresultat / Driftsinntekter) x 100Fortjenestemargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Resultat før skatter / Driftsinntekter) x 100Egenkapitalrentabilitet % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Årsresultat / Gj.snittlig egenkapital) x 100Kapitalens omløpshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsinntekter / Gj.snittlig totalkapitalKontantstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontantstrøm tilført fra årets virksomhetLikviditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omløpsmidler / Kortsiktig gjeldEgenkapitalandel %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Egenkapital / Totalkapital) x 1003


utviklinga går i denne samanhengen.Til sist er det eit spørsmål om korsterkt prisinga av aluminium vertstyrt av den generelle utviklinga, ogikkje minst i høve til ein stadighøgare energipris. Me har i dei sisteåra sett høge prisar på metallbørseni London (LME). Utsiktene erikkje dårlege for aluminium påverdsbasis. Om det er mogeleg ådriva eksisterande anlegg vidarepå langsiktig basis, er endå eit opespørsmål. Skulle det vera eit ynskjeå føra denne industrien vidare, mådet i alle høve førast ein energipolitikki landet som gjev kommersieltgrunnlag for slik produksjon.Jan O. YttredalAdm. dir.5


DRIFTSRESULTATELEKTROLYSEPRODUKSJONKONTANTSTRØMNOK MILL700600500400300200100169313404616574TONN18000016000014000012000010000080000600004000020000158 960164 340 163 190 163 620160 460NOK MILL60050040030020010032736540144852702003 2004 2005 2006 200702003 2004 2005 2006200702003 2004 2005 2006 2007AvfallDeler av tidligere sjøkantdeponi ernå lukket og omgjort til parkeringsoglagringsområde. Resten avområdet er dekket med jord og tilsådd.Når det gjelder resirkuleringav avfall, som tidligere ble deponertlokalt, har det vært lite elleringen utvikling siste året. Avfalletblir i dag deponert hos NOAH påLangøya.Revisjoner og tilsynI januar 2007 ble SØRAL resertifisertav Det Norske VeritasCertification AS etter miljøstandardenNS-EN ISO 14001:2004, ISO9001:2000 og OHSAS 18001:2007.Hydro har gjennomført en kvalitetsogprosessrevisjon i Støperiet.SØRAL sine internrevisorer hargjennomført 5 interne revisjoner(10) samt utført tilsyn hos 5 (5)eksterne leverandører. Ingen alvorligeavvik er registrert.MiljørapporteringSØRAL gir ut en egen miljørapportsammen med årsrapporten. For enmer detaljert oversikt henvises dettil denne.EnergiforsyningI 2007 fikk vi erfare at de nordiskekraftprisene fremdeles varierermed den hydrologiske situasjonen.Året startet våtere og mildere ennnormalt. Vannmagasinene økte fraet underskudd i forhold til normalttil ett lite overskudd i slutten avjanuar 2007.Den 30. juli falt vår områdepris(NO1) til sitt laveste nivå på 14 år;EUR 2,07/MWh d.v.s. 1,7 øre/kWh.Den 27. november ble NO1 prisennotert til EUR 52,24/MWh d.v.s. 42øre/kWh.For året under ett ble gjennomsnittligspotpris for vårt område EUR25,74/MWh (49,23).I følge NVE var den totale norskeelektrisitetsproduksjonen i 2007hele 137,3 TWh (121,6).Elektrisitetsforbruket var på 126,9TWh (122,5). Netto krafteksport fraNorge i 2007 var på over 10 TWh (-1).Det ble ikke inngått nye langsiktigekraftavtaler i 2007.Selskapet arbeider fortsatt med åbedre den langsiktige inndekningenav energi. Ulike alternativer blirvurdert.Etablering av et kullkraftverk medCO 2 -fangst på Husnes er underutredning som ett av alternativenefor langsiktig inndekning.Selskapet har i samarbeid medindustriselskapene Tinfos AS ogEramet Norway AS samt teknologiselskapetSARGAS utarbeidet enForhåndsmelding om prosjektet.Meldingen ble overlevert til NVE inovember.Investeringer / ProsjektStyret vedtok i desember 2006 planenefor flytting og oppgraderingav anlegget som behandler brukteanoder (det såkalte RR-anlegget).Anlegget plasseres i tilknytning tilanodeverkstedet. All transport avanoder vil etter gjennomføring foregåinnendørs og farlige trafikknutepunktvil bli fjernet. Prosjektet erplanlagt ferdigstilt 2. halvår 2008.Forskning og utviklingSom en viktig del av videreutviklingenav bedriften har selskapetkontinuerlig 10 prøveovner i drift iElektrolysen for å teste ut drift vedhøyere strømstyrke. Det er en langsiktigmålsetting å øke strømstyrkenmed 10-15 kA. Dette vil gi enproduksjonsøkning på ytterligere10-15.000 tonn primærmetall.8


Portvakten.AksjonærforholdAlcan HoldingsSwitzerland Ltd., 50 %.Hydro Aluminium as, 49.9 %.Andre norske aksjonærer,totalt 142, 0.1 %.Ingen styremedlemmer, medlemmerav bedriftsforsamlingen, adm.direktør eller revisor eier aksjer iselskapet.Andre forholdStyret kjenner ikke til andre forholdsom er av vesentlig betydning forå bedømme resultatet av drifteneller selskapets stilling.FramtidsutsikterDet ventes gode markedsforholdfor primæraluminium i 2008 somfølge av økende etterspørselglobalt og leveringsforstyrrelserenkelte steder. Forbruksveksten eranslått til å bli vesentlig høyere ennden generelle veksten i økonomien.Kursen på USD har stor betydningfor selskapets resultater.Kursen utviklet seg negativt i 2007.Det er ikke forventet at USD vilstyrke seg i 2008. Prisen påprimæraluminium målt i norskekroner forventes å ligge på sammenivå som i 2007.Det ventes et svakere marked forpressbolt i Europa og i USA.Økte energipriser gjør at inntjeningspotensialetsvekkes.Økte råvarekostnader må søkeskompensert ved reduksjon av kostnaderfor øvrig. Dessuten må depotensialer som fortsatt er i bedriftenutnyttes.Årsresultat ogdisponeringerÅrsresultatet etter skatt blekr 425.371.001 og foreslåsdisponert slik:Til utbytte:kr 100.000.000Til opptjent egenkapital:kr 325.371.001Selskapets frie egenkapital erpr. 31.12.07 på kr 932.486.154.Styret takker de ansatte for godinnsats.Amsterdam, 6. mars 2008Jan Arve Haugan Harald Ødegaard Jean Philippe PuigWolfgang Stiller Tim H. Scheie Ståle NupenLene Navestad SolliØrjan NormannJan O. Yttredal9


80EGENKAPITALANDEL (%)2,0LIKVIDITETSGRAD6056,9 56,454,349,861,31,51,4 1,4 1,41,31,5401,0200,502003 2004 2005 2006 20070,02003 2004 2005 2006 2007


ResultatregnskapNOTE 2007 2006DriftsinntekterSalg av metall 1,15 3 290 418 204 3 032 888 943Annen driftsinntekt 1 4 373 109 12 394 193Sum driftsinntekt 3 294 791 313 3 045 283 136DriftskostnaderBeholdningsendring ferdigvarer 6 448 681 -7 398 408Beholdningsendring varer i arbeid -6 749 838 -3 169 626Varekostnad 2 012 204 114 1 768 145 559Lønnskostnad 2, 16 274 234 683 270 254 976Avskrivning 1, 7, 8 105 601 900 121 836 400Annen driftskostnad 2 329 330 120 279 964 894Sum driftskostnad 2 721 069 660 2 429 633 795DRIFTSRESULTAT 573 721 653 615 649 341Finansinntekter / Finanskostnader (-)Aksjeutbytte 3 530 970 1 912 615Renteinntekter 12 786 416 12 093 369Finansinntekt, energi 1, 14 1 140 941 741 330Valutagevinst, netto 1, 14 4 982 940 42 133 722Rente og andre finanskostnader -6 412 792 -6 783 475Sum finansinntekt / finanskostnad (-) 16 028 475 50 097 561ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 589 750 128 665 746 902SkattekostnadBetalbar skatt 1, 11 178 841 663 193 212 538Endring utsatt skatt 1, 11 -14 462 536 -7 123 490Sum skattekostnad 164 379 127 186 089 048ÅRSRESULTAT 425 371 001 479 657 854Disponering av årsresultatTil utbytte 100 000 000 350 000 000Til / Fra (-) annen egenkapital 325 371 001 129 657 854Sum disponering av årsresultat 425 371 001 479 657 854Korrekt ferdsel i ovnshallen.11


BalanseEIENDELER NOTE 31.12.07 31.12.06AnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 11 1 646 650 1 784 531Sum immaterielle eiendeler 1 646 650 1 784 531Varige driftsmidlerAnlegg under utførelse 8, 9 87 569 669 42 561 289Eiendommer 1, 8, 9, 12 155 470 944 155 136 944Bygninger 1, 7, 8, 9 249 007 700 257 385 700Maskiner, inventar 1, 7, 8, 9 267 041 200 315 620 100Sum varige driftsmidler 759 089 513 770 704 033Finansielle anleggsmidlerAksjer og andeler 1, 5 26 148 714 26 148 714Andre lån og fordringer 1, 6 21 959 581 9 047 727Sum finansielle anleggsmidler 48 108 295 35 196 441SUM ANLEGGSMIDLER 808 844 458 807 685 005OmløpsmidlerVarerVarelager - råvarer 1 209 003 017 204 903 944Varelager - halvfabr. og under tilvirkning 1 17 056 942 10 307 104Varelager - varer for videresalg 1 24 828 931 31 277 612Sum varer 250 888 890 246 488 660FordringerKundefordringer 1, 4 519 005 712 508 185 715Andre fordringer 4 101 569 704 64 249 980Sum fordringer 620 575 416 572 435 695InvesteringerAndre markedsbaserte finansielle instrument 16 659 000 26 933 023Sum investeringer 16 659 000 26 933 023Bankinnskudd, kontanter og lignendeBetalingsmidler 1, 3 153 505 508 273 530 883Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 153 505 508 273 530 883SUM OMLØPSMIDLER 1 041 628 814 1 119 388 261SUM EIENDELER 1 850 473 272 1 927 073 266Husnes, 31. desember 2007Jan Arve Haugan Harald Ødegaard Jean-Philippe Puig Lene Navestad Solli12


BalanseEGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.07 31.12.06EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 13 200 000 000 200 000 000Sum innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 934 132 804 758 761 804Sum opptjent egenkapital 934 132 804 758 761 804SUM EGENKAPITAL 18 1 134 132 804 958 761 804GjeldAvsetninger til forpliktelserPensjonsforpliktelser 16 5 880 897 6 373 327Utsatt skatt 11 15 085 934 29 686 351Sum avsetninger til forpliktelser 20 966 831 36 059 678Annen langsiktig gjeldDriftslån 17 0 43 820 000Øvrig langsiktig gjeld 1 000 000 1 000 000Sum annen langsiktig gjeld 1 000 000 44 820 000Kortsiktig gjeldFørste års avdrag langsiktig gjeld 17 37 870 000 43 820 000Leverandørgjeld 1 292 265 175 225 006 678Betalbar skatt 178 386 579 189 138 150Skyldige offentlige avgifter 36 088 067 37 863 480Skyldig utbytte 100 000 000 350 000 000Diverse avsetninger 14 49 763 816 41 603 476Sum kortsiktig gjeld 694 373 637 887 431 784SUM GJELD 716 340 468 968 311 462SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 850 473 272 1 927 073 266Kausjonsansvar 10 1 266 197 0Amsterdam, 6. mars 2008Wolfgang Stiller Tim. H. Scheie Ståle NupenØrjan NormannJan O. YttredalAdm.direktør13


Kontantstrømanalyse(NOK 1000)Ref. 2007 2006Likvider tilført / brukt på virksomhetenTilført fra årets virksomhet 1) 516 510 594 340Endringer i lager, debitorer og kreditorer 52 038 -169 067Endringer i andre tidsavgrensningsposter -41 685 23 163Netto likviditetsendring fra virksomheten A) 526 863 448 436Likvider tilført / brukt på investeringerInvesteringer i varige driftsmidler -93 988 -51 399Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 31Endring i andre investeringer -2 638 -4 576Netto likviditetsendring fra investeringer B) -96 626 -55 944Likvider tilført / brukt på finansieringOpptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 0Reduksjon av gammel gjeld 2) -50 262 -55 698Utbetalt utbytte -500 000 -500 000Netto likviditetsendring fra finansiering C) -550 262 -555 698Netto endring i likvider gjennom året A + B + C -120 025 -163 206Likviditetsbeholdning 01.01 273 531 436 737Likviditetsbeholdning 31.12 153 506 273 5311) Dette tallet fremkommer slik:Ordinært resultat før skattekostnad 589 750 665 747Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -31Ordinære avskrivninger 105 602 121 837Betalbar skatt -178 842 -193 213Tilført fra årets virksomhet 516 510 594 3402) Dette tallet fremkommer slik:Urealisert kurstap/Urealisert kursgevinst -9 380 -11 620Nedbetaling av gammel gjeld -40 882 -44 078Reduksjon av gammel gjeld -50 262 -55 698Ovnshall A.14


Ferdige anoder i anodeverkstedet.Notertil årsoppgjøret 20071. RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvarmed regnskapslovens bestemmelserog etter norske regnskapsstandarder.InntektsføringInntekter resultatføres når de eropptjent.ValutaSelskapet har både inntekter ogkostnader i valuta. Valutagevinst/-tap som følge av endring i valutakursfra transaksjonstidspunkt tiloppgjørstidspunkt bokføres somfinanspost. Pengeposter i utenlandskvaluta er bokført til balansedagenskurs.KundefordringerKundefordringer i balansen er bokførttil pålydende.VarelagerLagrene av oksid og anoder er vurderttil den laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi. De øvrigeråvarer er vurdert til veiede innkjøpspriser.Beholdningen av varerunder tilvirkning og ferdigvarer ervurdert til laveste verdi av tilvirkningskostog virkelig verdi.Anleggsmidler /AvskrivningerAnleggsmidler hvor kostpris er aktiverti regnskapet, avskrives lineærtover den økonomiske levetid.AksjerDet er foretatt en vurdering av selskapetsbeholdning av aksjer.Samtlige aksjer er klassifisert somanleggsmidler. Er virkelig verdilavere enn kostpris, og verdifalletikke antas å være forbigående, eraksjene nedskrevet.Pensjonskostnaderog pensjonsmidler/-forpliktelserSelskapet finansierer sine pensjonsforpliktelseroverfor de ansattegjennom en kollektiv pensjonsforsikringsavtaleinngått med et forsikringsselskap.I tillegg har selskapetinngått avtalefestet pensjonsavtaler(AFP) med de ansatte som endel av avtaleverket mellom NHO ogLO. Videre har selskapet inngåttpensjonsavtaler med tidligereansatte som finansieres over selskapetsdrift.Basert på forsikringstekniske prinsipperberegnes nåverdien avantatt fremtidige pensjonsytelser.Den beregnede påløpte forpliktelsensammenholdes med verdienpå innbetalte og oppsparte pensjonsmidler.Netto pensjonsmidler/-forpliktelser balanseføres som16


Kontrollmåling.anleggsmiddel/langsiktig gjeld.I tillegg til ovennevnte balanseføressom langsiktig gjeld, netto pensjonsforpliktelserknyttet til avtalefestetpensjonsforsikring, samtegne inngåtte pensjonsavtaler medtidligere ansatte.Skattekostnader ogutsatt skattSkattekostnaden er knyttet til detregnskapsmessige resultat ogbestår av to elementer:- Betalbar skatt iresultatregnskapet.- Utsatt skatt iresultatregnskapet.Utsatt skatt i resultatregnskapet erskatt beregnet på midlertidige forskjellermellom skattemessig ogregnskapsmessig resultat. Utsattskattefordel er balanseført somanleggsmiddel. Utsatt skatt eravsatt som langsiktig gjeld.Finansielle derivaterFinansielle kraftkontrakter som erinngått for å sikre pris på deler avforventet fremtidig kraftforbruk,vurderes som sikringsinstrumenter,og balanseføres ikke.Resultateffekt av sikringskontrakteneresultatføres i samme periodesom kraftkostnaden påløper.Finansielle derivater som ikke ersikringsinstrumenter, balanseførestil markedsverdi pr. balansedato.Realiserte og urealiserte verdiendringerav kontraktene resultatføresløpende.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidetetter den indirekte metode.2. Godtgjørelse og lønnGodtgjørelse til bedriftsforsamlingeni 2007 utgjorde kr 12.000 oghonorar til styret var kr 278.000.Ordinær lønn til adm. direktør varkr 1.640.443. I tillegg fikk adm.direktør i henhold til avtale bonusbasert på oppnådde mål påkr 184.860. Det foreligger ingenavtale om godtgjørelse ved opphørav arbeidsforhold for adm. direktøreller styrets leder.Godtgjørelse til revisor varkr 520.000 for lovbefalt revisjon avårsregnskapet og kr 45.000 forandre tjenester.3. BankinnskuddI posten betalingsmidler inngårbankinnskudd med kr 153.468.733,herav bundne skattetrekksmidlerkr 10.868.714 og andre bundnebetalingsmidler kr 96.692.912.17


4. Kortsiktige fordringer (NOK 1000)31.12.07 31.12.06KundefordringerPålydende 519 006 508 186Avsetning til dekning av fremtidige tap 0 0Bokført verdi iflg. balansen 519 006 508 186Andre kortsiktige fordringerLån/forskudd til ansatte 173 125Forskuddsbetalte kostnader 101 397 64 125Bokført verdi iflg. balansen 101 570 64 2505. Aksjer og andelerAnleggsaksjerSelskapets navn Aksjekap. Totalt ant. Pålydende Antall % eier- Bokført verdi(1000) aksjer pr. aksje aksjer andel (NOK 1000)Aluchemie EUR 15 032 3 300 EUR 4 555 428 12.97 26 094Andre 55Sum anleggsaksjer 26 1496. Langsiktige fordringer (NOK 1000)31.12.07 31.12.06Lån til Aluchemie 20 752 0Lån til ansatte 208 277Netto pensjonsmidler 0 7 771Andre langsiktige fordringer 1 000 1 000Bokført verdi iflg. balansen 21 960 9 0487. Varige driftsmidler og avskrivningerVarige driftsmidler vurderes til historisk kost etterfradrag for planmessige avskrivninger.Planmessige avskrivninger foretas på lineær basismed følgende prosentsatser:- Maskiner, inventar o.l.: 5.0 – 30 prosent- Bygninger: 2.5 – 5 prosentAluminium kan brukes til så mangt.18


Arbeid på Junkerovn.8. Spesifikasjon av anleggsaktiva (NOK 1000)Totale avskrivningerpr. 31.12.07Anskaff.kostnad Tilgang Avgang Avskrivn. Ordinære Ekstra- Bokført verdiInv.type pr. 01.01.07 2007 2007 2007 ordinære 31.12.07FOU-investeringer 13 069 0 0 0 0 13 069 0Maskiner, inv. o.l. 2 005 283 45 720 0 94 299 1 783 962 0 267 041Bygninger 502 178 2 925 0 11 303 256 095 0 249 008Miljøinvesteringer 227 523 0 0 0 0 227 523 0Anlegg under utfør. 42 561 45 009 0 0 0 0 87 570Grunnarealer 155 137 334 0 0 0 0 155 471SUM 2 945 751 93 988 0 105 602 2 040 057 240 592 759 0909. Investeringer og avgang (NOK 1000)2003 2004 2005 2006 2007Anleggsaktiva Inv. Avg. Inv. Avg. Inv. Avg. Inv. Avg Inv. Avg.Mask., inv. o.l. 31 677 252 35 674 1 265 40 558 937 41 008 325 45 720 0Bygninger 5 922 0 933 431 8 827 0 662 0 2 925 0Anlegg under utf. 2 584 0 6 087 0 8 020 0 9 600 0 45 009 0Grunnarealer 56 855 498 0 1 134 0 129 0 334 0SUM 40 239 1 107 43 192 1 696 58 539 937 51 399 325 93 988 019


10. Pantstillelser (NOK 1000)31.12.07 31.12.06Pantsikret restgjeld 0 0Kausjonsansvar 1 266 197 011. SkattUtsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellomregnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesatspå 28%.Forskjeller hvor reversering påvirker skattepliktig inntekt:Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet henholdsvis øker ellerreduserer skattepliktig inntekt, utlignes når reversering antas å skje innenfor samme tidsintervall.Det er beregnet utsatt skatt på nettogrunnlaget.Forskjeller hvor reversering ikke påvirker skattepliktig inntekt eller faller utenfor intervall formulig utligning:Påvirker ikke reverseringen skattepliktig inntekt, kan den midlertidige forskjellen ikke inngå i grunnlagetfor utligning. Utsatt skatt på slike forskjeller er beregnet separat, og balanseført med øvrig utsatt skattunder langsiktig gjeld. Utsatt skattefordel i tilknytning til direkte pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdi,og balanseført under anleggsmidler.A. Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen (NOK 1000)31.12.07 31.12.06Positive Negative Positive Negativeforskjeller forskjeller forskjeller forskjellerGevinst- og tapskonto 996 1 246Varereserve råvarar 7 653 1 625Varereserve egenproduserte varer 5 172 5 343Varereserve innkjøpte varer 9 010 6 372Avskrivbare anleggsmidler 30 049 9 642Netto pensjonsmidler 0 7 771Urealisert gevinst valutalån 14 280 16 660Urealisert – valutaterminer 10 698 21 572SUM 31 146 46 712 52 592 17 639NETTO -15 566 34 953B. Midlertidige forskjeller som ikke inngår i utligningen (NOK 1000)Positive Negative Positive Negativeforskjeller forskjeller forskjeller forskjellerOppskriving av tomt 69 444 69 444Udekkede pensjonsforpliktelser 5 881 6 373SUM 69 444 5 881 69 444 6 373NETTO 63 563 63 07120


Beregning av utsatt skatt (NOK 1000):31.12.07 31.12.06Netto utlignet grunnlag under A -15 566 34 953Utsatt skatt (28 %) -4 358 9 787Sum positive forskjeller under B 69 444 69 444Utsatt skatt (28 %) 19 444 19 444Utsatt skatt i balansen (A + B) 15 086 29 231Sum negative forskjeller under B 5 881 6 373Utsatt skattefordel (28 %) 1 647 1 785Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer som følger (NOK 1000):Regnskapsmessig resultat 589 750+ Ikke fradragsberettigede kostnader 1 601- Ikke skattepliktig inntekt 4 283+ Reduksjon midlertidige forskjeller 50 027= Skattepliktig resultat 637 095Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster (NOK 1000):Årets betalbare skatt (28 %) 178 842- Reduksjon utsatt skatt 14 463= Årets skattekostnad 164 37912. Regulering av verdi tomtTomteverdien ble oppskrevet i 1987 med kr 50 mill.til kr 55.6 mill. etter at takst var avholdt.Oppskrivningsbeløpet ble anvendt til fondsemisjon.Taksten på tomten ble satt til kr 100 mill.I forbindelse med innføring av utsatt skatt i regnskapeter tomteverdien oppregulert medkr 19.444.444. Oppreguleringsverdien tilsvarerverdien for utsatt skatt på det totale oppskrivnings-/oppreguleringsbeløp kr 69.444.444.13. AksjekapitalLOTO-anlegg.Selskapets aksjekapital, kr 200.000.000, er fordelt på 500.000 A-aksjer hver pålydende kr 200 og500.000 B-aksjer hver pålydende kr 200. B-aksjer kan overdras fritt, mens A-aksjer kan eies bare avnorske statsborgere/selskaper. Aksjene av klasse A og B har lik stemmerett. I alle avstemminger somfinner sted i selskapets generalforsamling, skal stemmeretten for aksjer av klasse A utøves av gruppensmedlemmer i fellesskap, slik at det standpunkt som inntas av flertallet av aksjonærer innenfor A-gruppen,anses vedtatt som gruppens kollektive standpunkt.Aksjonæroversikt :Alcan Holdings Switzerland Ltd. 50.0 %Hydro Aluminium as 49.9 %Andre norske aksjonærer (totalt 142) 0.1 %21


14. Andre markedsbaserte finansielle instrumenterBedriften har deler av sine fremtidige inntekter og kostnader i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakterer inngått for en del av denne kontantstrømmen. Disse kontraktene er vurdert til markedsverdi pr.31.12.07. Resterende løpetid for inngåtte kontrakter pr. 31.12.07 er fra 0 til 5 måneder.Underliggende Anskaff.kostn. Virkelig verdi Resultatført verdiverdii valuta i NOK i NOK endring i NOKValutaterminkontrakter - USD 96.0 mill 0 7.2 mill -7.0 millValutaterminkontrakter - EUR 18.0 mill 0 3.5 mill -3.8 millSUM 114.0 mill 0 10.7 mill -10.8 millUrealisert tap pr. 31.12.07 er balanseført i post «Diverse avsetninger» (Kortsiktig gjeld).Selskapets oversikt over inngåtte finansielle energiderivater med resterende løpetid under 1 år:Resultatført ResultatførtAnskaff.kostn. Markedsverdi urealisert verdi- realisert verdiiNOK i NOK endring i NOK endring i NOKEnergiderivater 0 0 0 1.1 millI tillegg har selskapet inngått finansielle kontrakter for prissikring av forventet fremtidig strømforbruk,som ikke er balanseført til virkelig verdi. Markedsverdien på disse kontraktene pr. 31.12.07 erkr 164 mill. Resterende løpetid på kontraktene er fra 0 til 5 år. Markedsverdi er beregnet som forskjellenmellom kontraktspris og balansedagens terminpriser, neddiskontert basert på balansedagens markedsrenter.15. SalgsinntekterSalg av metall er salg til Alcan og Hydro. Metallet blir levert til pressverk innen Europa.Lossing ved kaien.22


16. Lønnskostnad (NOK 1000)Gjennomsnittlig antall årsverk i 2007 var 389.2007 2006Lønninger 197 307 185 183Arbeidsgiveravgift 33 957 31 206Netto pensjonskostnader 39 608 48 015Andre ytelser 3 363 5 851Sum 274 235 270 255Lønnskostnadene er i 2007 redusert med kr 752.400 gjennom tilskudd frå Skattefunn. Endelig vurderingog avgjørelse av tilskuddet vil bli foretatt av ligningsmyndighetene i forbindelse med ligningsbehandlingav selskapets selvangivelse.PensjonerSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har enpensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser.Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder.Tilnærmet samtlige pensjonsavtaler er finansiert gjennom en kollektiv forsikringsordning i et livsselskap.I tillegg til den kollektive pensjonsordningen er det inngått avtalefestet pesjonsordning med de ansattesamt lønns-/pensjonsforpliktelser med tidligere ansatte som finansieres over selskapets drift.Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.Selskapets netto pensjonsmidler(-)/-forpliktelser kan spesifiseres som følger (NOK 1000):31.12.07 31.12.06Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter 469 446 581 267Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter 30 028 28 657Pensjonsmidler -394 914 -357 553Netto faktisk underfinansiering 104 560 252 371Arbeidsgiveravgift 14 743 35 584Uamortisert estimatavvik -113 422 -289 353Netto pensjonsmidler(-)/-forpliktelser 5 881 -1 398Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter.Netto pensjonsmidler/-forpliktelser er klassifisert som følger i balansen (NOK 1000):31.12.07 31.12.06Anleggsmidler, Andre lån og fordringer 0 7 771Langsiktig gjeld, Pensjonsforpliktelser 5 881 6 373Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn:31.12.07 31.12.06Diskonteringsrente 5,50 % 4,60 %Forventet avkastning på pensjonsmidler 5.70 % 5,50 %Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 3,75 %Forventet G-regulering 4,25 % 4,25 %Regulering av løpende pensjon 3,75 % / 4,25 % 3,75 % / 4,25 %Uttakstilbøyelighet AFP (62 - 67 år) 90 % / 33,33 % 90 % / 33,33 %Dødelighetstabell K2005 K2005De aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.07.23


Skiping av ferdigmetall.Inneværende års netto pensjonskostnader fremkommer på følgende måte (NOK 1000):Nåverdi av årets pensjonsopptjening 19 158Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 25 702Livselskapets administrasjonsomkostninger 739Avkastning på pensjonsmidlene - 20 207Amortisering 10 636Arbeidsgiveravgift 3 580Netto pensjonskostnader 39 60817. ValutalånI posten sum gjeld inngår følgende valutalån:Første års avdrag langsiktig valutalån(klassifisert som kortsiktig gjeld)Lånebeløp i valuta Bokført lånebeløp(Valuta 1000) (NOK 1000)USD 7 000 37 87018. Endring egenkapital (NOK 1000)Aksjekapital Annen egenkapital SumEgenkapital pr. 31.12.2006 200 000 758 762 958 762Årsresultat for 2007 425 371 425 371Ekstraordinært utbytte 2006 -150 000 -150 000Avsatt utbytte for 2007 -100 000 -100 000Egenkapital pr. 31.12.2007 200 000 934 133 1 134 13324


Trafikksikkerhet i fokus.Ferdig bolt, pakka og klar for lasting på båt.26


Skulpturen «Samspel» lyser opp ved innkjøringen til SØRAL.27


Sør-Norge Aluminium ASN-5460 HusnesTelefon: 53 47 50 00Telefax: 53 47 53 90Odda Trykkeri AS

More magazines by this user
Similar magazines