Monteringsanvisning för handgräsklippare ... - Jula

jula.se

Monteringsanvisning för handgräsklippare ... - Jula

Monteringsanvisning för handgräsklippareMonteringsanvisning for håndgressklipperInstrukcja obsługi kosiarki ręcznejInstallation Instructions for Hand Cylinder Mower722-007SVNOPLENBruksanvisning i originalBruksanvisning i originalInstrukcja obsługi w oryginaleOperating instructions in original03.02.2011 © Jula Postorder AB


SVENSKA 3SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .................................................................................................................... 3TEKNISKA DATA ......................................................................................................................................... 3BESKRIVNING ............................................................................................................................................. 4MONTERING ................................................................................................................................................ 4HANDHAVANDE .......................................................................................................................................... 5Ställa in klipphöjd ................................................................................................................................. 5RENGÖRING ............................................................................................................................................... 6UNDERHÅLL ................................................................................................................................................ 6Inställning av klippmekanismen ........................................................................................................... 6Klipptest ............................................................................................................................................... 6FELSÖKNING .............................................................................................................................................. 7NORSK 8SIKKERHETSFORSKRIFTER ..................................................................................................................... 8TEKNISKE SPESIFIKASJONER ................................................................................................................. 9BESKRIVELSE ............................................................................................................................................. 9MONTERING ................................................................................................................................................ 9BRUK .......................................................................................................................................................... 10Still inn klippehøyde ........................................................................................................................... 10RENGJØRING ............................................................................................................................................ 11VEDLIKEHOLD .......................................................................................................................................... 11Innstilling av klippemekanismen ........................................................................................................ 11Klippetest ........................................................................................................................................... 11FEILSØKING .............................................................................................................................................. 12POLSKI 13PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA ................................................................................................................ 13DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................. 14OPIS ........................................................................................................................................................... 14MONTAŻ..................................................................................................................................................... 14OBSŁUGA .................................................................................................................................................. 15Ustawianie wysokości koszenia ......................................................................................................... 15CZYSZCZENIE ........................................................................................................................................... 16KONSERWACJA ........................................................................................................................................ 16Ustawianie mechanizmu koszącego .................................................................................................. 16Test koszenia ..................................................................................................................................... 16WYKRYWANIE USTEREK ......................................................................................................................... 17ENGLISH 18SAFETY INSTRUCTIONS .......................................................................................................................... 18TECHNICAL DATA ..................................................................................................................................... 18DESCRIPTION ........................................................................................................................................... 19ASSEMBLY ................................................................................................................................................ 19OPERATION .............................................................................................................................................. 20Setting the cutting height ................................................................................................................... 20CLEANING ................................................................................................................................................. 21MAINTENANCE ......................................................................................................................................... 21Adjusting the cutting mechanism ....................................................................................................... 21Cutting test ......................................................................................................................................... 21TROUBLESHOOTING ............................................................................................................................... 22


SVENSKASVENSKASÄKERHETSFÖRESKRIFTERLäs bruksanvisningen noggrant innan användning! Enheten får inte användas för kommersiellt bruk. Enheten får endast användas enligt de specifikationer som anges i bruksanvisningen. Användning för annat ändamål och åtgärder på enheten som inte beskrivs i denna bruksanvisningutgör obehörig användning som inte omfattas av tillverkarens ansvar enligt lag. För att hantera enheten på ett säkert sätt måste den som använder enheten ha läst igenom ochförstått denna bruksanvisning innan enheten används första gången. Följ alla säkerhetsföreskrifter! Bortser du från någon säkerhetsföreskrift kan du utsätta dig själv ochandra för fara. Spara all information om drift och säkerhet för att senare kunna gå tillbaka till dem. Håll barn borta från apparaten. Håll apparaten borta från barn och obehöriga. För att garantera problemfri drift måste alla maskinens delar och särskilt säkerhetsmekanismernasättas ihop rätt. Det är inte tillåtet att bygga om, göra egna ändringar på eller använda icke godkända delar ienheten. Kontrollera området som ska klippas innan du börjar arbeta och avlägsna alla föremål som kanskada klippmekanismen. Håll alltid tillräckligt säkerhetsavstånd från klippmekanismen. Använd aldrig med högre hastighet än gångfart. Arbeta alltid med god belysning och sikt. Användare ska bära åtsittande kläder. Undvik löst sittande kläder. Bär stadiga skor och långaarbetsbyxor. Se till att inga människor eller djur finns i det område där du arbetar. Var särskilt försiktig när du byter riktning i en sluttning. Arbeta alltid vinkelrätt mot sluttningar. Var försiktig när du rör dig baklänges. Se upp för risken att snubbla! Endast de underhålls- och serviceåtgärder som redogörs för här får utföras. Alla andra åtgärderska utföras av specialist. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Använd bara originalreservdelar. Endast sådana delar är konstruerade och lämpade för enheten.Att använda andra reservdelar gör inte bara att garantin inte längre gäller – de kan också medförafara för dig och din omgivning. Enheten får bara användas när den fungerar som den ska. Vid fel på enheten eller någon del avden måste den repareras av en specialist. Respektera alltid alla gällande nationella och internationella säkerhets-, hälso- ocharbetsmiljöbestämmelser. Enheten får bara tas i drift om inga brister upptäcks vid kontroll. Defekta delar måste bytas innanapparaten åter används. Personer som inte fyllt 16 år eller som inte är förtrogna med hur enheten fungerar får inte tillåtasanvända enheten. Personer som inte har fysisk, mental eller sensorisk förmåga att använda enheten på ettomsorgsfullt och säkert sätt får inte tillåtas att använda det. Var alltid noga med att bära personliga skyddskläder när enheten används. Var försiktig och arbeta bara om du mår bra. Använd inte enheten om du är trött eller sjuk ellerkonsumerat alkohol, läkemedel eller olagliga droger, eftersom du då inte är förmögen att användden på ett säkert sätt. Förvara alltid enheten torrt. Vidta åtgärder före transport för att skydda enheten från att skadas. Bär alltid enheten i handtaget och håll aldrig i klippmekanismen.ArbetsbreddKlipphöjdGräsuppsamlarens volymMått (h/b/d)ViktTEKNISKA DATA3380 mm13-38 mm35 l1250 x 420 x 300 mm9 kg


SVENSKABESKRIVNING1. Handtag2. Mellandel3. Undre handtagsdel4. Handdriven gräsklippare5. Hjul6. Bultar för att ställa in höjden7. Uppsamlare8. Remmar (till uppsamlaren)MONTERING Skruva ihop handtag (1) och mellandelar (2)med hjälp av stjärnskruvarna ochvingmuttrarna. Skruva ihop undre handtagsdel (3) medmellandelarna (2) med hjälp avstjärnskruvarna och vingmuttrarnaTryck ihop handtagets undre delar och fördem på bultarna (9).4


SVENSKA Trä stabiliseringsstången (10) genomkanalsömmen (11) på gräsuppsamlaren (7). Fäst monteringsstången (12) vidstabiliseringsstången (10) med hakarnavända nedåt. Spänn sedan ut påsen (7) och fäststängerna med plastclipsen (13).Ställa in klipphöjdKlipphöjden kan ställas i fyra lägen.HANDHAVANDE Dra ut bultmekanismen (6) och använd stödrullen(14) för att ställa in höjden. Släpp tillbaka bultmekanismen (6). Upprepa samma sak på andra sidan.Obs!Stödrullen (14) måste vara parallell med den handdrivnagräsklipparens rotor (bultmekanismen (6) ska varainställd på samma höjd).5


SVENSKA Häng gräsuppsamlarens (7) monteringsstång (12)på stödrullens (14) axel. Fäst gräsuppsamlaren (7) vid den undrehandtagsdelen (3) med hjälp av remmarna (8). Kör enheten med jämn och låg hastighet (gångfart) och så rakt som möjligt. Undvik att klippa fuktigt gräs. Överlappa klippdragen för att få ett jämnt klippmönster. Klipp först långt gräs med högre höjdinställning och klipp sedan med önskad klipphöjd.RENGÖRINGRengör enheten omedelbart efter varje användning. Rester av torkat gräs blir mycket hårt och svårt att tabort. Ta bort gräsrester med en borste och vid behov med en plastskrapa (använd inga vassa föremål). Ta bort rester på hjulen. Torka av enheten med en fuktig trasa. Rengör aldrig enheten med vatten eller högtrycksspruta. Rengör enheten före förvaring. Fetta in bladen lätt om enheten ska förvaras under längre tid. Förvara enheten torrt.UNDERHÅLLInställning av klippmekanismenKlippmekanismen är inställd på fabriken. Den kan behöva justeras om efter längre tids användning. Sitter knivarna för löst blir klippmönstret ojämnt. Sitter knivarna för hårt låter det mycket om enheten och den blir svår att köra.Ställ in insexskruvarna (15) på båda sidor avenheten så att det knappt hörs när denundre kniven (16) och rotorkniven (17) rörvid varandra. Vrid insexskruvarna medursför att föra den undre kniven närmarerotorkniven. Vrid insexskruvarna moturs föratt föra den undre kniven bort frånrotorkniven.KlipptestVänd gräsklipparen upp och ned. Håll en pappersbit mellan undre kniven (16) och rotorn (17) och draförsiktigt runt rotorn för hand. Alla knivar ska klippa av papperet jämnt längs hela den undre knivenslängd. Rotorn ska rotera obehindrat.Ställ alltid in insexskruvarna jämnt på båda sidor.Ställ in insexskruvarna försiktigt och omsorgsfullt.Använd alltid skyddshandskar när du gör ett klipptest. Risk för skärskada.6


SVENSKAFELSÖKNINGFel/brist Orsak ÅtgärdKonstigt ljud Lösa skruvar/delar Dra åt skruvarna.Främmande föremål i knivarna Ta bort de främmandeföremålen.Skadad knivSlipa knivarna.Felinställda knivarStäll in klippmekanismen.Dålig klippning Felinställda knivar Ställ in klippmekanismen.Oskarpa knivarSlipa knivarna.Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem,kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARAwww.jula.se7


NORSKNORSKLes bruksanvisningen nøye før bruk!SIKKERHETSFORSKRIFTER Enheten skal ikke brukes kommersielt. Enheten skal kun brukes i henhold til spesifikasjonene opplistet i bruksanvisningen. Eventuell utilsiktet bruk av enheten eller aktivitet som ikke beskrives i denne bruksanvisningen, eruautorisert misbruk som ikke faller under produsentens juridiske ansvarsområde. Brukeren av enheten må ha lest og forstått denne bruksanvisningen før førstegangsbruk, for åsørge for trygg håndtering av enheten. Overhold alle sikkerhetsinstruksjoner. Hvis du ikke tar hensyn til sikkerhetsinstruksjonene, kan dusette deg selv og andre i fare. Ta vare på bruksanvisninger og sikkerhetsinstruksjoner til senere bruk. Hold barn borte fra enheten. Hold enheten borte fra barn og uautoriserte personer. Alle komponentene i enheten, spesielt sikkerhetsmekanismene, må være montert riktig for å sørgefor problemfri drift. Ombygging, uavhengige modifikasjoner og bruk av uautoriserte deler er ikke tillatt. Før du starter arbeidet, bør du kontrollere området og fjerne alle gjenstander som kan føre til skadepå klippemekanismen. Sørg for å alltid holde tilstrekkelig avstand til klippemekanismen. Enheten må kun brukes i gåhastighet. Arbeidet bør bare utføres i godt lys med god sikt. Operatøren bør ha tettsittende klær. Unngå å bruke løstsittende klær. Bruk solid fottøy og langearbeidsbukser. Sørg for at det ikke er andre personer eller dyr i området der du arbeider. Vær spesielt forsiktig når du endrer retning i en skråning. Arbeid alltid i rett vinkel på skråninger. Vær forsiktig når du går baklengs. Fare for snubling. Det er kun de vedlikeholds- og feilfjerningsoppgavene som beskrives her som kan utføres.Eventuelle andre oppgaver må utføres av en spesialist. Det bør regelmessig kontrolleres at alle skruene sitter stramt. Bruk kun originale reservedeler. Det er kun disse reservedelene som er laget for enheten. Andrereservedeler vil ikke bare føre til opphevelse av garantien, men de kan også medføre risiko for degog dine omgivelser. Enheten må kun brukes når den fungerer som den skal. Hvis enheten eller deler av enheten erdefekt, må den repareres av en spesialist. Overhold alltid gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhets-, helse- og arbeidsforskrifter. Enheten kan kun settes i drift hvis det ikke oppdages defekter når den kontrolleres. Hvis en del erdefekt, må den skiftes før enheten brukes igjen. Personer under 16 år og personer som ikke kjenner til hvordan enheten fungerer, bør ikke gistillatelse til å bruke enheten. Personer som ikke har de fysiske, mentale eller sensoriske egenskapene som er nødvendige for åbruke verktøyet forsiktig og forsvarlig, har ikke lov å bruke det. Sørg for at du alltid bruker personlig verneutstyr når du betjener enheten ( Personlig verneutstyr –Side 38). Vis forsiktighet, og arbeid kun når du er i god form: Bruk ikke enheten hvis du er trett, syk eller harinntatt alkohol, medisiner eller ulovlige rusmidler, da du ikke vil være i stand til å bruke enheten påen forsvarlig måte. Oppbevar alltid enheten på et tørt sted. Beskytt enheten fra å bli skadet før transport. Bær alltid enheten etter håndtaket, ikke hold i klippemekanismen.8


NORSKTEKNISKE SPESIFIKASJONERArbeidsbreddeKlippehøydeGressposevolumMål (h/b/d)Vekt380 mm13-38 mm35 l1250 x 420 x 300 mm9 kgBESKRIVELSE1. Håndtak2. Midtre del3. Nedre håndtaksdel4. Manuell gressklipper5. Hjul6. Bolter (brukes til å justere høyden påbegge sider)7. Gresspose8. Stropper (til pose)MONTERINGKoble sammen håndtaket (1) og de midtredelene (2) ved hjelp av stjerneskruene ogmutrene.Koble sammen håndtaksdelen (3) og demidtre delene (2) ved hjelp avstjerneskruene og mutrene .Trykk de nedre delene av håndtaketsammen og sett i boltene (9).9


NORSKTre stabiliseringsstangen (10) gjennomposens (7) tunnelsøm (11).Fest opphengsstangen (12) slik at krokenepeker nedover mot stabiliseringsstangen(10).Strekk så ut posen (7) og fest stengenemed plastikklemmene (13).Still inn klippehøydeDet er fire klippehøyder å velge mellom.BRUKTrekk ut låsemekanismen (6) og brukstøttevalsen (14) til å stille inn høyden.La låsemekanismen (6) låses på nytt.Gjør det samme på den andre siden.Obs!Støttevalsen (14) må være parallell med denmanuelle gressklipperen (låsemekanismene (6)må være stilt inn på samme høyde).10


NORSK Heng posens (7) opphengsstang (12) påstøttevalsens midtlinje (14). Fest posen (7) ved hjelp av stroppene (8)og den nedre håndtaksdelen (3).Enheten bør styres med en jevn, langsom hastighet (gåhastighet), og i en så rett linje som mulig.Unngå å klippe gresset når det er vått.Bruk overlappende baner for å oppnå et jevnt klippemønster.Langt gress bør først klippes med en høyere klippehøyde enn den ønskede, og deretter klippes påtvers av dette med den ønskede klippehøyden.RENGJØRINGRengjør enheten rett etter bruk. Tørkede gressrester er harde og vanskelige å fjerne. Fjern gressrester med en børste og en plastikkskrape om nødvendig (bruk ikke skarpt utstyr). Fjern rester på hjulene. Tørk enheten med en fuktig klut. Enheten må aldri rengjøres med vann eller høytrykksspyling. Rengjør før oppbevaring. Smør bladene lett hvis du har tenkt å lagre enheten over lang tid. Oppbevar enheten på et tørt sted.Innstilling av klippemekanismenVEDLIKEHOLDKlippemekanismen er forhåndsinnstilt på fabrikken. Etter lang brukstid kan det være behov foretterjustering. Hvis knivene er for løse, blir klippemønsteret grovt og ujevnt. Hvis bladene er for stramme, vil enheten bli støyende og vanskelig å skyve.Still inn sekskantskruen (15) på hver sideav enheten på en slik måte at den nedrekniven (16) og akselkniven (17) så vidtberører hverandre. Drei sekskantskruenmed klokken for å flytte den nedre knivenmot akselbladet. Drei sekskantskruen motklokken for å flytte den nedre kniven bortfra akselbladet.KlippetestSnu gressklipperen opp ned. Hold et papir mellom den nedre kniven (16) og akselen (17) og drei akselenforsiktig for hånd. Alle knivene bør kutte papiret jevnt langs hele kanten av det nedre bladet. Akselen børdreie fritt. Juster alltid de to sekskantskruene likt. Sekskantskruene bør stilles inn forsiktig.Bruk alltid vernehansker når du utfører en klippetest. Fare for personskade.11


NORSKFEILSØKINGFeil/Svikt Årsak LøsningUnormal lyd Løse skruer/deler Stram skruer.Fremmedlegemer mellom Fjern fremmedlegemer.kniveneSkadet knivFå knivene slipt.Feil knivinnstillingInnstilling avklippemekanismen.Klipperesultatet er ikketilstrekkeligFeil knivinnstillingInnstilling avklippemekanismen.Sløv knivFå knivene slipt.Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 43 44.Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOGwww.jula.no12


POLSKIPOLSKIPRZEPISY BEZPIECZEŃSTWAPrzed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!Urządzenia nie należy wykorzystywać do celów komercyjnych.Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami podanymi w instrukcjiobsługi.Używanie urządzenia do innych celów i wykonywanie czynności, których nie obejmuje niniejszainstrukcja obsługi, stanowi nieupoważnione użytkowanie, którego zgodnie z prawem nie obejmujeodpowiedzialność producenta.Aby obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, użytkownik powinien przed pierwszym użyciemurządzenia przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi.Przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa! Jeżeli zlekceważysz któryś z przepisówbezpieczeństwa, możesz narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.Zachowaj wszelkie informacje na temat eksploatacji i bezpieczeństwa, aby móc później do nichpowrócić.Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osóbnieupoważnionych.Aby zagwarantować bezproblemową eksploatację, wszystkie części urządzenia, a zwłaszczamechanizmy bezpieczeństwa, należy złożyć w prawidłowy sposób.Niedozwolona jest przebudowa urządzenia, dokonywanie własnych modyfikacji oraz używanieniezatwierdzonych części.Przed rozpoczęciem pracy sprawdź teren przeznaczony do skoszenia i usuń wszystkie przedmioty,które mogą uszkodzić mechanizm koszący.Zawsze utrzymuj wystarczającą bezpieczną odległość od mechanizmu koszącego.Nigdy nie używaj urządzenia z szybkością większą niż prędkość chodzenia.Zawsze pracuj przy dobrym oświetleniu i dobrej widoczności.Użytkownik powinien nosić ubrania przylegające do ciała. Unikaj luźnych ubrań. Noś stabilne butyi długie spodnie robocze.Dopilnuj, aby na terenie, na którym pracujesz, nie znajdowali się ludzie ani zwierzęta.Zachowaj szczególną ostrożność, zmieniając kierunek na zboczu.Pracuj zawsze prostopadle do nachylenia zbocza.Zachowuj ostrożność, poruszając się do tyłu. Uważaj, żeby się nie potknąć!Wykonywane mogą być wyłącznie czynności konserwacyjne i serwisowe wymienione w niniejszejinstrukcji. Wszystkie inne czynności należy powierzyć specjaliście.Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Tylko takie części są skonstruowanei odpowiednie dla urządzenia. Użycie innych części zamiennych doprowadzi nie tylko do utratygwarancji, ale może też stanowić zagrożenie dla ciebie i twojego otoczenia.Urządzenia można używać wyłącznie wtedy, gdy działa poprawnie. W razie usterki urządzenia lubktórejś z jego części powinien naprawić je specjalista.Zawsze przestrzegaj wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisówdotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska pracy.Urządzenie może zostać dopuszczone do użytku, tylko jeśli przegląd nie wykaże żadnych usterek.Części uszkodzone należy wymienić przed ponownym użyciem urządzenia.Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia lub które nie zapoznały się ze sposobem obsługiurządzenia, nie powinny go używać.Nie pozwalaj, by urządzenia używały osoby, które nie mają fizycznej, mentalnej lub czuciowejzdolności do posługiwania się nim w sposób dokładny i bezpieczny.Zawsze pamiętaj, aby nosić osobiste ubrania ochronne podczas obsługi urządzenia.Zachowuj ostrożność i pracuj tylko wtedy, gdy dobrze się czujesz. Nie używaj urządzenia w raziezmęczenia lub choroby albo będąc pod wpływem alkoholu, leków lub nielegalnych używek, gdyżnie jesteś wtedy w stanie obsługiwać go w bezpieczny sposób.Urządzenie zawsze przechowuj w miejscu suchym.Przed przystąpieniem do transportu zastosuj środki, aby ochronić urządzenie przed uszkodzeniem.Zawsze przenoś urządzenie, trzymając za uchwyt, nigdy za mechanizm koszący.13


POLSKIDANE TECHNICZNESzerokość roboczaWysokość koszeniaPojemność zbiornika na trawęWymiary (wys./szer./gł.)MasaOPIS380 mm13-38 mm35 l1250 x 420 x 300 mm9 kg1. Uchwyt2. Część środkowa3. Dolna część uchwytu4. Kosiarka napędzana ręcznie5. Koła6. Trzpienie do regulacji wysokości7. Zbiornik8. Pasy (do zbiornika)MONTAŻPrzy pomocy śrub krzyżowych i nakrętekmotylkowych połącz uchwyt (1) z częściamiśrodkowymi (2).Przy pomocy śrub krzyżowych i nakrętekmotylkowych połącz dolną część uchwytu(3) z częściami środkowymi (2)Ściśnij dolne części uchwytu i nałóż je natrzpienie (9).14


POLSKIWsuń drążek stabilizacyjny (10) w zakładkę(11) zbiornika na trawę (7). Przymocuj drążek montażowy (12) dodrążka stabilizacyjnego (10), tak by hakiobrócone były w dół.Następnie naciągnij worek (7) i przymocujdrążki plastikowymi zaciskami (13).Ustawianie wysokości koszeniaOBSŁUGAWysokość koszenia można ustawić w czterech pozycjach. Odkręć mechanizm trzpieniowy (6) i użyj rolki (14)do ustawienia wysokości. Nałóż z powrotem mechanizm trzpieniowy (6). Powtórz tę samą czynność po drugiej stronie.Uwaga!Rolka (14) musi biec równolegle do wirnika kosiarkinapędzanej ręcznie (mechanizm trzpieniowy (6) musibyć ustawiony na tej samej wysokości).15


POLSKIZawieś drążek montażowy (12) zbiornika na trawę(7) na osi rolki (14).Przymocuj zbiornik na trawę (7) do dolnej częściuchwytu (3) przy pomocy pasów (8).Prowadź urządzenie z równą i małą szybkością (prędkość chodzenia) i tak prosto, jak to tylkomożliwe.Unikaj koszenia wilgotnej trawy.Aby uzyskać równy wzór koszenia, obszary koszenia powinny zachodzić na siebie.Długą trawę koś najpierw z wyższym ustawieniem wysokości, a następnie z wybranymustawieniem wysokości.CZYSZCZENIECzyść urządzenie natychmiast po każdym użyciu. Zaschnięte resztki trawy stwardnieją i będą trudne dousunięcia. Usuń resztki trawy przy pomocy szczotki oraz w razie potrzeby plastikowym skrobakiem (nieużywaj ostrych przedmiotów). Wyczyść resztki z kół. Przetrzyj urządzenie wilgotną szmatką. Nigdy nie czyść urządzenia wodą ani myjką wysokociśnieniową. Wyczyść urządzenie przed przechowywaniem. Lekko natłuść ostrza, jeżeli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas. Urządzenie przechowuj w suchym miejscu.Ustawianie mechanizmu koszącegoKONSERWACJAMechanizm koszący jest ustawiony fabrycznie. Po dłuższym okresie użytkowania może być koniecznajego regulacja. Jeżeli noże są poluzowane, wzór koszenia będzie nierówny. Jeżeli noże są przymocowane zbyt mocno, urządzenie będzie bardzo hałasować i może być trudnedo prowadzenia.Test koszeniaUstaw śruby imbusowe (15) po obu stronachurządzenia w taki sposób, aby przyzetknięciu dolnego noża (16) i noża wirnika(17) nie było słychać prawie żadnegodźwięku. Przekręć śruby imbusowe zgodniez ruchem wskazówek zegara, aby przybliżyćdolny nóż do noża wirnika. Przekręć śrubyimbusowe przeciwnie do ruchu wskazówekzegara, aby oddalić dolny nóż od nożawirnika.Obróć kosiarkę spodem do góry. Wsuń kartkę papieru pomiędzy dolny nóż (16) a wirnik (17) i ostrożnieobróć wirnik ręką. Wszystkie noże powinny równo przecinać papier na całej długości dolnego noża.Wirnik powinien obracać się bez przeszkód.Śruby imbusowe zawsze ustawiaj równo po obu stronach.Śruby imbusowe ustawiaj ostrożnie i dokładnie.Podczas testu koszenia zawsze używaj rękawic ochronnych. Ryzyko skaleczenia.16


POLSKIWYKRYWANIE USTEREKUsterka/defekt Przyczyna Sposób usunięciaNieprawidłowe odgłosy Obluzowane śruby/części Dokręć śruby.Obce przedmioty w nożach Usuń obce przedmioty.Uszkodzony nóżNaostrz noże.Nieprawidłowo ustawione noże Ustaw mechanizm koszący.Zła jakość koszenia Nieprawidłowo ustawione noże Ustaw mechanizm koszący.Nieostre nożeNaostrz noże.Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razieewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:801 600 500.Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polskawww.jula.pl17


ENGLISHENGLISHSAFETY INSTRUCTIONSRead the Operating Instructions carefully before use!The machine must not be used for commercial use.The machine must only be used in accordance with the specifications in these OperatingInstructions.Use for other purposes, including modifications to the machine not described in these OperatingInstructions, constitutes unauthorised use which is not covered by the manufacture's liability inaccordance with the law.To ensure safe handling of the machine, the person using the machine must have read andunderstood these Operating Instructions before using the machine for the first time.Follow all the safety instructions. Failure to observe a safety instruction can expose yourself andothers to danger.Save all information about operation and safety for future reference.Keep children away from the machine. Keep the machine out of the reach of children andunauthorised persons.All parts of the machine, especially the safety mechanisms, must be correctly assembled toguarantee problem-free operation.Do not modify, make changes to or use non-approved parts in the machine.Check the area to be mowed before starting work. Remove all objects that can damage the cuttingmechanism.Always keep at a safe distance from the cutting mechanism.Never use the machine at more than walking speed.Always work in well lit conditions and with a clear view.Users must wear close-fitting clothes. Do not wear loose-fitting clothing. Wear heavy-duty shoesand long work trousers.Make sure there are no people or animals in the work area.Always be very careful when changing direction on slopes.Always work across slopes.Be very careful when moving backwards. Make sure you do not trip up.Only carry out the maintenance and service procedures described here, all other procedures mustbe carried out by a qualified technician.Regularly check that all the screws are properly tightened.Only use original spare parts. Only such parts are designed and suitable for the machine. The useof other spare parts not only voids the warranty – they can also put you and others at risk.The machine must only be used if it functions properly. If any part is damaged or faulty, it must berepaired by a qualified technician.Always respect national and international regulations for safety, health and the workingenvironment.Always inspect the machine first to make sure that it is in good condition. Defective parts must bereplaced before the machine is used again.Persons younger than 16, or who are not familiar with the machine, must not be allowed to use it.Persons who do not have the physical, mental or sensory capacity to use the machine in a carefuland safe manner must not be allowed to use it.Always wear suitable protective clothing when using the machine.Take care at all times and only work when you are feeling well. Never use the machine if you aretired or ill, or under the influence of drugs, alcohol or medication, as this will diminish your capacityto use the machine safely.Always store in a dry place.Take the necessary procedures to protect the machine from damage when transporting it.Carry the machine by the handle, never holding the cutting mechanism.Working widthCutting heightGrass catcher volumeDimensions (h x w x d)WeightTECHNICAL DATA380 mm13-38 mm35 l1250 x 420 x 300 mm9 kg18


ENGLISHDESCRIPTION1. Handle2. Middle section3. Lower handle4. Hand operated mower5. Wheels6. Height adjustment bolt7. Grass catcher8. Belts (for catcher)ASSEMBLYScrew the handle (1) and middle sections(2) together with the Phillips screws andwing nuts.Screw the lower handle (3) and middlesections (2) together with the Phillips screwsand wing nuts.Press lower parts of the handle together andinsert them on the bolts (9).19


ENGLISHPush the stabilising rod (10) through theseam fold (11) on the grass catcher (7). Attach the mounting rod (12) to thestabilising rod (10) with the hooks pointingdownwards.Stretch out the bag (7) and fasten the rodswith the plastic clips (13).Setting the cutting heightOPERATIONThe cutting height can be set to four different positions. Pull out the bolt mechanism (6) and use thesupport roller (14) to adjust the height. Release the bolt mechanism (6). Repeat the same procedure on the other side.Note:The support roller (14) must be parallel with the handoperated mower rotor (the bolt mechanism (6) must beadjusted to the same height).20


ENGLISHHang the grass catcher (7) mounting rod (12) onthe support roller (14) shaft.Fasten the grass catcher (7) at the lower handlesection (3) by means of the belts (8). Push the machine at a steady, low speed (walking speed) and as straight as possible. Avoid mowing wet grass. Overlap each row by a few centimetres to get a more even cut. If the grass is long, cut it first at a higher setting and then at a lower setting to the required height.CLEANINGClean the machine immediately after use. Grass cuttings become very hard when they dry out and aredifficult to remove. Remove grass cuttings with a brush and if necessary a plastic scraper (do not use sharp objects). Remove grass cuttings from the wheels. Wipe the machine with a damp cloth. Never clean the machine using water or high-pressure jets. Clean the machine before putting it away. Lightly grease the blades if the machine is to be stored for a long period. Store in a dry location.MAINTENANCEAdjusting the cutting mechanismThe cutting mechanism is set at the factory. It may need adjusting after a long period of use. If the blades are too loose, the cutting pattern will become uneven. If the blades are too tight, the machine will make more noise and will be difficult to push.Adjust the hex screws (15) on both sides ofthe machine so that you can hardly hearwhen the lower blade (16) and the rotorblade (17) touch each other. Turn the hexscrews clockwise to bring the lower bladecloser to the rotor blade. Turn the hexscrews anti-clockwise to move the lowerblade away from the rotor blade.Cutting testTurn the lawn mower upside down. Hold a piece of paper between the lower blade (16) and the rotor (17)and carefully turn the rotor by hand. All the blades should cut off the paper evenly along the full length ofthe lower blade. The rotor should rotate freely.Adjust the hex screws evenly on both sides.Adjust the hex screws carefully and precisely.Always wear protective gloves when doing a cutting test. Risk of cut injuries.21


ENGLISHTROUBLESHOOTINGFault/defect Cause ActionAbnormal noise Loose screws/parts Tighten screws.Foreign object in blades Remove foreign object.Damaged bladeSharpen blades.Incorrectly adjusted blades Adjust the cutting mechanism.Inferior cutting Incorrectly adjusted blades Adjust the cutting mechanism.Blunt bladesSharpen blades.Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,please contact our service department.www.jula.com22


ENGLISH23

More magazines by this user
Similar magazines