FOTO: Jan Frode Simensen - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

FOTO: Jan Frode Simensen - Mediamannen

FOTO: Jan Frode Simensen


BE OG HØR | Leder og takk til bladbærereKJÆRE LESER...Julen oppleves av oss på ulik vis på godt og ondt. Da er det godt å kunne stanse opp og bliminnet om det sentrale i julens budskap: En frelser er oss født. En frelser er oss gitt, og hans navner Jesus Kristus. Det viktigste for oss er stadig å få legge våre liv over i hans hender, uavhengigav vår egen situasjon til enhver tid. Det er han og det han gjorde for oss da han led, døde ogoppstod for hver og en av oss som vi må la være i sentrum for oss – og for hverandre. Følgendeav dette, vi får ta i mot og leve i til beste for hverandre.Altertavla i Gjøvik kirke, er et talende bilde som forteller oss at hos Jesus er det plass til ossalle. Ta fram bilde av altertavla, sett deg rolig ned og mediter nettopp over at Guds kjærlighetog nåde i Jesus Kristus er noe du får leve i, og dele med andre.Redaksjonen i «Be og Hør» ønsker deg alt godt for julen og det nye år. Gud velsigne deg!– modUTEN FRIVILLIGE STOPPER BE OG HØR:Takk til givere, annonsører og bladbærereAll aktivitet og fellesskap utenom arbeidslivet er tuftet påfrivillig virksomhet. Det gjelder både for f eks idrettslag og kirken– begge har viktige bidrag for helheten i samfunnet; «ensunn sjel i et sunt legeme». Men mens idrettslagene har fokus påfysisk forstring, har kirken fokus på sjelens fostring.For tre år siden ble Gjøvik, Engehaugen, Hunn, Vardalog Bråstad menigheter enige om å «fusjonere» til et felles menighetsblad;Be og Hør oppsto med ny design og med mulighetfor leserne til å følge med i det som skjer i nabosognene. Menighetsbladeter kirkens kontaktorgan utad til alle innbyggerne,følgelig tilstrebes at også «ikke-kirke-vante» og særlig ungdommenblir lesere. Bladet holder god teknisk kvalitet og kommernå ut med alle sidene i farger. Og responsen har vært positiv,menighetsbladet vårt har sågar blitt lagt merke til i Akersgata!Utgivelsen av Be og Hør er basert på frivillig innsats i alle leddog produksjon til selvkost... Så derfor: Takk for all økonomiskstøtte fra givere og annonsører og innsatsen fra frivillige sombokstavelig er bærere av Be og Hør! Uten at 130 bladbærereleverer Be og Hør i postkassene fire ganger i året, kan ikke målsetningenfor bladet oppnås. Økonomisk ligger vi litt på minussidenennå, men håper på å unngå røde tall i årsregnskapet. Takkfor innsatsen i år og vel møtt til fortsettelsen i 2008.Lage SkogliDriftsleder Be og HørTAKK OG HEDER TIL BLADBÆRERE:Be og Hør blir brakt til din postkasse av frivilligehender. Mange av bladbærerne har værttrofaste gjennom mange år. På en medarbeidersamlingi Engehaugen kirke den 24.oktoberfikk tre trofaste bladbærere gjennom mangeår et velfortjent diplom sammen med blomster.Be og Hør takker alle trofaste bladbærere.Uten dere hadde vi ikke maktet å få gjort detviktigste; å få bladet ut til alle hjemmene i byenvår. Takk!2ENGEHAUGEN 24.10.07:Solveig Kolbu mottar velfortjent heder avLage Skogli, driftsleder i Be og Hør


Adresser og informasjon| JULENUMMER 2007BE OG HØR– menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen, Hunn,Vardal og Bråstad menigheter.ANSV. RED.: Sokneprest Tormod GrønlandTLF (MOBIL): 958 72 144 (Ansv. red.)UTGIVER: Menighetsrådene i Gjøvik og VardalADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 GjøvikE-POST: gjovik@menighetsblad.noGIRO: 2050.06.12836OPPLAG: 11.500 eks.UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og julDRIFTSSJEF: Lage SkogliLAYOUT: Mediamannen, Johannes NagTRYKK: ETC-AS, GjøvikDISTR.: Frivillige bladbærere!Nettutgave: www.gjovik.menighetsblad.noHUNN MENIGHETJens DaleENGEHAUGEN MENIGHETGregers LundhVARDAL MENIGHETHege NybråtenGJØVIK MENIGHETLeif Konrad StoraasBRÅSTAD MENIGHETJan Arne EvensenGJØVIK KIRKEKONTOR– åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommuneog Gjøvik kirkelige fellesråd.Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.Tlf: 61 14 64 80 Fax: 61 14 64 81Web: www.gjovik.kirken.noE-post: post@gjovik.kirken.noKontoret i Vardal menighetshuser betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.FELLESRÅDET:Leder: Audun TorvikMENIGHETSRÅDENE:Gjøvik:Engehaugen:Hunn:Vardal:Bråstad:Leif Konrad StoraasTlf: 61 17 76 68Ingjerd LøchenTlf: 61 13 24 52Kirsten GautestadTlf: 61 17 64 77Line Langseth BakkumTlf: 61 18 68 78Jan Arne EvensenTlf: 61 18 0248Ansatte prester:Sokneprest i Vardal: Tormod Grønland 61 18 61 07 tirsdag 10:00-12:00 61 13 40 58 (Privat)Sokneprest i Hunn: Jens Dale 61 13 89 13 tirsdag 10:00-12:00 61 17 88 83 (Privat)Prost/menighetsprest i Gjøvik: Nils Kaare Erlimo 61 14 64 88 fredag 09:00-12:00 61 17 25 20 (Privat)Sokneprest i Gjøvik: Martin Woller 61 14 64 87 tirsdag 09:30-12:00 61 18 16 16 (Privat)Sokneprest i Engehaugen: Gregers Lundh 61 14 64 89 torsdag 09:00-12:00 61 17 80 63 (Privat)Ansatte kateketer:Kateket i Hunn Karsten Torp 61 18 91 21 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)Kateket i Gjøvik/Engehaugen Christina Grevbo 61 18 91 23 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTETProsjektleder Kristian SandmarkKIRKEN MIN, YnglingenSvoldersgate 2, 2821 GjøvikTlf: 61 18 91 22E-post: kristian@kirkenmin.noWeb: www.kirkenmin.noKirkeverge Dag Landmark 61 14 64 82Konsulent kirkegård Marit Aaslund 61 14 64 85Konsulent økonomi Kent Brenden 61 14 64 90Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage:Eva Lill Myhren tlf 61 17 36 65.3


BE OG HØR |AndaktVARDAL: Julekveldenvil en gruppe barndelta i gudstjenesteni Vardal, og på juledagendeltar tradisjonentro Grande Mannskor.Husk også julekonsertonsdag 19.12 kl 19.00hvor Grønland, GrandeMannskor m. fl. deltar.NY BISPEKÅPEIgjen har kirketekstilkunstneren Borgny Svalastog, levert etstykke kirkekunst som vil bli stående. Vi kjenner hennes kirketekstileri nærmiljøet vårt, blant annet fra de vakre kirketekstilene som hunhar utstyrt Engehaugen kirke med. Denne gangen er det den nye bispekåpenhun har kreert. Motivene på kåpen har kunstnerer blant annethentet fra den delen av pilegrimsleden som går gjennom Hamarbispedømme mot Nidaros. Det hvite stoffet er håndvevd i spesialspunnetull. Den har for av silke, og er brodert med silke, sølv og gull.På noen steder er det opptil 8 lag med broderier. Den nye bispekåpenhar vært på vandring rundt i bispedømmet. Den 25. oktober kunneskuelystene få se kåpen i Engehaugen kirke.Jul i MummidalenEt mummitroll våkner fra dvalen envinternatt. Alle sover rundt ham. Husetog dalen ser annerledes ut. Deter stille og rart. Mummitrollet gårrundt og oppdager verden på nytt.En jente sitter og ser på barnet hun har født. Alt er nytt.Verden ser annerledes ut. Verden er større. Stjerneskinnet lyserintenst utenfor og inn i sprekker i stallen. Det faller overbarnet. Hvem er du? Du er min.En jente er usynlig. Hun ser ikke seg selv når hun ser segi speilet. Hun velger seg Mummimamma. Hun flytter inn ihuset og i dalen. Mummimamma blir glad i henne. Hun girjenta fred og ro og små tegn på kjærlighet. Hun lar enta blimodig nok til å vise seg mer og mer. Først en fot, så en arm ogtil slutt en hel jente.Barnet som ble født er usynlig. Vi ser ham ikke i en voggei stua. Han er der og han er der ikke. Han bor hos oss og hangjør det ikke.Jeg setter meg ned i en julenatt. Jeg ser etter barnet.Jeg ser etter stjernen. Jeg ser etter engler. Jeg ser etter hyrder.Jeg ser etter vise menn. Jeg ber: Jesus, vis meg at duer her. Vis meg at du er nær meg.Vis meg en fot,en arm. En arm som tar etter min. Jegventer. Jeg er stille.Jeg ser ikke barnet. Jegser ikke stjernen. Jeg ser ikkeengler. Jeg ser ikke hyrder. Jegser ikke vise menn. Jeg ser ikke noe.Jeg venter. Jeg er stille.Og jeg vet det. Julenatten lover megdet. Jeg eier et usynlig barn.. Det liggeri armene mine. Uten vekt. Uten ansikt.Liten. Stille. Jeg bærer et usynligbarn i armene mine i natt.Hvem er du? Du er min.Og hvis jeg vil. Hvis jegtør. Skal barnet umerke-lig få vekt.Få ansikt. Bli større.Lage lyder. Etbarn som skal være mitt. Et barn som med åpne4øyne skal vise meg stjerner. Som medmyk lyd skal synge englesangen formeg. Som med visdom skal vise meg devise menn. Som med glede skal ta megmed ut i grønne enger og bli min hyrde.Jeg eier et usynlig barn.Av Christina Grevbo


Ny bispekåpe| JULENUMMER 2007Bispekåpa ble innviet under en kveldsmesse i Hamar domkirke 7.november.Ved innvielsen avden nye bispekåpa sa Biskop Fiske blant annet:«Med innvielsen av den nye bispekåpa er vi blitt minna på at vi er sammen underveis. Gjennomsin kunstneriske begavelse formidler Borgny Farstad Svalastog noe om pilegrimen i enhverav oss. Hun har sydd pilegrimen og pilegrimens veger inn i kåpa og vi møter Jesu fødsel, Jesu dødog Kristi oppstandelse. Bispekåpa er symbol på samhørigheta og fellesskapet knytta til at tro, håpog kjærlighet finnes midt i blant oss. Vi er i Hamar domkirke, et av helligstedene i Hamar by. Helligsted,midtpunkt, et kosmos i miniatyr som samler livets dybde, høyde og bredde i seg, orientertmot lyset i øst der alteret er, og samtidig bygd for å erkjenne og konfrontere mørket i oss og rundtoss. I møte med helligdommen våger pilegrimen seg inn i alle livets rom og våger å vende seg utigjen til lyset og mørket, kulden og varmen. Jord og himmel møtes her.»I de tre første århundrene var det å feire jul en fremmed tanke.denne dagen som etter den gamle romerske religion var innviddDet aller viktigste for de eldste kristne var feirin-gen av densom so- lens fødselsdag. Folket skulle ikke fratas sinstille uke, og påskedagens begivenheter. Medandre ord Jesu lidelse, død og oppstandelse forvår skyld. Dernest ble det viktig å feire pinsen,som en påminnelse om at vi har fått DenHellige Ånd i gave. Ja, at vi er en levendekirke bygget på Jesus som vår hjørne-stein i livet.Grunnen til at det å feire jul i deførste tre hundre årene var en fremmedtanke kommer av at en i den kristnesammenhengen den gangen, ikke feiretmartyrenes fødselsdag, men deres dødsdag. Dette at de hadde gitt sitt liv for sin kristnetros skyld. Derfor feiret en heller ikke sinegen fødselsdag.Men så begynte en å interessere seg forFrelserens fødselsdag. Jesus er jo noe merenn en martyr og apostel. Han er verdens frelser.Dette at han kom inn i vår verden, født som etmenneske, er selve vendepunktet i vår menneskeligehistorie. Og behovet for å feire mesterensfødsel meldte seg for alvor da en hadde begynt åtenke igjennom Jesu person, dette at han at hanpå samme gang er sann gud og sant menneske.Til forskjell fra påske og pinse, som jo hars i n evante fest, men kirken ønsket å fylle dagenmed et høyere innhold. Kristus vari det gamle testamentet blitt kalt «rettferdighetenssol», og i Lukas evangelietomtales Jesus både som soloppgangensom har gjestet oss, og som etlys til åpenbaring for hedningene.I de 15 – 1600 årene vi har feiretjul har denne festen vært en gledesfest,preget av jubel og takksigelse,men og av menneskelig munterhet oglystighet. Selv pietisten Brorson sierdet slik:I denne søte juletidBør man seg rett fornøye,Og bruke all sin kunst og flidGuds nåde at opphøye.Fra gammelt feiret vi kun høytidsgudstjenestepå juledag. Dette at vi i tillegg harfått familiegudstjenestene er en tradisjonav nyere dato.-modrøtter i den jødiske kalender, viste en ikke når Je- sus blefødt. Når Romas biskop bestemte å vi skulle feireJesu Fødselsdag den 25.desember, valgte hanJULEN5


BE OG HØR |Engehaugen menighetsbarnehageFELLESMØTER PÅ GJØVIKHøsttid er fellesmøtetid. I midten av oktober gikk fellesmøte-aksjonen påGjøvik bedehus av stabelen. Man hadde invitert den fargerike forkynneren ogsangeren Håkon Fagervik til å forkynne Guds ord. Be og Hør snakket med folksom var på møtene, og mange uttrykte glede over at man i alle fall en gang i åretkan arrangere noe på tvers av menighetsgrensene i Gjøvik. «Vi er en liten by medmange menigheter, men Jesus ønsker at vi alle skal være ett», var det en som sa.«Vi burde kunne vise det enda oftere enn når vi arrangerer fellesmøter sammenen gang i året.»Håkon Fagervik er en forkynner av den gode gamle sorten. Her stikkes ikketing under stolen. Her forkynnes evangeliet på en direkte og varm måte. Kanskjeburde flere få med seg fellesmøtene når de går en ny runde neste høst.Fredheim blandet kor, dir. Tove Lundborg6Kateket Christina Grevbo,Sokneprest Einar Müller-Nilssen, prost Helge Norrud,Biskop Solveig Fiske


Kirkens SOS| JULENUMMER 2007VOX –YNGLINGEN – MED NY DIRIGENTVoksenkoret på Ynglingen, Vox, har både mistet dirigent og mange medlemmer. Menvi gir oss ikke for det! Nå har vi fått tak i en ung, kunnskapsrik og inspirerende ny dirigent.Hun heter Jorunn Lovise Husan, er 28 år, opprinnelig fra Rennebu i Sør-Trøndelag, bor iOslo. Er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges Musikk-høgskole, og musikk-pedagoghøgskulen i Volda.Jobber som sang-pedagog på Viken Folkehøgskole og Gjøvik videregåendeskole – og har altså sagt ja til å lede Vox dette året! Hun synger i SKRUK og DetNorske solistkor, og er i tilegg assisterende dirigent i Det Norske Jentekor.Som dere skjønner har vi fått tak i ei jente med bred musikalsk erfaring. Nå trenger koretflere medlemmer! Er du over 18 år og har lyst til å synge i kor er det bare å møte opp!Vi øver på Ynglingen på mandager kl. 19.30. For mer informasjon, ta kontakt medTom Torkehagen, tlf. 959 72 800Gjøvik kirke 125 årTradisjonen tro sluttet menigheten opp og fylte kirka når kirka feirer jubileum. Jubileumsgudstjenestenble feiret med den liturgien til Allehelgensmesse som Egil Hovlandi sin tid lagde. Fredheim blandede kor under sin dirigent, Tove Lundborg, løstesin liturgiske oppgave på en meget god måte, og flere fra ulike menigheter ytret ønskeom at et annet år måtte det gå an å få til et tilsvarende samarbeid med dem. I prosesjonendeltok, foruten Biskop Solveig Fiske og Prost Nils Erlimo, flere av nåværende ogtidligere prester, kateketer og ansatte.Prost Erlimo var liturg og biskop Fiske prekte over dagens tekst fra Matteus 5. 1-12. Innledningsvis sa hun blant annet at vi feirer kirkejubileet med tillit til framtida ogmed takknemlighet til fortida.Under gudstjenesten var både det lånte orgelet, og det nye i bruk. Organist JosteinFikstvedt satt ved det lånte, og Arnfinn Hasle ved det nye. Under gudstjenesten deltokog en blåsegruppe bestående av seks personer.Pårørende til de som hadde gått bort siden forrige Allehelgen var spesielt invitert.Disse fikk etter selve gudstjenesten anledning til å bli sittende igjen til en liten minnestund.Under denne hadde de anledning til å tenne et lys, minne sin avdøde, og been bønn.Etter gudstjenesten fyltes Bedehuset med mange feststemte mennesker. Under kirkekaffenholdt Dag Landmark et fint kåseri rundt kirkas historie. Og det var flere somkom med en hilsen. Det spesielle ved mange av de som hilste, var at de hadde sombarn, organisasjonsmedlem, prester eller kateket hatt personlige opplevelser omkringalterbildet. Det som ble sagt understreket det en av talerne understrekte. Han nevnteat det jo er selve kirkens vesen å forkynne Jesus og ham alene som vår Frelser. Gjennomdette blir vi blant annet frigjort til å leve ut våre liv til beste for hverandre. Allehar vi en plass hos Jesus. La oss bruke den! Han avsluttet med å si at selv om allekirker egentlig er en «Vår Frelsers kirke» kan vi egentlig sette det som en overskriftover Gjøvik kirke. Dette ut fraalterbildet, biskop Folkestadsinnvielsestekst i 1882, Joh31-36, og prost Bloms tekstved grunnsteinsnedleggelsen.Prost Blom talte da ut frateksten: «Se på Sion leggerjeg en hjørnestein, utvalgt ogdyrebar, den som tror på ham,skal ikke bli til skamme».–modKirkekaffen7


BE OG HØR | Slekters gangSlekters gangHUNNDåp:Eirun Luyu Svarthaug, Ida MarieGulbrandsen Løkken, Christian PrytzMjølstad, Åge Oldertrøen, Jonas HvaleGautestad, Fillip Alexander Hjelleset,Odin Rosenlund Dahl, Scott Rosenvinge-Pedersen, Emil Skjerven Martinsen(Hole kirke).Vielse:Tom Arild Trogstad og Berit RandiNybråten.Gravferd:Harriet Jakobsen, Randi Brennbakken,Margareth Lomsdalen, Reidun Bredsvåg,Sidsel Hansen, Magnhild Paulsrud,Marie Bjørge, Ingrid Johanne Berge, PerSolstad, Erling Egge, Ole Bengt Lundby,Ivar Johansen, Gunnar Johan Dahlmo,Kåre Magnus HaugerudVARDALDåp:Mina Eli Margrethe Munkelien Strömberg,Vera Elaine Skoglund, AnnaBjeglerud Furuseth, Selma Dahl Myhrby,Magnus Lundbye, Frida Gulbrandsen,Jørgen Lie, Isak Leander Engen.Vielse:Cathrine Synnøve Holm og TorbjørnSkogsrød.Gravferd:Idun Odny Ringstad, Ivar Nyborg, JulieBirgitte Stavenes, Kjell Nyborg, HelgaSteinsveen, Leif Nordberg.BRÅSTADDåp:Line Hedlund, Maria Nathalie Fyhn.Gravferd:Marie Bjørge, Randi Kollshaugen.8GJØVIK OGENGEHAUGENDåp:Hanna Langmyr Johansen. NathaleHichour, Henrik Topp, Guro FuglemPaulsen, Elouise Andrea Husby Coquelin,Martin Aaserud, Preben LauplandÅsengen, Emilie Strangstadstuen, MajaNygård, Andreas Heimlund Bergli,Karen Haanes Strandlie, Lise LøntjernWeisten, Margrethe Meringdal Bull, SigridEriksrud Johansen, Aurora Solberg,Eivind Bakken Nordberg, AlexandraAasen Furulund, Petter Sletten Tafjord,Selma Marie Baakind Amlie, HeleneBreirem Sveen, Filip Bergum Pettersson,Mikkel Ristebråten, Karoline SofieKlætte Elveland, Edvard Vatne, SigmundLøv Mikkelsen, Eivind Andreas Strand,Amalie Johansen, Kirkeby, Noah BakkeSveen, Hanna Styve Øren, Fillip AlexanderHjelleset, Emilie Sølna Johansen,Emilie Sommerlund Bjørseth, Mia EngerJuliussen, Luka Kolden Furuseth, KristianØdegård.Vielse:Nina Karlsen og Trond Erik Johnsrud,Sigrid Jostad og Erik Grimsbø, AnneElisabeth Aashamar og Karl Granli.Gravferd:Nils Hetle, Gjermund Ringstad, LoviseAspelund, Anne Kristine Jøranli, VictorDahl, Ingolf Lilleby, Torbjørg Malmberg,Randi Synnøve Kristiansen, Aage Rognstad,Arild Malmanger, Solveig Kristiansen,Kirsten Eriksen, Herman IngolfEtnestad, Signe Monsen, Hanna NellyRøberg Hanssen, Mimmi Lundby, ValborgRebekka Skumlien, Kjell Hoberg,for folket der ute.Gerd Kristenstuen, Sverre Paulsberg,Kjell Hagen, journalist.Jorun Edel Melgaard, Margit Hansen,Svanhild Napstad er født iVestre Toten i 1946. Hun erutdannet lærer med norsk ogSigne Haugen.kristendom som tilleggsfag,Barnemøte på halvøya Birawa ved den vakre Kivu-sjøen.– Rart å tenke på at Petras Kongo er ca 7 ganger større enn Norge. Petras innsats medringvirkninger er også mye større enn det folk flest her hjemme kan fatte. Satt inn iden totale misjonsinnsats fra PYM's misjonærer i Kongo, er det nedlagt et kolossaltarbeide som vokser videre i den nasjonale bevegelse. – Petra er en av flere meget tapremisjonskvinner jeg bare må beundre. Hun og flere utfører fortsatt en enestående innsatsKai Kjosbakken, reise- og personalkonsulent i Pinsebevegelsens Ytre Misjon.- Svanhild Napstad imponerer med sin evne til å formidle en sterk og «annerledes»livshistorie. Med stor dyktighet og nøyaktighet skildres Petra Sveums oppvekst,bakgrunn og lange vei til å bli misjonær i Afrika. En biografi til å bli glad og klok av– om en kvinnes vilje til å satse alt for mennesker hun elsker av hele sitt hjerte.Inntekten av bokagår til misjonsarbeidi Kongoog har vært lærer i barneskoleni ca 15 år. Etter ettISBN 978-82-303-0849-3års diakoniutdanning harhun nå arbeidet som soknediakoni mange år, først iNes på Romerike og de siste10 årene på Raufoss. 9 788230 308493BOK:SOM GARDSLAMPAHEME PÅ BIRISvanhild Napstad har skreveti bøkform et portrett avmisjonær Petra Sveum.Høsten 2006 ble misjonær PetraSveum utnevnt til Ridder av førsteklasse av Den Kongelige Norske Fortjenstordenfor sin misjonsinnsats iKongo gjennom mer enn 40 år.«Fattigjenta fra Biri», som hunsjøl kaller seg, er hittil den eneste iOppland fylke som har fått denne høyeutmerkelsen. Nå er Petra Sveums livog tjeneste skildret i bokform. Bokabygger i stor grad på hennes egen fortelling,og gir et levende bilde av mennesketog misjonæren som ved Gudshjelp har fått stå i en slik meningsfyltog mangeartet tjeneste i Guds rike.Det har ikke vært mangel på dramatiskeopplevelser! I en alder av 84 årer Petra fortsatt i aktiv tjeneste for misjonen.Boktittelen henspiller på en spesiellepisode som Petra Sveum minnesslik:Det var en nyttårsaften på Birifor mange år siden. Jeg stod sammenmed mor og så på nyttårsrakettenesom ble sendt opp. Jeg var i ferd medå melde ny utreise til Kongo, og sukkettil Gud da jeg oppdaget de «trofaste»gardslampene som hadde ståttder og lyst hele tida, men helt upåaktetunder fyrverkeriet: «Herre, jeg kanikke reise ut som noe fyrverkeri, menla meg få være som ei gardslampe…»Som gardslampa heme på Biri Et portrett av misjonær Petra SveumSomgardslampahemepå BiriEt portrettav misjonærPetra SveumVed Svanhild NapstadInntekten av boka går i helhettil misjonsarbeid i Kongo.Fås kjøpti bokhandlene i vårt distrikt, ellerved henvendelse til Olaf Sveumtlf.61185188. En meningsfull julegavetil deg selv og andre!


Menighet og misjonMIDT MELLOM VESTEN OG ØSTENEngehaugen og Gjøvik menigheterhar i flere år hatt prosjektavtaler medDet Norske Misjonsselskap, Normisjonog Den Norske Israelsmisjon.Det betyr at de støtter et definert arbeidi hver av disse organisasjonenegjennom faste ofringer i løpet av åretog gjennom forbønn i gudstjenesten.I Normisjon støtter de arbeidet til utsendingene fra Gjøvikkommune i Mali i Vest-Afrika, gjennom Israelsmisjonenstøtter de arbeidet ved Caspari senter i Jerusalem og gjennomMisjonsselskapet støtter de misjonsarbeid i Midtøsten. Det erdette prosjektet jeg vil informere litt om.Arbeidet som vi er med i her, retter seg mot de arabiskelandene i Nord-Afrika og landene i Midtøsten og omfatter 23land med tilsammen 430 mill. innbyggere. I dag er ca 90%muslimer og ca 4% kristne i området. I noen av landene f.eks. iEgypt, er det en noe større levende minoritetskirke. Men fellesfor disse minoritetene er at de ofte har det svært vanskelig ogat de stadig blir færre, bla. pga utvandring. De er flere stederutsatt for diskriminering og forfølgelse.Målet med arbeidet i Midtøsten er både å styrke og hjelpede kristne og å nå ut med evangeliet til nye mennesker og grupper.En viktig del av arbeidet skjer gjennom Sat 7. Dette er TVsendingersom går over satelitt på arabisk og andre talte språkIllustrasjonsfoto fra Sat 7• Stemming• Reparasjon• • Stemming• • Nye • Reparasjonog brukte• Nye og bruktepiano • Nye med og bruktepiano med10 10 års pianoårs garanti medgaranti10 års garantiTlf. Tlf. 900 90045 45619Tlf. 900 45 619Forhandler Forhandlerav: av: av:Blüthner Blüthner • Haessler • Haessler • Irmler • IrmlerJohan Forhandler Bojersvei Johan Bojersvei 5, av: 2816 5, Gjøvik, 2816 Gjøvik,Tlf.: 61 Blüthner Tlf.: 18 08 6114, 18 • Haessler 08 Mob.: 14, Mob.: 900 • 45 Irmler 900 619, 45 619, e-post: e-post: odd.hans@online.noJohan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik,Tlf.: 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no15 05 80BegravelsesbyråetGjøvik TotenTrostrudMarcus Thranesgt. 4, 2821 GjøvikTa vare på nåtiden-for framtiden!l i f e Baby-portrett kr. 195,-GJØVIK: 61 17 14 10TOTEN: 61 19 84 50hjemmebesøkblomsterbindinggravmonumenteroppussingwww.begr-gjovik-toten.noDØGNVAKTUtfører alle tjenester veddødsfall og begravelser iGJØVIK OG OMEGNBjørnsonsgt. 8HJEMMEBESØKBLOMSTERBINDERISALG AV GRAVMINNERVakt hele døgnet: 61 18 31 03INNEHAVER: Magne Ødegård Bekkelundi området. Arbeidet ledes og programmene lages av team sombestår av folk fra Midtøsten, altså av arabiske kristne. Detteer viktig og riktig for å nå ut. Det er de som kan språkene ogkjenner de sosiale, politiske og religøse forholdene i området.Misjonsselskapet har for tiden ingen utsendinger stasjonert iområdet.Arbeidet støttes av flere kristne organisasjoner og av kirkeri Midtøsten. Kanalen sender 24 timer i døgnet og har programmerfor både voksne, ungdom og barn. Sat 7 opplever godresponse på sendingene sine både fra kristne som er takknemligfor støtten og hjelpen de opplever gjennom programmene,og fra søkende som gjerne vil vite mer om den kristne tro ogsom ved henvendelse får videre hjelp og vegledning.Det er flott å kunne være med i dette arbeidet for å støttede kristne i området og for å nå ut med evangeliet til dennedelen av verden hvor kristendommens vugge en gang sto.Du kan lese mer om arbeidet ved å gå inn på www.nms.no– menighet og misjon.Marit BøjeGjøvik og omegnØistein Nettum Begravelsesbyrå· Gravmonumenter· Inskripsjoner· Hjemmebesøk· Behjelpelig med blomsterVakttlf.: 61 18 69 40Kontakt oss forinformasjon og katalogeller besøk vår utstillingi Bjørnsonsgate 8i Gjøvik.Gjøvik SteinindustriBjørnsonsgate 82821 GjøvikTelefon: 61171374


Dekkmann asTordenskjoldsgt 3 – 2821 GjøvikTelefon: 61 17 27 66Wergelandsgt. 9 og Rådhuset2821 Gjøvik – Tlf. 61 17 90 90KVALITET GÅR ALDRI AV MOTENSpesialforretning i kunsthandverkStorgt. 9, 2815 GjøvikTlf. 61 17 33 35TLF: 03000Autorisert regnskapsførerselskapBakkegata 14, GjøvikTlf: 61 10 81 00Tlf. 61 14 56 00Hege og Geir Anton NybråtenSkybergvegen 469, 2825 Gjøvikwww.onkelsgaard.noTlf.6117 2614 – 9702 9611e-post: post@onkelsgaard.noTa kontakt med oss for å få en oversikt over dinemuligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!www.totenbanken.noHunnsveien 1, 2821 GjøvikTlf./Fax 61 17 27 36GJØVIK TLF: 61189150Storgt. 8, 2815 GjøvikTlf. 61 13 20 01Thomasdalen 32818 GjøvikTlf: 61 13 23 20ROMA BRUSTlf: 61177470UT TIL ALLEHunnsv. 2, Gjøvik CC-Mart'nTlf. 61 14 55 60 Tlf. 61 17 47 40Radioprogram med glimtfra kristenliv på Gjøvik ogLillehammer.MALERMESTERJAN ANDREASSEN AsRingveien 7, 2815 GJØVIKUtfører alt i maling, tapetsering og gulvleggingEget malingutsalgTlf: 61 14 67 80 Fax: 61 14 67 89E-post: post@janandreassen.noODD BYFUGLIENAutodiesel – ParafinFyringsolje – Smøreolje2827 HunndalenTlf: 61 18 81 22Fax: 61 18 84 40Start søndagen med enpositiv radio opplevelse:Flott sang og musikk,intervjuer, konkurranser,andakt og gratulasjoner.HVER SØNDAG09:00-10:00Radio Gjøvik Radio Lillehammer107/105 MhzEpost: uta@nlm.noTlf: 61 8 90 62


Salmehjørnet| JULENUMMER 2007EN KRYBBE VAR VUGGEN– AWAY IN A MANGERNorsk salmebok nr. 64v/Ivar AarvikEyvind SkeieEyvind Skeie fortellerselv at dette i utgangspunkteter en av verdensmest kjente salmer. Dener sunget over hele denengelskspråklige verdenog har der vært familiensjulesang fremfor noen.En krybbe var vuggen som ventet ham her,det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær.Men stjernene lyste helt inn der han lå,det lille barn Jesus, på leiet av strå.Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.Fra krybben til korset gikk veien for deg,Slik åpnet du porten til himlen for meg.Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,så alle kan samles i himlen hos deg!Mange har forsøkt å oversette den tilnorsk fordi den er så kjent. I min versjonhar jeg brukt et vers som er direkte tattfra den engelske original. Jeg har dikettil vers to og tre. Jeg ville prøve å gjørenoe annerledes enn bare dette litt enkleglansbildet fra Betlehemsmarken. Jegville prøve på en enkel måte å fortellebarna hva kristendom er, gjennom de toversene.Den flotte hymnen fra Filipperbrevet2,5-11 er juleevangeliet slik Paulus fortellerdet. Det blir forklart at Jesus var hosGud, han ble fattig for at jeg skulle blirik.I vers tre har jeg gjortnoe som ikke er så vanligi en julesame – jeg har tattstrake veien til påsken: «Frakrybben til korset gikk veienfor deg.» Det er en enkelsetning, men den plassererjulen i sin egentlige ramme.Og det er en setning jeg kanstå for både som forkynnerog teolog.I et intervju i Aftenpostenfor noen år sidenEyvind SkeieuttalteEyvind Skeie følgende: Hvis noenspør meg hva det egentlig betyr å leve ien kristen tro, har jeg ikke noe bedre ågi dem til svar enn salmeboken. Der kanman se hvordan mennesker gjennom århundrerhar formulert sine livskår, sinnød, sin glede og sin tro i den form forpoesi som heter salmer. Ikke for ingentinghørte pugging av salmeversmed til barneskolens pedagogiskeprogram i mangeår. Et salmevers kan på enuforklarlig måte melde segfor bevisstheten og med ett gitilgang på helt nye ressurserfor et menneske i en bestemtsituasjon. Det samme kan enstrofe fra et dikt, selvfølgelig.Men salmestrofen er ennøkkel som kan låse opp tilganske mange forskjelligesjelers rom – samtidig som den også kanlåse opp de stengte dører inn til de romhvor gudsopplevelsen holder til huse.Eyvind Skeie ble født i Bergen 5.november 1947 og har dermed nylig fylt60 år, noe som er blitt behørig markert påforskjellig vis – noe han selv sterkt harbidratt til ved å reise land og strand medsin egen salmebok som inneholder 316av hans i alt 650 salmer. Av dem står 13i Norsk Salmebok og 9 i Salmer 1997,pluss mange oversettelser. Hans forfatterskapomfatter også skuespill, kirkespill,sanger, essays, barnebøker, samt manustil TV-seriene Portveien 2 og Sesam stasjon.For sitt store og mangfoldige virkeble han på sin 60-årsdag hedret med selvesteSt. Olavsmedaljen.UrmakerAmsrudvn. 6 2827 HunndalenTlf 61 17 96 36 Fax 61 17 96 05Storgt. 11. 2815 GJØVIKTlf 61 17 12 7111


BE OG HØR |GudstjenestelisterFørpremiere for det nye GjøvikorgeletDet var på tirsdag den 23. oktober klokka 19.55 det skjedde.Det nye orgelet i Gjøvik kirke gav lyd fra seg i full offentlighetfor første gang. Det var riktignok bare seks av de i alt førtifireorgelstemmene som lot høre fra seg, men det lovet godt.Når seks stemmer klarer å fylle kirkerommet, hvor mye mer måikke da førtifire stemmer klare å omskape hele Gjøvik kirke tilmusikk.Det var på foreldermøtet for nye Engehaugen- og Gjøvikkonfirmanterat det skjedde. De vel hundre foreldrene som varsamlet, vil kunne fortelle barnebarn og oldebarn at jeg var en avde få som fikk høre Gjøvikorgelet spille for første gang.JosteinFikstvedtlar detnye orgeletlydeoffentligfor førstegangGUDSTJENESTELISTENE 17. DESEMBER 2007 – 9. MARS 20081216. des – 3. søndag i adventLuk 12, 35-4024. des – JulaftenLuk 2, 1-1425. des – 1. juledagJoh 1, 1-1426. des – 2. juledagMatt 10, 32-3931. des – NyttårsaftenJoh 14, 271. jan – NyttårsdagMatt 1, 20b-216. jan – Kristi åpenbaringsdagJoh 8, 1213. jan – VingårdssøndagLuk 17, 7-1020. jan – SåmannssøndagRom 10, 13-1727. jan – Kristi forklaringsdagJoh 17, 1-83. feb – Søndag før fasteJoh 12, 24-336. feb – AskeonsdagMatt 6, 16-1810. feb – 1. søndag i fasteMatt 16, 21-2317. feb – 2. søndag i fasteLuk 7, 36-5024. feb – 3. søndag i faste2. Kor 12, 7-102. mars – 4. søndag i fasteJoh 6, 24-369. mars – Maria budskapsdagLuk 1, 46-55GJØVIKHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Familiegudstjeneste 15:00 og 16:15v/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Midnattsmesse 23:15v/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller, Arnfinn Bjørgen (NMS)Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller. Bibeldag. Kirkekaffe.Fastegudstjeneste 19:00 m/skriftemål ognattverd v/Nils Kåre Erlimo. .Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/orgelinnvielse. v/Woller/Erlimo. Kirkekaffe i Ynglingen.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Martin Woller.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.ENGEHAUGENHøymesse m/dåp og nattverdv/Martin WollerFamiliegudstjeneste 15:00 og 16:15v/Gregers Lundh.Høymesse 13:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Felles med Gjøvik.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh.Misjonsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd.v/Lundh, Øyvind Håland (NMS)Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Lundh/Grevbo. Konfirmantpresentasjon.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller.Storfamiliegudstj 11:00 m/dåp og nattverdv/Lundh/Grevbo. Konf, Korpus deltar.Taizegudstjeneste 19:00v/Gregers Lundh.Småbarnsgudstjeneste 11:00 m/dåpv/Lundh/Grevbo. Konfirmantene deltar.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Terje Hansen.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Storfamiliegudstjeneste 11:00 m/dåp ognattverd v/Gregers Lundh.


Gudstjenestelister| JULENUMMER 2007Jazzmesse i Gjøvik kirke21.oktober 2007Takk til musikerne Tom Pettersen, TomArne Olsen, Per Strand, Jostein Størkersenog Tom Arne Fossheim for deres medvirkenved en velbesøkt jazzmesse i Gjøvik kirke den21.oktober.Det ble en fin kveld, og siden det var dagenfor TV-aksjonen ble gudstjenesten knyttetopp mot denne. Kanskje kan vi få til noe liknendeneste år?HUNN VARDAL BRÅSTADSteinersskolens juleoriatorium 11:00v/Jens Dale.Familiegudstjeneste 15:00 (med Barnegospel)og 16:15 v/Jens Dale.Høytidsgudstjeneste 13:00v/Jens Dale.30. DES (Merk dato):Familiegudstjeneste og juletrefest 17:00v/Jens Dale.Familiegudstjeneste 16:00v/Tormod Grønland.Høymesse 11:00 m/dåpv/Tormod Grønland.SKANSEN: Høymesse 13:00v/Tormod Grønland.Familiegudstjeneste 16:00v/Tormod Grønland.Gudstjenestene finner dui Oppland Arbeiderbladhver fredag!Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Terje HansenFamiliegudstjeneste 14:00v/Tormod Grønland.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Tormod Grønland.Se Vardal.Ny messe 17:00 m/nattverdv/Jens Dale.Høymesse 11:00 m/dåpv/Jens Dale.Familiegudstjeneste 11:00 m/dåpv/Jens Dale.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Terje Hansen.Ny messe 17:00 m/nattverdv/Jens Dale.Høymesse 11:00 m/dåpv/Jens Dale.Familiegudstj 11:00 m/dåp og nattverdv/Jens Dale. Barnegospel deltar.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo.Ny messe 17:00 m/nattverdv/Jens Dale. Vardal gospelkor deltar.Høymesse 11:00v/Jens Dale. Skaperverkets dag.Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland.Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland.Konfirmantene deltar.Fastegudstjeneste 19:00 m/skriftemål ognattverd v/Tormod Grønland.Småbarnsgudstjeneste 11:00 m/dåpv/Tormod Grønland. Konfimantene deltarHøymesse 11:00 v/Tormod Grønland.Konfirmantene deltar.Felles med Hunn.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Tormod Grønland.Høymesse 11:00v/Terje Hansen.Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland.Konfirmanter deltar.Stille aften 19:00v/Nils Kåre Erlimo.Småbarnsgudstjeneste 11:00 m/dåpv/Tormod Grønland.Felles med Hunn.13


BE OG HØR | På plakatenAlphakursI HUNN KIRKEVINTEREN 2008Velkommen til Alphakurs på nyåret!Alphakurs er en innføring i kristentro. Kursopplegget brukes over heleverden.Over ti kurskvelderblir uliketema tatt opp: bibelenstilblivelse ogtroverdighet, Jesubudskap, betydningenav hans dødog oppstandelse,bønn, troen på DenHellige Ånd m.v.Undervisningen girkunnskap om hva bibelen sier og praktiskhjelp til å forstå hva det vil si å leve somen kristen.Kurset er lagt opp på en slik måte atdet passer både for den som har minimaltmed kjennskap til kristen tro og for menneskersom har mye kunnskap fra før.Kurset holdes i Hunn kirke, meninvitasjonen går ut til folk i alle menighetenei Gjøvik. Samlingene erhver onsdag kveld med start 9.januar.Slik er en Alpha kveld:Kl. 19.00: KveldsmatKl. 19.45: UndervisningKl. 20.45: ForfriskningerKl. 21.00: GruppesamtalerKl.21.45: Kurskvelden avsluttes.Fredag 22. og lørdag 23.februarer det en kursutflukt til Vardal menighetshusmed ekstra god bevertning, undervisningog en kveldsgudstjeneste iVardal kirke.Sokneprest i Hunn menighet,Jens Dale, vil stå for undervisningen.Et korps av frivillige medarbeidere leggertil rette for måltider, gruppeledelsem.m.For snaut ti år siden ble det arrangertflere Alphakurs i Engehaugen kirkeder til sammen over 150 menneskerdeltok. Erfaringen var at mange haddestor glede av å delta og lærte mye.Deltageravgift: 400 kr. Dette inkludererkurshefte og måltider og betalespå første kurskveld.Påmelding: Send navn, adresse,telefonnummer og e-postadressetil: Alphakurset, Menighetskontoret,Øvre Torvgate 24.B, 2815 Gjøvik. Ev.jensdale@hotmail.com Påmeldingsfrist:31.desember 2007.HEI OG HÅ KLUBBEN I BRÅSTADHei og Hå klubben er i full gang. Desamles annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00i Bråstad kirke. Første samling på nyåretblir tirsdag 15. januar.Har du lyst til å være med er du hjerteligvelkommen!TIRSDAGSTREFFENE I BRÅSTAD8. januar, 12. februar,11. mars, 8. aprilTreffene er kl. 11 og til ca. kl.13.TOR EVEN I BRÅSTADVed gudstjenesten 2. juledag i BråstadKirke vil Tor Even Brenden, baryton, synge.Tor Even oppdaget sitt talent i voksenalder og har gjort masse flotte oppdrag.En stor mann, med en stor stemme. Komog hør en utrolig operasanger!BASAR 8.MARS 2008 KL 10-17På Vardal Menighetshus skal vi ha basar.Stikk innom å se de fine gevinstene vi har!Vi selger pølse med lompe, rundstykker, kaker og kaffe,Så da kan dekk komme og kose dekk masse!Dekk kan sitte og prate med gamle kjente –Så blir det ikke så lenge å vente, (på gevinstene)Underholdning og åresalg, klokka fire begynner vi å trekke –slik at klokka fem er alle vekke.Så ta med gubbe, kjærring og unga,Og smak våre kaker som smelter på tunga!Vi hygger oss sammen, og hvis lykken står deg bi –Vinner du kanskje en middag for to, kransekake,eller ei vogge med dokke oppi!For å få med dette i Menighetsbla’ må vi være tidlig ute.Vi vil benytte oss av anledningen til å ønske alle enRIKTIG GLEDELIG JUL!Takk for mye god støtte til menighetshuset,og god oppslutning på dugnadene!Hilsen Huskomiteen i Vardal Menighetshus14FORMIDDAGSTREFFET i Engehaugen kirke– oversikt for vårhalvåret 2008 –18. jan.: Kirkeverge – hva er det?v/Dag LandmarkAndakt v/D.L.15. febr.: Steinar Solbakken tar oss medtil IndonesiaAndakt: S.S.14. mars: Ole Jakob Dyrnes:Eldre og helseAndakt v/O.J.D.18. april: Program v/Eva og Hans GjesdalVi minner også om julemøtet 14.12.07 med besøk av barnehagenog Veterankoret. Andakt v/Berit Rinde.Trenger du skyss, ta kontakt med Per Valø,tlf. 611 74 944 eller Marit Bøje, tlf. 61 175 949


På plakaten | JULENUMMER 2007NyttårsaftenettermiddagMange synes nettopp denne Gudstjenestener et av det fineste kirkearrangementenegjennom hele året. Først er detaltså en vakker Gudstjeneste inne i kirkenkl.16.00 med sokneprest Tormod Grønland.Etter gudstjenestener går man utsammen hvor hest og slede, dombjeller ogfakler venter. å I år som alle tidligere årer det fjordhesten «Eirik» med kusk GeirAnton Nybråten fra Onkels Gård som invitererstore og små på sledetur. «Eirik»går i sitt 20. år men er sterk og sprek somaldri før. En frisk sledetur med hest pågnistrende vinterføre – hvor man kjennerkulda biter i kinnene – er en stemningsfullopplevelse før man reiser hjem til kalkunenog videre nyttårsfeiring utover kvelden.Etter gudstjenesten er det og mulig åfå seg et glass med gløgg og pepperkakerpå menighetshuset.Og på stjernehimmelen kan man alltidse noen nyttårsraketter i det fjerne, pådenne årets siste dag... Gjør som Hege,sett kalkunen (en stor en!) på nederste rillei stekovnen på 180 grader FØR dere reisertil kirken, så er den perfekt til servering isju-tida. På forhånd pensles kalkunen medsmeltet smør m/salt og pepper både utenpåog inni, evt. stuffing kan være medisterdeigmed grønnsakblanding. Langpannemed vann under kalkunen sørger for nokfuktighet i ovnen slik at kalkunen ikkeblir tørr, men saftig og kjøttfull med sprøstekeskorpe. Mmmmm...Og: – Dette er årets eneste gudstjenestehvor vi anbefaler VARMEDRESS,lue og votter som kirkeantrekk...VELKOMMEN!– HegeAdventstid og julefeiringi Hunn kirkeLysmesse med Vardal skolekorpsAndre søndag i advent, søndag 9.desember kl.17.00, blir det lysmesse i Hunnkirke. Vardal skolekorps spiller slik tradisjonen har vært i mange år. Speidere ogde yngste i korpset deltar i lysprosesjon og et lite drama. Det handler om døperenJohannes som pekte på Jesus. Under tenningen av den sjuarmede lysestakenvil det bli lest tekster fra det gamle testamente som forteller om han som skullekomme, Jesus.Tredje søndag i advent, 16.desember kl.11.00, blir det en spesiell gudstjeneste iHunn kirke. Elever og lærere ved Steinerskolen i Gjøvik har i et par måneder forberedtet stort advents- og juleprogram med sanger, musikk og bibelske tekster.Skolen stiller med kor, orkester og solister. Vi får høre budet fra keiser Augustusog om Josef og Marias strevsomme ferd til Betlehem gjennom kjente og ukjentejulesanger. Hyrder og engler er selvsagt med og mellom de musikalske innslageneer det opplesning og små skuespill.Barnehage- og skolegudstjenesterTirsdag 18.desember kl.10.00 og 11.00 julegudstjenester for barnehagene iHunn kirke. Torsdag 20.desember er det skolegudstjenester; Vardal ungdomsskolekl.9.00, Fredheim kl.10.00 og Blomhaug skole kl.11.00.Julaften i Hunn kirkeI år blir det to gudstjenester i Hunn kirke på julaften, kl.15.00 og 16.15. Gudstjenestenvarer ca tre kvarter, og parkeringsplassen er «ledig» for dere som kommertil den andre gudstjenesten ca kl.16.00. Vi skal synge kjente og kjære julesangerog høre juleevangeliet. Sokneprest Jens Dale holder en illustrert preken. Heltmot slutten av gudstjenesten deler konfirmantene ut lys. Så slukkes taklyset, og visynger Glade jul i skinnet fra lysene som hver og en har tent. Når det gjelder musikalskeinnslag ellers, vil Hunn barnegospel synge på gudstjenesten kl.15.00.På gudstjenesten kl.16.15 synger Øydis Ruud. I Åslundmarka er det gudstjenestejulaften kl.11.30Høytidsgudstjeneste 1.juledag kl.13.00Juledag kl.13.00 er det høytidsgudstjeneste med nattverd i Hunn kirke. SokneprestJens Dale taler over teksten fra John 1: Ordet ble kjød og tok sin bolig iblantoss. Kjente og kjære julesanger står på salmeseddelen. Ved å legge gudstjenestentil kl.13.00 håper menighetsrådet riktig mange finner veien til kirke denne dagen.Juletrefest og familiegudstjenestSøndag 30.desember kl.17.00 blir det en kort familiegudstjeneste i Hunn kirke.Deretter serveres kaffe, saft og kaker før vi går rundt juletreet i menighetssalen.Dette planlegges som en god gammeldags juletrefest hvor nissen kommer medposer til de små på slutten av festen.Besøkstjeneste i Hunn menighetDiakoniutvalget i Hunn menighet arbeider for å styrke besøkstjenesten. Deter dannet en gruppe av frivillige besøksvenner, og gruppa vil gjerne ha medflere. Det planlegges egne inspirasjonssamlinger for besøksvennene.En besøksvenn er et menneske som har lyst og tid til å bli kjent med et annetmenneske. Et besøk kan dreie seg om en samtale over en kaffekopp, å rusle entur eller kanskje lese avisa sammen…Ta kontakt med Laila Husevåg, tlf. 61174391 eller Arnhild L. Mellemberg,tlf. 61179894 dersom du– vil bli besøker– ønsker å få besøk.15


BE OG HØR | HunnDårlig lydi Hunn KirkeHunn kirke er 40 år, og dagens lydanleggsom har vært med hele tiden begynner å lide underalderen.Mange, både prester og menighet, har gjennomflere år opplevd hvor dårlig lydanlegget iHunn kirke har fungert. Ikke minst gjelder dettede som er avheng av teleslynge. Flere ulike greper gjort for rette opp, men uten hell.Men menighetsrådet i Hunn har nå innhentetkonsulenthjelp for å prosjektere et nytt anleggsom dekker dagens behov, og rådet har mottatt 2tilbud fra ulike aktører.Gunstein Endal forteller til Be og Hør at rådeter blitt stående ved følgende løsning:Det gamle anlegget blir oppdatert med teleslyngeog flyttet til menighetssalen. På den måtenkan dette brukes til møter og lignende.I kirkerommet installeres det et helt nyttanlegg som kan brukes til både tale, musikk ogsang.Dette vil være svært nytting i forbindelsemed Ny Messe og når barnegospel skal opptremed sine solister. Det vil også bli anskaffet nyetrådløse, hudfargede mikrofoner med hodebøyleog helt nytt teleslyngeanlegg inne i kirka.Den planlagte nyinstallasjonen vil også betybedre lyd i gangen og i kirkestua/dåpssakristiet.Det er mer fleksibelt enn det gamle og samtidigmye enklere for alle å bruke. Prislappen liggerpå omkring 80.000,– så dette må bli et spleiselagmellom fellesråd, menighetsråd og våre menighetsmedlemmergjennom en innsamlingsaksjon.Kirkeringene blir også utfordret, og det har alleredekommet signaler om at det er penger underveis.LutheraturPå morgenkvisten den 17. september2007 var det en lett nervøs stemningutenfor Gjøvik kirke. En forsamling avulike mennesker var møtt fram frivilligfor å leve i nærheten av hverandre enhel uke. Vi skulle rystes sammen pålange bussturer, rusleturer, båtreiserog måltider. All denne tilpasning for åfå bedre innblikk i livet til reformatorMartin Luther.I løpet av våren håper vi at Guds ord ikkeblir borte i dårlig teknikk, men at ALLE vil få enbedre lydopplevelse i Hunn kirke.Vil du støtte det nye lydanlegget mednoen kroner, kan du kontakte Gunnstein Endal(61178949 / 92042659)16


Blid og trygg midt i flokken sto sokneprestog reiseleder Martin Woller. Objektivtsett burde jo han være kjempenervøsmen det skjulte han i så fall godt. Etterhvert ble vi alle klar over at dette ikke varnoe risikoprosjekt. Sjåføren ga avslappendeog praktisk informasjon, dreiet rutinertpå rattet og fikk bussen til å smyge segfram i trafikken med stor eleganse. Martinfulgte opp med høvelige doser om sin littmer berømte navnebror. Vi andre skravleteller satt stille etter eget behov og fant etterhvert ut at det kun var vennligsinnedemennesker om bord.Vi forlot kongeriket Norge og la ut pådet blå hav med MS Color Magic på sinjomfrutur!!! Til tross for innlandsk bakgrunnklarte hele reisefølget seg godt påden lange sjøreise til Kiel. Deretter komLuther-opplevelsene i tur og orden: FørstWittenberg der det virkelig skjedde; derprofessor Martin Luther slo sine 95 teseropp på slottskirkens dør. Det var nok flereav oss som fikk hele prosessen mer konkretinn på livet enn før. Lutherhaus ble såklart også besøkt. Så var det Eisleben hvorLuther ble født i 1483 og hvor han dødei 1546. Men det var i Erfurt Luther bleordinert som prest og her markeres hansfødselsdag den 10.november hvert år. Herfikk vi leve og bo i det Augustinerkloster,som Luther i sin tid ble opptatt i. Engod opplevelse. Vi besøkte også Eisenachhvor Luther gikk på latinskole og der hantalte Roma så midt i mot at han ble truetmed bann slik at kurfyrste Fredrik måttefingere et kupp og gi ham beskyttelse påden flotte borgen Wartburg.Siste døgnet ble brukt til en studieav «verdens største byggeplass», Berlin,sett med en fotgjengers perspektiv. Enfantastisk by med en meget sterk historie.Som ytterpunkter rent følelsesmessig måvi på den ene siden framheve muren medBrandenburger Tor og på den annen sideden moderne og interessante PotsdamerPlatz.Turen mot hjemlige trakter fulgtesamme spor som da vi la ut på opplevelsesreisen.Men vi var nå rikere på opplevelserog ny kunnskap. Utallige bilderhar festet seg. Noen i papir er muligensallerede i album, noen befinner seg velfremdeles i et digitalt kamera eller på enPC mens de aller fleste ligger godt lagretpå vår egen netthinne. Vi ser fram til enmimrekveld.Tusen takk Martin (denne gang Woller)og assisterende Bjørg. Takk også tilRandi og Arngeir for gode stunder derblant annet denne keltiske velsignelse blesunget mange ganger:HHMenighetstur | JULENUMMER 2007Luther og Melanchton knæler under korsetForan tesedøren, Slotskirken WittenbergLuthers siste munkecelle i klosteret i Erfurt17


BE OG HØR | NattverdNattverd i egen stue-En trenger ikke være alvorlig syk for å be prestenkomme på besøk hjemme.Det er prost NilsKaare Erlimo som sierdette. – Før var det slikat mange forbandt soknebudmed at prestenkom med nattverd til døende.Jeg tenker at allesom av en eller annengrunn ikke kan kommetil kirken og delta i nattverdfeiringender, kanfå besøk hjemme ellerpå institusjon.Erlimo vet at mangekvier seg for å ringe kirkekontoretfordi de tenkerat prestene har det altfor travelt. – Ikke tenkslik, sier han, – å feirenattverd sammen mednoen som ellers ikkekan komme til kirke, erav de viktigste tingenevi gjør. Jeg opplever det som høytidsstunder. Erlimo fortellerat når han blir tilkalt et sted, tar han gjerne med nattverdsettet ibilen. Noen ganger kommer det fram et ønske om å få nattverd.– Da dekker vi bord og tenner lys. Innstiftelsesordene blir lest,Fader vår bedt, og så deles vin og brød. Erlimo forteller at hannoen ganger har opplevd at mange fra familien har vært samlet,Prost Nils Kaare Erlimo og Ingrid Kjelstad feirer nattverd.– Det var fint å oppleve at vi kunne gjøre det i mitt hjem, sier Ingrid Kjelstad.og mottatt nattverdensammen med den somhar vært syk.– Jeg visste ikke atpresten kunne kommehjem til meg, sier IngridKjelstad. – Detvar datteren min somringte i en periode dajeg var syk. Prestenkom, og etter en samtalespurte han om jegønsket nattverden. Vifeiret nattverden, ogdet føltes godt å gjøredet. Det var som etGuds nærvær i stua.Jeg er svært takknemlig,sier Ingrid Kjelstadsom oppfordrer flere tilå invitere presten påhjemmebesøk.I mange menigheterforretter også diakonen nattverd i hjemmene. I Gjøvik kommuneer det Biri og Snertingdal menigheter som har diakon.Tekst og foto: JDGJØVIK LESER PAVE BENEDIKTI Tyskland ligger kristen litteraturpå toppen av bestselgerlistene om dagen.Kanskje er det den nye boka til paveBenedikt, som drar salgstallene oppover.«Jesus fra Nasaret» er tittelen på boka, ogetter det Be og Hør erfarer, leses den avmange på Gjøvik nå om dagen. Be og Hørhar slått av en prat med en av dem somnettopp har lest boka.Bjørn Erik Fjerdingen er et kjent gjøvikfjesog aktiv i Gjøvik menighet. Han ersnar med å anbefale boka til andre. «Deter en bok som kan forandre verden», sierhan. «Pave Benedikt har maktet å gi osset nytt innblikk i Guds rike. Han gjør detpå en samlende måte. Derfor blir denneboka ikke bare omfavnet av katolikker.Den taler like sterkt til alle kristne uansettom man måtte kalle seg pinsevenn, katolikkeller lutheraner.» Bjørn Erik leser frabaksiden av boka: «Boka presentererfor oss et klassisk Jesusbildehvor paven deler med oss et vell18av kunnskap, et helt livmed studier og forskning,bønn og meditasjon overSkriften.» Bjørn Erik legger boka fra segpå bordet og sier: «Boka bærer preg avat forfatteren taler både til hode og hjertepå en gang. På den ene siden er han enbriljant vitenskapsmann, som makter ågjenreise tilliten til Bibelen. På den andresiden er han forkynner og sjelesørger.I denne rollen gjør han det som har værtPeters oppdrag gjennom alle tider: å styrkesine brødre og søstere i troen.»«Vil du anbefale boka til folk som iliten grad har lest kristen litteratur tidligere?»Bjørn Erik tenker seg litt om før hansvarer. «De må ikke la seg skremme avforordet. Det er nok litt vanskelig tilgjengelig.Men leser man boka i rolig tempoog samtidig slår opp bibelhenvisningene,da tror jeg alle søkende mennesker vilkunne ha stort utbytte av boka.»«Så dette er en bok som bør ligge undermange juletrær denne jula?»«Absolutt, og en ting til slutt: Folkmå ikke tro at dette er en spesielt katolskbok. Dette er fremragende teologi som eren gave til hele kristenheten, ikke bare tilden katolske kirke. Det er jo litt artig atboka i Norge er utgitt på Luther forlag,»smiler Bjørn Erik.


Gullkonfirmanter | JULENUMMER 2007Gullkonfirmanter i Hunn kirke, 14. oktober 2007:I alfabetisk rekkefølge: Laila Bergli, Karin Margot Bergum, Venche Brusveen, Leif Børresen, Astrid Engen, Anne Berit Falk, BeritFloberg, Harald Furuseth, Bodil Gagnum, Lars Erik Granum, Jan Egil Hagen, Laila Knudsen Hamborg, Inger Lise Hansen, Anne MaritHaug, Gerd Kjelstad, Inger Lise Kristoffersen, Solveig Larsen, Arna Lykkeslett, Per Olsen, Terje Rosenvold, Marit Roseth, Karin MarianneRøed, Knut Olav Stensby, Reidun Stenseth, Liv Uhlen og Borgard Voldengen.Gullkonfirmanter i Vardal søndag 6. oktober 2007:Første rekke fra venstre: Martha (Øvern) Vøien, Liv (Engen) Gjerdingen, Gerd Helene ( Snuggerud) Guldbrandsen,Solveig Laila ( Lereng) Vaslien, Jorun (Fremstad) Dalby, Grethe (Nyseth) Øyhus, Marit Haldis (Marthinsen) Christiansen.Andre rekke: Ellen (Gundersveen) Østberg, Grethe (Dalby) Fosslien, Martin Synstelien, Arvid Veseth,Tore Håkon Skumsrud, Håkon Arneson Rostad.Tredje rekke: Torstein Lorang Viberg, Ole Snuggerud, Harry Steinar Foss, Gudrun Karin ( Lundby) Mjølstad,Gerd Helene (Snuggerud) Guldbrandsen, Per Ivar Hageengen.Bakerste rekke: Leif Kåre Glitten, Kåre Østenseth, Marie Huse, Marianne (Tørhaug) Kaldestad, Arne Magnus Brennhagen,Paul Johan Dæhlen, Gunnvald Arild Dalby, Ingvar Juven, Øyvind Øyhus, Jan Johan Sandal, Kåre Harald Torp,Kjell Odvar Fremstad, Per Brenden, Knut Olav Sollien, Arnfinn Nybråten. Forrettende prest var Tormod Grønland.19


BE OG HØR | FøljetongMen til jul skulle de feire julaftenenpå prestegården, og da, DA skulle hun sidet. Hva ville vel mor si? Hun ville nokbli glad for å bli bestemor, trodde Jensine.Og far – det var nå litt flaut på enmåte også da, selv om Torvald leendehadde sagt til henne at alle barn ble nå tilpå samme måte, slik hadde Vårherre viseliglaget det. Og egentlig var det jo ensærdeles hyggelig måte Vårherre haddeordnet hele dette lage-barn-arrangementetpå da… Torvald gliste og tok rundt henneda han sa det, Jensine vred seg rødmendeunna, men måtte smile litt for seg selv,hun også.Illustrasjon: Live LundhJENSINES EGEN JULKapittel 12Jensine hadde alltid elsket julen hjemme på prestegårdeni Vardal. Snøtunge trær inn alleen til gården,snølykter på tunet og juledekorasjoner i alle vinduene.Og nå skulle hun, for aller første gang, lage juli sitt eget hjem. Den lille leiligheten i Øvre Torvgateble liten i forhold til hva hun var vant til der hjemme,men så ble det heller ikke så mye å vaske da!Jensine måtte rette ryggen litt der hun lå på knepå kjøkkengulvet og skrubbet plankene med grønnsåpeog lut for å få gulvet lyst og velduftende til jul.Hun gned seg i den verkende korsryggen. Skjørtetstrammet… kulen på maven var enda ikke særligsynlig, faktisk var det bare Torvald og hun som vissteat barnet var på vei, enda hun var fire månederpå vei allerede. Hun hadde tenkt flere ganger at hunskulle fortelle det til mor og far, men det hadde liksomikke passet seg sånn, og hun og Torvald haddevært så travle med trykkeriet og livet i byende siste månedene.20Førjulstiden i byen var nå festligogså da! Butikkvinduene lyste, stjernerog engler og glitter, nisser og kunstigsnø, granbargirlandere i gatene. På lørdagenfør fjerde advent sto byorkesteretog spilte julesanger øverst i Storgaten,travle byfruer og tjenestejenter løp framog tilbake mellom butikkene, det vartravel førjulstid i byen også. Selv haddeJensine bakt smultringer og sirupsnipper.Det fikk nå holde, det var nå bare Torvaldog hun og de fikk ikke særlig ofte besøk.Ikke så merkelig egentlig det, de var nåmest på trykkeriet hele dagene. Nå var detglorete juletrykkerier; reklame for julesakeri butikkene, og fargerike plakater somannonserte den store juletrefesten på Arbeidersamfundet4.juledag.Hjemme på prestegården laget dealltid lammerull og hodesylte og egnejulepølser, Jensine mintes med et vemodtravle dager sammen med mor og Adamed slakting, kjøttmat, julebakst og rundvask.Slitsomt, ja, men det var også gledeog forventninger i slitet. Og når mor åpnetdørene til finstuen selve julaftenen, og detstore juletreet som alltid nådde helt opp tiltaket sto det og glitret – ja da var det jul.Jensine måtte tørke bort en liten tåre medbluseermet, nei nå måtte hun gi seg!!!Hun var voksen nå, gift kone og husmori eget hjem. Nå var hennes ansvar HER,nå var det HENNES plikt å sørge for atdet ble julestemning her hos henne ogTorvald også. Hun gjespet. Huff, hun varså trett for tiden atte, måtte stadig leggeseg nedpå. Hadde måttet stå over et pardager hun egentlig skulle vært på trykkerietmed Torvald også, hadde vært blek ogsliten og Torvald hadde nærmest beordrethenne til å holde seg hjemme. Han var nåså snill Torvald, hun visste han tenkte påden tiden hun hadde hatt tuberkulose, ogbekymret seg over om hun skulle kunnefå det igjen. Men Jensine følte seg frisk og


Jensine | JULENUMMER 2007sterk, skulle bare legge seg nedpå bittelittnå, og så var det på’n igjen…Hun våknet av at Torvald kysset hennepå kinnet. – Godkveld lille mor, sa hanmildt til henne. Forvirret skvatt Jensineopp, nei var det allerede mørkt ute? Ogmiddagen og alt – neimen hadde hun ikkesovnet fra alt sammen, vaskebøtten stofremdeles på kjøkkengulvet og ingen matklar… Huff, for en husmor hun var!– Vi får ta oss noen brødskiver ikveld! Sa Torvald. – Har du mere igjenav den gode lammerullen du kjøpte hosKjøpmann Hansen? Og sylteagurkenefra din mor. Han var allerede på vei inn ispiskammerset. – Og varm te! Det er renesnøstormen ute jo!Neste dag var lille julaften. Jensineble ferdig med siste rest av julevaskenog hengte opp de nystivede, hvite gardinenei stuevinduet. En rødrosa julegledehadde hun også unnet seg å kjøpe, densatte hun i vinduskarmen i stuevinduet.Torvald kom tidlig hjem denne ettermiddagen,han hadde hentet et lite juletre medseg sist han var hjemme i Nordengen, dethadde stått i bakgården hele uken. Nå ristethan av det sneen og spikket til et trekryss, skjærte til et hull i midten og sattetreet oppi. Det var cirka halvannen meterhøyt og noe helt annet enn hva Jensine varvant til, men Torvald syntes det var flottog satte stolt treet i hjørnet i stuen, måttebare flytte litt på skatollet og lenestolen såble det akkurat plass.Sammen pyntet de treet med nyinnkjøptjulepynt; julelys, girlandere og blankekuler. Øverst i toppen festet Torvald ensølvblank stjerne. Så var det den hjemmelagedepynten Jensine og Alfred haddelaget sammen da Alfred var på besøk herforrige uke, hjerter av farget glanspapirde hadde sittet og flettet, og hvite englermed ullhår og sølvblanke vinger. I de trevinduene som var i leiligheten hadde Jensinepyntet med hvit reinmose, konglerog grankvister slik hun var vant med dethjemmefra. Og hvite stearinlys overalt.Da mørket senket seg lurte de seg til åtenne et par av lysene sånn på forhånd,og sto stolte og betraktet den julepyntedelille leiligheten, stemningsfull i dunkeltstearinlysskinn. Torvald holdt Jensinetett inntil seg og klemte henne hardt.– Vår første jul – du og jeg, hvisket hantil henne. Da stivnet Jensine plutselig til,og gispet. – Hva er det Jensine, sa Torvaldforskrekket. Jensine holdt seg på mavenog ble stående helt stille, lyttende til detvesle livet inni seg. – Han sparket! Sa hunåndeløst. – Hvem da, spurte Torvald dumt.– Barnet vårt vel! Jeg kjente han bevegetseg der inne! Sa Jensine gledesstrålende.– Eller HUN, sa Torvald og holdt håndensin på maven hennes. – Ei søt lita tulle blirdet nok, sånn som deg!Så kom Julaften. Det hadde sluttet åsnø, men var allikevel så mye snø på veieneat automobilene sto stille i gatene, detvar glatt og vanskelig for dem å kommefram. Da hadde hesteskyss-karene atskilligtravlere dager, og hestene travet frisktgjennom gatene, man kunne høre de muntredombjellene hele dagen. Torvald haddehyret skysskaren Gunnar Bakstugunog gampen hans Fjelldølen til å kjøre demtil Vardal Kirke og Julemessen. Klokkenehadde allerede begynt å ringe julen innda Jensine og Torvald blussende og armi arm skred opp kirkegulvet mot benkender prestefamilien pleide å sitte. Allesnudde seg mot det vakre paret, prestedatterenmed blussende kinn omkranset avhvitt kaninskinn på kåpehetten, Torvaldhøy og bredskuldret i stilig moderne ullfrakk.Jensines mor, prestefruen, smilteog gjorde plass til dem, broren Johan varder også, han hadde fri fra teologistudienei København og var hjemme i Vardal påjuleferie. Oppe i koret så Jensine Alfredblant koristene som vanlig. Etter noen årpå prestegården var det blitt utenkelig forvardølingene med en jul uten taterguttenAlfreds vakre guttestemme på julemessen,han var nå lissom deres egen Alfredog han hørte med skulle det bli skikkeligjul. Selv om det var ikke «vesle Alfred»mer, guttongen hadde strukket seg i høstog jamen hadde ikke stemmen forandretseg litt også, selv om han var bare 12 år.Det ble nok stemmeskifte på Alfreds vakreguttesopran snart…Julemessen var som vanlig både stemningsfullog vakker. Jensines far; Sognepresten;var staselig i prestekjortelen somvar forbeholdt høytiden. Koret sang vakkertog Alfred klarte også i år å holde tonenei solosangen, selv om han hadde lagtseg på et noe lavere toneleie enn tidligere.Da sognepresten lyste velsignelsen overmenigheten og ønsket dem alle en gledeligjul, da følte Jensine julefreden i hjertetenda sterkere enn vanlig, det var som omalle følelser og stemninger opplevdes merintenst nå som hun gikk med barn.Ved Julemiddagen etterpå så mor rartpå henne. – Hva er det Jensine, sa hun.– Er det noe du grubler på? Du er så stilleog tankefull, slett ikke likt deg…? Torvaldog Jensine så på hverandre, Torvaldnikket oppmuntrende til henne og dyttethenne i siden. – Jeg… Vi… skal ha barn,mumlet hun og så rødmende ned. Mor ogfar så på hverandre og smilte. – Så haddejeg altså rett, smilte mor. – Jeg har vel syntesdu har vært annerledes i det siste, littmer stille, og litt blek. Så vi har jo snakketom det, far og jeg… Jensine så på sinfar. Sognepresten kunne ofte se alvorligog streng ut, ja rent ut fryktinngytende.Men nå løste ansiktet seg opp i mangesmilerynker. – Gratulerer barna mine!sa far . – Dette er jo strålende! En riktigjule-nyhet! – Og jeg skal altså bli onkel,sa broren Johan. – Onkel Johan! Og nårkommer denne søstersønnen min da? – Islutten av mai tror vi, sa Torvald stolt.Resten av julemiddagen forløp segmuntert og småpratende, Jensine slappetatskillig mere av nå da hun ikke bar påhemmeligheten lengre. – Du har blitt runderekan jeg se, sa mor. – Og spiser somen hest, gliste Torvald. – Hun spiser megsnart ut av huset! Alle julekakene er alleredenesten borte… Jensine kløp ham isiden, og alle lo.– Nydelig mat mor, sa sogneprestenog kvalte en ørliten rap i servietten daalle var forsynte. Og nå vil vi takke Gudfor maten og at vi får oppleve nok en julsammen! Alle foldet hendene og bøydehodene. – Himmelske Far. Vi takker degfor dette deilige julemåltidet, og for at vifår feire høytiden sammen og minnes atdu skjenket din hellige sønn til menneskene.Velsigne familien og tjenestefolket herpå prestegården, og legg din beskyttendehånd over menigheten vår. I dag ønsker viogså å takke spesielt for den ekstra julegavendu har valgt å gi oss – at vår kjæredatter Jensine og vår svigersønn Torvaldskal gi oss vårt første barnebarn neste år!Amen! – Amen, mumlet de andre.Og da mor nok en gang åpnet dørenetil finstuen og juletreet sto der like magiskglitrende og skinnende som før – og medTorvalds hånd i sin – da følte Jensine segsom den heldigste unge kvinnen i verden.Av Hege Nybråten21


BE OG HØR | Konfirmantbilder for Engehaugen og Gjøvik 2007KONFIRMANTER I ENGEHAUGEN15. OG 16. SEPT. 2007Erlend Storli Lønstad,konfirmert i Engehaugenkirke 15. sept.22INSPIRERENDE FELLESSKAP:Sokneprest i Hunn menighet,Jens Dale, ønskervelkommen til Alphakurs iHunn kirke på nyåret.Be og hør har tatt en prat med sokneprest Jens Dalesom skal undervise på Alphakurset i vinter. Han har tidligereundervist på Alphakurs bl.a. i Engehaugen kirke.– Hvordan vil du beskrive innholdet i et Alphakurs?– Alpha er navnet på den første bokstaven i det greske alfabetet,og kurset dreier seg om grunnleggende sider ved kristentro. Helt sentralt står naturligvis det bibelen forteller om Jesus.Hvem var han, hvorfor levde han, hvordan skal en forholde segtil hans død og ikke minst påstanden om hans oppstandelse? Erdet relevant å tro på han i dag? Er bibelen et pålitelig grunnlagfor en slik tro? Kan en oppnå kontakt med Gud gjennom bønn?Hva betyr kristent fellesskap?Dale legger vekt på at en i Alphakurset også skal kunnekomme fram med motforestillinger. Gruppesamtalene kanvære spesielt nyttige og det er viktig at deltagerne kan oppleveat de blir tatt på alvor med sine ulike meninger. For noen erdet en ny opplevelse at det er lov å si: – Jeg er sint på kirkenfordi… eller – jeg forstår ikke at Gud…Et Alphakurs går over ti uker og en tilbringer så mye tidsammen. – Mange har opplevd at Alphakurset gir en fin fellesskapsopplevelse,sier Dale. – Det er mye god mat og det kanvære svært sosialt på et Alphakurs. Og ikke så rent få sier dehar lært mye og fått et mer reflektert forhold til kristen tro.


Kurs og basarKONFIRMANTER I GJØVIK22. OG 23. SEPT. 20074. rekke: Alexander Glemmestad Sandbakken, Håkon Kristoffersen, Tarjei Jørgenstuen, Vemund Grunde Kjelstad, Jørgen Wiklund Kleppe, MagnusSolum, Daniel Olsen, Marthe Alfredsen3. rekke: Ingve Leander Sæbø Jordbru, Sigurd Ranheim Henriksveen, Ingvild Vang, Marie Sørum Andersson, Guro Kristine Svartbæk Skogli, PiaTorgersen Vikenes, Lise Løntjern Weisten, Synøve Almås, Thea Karoline Navarsete2. rekke: Evgueniy Zhdanov, Claus Henrik Schjøll, Kim Danial Marthinsen, Ingrid Stålem, Kamilla Sandstedt, Madeleine Hansebråten Dalby, HenrietteSofie Tønnessen, Maren Madslangrud, Magnus Haugen Nyeggen1. rekke: Sokneprest Gregers Lundh , Robert Kocsis, Ulla Adelein Neråsen, Nora Christine Medbøe, Kristin Waage, Marthe Farstad Lyftingsmo,Maria Irene Marthinsen, Trine Torgersen Vikenes, Synneva Opheim Dale, Oda Solhaug Kokslien, Kateket Christina Grevbo


KIRKENS SOS SØKER FRIVILLIGE MEDARBEIDERE til døgnåpen telefon- og internettjeneste.NYTT KURS FOR VÅRT DISTRIKT STARTER I NOVEMBER. Henvendelse telefon 61269511Som så mange ganger tidligere nårjula har nærmet seg, går vi også i år i gangmed å forberede «Alternativ Jul» på Ynglingen.I likhet med de foregående år, ervi en gjeng frivillige som legger ned en goddel arbeid for at dette arrangementet skalkunne la seg gjennomføre.«Alternativ Jul» har med tiden blitt ettradisjonsrikt tiltak, som gir mange et koseligalternativ på julekvelden. De flesteav de besøkende ville vel uten dette arrangementetha blitt sittende alene på akkuratden kvelden som særlig skal fremmetilhørighet og fellesskap.Gjestene på «Alternativ Jul» får serverttradisjonell julemiddag, smørbrød,kaker, kaffe samt knask som hører til ijula. I tillegg får alle en julegave. I de sisteårene har antall deltagere ligget på rundt30.«Alternativ Jul»-komiteenønsker dermed velkommenog påmelding skjer til Ynglingen.Gave til menighetsbladet.20.01.2008Menighetsbladet Be og HørØvre Torvgt. 24B2815 Gjøvik002050 02 93692

More magazines by this user
Similar magazines