12.07.2015 Views

Eksamen ODSEM9A 2010 høst.pdf - Det odontologiske fakultet

Eksamen ODSEM9A 2010 høst.pdf - Det odontologiske fakultet

Eksamen ODSEM9A 2010 høst.pdf - Det odontologiske fakultet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Det</strong> <strong>odontologiske</strong> <strong>fakultet</strong>Skriftlig eksamenDato: 05.01.2011Varighet: kl 0900 – 1400Lesesal, DOUtsatt prøve: 09.03.11Sensorveiledning: 26.01.11<strong>Eksamen</strong>sspørsmål9. semesterH-06NB! Hver av oppgavene skal besvares på eget ark!1. Du blir oppsøkt av en produsent som skal selge deg et nytt instrument som skal kunneregistrere karies elektronisk. Hvilke krav til diagnostisk kvalitet vil du stille?2. <strong>Det</strong> er ikke uvanlig at klinikere har ulik oppfatning av hvor mange karieslesjoner en pasienthar og hvor mange fyllinger han trenger. Hva er årsaken til det og hva vil du si til pasienten?3. Hvilke undersøkelser er nødvendige for å stille diagnosen symptomatisk pulpitt?Hva er de diagnostiske kriterier?4. a) Lystgass (N 2 0) benyttes på pasienter ved behandlingsvegring.Hvilke 3 spesifikke kliniske egenskaper har lystgass som utnyttes hos slike pasienter?b) Hva er antatt hovedmekanisme for effekten av buspiron som antas å ha rent anxiolytiskeegenskaper?c) Angi minst 3 teorier som finnes for virkningsmekanismen til lystgass.d) Hva menes med begrepet diffusjonshypoxi?5. Hvilke prøver/ tester har klinikeren til disposisjon for å stille/bekrefte en diagnose etter atanamnese er tatt opp og klinisk og radiologisk undersøkelse er utført?Svar punktvis med eksempler på tilstander og aktuelle tester.6. En mann på 34 år er henvist til klinikken. Han har en delvis frembrudt 38.a. Hvilke kriterier tilsier at tannen skal fjernes?b. Hvilke kriterier tiliser at den ikke skal fjernes?7. a) Hvilke behandlingsalternativer vurderes ved karies i emaljen okklusalt 16 hos enkariesaktiv 6-åring?a) Nevn faktorer som påvirker behandlingsvalget?b) Hvor stor er risikoen for karies i en tannflate med en intakt fissurforsegling?Side 1 av 2


<strong>Det</strong> <strong>odontologiske</strong> <strong>fakultet</strong>Skriftlig eksamenDato: 05.01.2011Varighet: kl 0900 – 1400Lesesal, DO8. a) Beskriv det kliniske bilde ved Molar Incisor Hypomineralisationc) Hvilke tanngrupper er vanligvis affiserte?9. Nevn de to viktigste materialtyper som brukes i retinerende klammerarmer ogbeskriv forskjellen mellom dem.10. Hvilke momenter vil du legge vekt på når du skal bedømme om en tann er egnetsom bropilar?11. Hva er viktig ved implantatbehandling av periodontittmottagelige pasienter?12. Hva ønsker du å oppnå med en depurasjon og rotplanering?13. a) Hvilke to hovedgrupper/prinsipper intraorale digitalerøntgensystemer kjenner du?b) Diskuter minst 5 viktige momenter man bør vurdere når man skal velgeet digitalt, intraoralt røntgensystem?14 . Hva ønsker rettsodontologen utlevert fra en behandlende tannlege i en identifiseringssak?Side 2 av 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!