20100890-Årsrapport 2009.indd - Porsgrunn Kommune

porsgrunn.kommune.no

20100890-Årsrapport 2009.indd - Porsgrunn Kommune

Keops Kurs- og arbeidssenterkan se tilbake pået resultatmessig godtår i 09.Flere nye og spennendeprosjekter ble igangsatt,og igjen ble det ut viststor innsats fra bådedeltakere og ansatte.Målsettingen om et fagligstyrket og dynamiskKeops er godt i gang.MortenKommentarfra daglig lederØkonomi og aktivitetÅrsregnskapet viser et overskudd i virksomheten, og overskuddet skyltes i førsteomgang en større omorganisering og rasjonalisering av Keops i 09. Videre var deten økning i salg av varer og tjenester til kunde. Driftsresultatet for 09 er en bevisstgjennomført strategi for å kunne møte de økonomiske utfordringene som vil liggei en fremtidig utvidelse av Keops.LAR-arbeid ble omorganisert fra eget tiltak til å bli integrert i Keops sitt Miljøverksted.Det betyr at plassene organiseres inn i øvrig virksomhet, men uten krav tilLAR-behandling. I praksis får det ingen konsekvenser for det tilbudet Keops girtil denne målgruppen. Søkere i LAR-behandling søkes inn ordinært og får tilbud,dersom det vurderes som hensiktsmessig og nødvendig, på lik linje med andresøkere. Bakgrunnen for endringen er i hovedsak ønsket om en bedre integreringav de i LAR-behandling som søkes inn til Keops.TendenserDe ytre påvirkninger som i 09 var med på å prege arbeidsmarkedet i negativretning er fremdeles tilstedet. Vi vet at et trangt arbeidsmarked virker diskvalifiserendepå ulike samfunnsgrupper, og at dette er en utfordring som kreverfelles innsats. Ungdom som velger bort videregående skole eller ikke fullføreret opplæringsløp er fortsatt en voksende gruppe. Dette er unge menneskersom i stor grad vil slite med å kvalifisere seg inn i det ordinære arbeidsmarkedet,og vil være i behov av flere og ulike tiltak/ tjenester samtidig. Keopsmener dette er en gruppe som hele samfunnet har et særskilt ansvar for. Vimå stå sammen om gode løsninger og metoder som fører den enkelte tilbake,fortrinnsvis til skole eller ut i aktivt arbeid.Nyheter i 2009• Ferdigstillelse av ny organisasjonsmodell med full virkning fra 1.1.2010.• Nye lokaler for videre drift av Kafé Påfyll.• Omgjøring av Oppfølgingssenteret til et Ettervern i samarbeid med Nav ogegen kommune.• Planlagt for oppstart av prosjekt Forvern i samarbeid med egen kommune,fylket, Røde Kors, DPS, HiT og NAV (full oppstart 1.3.2010).• Igangsetting av prosjekt rettet mot unge som velger bort eller ikke fullførervideregående utdanning. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV, Porsgrunnvgs., Croftholmen vgs. og næringslivet med Keops som prosjektansvarlige.• Flyttet attføringslinjen fra Floodmyrveien til bedre egnede lokaler i Storgata 118.• Oppstart av arbeidet med Equass sertifisering.årsmelding 2009 4


Keops – Porsgrunn kummunesfyrtårn inn i fremtiden.Framtidige utfordringer• Keops er pr. i dag i en brytningsfase og er i behov av utvidelse og tilgangpå nye arealer.• Resultatet av at stadig nye grupper i samfunnet er i behov av bistand, utfordrervirksomhetens nåværende kompetansebehov. Blant annet vil personerder rus preger hverdagen være en gruppe Keops ønsker å finne gode samfunnsakseptertearenaer for, med tanke på sosialisering og arbeidstrening.• Gode metoder og tiltak for å møte kundens krav til økt formidling og aktivitetbør stå i fokus.• Keops har et bredt og nært samarbeid med mange ulike aktører, og det liggeren utfordring i å forsterke og pleie allerede opparbeidede samarbeidsrutiner.• Igangsette sertifisering av ansatte i ”Sollan programmet”. Dette verktøyetvil bidra til å sette fokus på det ”friske” i mennesket.• Utvide eksisterende tilbud til unge som velger bort videregående skole.KUrs Og OPPlÆring AV AnsATTeKompetanse1 lederopplæring4 motiverende intervju/endringsfokusertrådgivning 3d6 Økonomisk rådgivning, Fylkesmanneni Telemark, 1 d5 Ungdom i svevet – tidlig intervensjon– erfaringskonferanse 1d5 AdHd hos pasienter med samtidigruslidelse 1d1 smArT sertifisering 3d5 AB Telemarkssamling. 2 d3 FAB konferanse. 2 d4 Asberger hos voksne 1d20 Asberger, tilrettelegge for arbeid1/2d1 Addis sertifisering 3d(Tallet foran hvert kurs indikerer antalldeltakere)KompetanseKeops Kurs- og arbeidssenter legger vekt på å ansette personer med ulik utdanningog arbeidserfaring.Virksomheten har ansatte innenforMester og fagbrev innen forskaling, fagbrev prosess og kjemi, fagbrev kontorfag,snekker, bygg- og anlegg, rørlegger, aktivitør, konditor, salg og markedsføring.Keops har ansatte med ulike høgskoleutdanninger somCan. Mag. samfunn og vitenskap, BI - handel og serviceledelse, 3 vernepleiere,4 barnevernspedagoger, ergoterapeut, adjunkt - lærere, idrettspedagog,ingeniør, markedsfører, sykepleier m/ psyk. spesial sykepleie, samt andreuniversitets- og høgskolefag.Ansatte har videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, rus, veiledning,sosialpedagogikk m.m.Virksomheten forsøker å legge til rette for at medarbeiderne kan fornye ogbygge ut sin kunnskap. Dette gjøres ved å bruke våre egne ansattes kompetansei intern opplæringårsmelding 2009 5


I Keops’ kursavdeling får du anledningtil å utfordre egen motivasjon.• Keops sin inntaks- og kursavdeling• 46 henvisninger fra nAV i 2009• 108 henvisninger fra sosial ogflyktning tjenesten i 2009• Fire årsverkKursavdelingenKeops har en egen inntaks- og kursavdeling, og kan tilby følgende tjenester:Sigrun Marit Margit ArvidMona (permisjon)Mottar og behandler alle søknader til Keops fra NAV• Alle søkere til Keops tilbys oppstartssamtaler og veiledning i forhold til søknadog videre plan. Alle får opplæring i cv skriving og utformer egen cv føroppstart i tiltak.Faste gruppeinntak fra Sosial- og flyktningtjenesten i samarbeid med NAV• Det tilbys en fireukers periode med arbeidsevnevurdering og veiledning iforhold til jobbønsker, ferdigheter og livssituasjon.• I etterkant er målet å komme i jobb, eller å raskest mulig tilby andre tiltaki Keops.• Alle får opplæring i cv skriving og utformer egen cv.Jobbsøkerkurs med følgende temaer• Fritidsinteresser og positive sider• Egne skole- og arbeidsferdigheter• Yrkesønsker / arbeidsmarked i Grenland• Arbeidsgivers krav og forventninger• Rettigheter og plikter i arbeidslivet• Kroppsspråk• CV• Stillingsannonser / jobbsøknad• Hvordan komme i kontakt med arbeidsgivereUndervisningen er basert på forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeidog egen innsats. I tillegg er det lagt opp til praktisk trening på jobbintervjuerog egenpresentasjon.årsmelding 2009 6


”På rett vei”Formålet med tjenesten er å gi den enkelte arbeidssøker bistand til å finne ogbeholde egnet arbeidsplass.”På rett vei” er et tilbud til deltakere som har behov for en karriere- og livsveiledning,for så å stake ut egen kurs hvor målet er å bli yrkesaktiv.Den individuelle tilnærmingen ligger til grunn, og Keops jobber holistisk iforhold til å styrke individets sosiale, økonomiske, personlige og yrkesmessigeforutsetninger på veg mot fast arbeid.Tilbud:• Individuell oppfølging skal føre til egen mestring av jobb og aktivitet, hvorbrukermedvirkning står i fokus.• Samarbeid med NAV og arbeidsgiver, samt andre instanser som f. eks lege,psykolog, gjeldsrådgiver ved behov.• Det tilbys oppfølging i inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse.• Utprøving av yrkesvalg i tråd med deltakers egen handlingsplan.Smart- kurs: 3 dager med veiledning i personlig økonomi• Konkret verktøy for å håndtere din personlige økonomi• Bevisstgjøring og holdningsendringDataopplæring: 3 dagers kurs med enkel dataopplæring• Opplæring i Word tekstbehandling• Internettårsmelding 2009 7


Vi setter deg i fokus, og kan tilbyspennende arbeidsoppgaver meden miljørettet profil.• Arbeidsutprøving• 38 deltakere i 2009• syv årsverkMiljøverkstedetMiljøverkstedet er et tilbud til personer som ønsker å komme ut i arbeidslivetgjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere, herav også personeri LAR.PetterKjellfridTILBUD• Arbeidsutprøving• Opplæring er tilknyttet snekkerverksted, keramikkverksted og gjenbruk• To faste kontaktpersoner, en arbeidsleder og en rådgiver• Tett individuell oppfølging• Hjelp til å kartlegge arbeidsevne• Sosial trening i trygge rammer• Veiledning i forhold til fremtidig arbeidssituasjon• Kartlegging og oppfølging i forhold til økonomi, bolig, fritid, helse, nettverketc.• Bedriftsbesøk• Ulike sosiale aktiviteter• Teoriopplæring til sertifikatKirstiErnstårsmelding 2009 8


Hans IngeWencheOPPGAVER• Ulike oppgaver tilknyttet snekkerverkstedet• Opplæring i produksjon av keramiske produkter• Oppgaver på bestilling fra eksterne aktører• Gjenbruk, hvor gamle møbler hentes på vår lokale miljøstasjon og selges iegen butikk i Floodmyrveien 14• Oppussing, overflatebehandling, vedlikehold, vask og rens av møbler• Salg og kundebehandling• Møblering av kommunale leiligheter• Renovasjon og andre oppdrag for kommunen• Tilberedelse av lunsj for deltakere og ansatteMarteGJENBRUKSBUTIKKPå Miljøverkstedet er miljø og gjenbruk i fokus. Gjenbruksbutikken ligger rettved Keops sine lokaler i Floodmyrveien 14 og har åpent mandag til fredag.Åpningstider er:09.00 – 15.00 tirsdag, onsdag og fredag09.00 – 14.00 mandag09.00 – 13.00 torsdagFor spørsmål vedrørende butikken kan vi kontaktes på telefon 35 54 75 65.årsmelding 2009 9


Her kan du utfordredeg selv i trygge omgivelser.• Arbeidsutprøving, trening og avklaring• møteplass for sosialt samvær og nettverksbygging• 9 deltakere 2009• 3 frivillige i 2009• 1,8 årsverkKafé PåfyllKafè Påfyll er et tilbud til personer med psykiske helseproblemer som ønskerå komme ut i arbeidslivet eller å ta en utdanning. Resultater nås gjennom egeninnsats og oppfølging fra de ansatte.SusanLailaTILBUD• Avklare yrkes- og utdanningsmuligheter• Handlingsplan – vi samarbeider om å nå dine mål• Arbeidsutprøving, opplæring og trening på kjøkkenet og kundebehandling• Hospitering, arbeidsutprøving, opplæring og trening i ekstern virksomhet• Utvikling og trening av sosiale ferdigheter og samarbeidsevner• Ergonomisk veiledning – bruk av rette arbeidsstillinger og bevegelser• Kurs og aktiviteter i regi av Keops eller kulturavdelingen i kommunen• Tett individuell oppfølgingOPPGAVER• Planlegging• Innkjøp• Tillaging av mat/ baking• Servering og kundebehandling• Kasse og regnskap• Rydding, oppvask, rengjøring• Markedsføring• Loggskriving• Møtedeltakelse• Cateringvirksomhet med og uten ekstern servering• Opplæring av nye deltakere og frivilligeSPENNENDE OPPDRAGVi har hatt oppdrag og samarbeid med:• PIT (Porsgrunn internasjonale teaterfestival) med suppesalg og servering iforbindelse med utendørs teaterforestilling 10 kvelder i juni. Store deler avKeops var involvert.• Porsgrunnskonferansen; rundstykker, kaffe og fruktfat to dager.• Kommunen/Høyskolen (kurs for 40 ansatte) servering fem dager; fruktfat,kake og variert varm lunsj.• Porsgrunn Bibliotek ”Litterær kafè” med salg av varm lunsj og kake på torsdagerkombinert med bokprat.• Kommunens utviklingsavdeling, Bedriftskulturdag, med servering av suppe.Matbestilling. På kommunens intranettside ligger kafèens cateringliste. Mangevirksomheter benytter denne muligheten for matbestilling til kurs, møter ogplanleggingsdager.årsmelding 2009 11


Vi tilbyr veiledning og oppfølging ut ifra egne ønsker, interesser og motivasjon.Målsettingen er å finne en jobb som dukan mestre og vil trives i.• Arbeidsutprøving i bedrift• Oppfølging i inntil 3 år• 71 deltakere i 2009• Fem årsverkAB - Arbeid med bistandAB tilbyr arbeidsutprøving med tett oppfølging i bedrift. Avdelingen jobber sosialfagligog helhetlig i forhold til deltaker, i samarbeid med NAV arbeid, og andresamarbeidspartnere.EvaToreLisbethTILBUD• Hjelp til å omsette ideer og jobbønsker til en konkret og realistisk handlingsplan,slik at deltaker når sine mål.• Utprøving av yrkesvalg i tråd med deltakers egen handlingsplan.• Veiledning og trening i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen,både sosialt og yrkesmessig.• Kontakte arbeidsgivere for å finne en jobb som passer til deltakers ønskerog kvalifikasjoner.• Kartlegge og tilpasse arbeidsplassen etter deltakers behov.• Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben de skal utføre.• Deltakeren tilbys jobbsøkerkurs i regi av Kursavdelingen.• Opprette samarbeid med øvrige instanser etter behov (NAV trygd, legeetc.).• Å få et ordnet lønns- og ansettelsesforhold.EspenBirgitteARBEIDSUTPRØVING I BEDRIFT• Deltaker mottar økonomisk ytelse fra NAV arbeid i utprøvingsperioden.• Gir muligheter til å prøve ut et yrke, opparbeide ny praksis og erfaring.• Praksisplass kan være inngangen til å starte eller fullføre et påbegynt lærlingeløp.• Deltakere kan få hjelp til å søke NAV arbeid om kurs, kvalifiseringstiltak ogsertifikater, dersom dette kreves i forhold til en ansettelse.• Få mulighet til å vise evner og ressurser.• Deltakerne får en oppdatert referanse i forhold til videre jobbsøking.årsmelding 2009 12


Et tilbud til jobbsøkere som bare trenger litthjelp og veiledning for å komme seg videre.• For de som er klar for arbeid• Oppfølging i inntil 3 mnd.• 87 deltakere i 2009• ett årsverkEkspressEt tiltak for jobbsøkere med behov for veiledning i jobbsøkerperioden. Ekspresser et tilbud til arbeidssøkere med rettigheter innenfor yrkesrettet attføring, individstønadeller dagpenger.SverreTILBUDTiltaket egner seg for personer som er i stand til å søke jobb på egenhånd, ogsom vil ha nytte av praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til jobbsøking ogarbeidsmarkedet generelt.I Ekspress får deltakerne assistanse av en jobbveileder med næringslivserfaringog god kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet.Denne kunnskapen formidles til deltakerne gjennom praktisk veiledning ijobbsøkerprosessen. Deltakerne blir gjennom hele perioden fulgt opp gjennompersonlige møter og samtaler. Målet er å bevisstgjøre og kvalifisere hverenkelt til å skaffe seg jobb på egenhånd.årsmelding 2009 13


Vår målsetting er å få eleven tilbake tilskolen eller ut i et praksisløp.• For de som faller ut eller velger bortvideregående skole• Praksis i bedrift og en dag teori i uken• individuell oppfølging• 15 deltakere i 2009• ett årsverkVOKSVOKS er et samarbeidsprosjekt mellom Keops Kurs- og arbeidssenter, NAV, Oppfølgingstjenesten,Porsgrunn vgs. og Chroftholmen vgs. VOKS skal jobbe for åstyrke den indre motivasjonen, slik at eleven som faller fra velger å søke tilbaketil en ordinær skole.VegardBAKGRUNNBakgrunn for prosjektet er at antallet unge mellom 16 og 24 år som velger borteller faller ut av videregående skole har vært økende. En del av disse står da ifare for å gå over på passiv ytelse, samt utvikle asosial adferd.Det vil også si at det er en stor gruppe ungdom som går voksenlivet i møte utennoen form for formell kompetanse. Med tanke på at vi i fremtiden vil leve i etkunnskapsbasert samfunn, vil dette igjen skape store utfordringer for dennegruppen.TEORI/PRAKSISDeltakerne har en teoridag i uken. Undervisningen legger vekt på temaersom er viktige for elevene i skolen, arbeidslivet eller fritiden. Skolen har detpedagogiske ansvaret, og stiller med lærere på teoridagen. Alle elever vil fåutarbeidet en individuell opplæringsplan. VOKS har stort fokus på informasjon,veiledning og oppfølging i forhold til videre utdanningsvalg.Deltakerne vil ha inntil fire dager i uken med praksis i ordinær bedrift. Det vilvære avklaringssamtaler i forkant av hver utplassering for å tilpasse opplegget.Deltakerne vil få tett oppfølging av prosjektansvarlig ute ipraksis. Praksisplass gir deltakerne tilgang til en arena hvor de kan benyttekunnskap og ressurser som vanskelig kan flettes inn i et tradisjonelt skoleløp.Dette vil skape motivasjon og mestringsfølelse, som kan gjøre veien videre iet opplæringsløp enklere. Forutsetningen er tett og grundig oppfølging basertpå gjensidig tillit.årsmelding 2009 14


Vi har fokus på deg og dine ressurser.Videre kan vi tilby arbeidstreningog ulike aktiviteter.• Oppfølging og aktivitet• 29 deltakere i 2009• Tre årsverkOppfølgingssenteretEt tilbud til rusmiddelavhengige som har gjennomført behandling, avsluttet etfengselsopphold eller av en annen grunn har behov for oppfølging og rehabilitering.MonikaGitteTommyINNSØKINGNAV og Porsgrunn kommune v/Rusteam kan søke deltakere inn til Oppfølgingssenteret.INNHOLDMotivasjon og ønske om endring må være tilstede hos hver enkelt deltaker.Oppfølgingssenteret hjelper med å holde motivasjon og fokus på et liv utenrus. Det er ikke vanskelig å slutte og ruse seg, det er etter avrusning og behandlingden virkelige jobben begynner. Oppfølgingssenteret tar utgangspunkti enkeltindividet og hjelper til med å fylle livet med nytt og spennendeinnhold. Ansvarliggjøring, stadig større utfordringer og gi mennesker troen påat de kan lykkes er viktig.Individuell tilpasset kartlegging, oppfølging og tiltakskjeding er viktige fokusområderi Oppfølgingssenterets arbeid.Mange brikker skal på plass etter et liv på sidelinja. Både sosiale forhold,nettverk, bolig, helse, økonomi, arbeid og fritid er livsområder Oppfølgingssenteretjobber med.For å få til dette ser vi det som viktig å samarbeide med instanser og organisasjonersom har et sammenfallende interesseområde. Røde Kors har ansatten person i en 20 % stilling, som vil jobbe for å fremme aktivitet, nettverk ogfritid. I tillegg har andre avdelinger i Keops, DPS, Lift, NAV, Kif og rusteameti kommunen vært viktig i forhold til å øke effekten av arbeidet mot rus.Pårørendearbeid har også vært et område Oppfølgingssenteret har hatt etsterkt fokus på i året som har gått. Dette er mennesker som er viktig i rehabiliteringsprosessentil deltakerne og som har behov for råd, veiledning og støtte,i ofte like stor grad, som deltakeren selv.TILBUD• Individuelle samtaler• Gruppeterapi i regi av DPS• Trening• Arbeidstrening• Datakurs• ”Smart” – økonomikurs• ”Kicking the habit”• Addis – ruskartlegging• Ansvarsgrupper• Turer/overnattingsturerårsmelding 2009 15


ResultaterTab. 1 Utskrivninger fra Kursavdelingen:Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenestenRESULTAT 2008 2009Totalt oppmeldt 91 108Antall møtt 71 93Antall ikke møtt 20 15SLUTTRESULTATOppstart APs 4 7Oppstart AB 3 2Oppstart Teli 7 2Oppstart ”På rett vei” - 6Oppstart ekspress 20 25Jobb 3 14skole/kurs 4 4sykdom 4 5ikke møtt etter oppstart 5 13rus 7 8Annet 3 1deltakere i Kursavd. pr. 31.12 11 6Tabellen viser at mange har gått til Ekspress ogkun hatt behov for kunnskap om jobbsøking.Tab. 2 Årsak til ikke å ha møtt i Kursavdelingen:Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenestenRESULTAT 2008 2009Antall ikke møtt 20 15ÅRSAKJobb 1 3sykdom 1 0innkalt ikke møtt 12 12Uaktuell av andre årsaker 6 0Kurs/praksis 0 0Tabellen viser at 12 personer ikke møtte opp, disse avsluttet ogsåsitt forhold til Sosialtjenesten.Storgata 118Tab. 3 Utskrivninger fra Kursavdelingen:Deltakere fra NAV arbeidRESULTAT 2008 2009Antall søkere 74 46Antall ikke møtt/falt ut 3 0søkere på venteliste pr. 31.12 8 5SØKT AB 30 20start i AB 17 15Fikk jobb i påvente plass i AB 2 2Omdefinert, startet opp i APs 4 2Omdefinert, startet opp i lAr-arbeid 0 0startet kurs 4 0startet andre eksterne tiltak 3 0ikke møtt 0 0Flyttet 0 1SØKT APS 36 12startet opp i APs 22 6Fikk jobb i påvente av APs 1 1søkt ”På rett vei” 0 1søkt eksterne tiltak 1 0ikke møtt 3 0Avsluttet pga. rus 1 2Annet (flyttet, feilsøkt, etc.) 8 2Søkt avklaring 4 uker - 9Avsluttet/ ikke møtt - 1startet opp i APs - 3startet opp i AB - 0startet opp i ”På rett vei” - 4Jobb - 1Vi ser at antall innsøkte til Keops fra NAV i 2009 erover halvert. Tabellen viser at de aller fleste søknadenefra NAV er riktige. Dette viser at NAV foretar engod kartlegging før innsøking.Tab. 4 Utskrivninger AB + EkspressRESULTATårsmelding 2009 16AB2008AB2009Ekspress2008Ekspress2009Utskrevet til ordinært arbeid 10 10 27 18Utskrevet til arbeid/trygd 4 2 0 0Overført AB 0 - 3 17Overført andre tiltak 6 6 0 13skole/kurs 1 6 4 11søkt trygd 3 3 0 0Annen oppfølging/sosial/helse 8 - 2 1Annet 6 2 9 16AB har skrevet ut 29 personer i 2009. 10 personer til arbeid og 2til delt ordning arbeid/trygd. Totalt utgjør det en formidling på 41% til arbeid. 36 nye deltakere er tatt inn til AB i 2009. Deltakerneer preget av omfattende psykiske og fysiske utfordringer. Det blirderfor brukt mye tid og resurser på avklaring av hvilke arbeidsevneog funksjonsnivå deltakerne har. Dette er et av de viktigsteverktøyene vi har for å styre deltakerne inn til rett type ansettelseevnt. tilnærming til arbeidsmarkedet.Kartlegging er også et viktig verktøy for å følge deltakerne somikke er klar for arbeidslivet. Disse følges videre på vei til bla. videreutdanning, omskolering og evnt. uføretrygd.Ekspress har skrevet ut 76 deltakere. De fleste brukerne av Ekspresser motiverte og klare for jobb, men det vanskelige arbeidsmarkedeti år har gjort at tiden i Ekspress har blitt noe lenger ennforegående år. Det er overført flere personer til AB og andre tiltaki 2009 enn i 2008. Årsaken er at det er avdekket mer sammensattproblematikk som krever tettere oppfølging.


Tab. 5 Utskrivninger fra Miljøverkstedet,Maritim og Kafé PåfyllRESULTAT 2008 2009Utskrevet til ordinært arbeid 2 1Utskrevet til arbeid/trygd 0 0Overført AB 7 4Overført andre tiltak 8 1skole 1 2Tilbakeført nAV 4 1søkt trygd 0 0Annen oppfølging/sosial/helse 16 10Annet 0 3Maritim: Dårligere formidlingsresultat i2009. Dette skyldes hovedsakelig rusrelatertproblematikk.Miljøverkstedet: En svakere gruppe deltakeresom har krevet tett oppfølging oglang avklaring. Mye tung psykisk helseproblematikksom er tidkrevende å jobbemed for å få resultater. Det er fortsatt enstor andel deltakere som mangler grunnleggendekunnskap, holdninger og ferdigheter.Kafé Påfyll: Dårlige formidlingstall skyldesat søkermassen sliter med psykiskehelseplager som krever langvarig rehabilitering.Tab. 8 Deltakersammensetting KeopsTab. 6 UtskrivningerOppfølgingssenterRESULTAT 2008 2009Utskrevet til ordinært arbeid 1 2Utskrevet til arbeid/trygd 0 3Overført AB 0 2Overført andre tiltak APs 3 4skole 1 1Tilbakeført nAV 0 0søkt trygd 3 1Annen oppfølging/sosial/helse 2 15Annen rusbehandling 3 1Annet 3 0Tabellen viser en økt andel som får oppfølgingi form av andre sosiale/helse tjenesteri kommunen. Årsaken er at personeretter kort tid i oppfølging har fått tilbakefall,og har for dårlig rusmestring til at dekan gjøre seg nytte av oppfølgingen.Vi har benyttet oss mye av tiltakskjedingeni Keops dette året. 4 deltakere eroverført til APS og 2 personer er overførtAB. 1 har begynt på skole, 2 ble skrevetut til ordinært arbeid. 3 av deltakerne i ettervernethar søkt uføretrygd og fått detteinnvilget.Tab. 7 Utskrivninger VOKSRESULTAT 2009Utskrevet til ordinært arbeid 0Utskrevet til arbeid/trygd 0skal søke skoleplass 11skal søke opplæring i bedrift 2skal søke lærling 1Tilbakeført nAV 0Overført APs 1Annen oppfølging/sosial/helse 0Annet 0VOKS: Tabellen vil bli endret iårsmelding for 2010 med tall forhvor mange som har begynt etnytt utdanningsløp.Kafé PåfyllKursavdelingMaritim Kafè Påfyll VOKS Ekspress ABMiljøverkstedet/LAROppfølgingssenteretAntall brukere 139 38 14 9 15 87 71 29gjennomsnittsalder 27,5 28,8 28,3 31 18,2 29,7 35,9 40Andel jenter 52 11 0 8 2 37 37 6Andel gutter 87 27 14 1 13 50 34 23Tid i tiltaket (mnd.)(utskrevne delt.)7 uker 11 9 9,2 - 2,9 12,5 12,75Kursavdelingen hadde 22 flere søkere i 2009, enn året før. Snitt alderen har gått ned fra 31,7 til 27,5. Det er en tydelig endringi aldersammensetningen spesielt i siste halvdel av 2009, hvor en ser at søkerne er veldig unge. Andelen jenter og gutter eromtrent den samme.Miljøverkstedet/Maritim/ Kafè Påfyll: Gjennomsnittsalder på personer i tiltaket er noe lavere enn i fjor, mens gjennomsnittstideni tiltaket har økt noe. Hvis vi ser på gruppas sammensetning totalt er den fortsatt svak i 09. Et større antall deltakere harhatt komplekse problemer, og uavklarte diagnoser har vært fremtredende i brukergruppa. Dette har ført til at tiden i tiltakethar økt noe. Rus har også vært en utfordring.Ekspress: Størstedelen av søkerne til Ekspress kommer fra Sosial og flyktningtjenesten, og har en noe lavere gjennomsnittsalderenn søkere til AB. Vi ser en klar tendens til at gjennomsnittalderen er synkende, spesielt i siste kvartal av 2009. Tiden itiltaket er kort, deltagerne er motiverte og jobbklare. Mange av våre deltagere er minoritetsspråklige.AB: Deltakermassen er omtrent som i fjor. Det er blitt en litt større andel kvinner og deltakerne som er skrevet ut i 2009 harvært i tiltaket ca. 1 mnd. lenger enn i 2008.Oppfølgingssenteret: Av tabellen fremgår det at senteret har vært i kontakt med 29 brukere i 2009, mot 38 året før. Antallmenn er i år firedoblet i forhold til antall kvinner. Dette gjenspeiler forholdet mellom antall rusmisbrukende menn og kvinneri samfunnet. Gjennomsnittsalderen er 40 år, men vi har sett en utvikling av yngre mennesker inn i tiltaket siste periode.årsmelding 2009 17


RegnskapBALANSEREGNSKAPETEIENDELER Regnskap 2009 Regnskap 2008Utstyr, maskiner, transportmidler 193 500 215 000Pensjonsmidler 1 810 008 891 140UtlånAksjer og andeler 3 424SUM ANLEGGSMIDLER 2 006 932 1 106 140OMLØPSMIDLER Regnskap 2008Kortsiktige fordringer 1 786 597 467 330Kasse, postgiro, bankinnskudd 9 842 381 6 344 319SUM OMLØPSMIDLER 11 628 978 6 811 649SUM EIENDELER 13 635 910 7 917 789EGENKAPITAL Regnskap 2008disposisjonsfond -3 873 611 -1 899 669Bundne driftsfond -364 787 -1 024 455Ubundne investeringsfondBundne investeringsfondregnskapsmessige mindreforbruk -4 526 012 -1 977 366likviditetsreserveKapitalkonto 463 980 18 606SUM EGENKAPITAL -8 300 430 -4 882 884GJELD Regnskap 2008langsiktig gjeldPensjonsforpliktelser -2 470 912 -1 124 746ihendehaverobligasjonslånsertifikatlånAndre lånSUM LANGSIKTIG GJELD 2 470 912 -1 124 746Kortsiktig gjeldAnnen kortsiktig gjeld -2 579 054 -1 676 553Premieavvik -285 515 -233 606SUM KORTSIKTIG GJELD 2 864 569 -1 910 159SUM EGENKAPITAL OG GJELD -13 635 911 -7 917 789MORTEN KJØRHOLT PETTERSENMORTEN KJØRHOLT PETTERSENDaglig lederårsmelding 2009 18


”Å utgjøre en forskjell”Betraktningerfra styretHegeVi i styret har sett en positiv og markant vekst i Keops i 2009.JanPer GunnarTerjeOgså gjennom dette året har vi fokusert på å styrke Keops sin organisatoriskefleksibilitet. Dette har gjort at vi har sett muligheter og vært offensive ute imarkedet.Resultatet har blant annet blitt at 4 nye tiltak har sett dagens lys.Disse tiltakene favner alt fra unge som faller ut av videregående skole, til å utvikledifferensierte tilbud til personer som sliter med rusrelatert problematikk.Dette er viktige samfunnsoppgaver og vi ser med glede på hvordan Keopsjobber aktivt for å løse disse oppgavene på en utmerket måte.Keops lever virkelig opp til sin visjon om å gi alle mulighet til å realisere egneressurser og ferdigheter. Bredden i Keops sitt tilbud utvikles hele tiden, og vii styret ser potensialet for videre utvikling. Vi må derfor hele tiden tilstrebe atvi har den kompetansen som vi trenger for ytterligere faglig og organisatoriskutvikling.En av forutsetningene for å lykkes i dette arbeidet er å skape økonomisk handlingsrom.Det har vi gjort gjennom å styre mot et økonomisk positivt resultatogså i år, slik at vi har fått realisert nye etableringer og investeringer.Men Keops hadde ikke nådd sitt mål om videre utvikling og nyetableringeruten en fantastisk arbeidstokk. De ansattes kompetanse, evne og ønske om ålykkes, har vært en viktig suksess faktor. Sammen med daglig leders entusiasmehar de utgjort en ”motor” i dette arbeidet.Vi i styret går med positive forventning inn i 2010, og vi mener at: Keops vilog skal bruke sitt talent offensivt og konstruktivt slik at de kan utgjøre enforskjell i livet til de mennesker som i en periode av livet trenger assistansefra oss i Keops.PetterHege Holmern Jan Løkling Per Gunnar DischTerje NygårdPetter-Røh Petersenårsmelding 2009 19


erik Tanche nilssen As, skien – 2010

More magazines by this user
Similar magazines