tro til forandring - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no
  • No tags were found...

tro til forandring - Norges Kristne Råd

Klima ogfattigdom måløses samtidigTekst og foto: Nina Rose,Changemaker De tilhører Blekkulf-generasjonen og bleengasjert i klimaspørsmål etter opphold i Afrika.Ingeborg Gjærum (23) og Ida Thomassen (22)leder hver sin ungdomsorganisasjon. Beggemener regjeringen må ta hardere tak for å løsebåde klima- og fattigdomsproblemet.Miljødetektiven Blekkulf oppmuntret til miljøengasjementblant unge nordmenn på 80- og 90-tallet. Blant demvar Ida Thomassen (22), leder av Kirkens Nødhjelpsungdomsbevegelse, Changemaker, og IngeborgGjærum (23) leder av Natur & Ungdom (NU). De tounge lederne har mye til felles. Blekkulf til tross, beggeble for alvor engasjert i klimaspørsmål etter å ha erfartfattigdomsproblemet på nært hold.Solidaritet med fattige- Våre handlinger her i Norge fører til klimaendringersom rammer fattige på den sørlige halvkule hardest.Klima- og fattigdomsproblemet må løses samtidig,mener Ingeborg Gjærum.Interessen for klima er et uttrykk for hennes engasjementfor verdens fattige. Gjærum var på utveksling iGhana da hun lærte at målet for mye av bistanden varen form for vestliggjøring. Utviklingsarbeidet mangleten klar strategi. Hun så at utviklingen måtte ta en heltannen retning om levestandarden i fattige land skulleheves. Man var nødt til å fokusere på miljøet.- Det er viktig å sikre bedre utvikling og velstandsøkningi land i sør, samtidig som vi gjør noe med våreutslipp i Norge, sier NU-lederen.Utfordrer politikerne: Ida Thomassen i Changemaker (t.v.) og Ingeborg Gjærum iNatur & Ungdom mener norske politikere ikke benytter det handlingsrommet folksmiljøengasjement gir dem.Også Ida Thomassen ønsket å gjøre mer etter å hatilbrakt tre måneder i Etiopia. Hun ble med i Changemakerog tok fag på Senter for Utvikling og Miljø.- Klimautfordringen er et av de største fattigdomsproblemenevi har, sier Thomassen, som i likhet medGjærum understreker at man må se klima og utvikling isammenheng.Norge må gå foranI følge NU-lederen er den største klimautfordringen åfase ut bruk av fossil energi. Lederkollegaen i Changemakerlegger til at det derfor er svakt at regjeringenikke tør si noe om norsk oljeproduksjon når de snakker omklima.Både Changemaker og NU jobber opp mot norskemyndigheter for å få til en god internasjonal klimaavtalei København i desember. Ida Thomassen håperresultatet vil bli en rettferdig og effektiv klimaavtalesom innebærer store kutt hjemme, samtidig som densikrer fattiges rett til utvikling.- Dette får vi ikke til om alle landene sitter på hvert sittgjerde. Noen må gå foran og vise at vi kan ha tilstrekkeliglevestandard med lave utslipp, sier Ingeborg Gjærum.- Det norske klimaforliket er for svakt, mener Changemakerlederen.Lederen av NU er enig og mener tiltakenenærmest blir kosmetiske. Klimasaken har støtte iopinionen, og regjeringen er nødt til å bruke det politiskehandlingsrommet som den faktisk har. Den må ogsåsatse mer på forskning på alternativ energi.Gjør noe!Ida Thomassen forteller at Grønn Hverdag har godetips til miljøtiltak for enkeltindivider. Selv kjøpte hunelbil i sommer, men hun sier at det er for dyrt. I tillegger det for få ladningspunkter. Det er viktig at endring ilivsstil også handler om å bli bevisst sin politiske stemme,sier hun.Ungdomslederne oppfordrer til å bli med på politiskekampanjer. Å melde seg inn i en organisasjon eller åskrive brev til en politiker, er viktige bidrag, forsikrer de.Klimaproblemeneverden står overfor erså store og dramatiskeat det er lett å mistehåpet. De forskjelligekirkesamfunnene kanog bør danne en motkultursom, bådeåndelig og praktisk sett,vitner om at en annenverden er mulig, ogmed det spre håp ogtrøst i verden.Sveinung Gundersen,Vennenes SamfunnKvekerneTrosopplæring måinspirere barn og ungetil å ta vare på skaperverket– jorda vår! Vipå IKO gleder oss tilå være med og skapeinspirasjon på Tro tilforandring.Jorunn Blindheim,IKOMine forhåpninger tilTro til forandring er atkonferansen får kristne iNorge til å erfare at troensinnerside også har enytterside. Mennesket eraldri ”bare” menneske– men bestemmes avrelasjonen det har tilGud og verdenMorten Erik Stensberg,konferansekoordinatorTro til forandring14 15www.trotilforandring.nowww.trotilforandring.no

More magazines by this user
Similar magazines