INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ...

otc.nfmf.no
  • No tags were found...

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ...

INNKALLINGTILEKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGIHANSA PROPERTY GROUP ASStyret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr.991 349 677.Fredag den 10. juni klokken 09.00 i selskapets lokaler i Lørenvangen 22 i OsloRegistrering av fremmøtte finner sted fra klokken 08.30.Følgende foreligger til behandling:0. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Ole Rettedal2. Valg av møteleder3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen4. Godkjenning av innkalling og dagsorden5. Godkjenning av fusjonsplan med Selvaag Bolig ASOslo, den 25. mai 2011Hansa Property Group ASStyretDet bes vennligst om at deltakelse meldes til selskapets administrerende direktør ThomasRygg Hannestad senest torsdag 9. juni 2011 klokken 16.00 på e-post: trh@hansaproperty.no


Til sak 5Fusjon av Hansa Property Group AS med Selvaag Bolig ASStyrene i Hansa Property Group AS og Selvaag Bolig AS har sammen med de respektive medlemmeneav ledelsen fremforhandlet en fusjonsplan med den hensikt å slå sammen de to selskapenesvirksomheter.Bakgrunnen for fusjonen er å slå sammen virksomhetene til Hansa Property Group AS og SelvaagBolig AS for å skape en ledende norsk boligutvikler med et solid grunnlag for videre vekst gjennom ensterk markedsposisjon, et godt merkenavn og en dyktig organisasjon.En sammenslåing av Hansa Property Group AS og Selvaag Bolig AS, vil blant annet medføre at det nyeboligutviklingsselskapet har en tomtebank med nærmere 10,000 boliger under utvikling, hvorav enstor del av porteføljen utgjør tomter som kan utvikles i nær fremtid. I dagens marked er tilgang tilbyggeklare tomter i sentrale områder et viktig konkurransefortrinn og en inngangsbarriere for andreaktører. En fusjon mellom de to selskapene gjør at store tomteporteføljer i Stavanger, Bergen ogOslo-regionen samles i èn organisasjon, og det kombinerte selskapet vil bli en dominerende aktør idisse vekstområdene. I tillegg gir fusjonen grunnlag for bedre utnyttelse av tomtebanken gjennomoppnåelse av skalafordeler innen produksjon, salg og prosjektledelse.Det fusjonerte selskapet vil videreføres under Selvaag Bolig AS som det overtakende selskap. SelvaagBolig AS har omfattende erfaring som boligutvikler og har bygget nærmere 50.000 boliger de siste 60årene. I tillegg til å være en boligutvikler med en kompetent og erfaren organisasjon, har SelvaagBolig AS også gode forutsetninger for å utvikle tomtene i Hansa Property Group AS gjennomsamarbeidet som har eksistert mellom Hansa Property Group AS og Selvaag Bolig AS forut forfusjonstidspunktet. Dette samarbeidet har både eksistert gjennom utvikling av selskaper som HansaProperty Group AS og Selvaag Bolig AS eier sammen, og managementavtalen som Hansa PropertyGroup AS har hatt med Selvaag Bolig AS vedrørende utvikling av prosjektene i selskapet. SelvaagBolig AS kjenner derfor godt til utviklingstomtene i Hansa Property Group AS, og har godeforutsetninger for å forvalte disse på en best mulig måte.På denne bakgrunn anbefaler styret i Hansa Property Group AS at fusjonsplanen godkjennes av denekstraordinære generalforsamlingen.Fusjonen skal gjennomføres ved at samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hansa PropertyGroup AS i sin helhet overdras til Selvaag Bolig AS.I forbindelse med fusjonen er det mellom Selvaag Bolig AS og Selvaag Gruppen AS (”Gruppen”) ogeierne av Gruppen inngått en avtale som begrenser eiernes og Gruppens med datterselskapersmulighet til å drive konkurrerende virksomhet i en periode på 5 år så lenge de eier mer enn 50 % avdet fusjonerte selskapet og for en periode på inntil 3 år fra et eventuelt nedsalg. Videre er detpresisert at alle eventuelle avtaler som skal inngås mellom det fusjonerte selskapet og Gruppen skalskje på alminnelige forretningsmessige vilkår uten at det er bindinger mellom disse selskapene.


FULLMAKTDersom De selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den Debemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle ansesfullmakten gitt til styrets leder eller den han utpeker.Fullmakten må være administrerende direktør i Hansa Property Group AS, Thomas Rygg Hannestad, ihende senest torsdag 9. juni 2011 klokken 16.00:Postadresse: Postboks 143 Økern, 0509 Osloe-post: trh@hansaproperty.noUndertegnede aksjonær i Hansa Property Group AS gir hervedstyrets leder, Ole Rettedal__________________________________________Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco)fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne, og for alle mine/våre aksjer, i ekstraordinærgeneralforsamling i Hansa Property Group AS fredag 10. juni 2011.____________Dato______________________Aksjeeiers underskriftMed hensyn til deltakelse og rett til å stemme på generalforsamlingen, vises det til lov om aksjeselskaper, herunder spesieltkapittel 5.

More magazines by this user
Similar magazines