tro til forandring - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no
  • No tags were found...

tro til forandring - Norges Kristne Råd

Torsdag 21.maiFredag 22.maiLørdag 23.maiSøndag 24.maiByvandringVelkomst og registreringMiddag18.00 Skaperverksfest: Musikalved Rønningen FolkehøgskoleÅpning av Tro til forandring!09.15 Morgenbønn10.00 Stormøte: ”Tro og skaperverk”12.00 Lunsj13.00 Middagsbønn13.30 Seminarer – velg i et mangfold!15.00 Pause15.30 Seminarer17.00 Middag19.00 Intimkonserter og kafésamtaler09.15 Morgenbønn10.00 Stormøte: ”Ansvar og forandring”12.00 Lunsj13.00 Middagsbønn13.30 Seminarer15.00 Pause16.00 Åh, så vakkert! Barnas musikal17.00 Middag20.00 Kulturell aften12.00 Fest-gudstjeneste iMaridalenKirkekaffe i det friMusikalforberedelser i dramaklassenpå Rønningen Folkehøgskole”Regnskogens engel”Musikal ved Rønningen FolkehøgskoleElevene på Rønningen Folkehøgskole lager i år sin egen musikal,et bestillingsverk til Tro til forandring! Der forteller de historientil Dorothy Mae Stang, en nonne utplassert i landsbyen Anapu, iAmazonas’ jungel. Hun kjemper en tøff kamp på lag med fattigebønder mot sterke landeiere og tømmerhoggere.Både musikk og manus er skrevet av elever i samarbeid medlærere på Rønningen, og gjennom én historie virkeliggjøres mangesliv og kamp for rett til land og ressurser og menneskeverd.Stormøte Tro og skaperverk:Fra alle verdens hjørner er vi vitner til ødelagte livsvilkår,miljøtrusler og klimaendringer. Hvor er kirkenenår livet trues? Vi inviterer til dypdykk i troens kilder,på leting etter vår plass i Guds skaperverk og vårt kalltil å kjempe for en bærekraftig og rettferdig verden.Med blant andre Fulata Moyo (Kirkenes Verdensråd,Gudrun Lydholm (Frelsesarmeen), biskop James Jonesav Liverpool, med flere. Samtaleleder: Henrik Syse,filosof og forsker ved PRIOStormøte Ansvar og forandring:Hvilken kunnskap, muligheter og mot har vi til å handlefor endring? Vi utfordrer til samtale om koblingenemellom individ, lokalsamfunn, stat og internasjonalenivåer – og hvilket ansvar og handlingsrom somhører til hvor.Med blant andre Tale Hungnes (Kirkens Nødhjelp),Øystein Dahle (CICERO), Atiq Rahman (BangladeshCentre for Advanced Studies) med flere. Samtaleleder:Biskop Tor B Jørgensen, Den norske kirkeFriluftsgudstjeneste i Maridalsruinene. Foto:Helge Viken, med tillatelse fra Maridalens VennerprogramTroSkaperverkAnsvarForandring• Å lese Bibelen i møte med klimautfordringeneBiskop James Jones av Liverpool og Atle Sommerfeldt• Se på liljene – så lenge de varer.Magnus Malm om disippelskap og miljøkrise i lysav Bergprekenen. Arr: Korsvei og Luther Forlag• Du skal hedre moder jordKorsveiprest Knut Grønvik• Oldkirkelige og keltiske kilder for enny naturspiritualitetHarald Olsen• Økofeministiske perspektiv på BibelenFulata Moyo• Å snakke sammen om tro og skaperverkFra samtalegruppa om tro og skaperverk i regi avNorges Kristne Råd• KlimaskoleArild Skedsmo. Arr: Verdens Naturfond• Økologisk mat – et viktig miljøvalg?Liv Solemdal• Tomaten som min neste:Økologi og teologi. Patrice Nsouami, Kongokirken• Det av Gud i SkaperverketEt dypøkologisk kvekerperspektiv. Per Ingvar Haukelandog Per Eivind Hestnæs. Arr: Vennenes Samfunn Kvekerne• Skaperverket i salmeneÅge Haavik, Kirkerådet i Den norske kirkeMøt Atiq Rahman:Stormøte Ansvar og forandring,lørdag 23. mai. SeminarCountdown to Copenhagen• Grønn utviklingsrettHvordan kombinere hensynet til utvikling ogklima på samme tid? Arr: Kirkens Nødhjelp• Samferdsel og klimaendringerSammenhenger og utfordringer.• FNs klimapanel gjort forståelig forfolk flestKnut H. Alfsen• KlimaflyktningerNaturkatastrofer som grunnlag for asyl ogandre rettigheter? Arr: Flyktningenettverket,Norges Kristne Råd• Olje!Hva er Norges ansvar som oljenasjon, ogskal kirkene bry seg om det?• Countdown to CopenhagenAtiq Rahman med flere. Arr: Kirkens Nødhjelp• Framtidsrettet klimapolitikk?Visjoner for dagen og morgendagen.Panel av politikere gjør rede for seg.• Fotavtrykk, Bibel-blomster og bærekraft!Agnes Vevle Tvinnereim. Innledning ved biskopHelga H. Byfuglien• Syng Håp!Estrid Hessellund og Sindre Eide. Arr: KUI og IKO• 71 grader SørEn reise i klimaendringenes verden for ungdomArr: Changemaker• Framtidsrettet kirke?Visjoner for dagen og morgendagen• Idébyttemarked grønn menighetArr: Ressursgruppa for grønne menigheter,Metodistkirken• HundreårsmåleneLars Ove Kvalbein. Arr: Hundreårsmålene• KlimaspilletEt spill for hele familien. Arr: Changemaker• HøyhastighetsseminarOm planene for høyhastighetstog i Norge.Norsk Bane m.fl.• Global konfirmant!Stine Kiil Saga. Arr: KFUK/M• Lokal lobbyist!Hvordan drive medlobbyisme lokalt?Hvordan påvirkedine lokalpolitikere?Tale Hungnes.Arr: Kirkens Nødhjelp.Illustrasjon: Tale HungnesFoto: Knut NeerlandLes mer om disse og flere seminarer på www.trotilforandring.noseminarNår kirken vil fokusere påforbruk og rettferd må vi stilleflere spørsmål: HVA vil viat barn, ungdom og voksneskal lære i forhold til etiskog miljøvennlig forbruk?HVORDAN kan vi oppnådette? Og HVORFOR er detviktig? Disse spørsmålenefår vi mulighet til å ta foross på Tro til forandring.Agnes Vevle Tvinnereim,Bjørgvin bispedømmei Den norske kirkeMøt Agnes Vevle Tvinnereim:Seminar: Fotavtrykk, bibelblomsterog bærekraft!Ansvaret for jordens framtidmå bli et eksistensieltanliggende, et opplevelsesogfølelsesspørsmål likemye som rasjonell argumentasjon.Det må bli et anliggendefor det helemenneske, med kropp, sjelog ånd. Det må bli en delav det ”hjertespråket”som treffer og engasjerermennesket i kjernen avdets vesen.Harald OlsenMøt Harald Olsen:Seminar Oldkirkelige ogkeltiske kilder for en nynaturspiritualitetDet er viktig at alle tanker omskaperverket, om miljø og klimablir forankret i vår tro. Barnebarnamine gav meg en kalenderi 2008 med deres bønner i. Defleste bønnene var med takkfor den flotte jorden Gud harskapt, og om hjelp til å passepå den eller som Carla på 6år skrev: Kjære Gud! Vær snillog pass på alle dyr. Amen.De har fokus på hvor viktig detteer - de gir meg tro til forandring.Gudrun Lydholm,FrelsesarmeenMøt Gudrun Lydholm:Stormøte Tro og skaperverkfredag 22.maiVi vet nå mye om hvor sårbarjorda er. Vi vet at det er maktpåliggendeikke å overbelaste, ikkeforbruke, ikke forsøple på en slikmåte at den fine balansen forrykkesog bærekraften ødelegges.Dette berører oss på et dypt ogutforende plan fordi det har medlivsførsel og levevilkår å gjøre. Vimå snakke endring, vi må snakkereduksjon. Det må skapes holdningerog verdier som kan omsettesi gjennomslagskraftig politikk.Biskop Tor Berger Jørgenseni Den norske kirkeMøt Tor Berger Jørgensen:Stormøte Ansvar og forandringlørdag 23.maiNettopp fordi vi er kirke børvi søke å sprenge grensenefor den klimapolitiske debatten.Vi har en profetiskrøst som må utfordre påtvers av det som synesumiddelbart realistisk,på tvers av økonomiskefundamenter som synesfor nødvendige til å krevedem forandret.Tale Hungnes,Kirkens NødhjelpMøt Tale Hungnes:Stormøte Ansvar ogforandring lørdag 23.maiSeminar Lokal Lobbyist!Kirken har i oppgave åtale om Guds forhold tilskaperverket. Da må viogså kunne tale klart om— og ha bevissthet om— hvordan vi bedre kanbeskytte skaperverketmot ødeleggelse. Og vimå være med på å snumennesker rundt, mot etsunnere forhold til naturog miljø.Henrik Syse,filosof og forskerMøt Henrik Syse:Stormøte Tro og skaperverkfredag 22.mai

More magazines by this user
Similar magazines