tro til forandring - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no
  • No tags were found...

tro til forandring - Norges Kristne Råd

www.mf.no/ masterMASTER IDIAKONI1. Menneskeskapte utslipp av klimagasser gir ingen globaloppvarming. De er for små i forhold til naturlige utslipp.Menneskers utslipp kommer i tillegg til naturens utslipp og forrykkerbalansen. CO2-utslipp hoper seg opp i atmosfæren, og bidrar selvforsterkendetil å varme opp kloden. Dagens økning går 20 gangerraskere enn de raskeste naturlige endringene.2. Økende solaktivitet er grunnen til at temperaturen øker,ikke økende innhold av drivhusgasser.Det er i hovedsak kombinasjonen av solstråling og atmosfærensinnhold av klimagasser som bestemmer temperaturen på jorden.Variasjon i solinnstrålingen kan forklare rundt 10 prosent avoppvarmingen siden år 1750. Men bidraget de siste tiårene harvært negativt og skulle ført til temperaturnedgang. Kun økning avklimagasser i atmosfæren kan forklare stigningen.8. Om CO2-konsentrasjonen i lufta blir for stor, vil havet løseproblemet ved å ta opp mer CO2.Heldigvis har havet tatt opp rundt 40 prosent av menneskeskapteCO2-utslipp siden den industrielle revolusjon og dermed dempetøkningen av CO2 i atmosfæren. Men havets opptak av CO2 har enskyggeside, fordi vannet blir surere, noe som påvirker plante- og dyreliv.9. Flere anerkjente forskere har kommet til konklusjoner somer stikk i strid med konklusjonene til FNs klimapanel.Det er vel mer korrekt å si at noen forskere er uenige i noen avkonklusjonene fra FNs klimapanel. Kritikken går faktisk begge veier:Noen hevder at menneskenes virkning på klimaet er overvurdert,mens andre mener at den er undervurdert. Konklusjonene fra FNsklimapanel er mer ”midt på treet” enn man ofte kan få inntrykk av.Grunnloven §110 bEnhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og tilen Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares.Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtigog alsidig Betragtning, der ivaretager denne Retogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henholdtil foregaaende Led, ere Borgerne berettigede tilKundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerneaf planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser tilat gjennemføre disse Grundsætninger.Sagt politisk om klima3. Et stort vulkanutbrudd kan stoppe den globale oppvarmingen.Dette er en myte. Riktignok får vi en nedkjølning etter store utbruddsom varer i 3-5 år. Etter den tid er partiklene som skygger for solenikke lenger til stede i atmosfæren. En serie med gjentatte vulkanutbruddvil i beste fall dempe eller utsette den globale oppvarmingen.10. FNs klimapanel er et politisk organ som skal bevise at deteksisterer menneskeskapte klimaendringer.FNs klimapanel presenterer bare de forskningsbaserte kjensgjerningeneuten politiske anbefalinger. I arbeidet med å vurdere alt materialeter hovednormene for vitenskapelig arbeidsmåte fulgt.Arbeiderpartiet:Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det erviktig at Norge tar et standpunkt i klimapolitikken oggår frem som et eksempel på at det går an å snu dennekatastrofale utviklingen. (Arbeiderpartiets websikon,oppslagsverk på nettet, lastet ned 11.02.09)4. Påstanden om at havet stiger hviler på datamodeller somoverhodet ikke stemmer med feltobservasjoner og målinger.FNs siste klimarapport har mange observasjoner som viser at detglobale havnivå stiger. Man har fått bedre tall på hvordan stigningenhar endret seg over tid, og man ser at stigningen i de siste 15 år erbetydelig større enn gjennomsnittet for de siste 100 år.(Kilder: Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter forklimaforskning og met.no)Senterpartiet:Dersom vi skal unngå seks graders global temperaturøkninginnen utgangen av dette århundret må vi leggeom energiforbruket og –produksjonen radikalt. Vi trengernye teknologiske løsninger og kompetanse for å skapeet bærekraftig samfunn for våre barn og barnebarn.(Olje og energi minister Terje Riis-Johansen, kronikk iDagbladet, lastet ned 05.02.09).Vil du vite mer om hvordankirken kan bidra til å fremmerettferdighet og ta vare påskaperverket?Masterstudiet i diakoni tar for seg dette spørsmålet.Studiet arbeider også med hvordan evangeliet kan levesut i handling og hvordan mennesker i utsatte livssituasjonerkan møtes med omsorg og respekt.Studiet bygger på en bachelorgrad innen helse- ogsosialfag eller et pedagogisk fagområde. Gjennom fagsom ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier, søkermasterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansendu allerede har. I tillegg får du en solid innføring iteologiske emner som har relevans for diakonien.Studiet er også et tilbud til deg som allerede erutdannet diakon, og som ønsker å fordype deg videre ifaget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.søknadsfrist1. juni for masterstudier.Opptak skjer vedlærestedet.for ytterligere informasjon:Studieresepsjonent: 22 59 05 00e: studieresepsjon@mf.nowww.mf.no5. Dersom all isen på jorden smelter kan vi få en havnivåstigningpå opp til 70 meter.Det er riktig, men også misvisende. Smelter all landis, vil verdenshavene stige med rundt 70 meter. Men en fullstendig nedsmeltingav landisen er ikke realistisk. Derimot kan vi få en delvis smelting,først av Grønlandsisen. Havnivået kan i så fall øke med opptil énmeter i løpet av dette hundreåret.6. Den globale oppvarmingen er sterkt overdrevet, forditermometrene er plassert i byer og i nærheten av flyplasser,der svart asfalt og høye bygninger gjør det spesielt varmt.Debatten om såkalt ”urban oppvarming” oppsto etter klimapaneletsandre hovedrapport i 1995. Siden da har en rekke vitenskapeligestudier bekreftet at målingene er riktige, og det er korrigert foravvik som skyldes urbanisering.7. Økningen av luftens innhold av CO2 skyldes utgassing fraverdenshavene, ikke menneskeskapte utslipp.Enkelte hevder at FNs klimapanel ikke tar hensyn til Henrys lov,som beskriver hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren og ihavet, og løseligheten av CO2 i havet, henger sammen med hverandre.De hevder at CO2-økningen i atmosfæren hovedsaklig skyldes atCO2 frigis fra et stadig varmere hav. Dette er feil og klimapaneletskonklusjoner er fullstendig i pakt med Henrys lov.Sosialistisk Venstreparti:Med de miljø og klimautfordringene verden står overforer ikke en global kjøpefest det rette svaret. Mitt poeng varheller ikke det, men at vi må ha en balanse hvor økonomienikke stopper opp. (Finansminister Kristin Halvorsen,innlegg i Hamar Arbeiderblad, lastet ned 16.12.08)Høyre:Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste. Skal vi møteklimautfordringene samtidig som verden behøver merenergi, er det behov for teknologiske nyvinninger. Det erverken ønskelig eller nødvendig å dramatisk endre vårlivsførsel for å møte klimautfordringen, men det er nødvendigå vri forbruk og produksjon over i mer klimavennligretning. (Høyres politikk beskrevet under overskriften”Energi og miljø” på partiets hjemmesider, lastet ned11.02.09).Venstre:Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politiskklimaforlik for å få på plass et tallfestet mål for hvor myeNorge skal kutte klimagassutslippene. Venstre harforeslått å kutte utslippene med 30% innen 2020.(Venstres politikk beskrevet på hjemmesidene deres itilknytning til partiets klimakampanje, lastet ned 11.02.09)Kristelig Folkeparti:Forvalteransvaret er helt grunnleggende i vår miljøpolitikk.Målet med miljøpolitikken er å forvalte jorden på riktigmåte og sørge for en bærekraftig utvikling. KrF vil føreen aktiv miljø- og klimapolitikk basert på prinsippet omat forurenser skal betale. (Krfs hjemmesider.Hva mener Krf om… Miljø? Lastet ned 11.02.09)Myter og fakta om klimaBildetekst: To innbyggere i Karachi,Pakistan, tar seg gjennom flomvannetved St.Patrick kirke. Foto: ScanpixFremskrittspartiet:Fremskrittspartiet har en miljøpolitikk basert på sunnfornuft. Vi er sikker på at folk flest har et ønske om åhandle og opptre miljøbevisst. Vi har tro på at denenkelte vil velge miljøvennlige løsninger, så lenge detteikke medfører for store ekstra kostnader. (Frps hjemmesider.465 ord om: Fremskrittspartiets miljøpolitikk,lastet ned 11.02.09)6 www.trotilforandring.nowww.trotilforandring.no 7