Last ned - Røde Kors

rodekors.no
  • No tags were found...

Last ned - Røde Kors

45LEDERFoto: Elin Marie NilsenNorge er et land med store utfordringer fra naturen.På Vestlandet har vi de siste årene hatt orkaner somhar ført til store ødeleggelser. Vi har snøras, og vi vetat Åkneset, Mannen og Opstadhornet kan rase ut.Men vi har også opplevd helt uventede hendelsersom Fjelltunulykken og Hurtigrutebrannen i Ålesund.Det aller mest uforutsigbare som har skjedd i Norge,var attentatet som rammet oss 22. juli. Det vedkomhele Norges befolkning. Alle fylker hadde ungdommerpå Utøya, ungdommer som bare hadde som mål ålære seg politikk og ta samfunnsansvar. Når storeulykker rammer oss viser det seg at alle ønsker åhjelpe. Vår regjering og vårt kongehus gikk foran,engasjerte seg med trøst og medfølelse. Kirker ogRøde Kors-hus ble åpnet for de sørgende, og helefolket gikk i rosetog og tok del i sorgen.Det er politiet som har det overordnede redningsansvarnår ulykker skjer. Men de trenger hjelp frafrivillige. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon.Røde Kors hjelpekorps er vel forberedt og blir tilkaltav politiet når ulykker skjer. I Møre og Romsdal harvi nær 500 velkvalifiserte hjelpekorpsere. De er aktivei søk og redning.Også innenfor feltet omsorg holder vi beredskapskurs.Det aller nyeste er beredskapsvakt. Vi spørom folk kan tenke seg å bruke en dag i året på åoppdatere seg og være beredt til å hjelpe om ulykkerskulle skje. Det har vi så langt fått god respons på.Vi er glade for at vi finner en så stor grad avmedansvar og medfølelse hos folk.Medfølelse viser vi også i omsorgsaktivitetene våre.I det siste har Røde Kors rettet fokus på ensomhet.I vårt vellykkede lille land har vi mennesker som ikkehar noen nærmeste, og som på grunn av alder elleruførhet ikke kommer seg så mye ut. De kan få enbesøksvenn, en å prate med eller gå tur med.Vi har også visitorer i fengsel og flyktningguider forvåre nye landsmenn. I sommer tar vi med 22 familierpå ferie til Hauglandsenteret. Aktiviteten er rettetmot familier med dårlig økonomi, og vi kaller det”Ferie for alle”.Vi har med 10 frivillige fra Røde Kors som hjelpertil med aktiviteter for barn, unge og voksne.Vi håper at enda flere vil melde seg som frivillige tilvåre aktiviteter og ønsker god sommer!Bitten Linge, distriktslederGratis tilbudfor barn og ungeKors på halsen –noen å snakke medTekst:Ragnhild Vatne BøKors på halsen driftes av Røde Kors, og er etlandsdekkende samtaletilbud for barn og unge.I dag består tilbudet av Røde Kors-telefonen800 333 21 og nettstedet www.korspahalsen.noHøsten 2010 lanserte vi også chat, og nå kan barnog unge også ha en personlig samtale med envoksen direkte på nett.Kors på halsen er et sted hvor alle under 18 år kandiskutere med hverandre og lese om temaer somer aktuelle for barn og ungdom. Hvis du vil snakkemed en voksen, kan du ringe, chatte eller sendeen e-post. Ingen tema er for store, og ingen er forsmå!Noen ganger trenger man noen andre som lytter oghjelper enn de voksne man har rundt seg til vanlig.Kors på halsen har åpent som vanlig gjennomsommerferien, men det kan ventes noe lengersvartid enn ellers i året.Hva har du på ?Røde Kors-telefonen for barn og ungdom800 333 21 / www.korspahalsen.noLivet er lettere når du har noen å snakke med.Ferie for alleGratis ferietilbod frå Røde KorsTekst:Ragnhild Vatne BøFoto: Røde KorsRøde Kors arrangerar gratis ferieturfor barnefamiliar med dårlegøkonomi. Å vere fattig i Noreg,handlar ikkje om å samanlikne segmed dei rikaste. Det handlar om åmangle det som andre barn har.Barn fortel om ein oppvekst utan pengar som gjerat dei føler seg utanfor og ikkje trives i kvardagen.Dei kan ikkje delta på dei same fritidsaktivitetanesom klassekameratane og dei har ingen ferietur åsnakke om etter sommarferien.Varierte aktivitetarMøre og Romsdal Røde Kors sin Ferie for alle turgår til Hauglandsenteret i Sogn og Fjordane. Feriefor alle er ein aktiv ferie, og store delar av ferienskjer utandørs uansett vær. Både barn og vaksneer med på mange varierte aktivitetar, og det er lagtopp til at familien skal få ei god ferieoppleving ilag.22 familiarI år er det 22 familiar som er heldige og får veremed på turen frå Møre og Romsdal. Dette erfamiliar som har hatt ein svak økonomi overtid, og har minst eitt barn i alderen 6 – 13 år.Hjelpeapparatet i kommunane har oversikt overkva for barnefamiliar som har størst behov forferieopphald. Difor samarbeider Røde Korsmed skulehelsetenesta, barnevernstenesta,sosialtenesta og andre offentlege instansar.Familiane sender søknad til Røde Kors gjennomdesse tenestene.Røde Kors – frivilligeDet er med 10 frivillige medlemmar frå Røde Korspå ferieturen. Desse har sett av ei veke av feriensin til å vere med å skape gode ferieopplevingarfor desse familiane. For å vere frivillig på turen måein vere over 18 år, ha plettfri vandel, underskriveteieplikt og følgje opplæringa knytt til denneaktiviteten.Les meir om Røde Kors sit ferietilbod på:www.rodekors.no/mr/ferieforalleSommer ogKeiser Wilhelmsgt. 43,6003 ÅlesundTlf. 70 12 55 00 • www.tattoos.noStormoa, Ålesund - Tlf. 70 14 59 13Støtter Røde KorsvintertilbudMEK. VERKSTED ASFISH PROCESSING MACHINERYVERKSTED:Valkve, 6055 GodøyTlf: 70 18 51 39Fax: 70 18 52 87Relacom• bredbåndsløsninger • overspenningsvern• telefonsentraler• trådløse nettverk• hotspotsinstallerer:• brannvarslingsanlegg• tyverialarm• varmepumperelektroVi sørger forat alt fungererknirkefritthjemme ellerpå jobbTlf 02121 www.relacom.noStrand Sea Service ASTlf. 70 11 66 00 Fax. 70 11 66 15Støtter Røde KorsMOLDE – KRETAapollo.no / Tlf: 810 20 000MOLDE – RHODOSstartour / Tlf: 08100MOLDE –GRAN CANARIALAGER/KONTOR:Kjøpmannsgt. 10, 6005 ÅlesundTlf. 70 10 49 30Fax. 70 10 49 49E-post: post@breivik-as.nowww.breivik-as.noMOLDE – TYRKIAving.noTlf: 088 88MOLDE – TYRKIAdetur.no / Tlf: 815 22 815ving.no / Tlf: 088 88startour.no / Tlf: 08100Vi takker alleannonsørene for denflotte støtten!6030 Mauseidvåg • www.sularutelag.noTlf. 70 19 88 50 Fax. 70 19 88 55A/S Sula Rutelag tilbyr turkjøring, lange og korte turer.Kontakt oss for tilbud.Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 ÅlesundTlf. 70 16 20 00 www.alesund.kommune.no


14 15ØRSKOGØRSTAÅLESUND" Vi vil viseat vibryr ossSpar Larsgården(Favoritten)Larsgårdv. 19, 6009 ÅlesundTlf. 70 16 19 40Kommisjonær for Norsk TippingPost i butikkenMøre og RomsdalFylkeskommuneØrsta Videregåande Skule- ei yrkesutdanning du kan gjeredeg nytte av!Christian HaagensenTransport Varetaxi6018 ÅlesundTlf. 70 14 78 00Fax. 70 14 11 99Vik Ørsta ASSkorgeura, 6150 ØrstaTlf. 70 04 70 00ÅLESUNDKongensgt. 23, 6001 ÅlesundTlf. 70 10 12 50 Fax. 70 10 12 51www.moretrygd.noÅLESUNDÅLESUNDwww.saferoad.comTverrvn. 37, 6020 ÅlesundTlf. 70 17 25 50www.polyform.noRBorgundv. 489,6015 ÅlesundTlf. 70 17 53 00www.mittet.comPb. 8057 Spjelkavik6022 ÅlesundTlf. 70 17 52 50www.brodrenedahl.no6002 ÅlesundTlf. 70 11 18 93www.salmar.noSPERREINDUSTRI AS6057 EllingsbyTlf. 70 16 11 00Fax. 70 16 11 10Støtter Røde KorsTekst: Terri SeniorFoto: Ingvild VelsvikMao og Charlotte er ildsjeler iVolda som utøver sitt frivilligeengasjement på en litt annen måteen frivillige flest.– Vi tar selv kontakt med både enkeltmennesker,lag og organisasjoner i lokalsamfunnet som vitror vi kan hjelpe i hverdagen. Vi er blitt tattgodt imot i Volda og vil gi noe tilbake til bygdaved å vise at vi bryr oss, forteller Maoog Charlotte.Det er 6 år siden Mao og Charlotte kom tilVolda. I dag er de godt integrert i densunnmørske bygda, med fast jobb, et stortsosialt nettverk og et brennende frivilligengasjement.– Vi er Røde Kors faddere for barn i Rwanda.Vi har begge foreldre som er fra Rwanda selvom vi selv har vokst opp i nabolandet Burundi,forklarer de.De kjenner godt forholdene til de fattigebarna der. De mener det er en selvfølge at destiller opp som faddere. Ved å sende et fastpengebeløp hver måned vet de at de er medpå å sikre barna en trygg oppvekst.– Hvorfor velger dere å støtte Røde Kors?– Vi har selv observert på nært hold måtenRøde Kors hjelper folk i Afrika på. Vi har tillit tilat Røde Kors hjelper de som trenger det på eneffektiv måte, uten å være partisk.I Afrika er Røde Kors et begrep som stårfor medmenneskelighet.– Var dere frivillige i Burundi også?– I Afrika er vel de aller fleste frivillige på eneller annen måte. Frivillighet har ikkenødvendigvis de organiserte formene den hari Norge, men utøves nok mer spontant.Alle hjelper den gamle dama i nabolaget, densyke onkelen eller en venn i nød. Problemeter ofte at ressursene ikke strekker til.Men alle prøver å passe på alle. Ved å hjelpehverandre overlever man.– På hvilken måte er dere frivillige i Volda?– Vi stiller opp der det trengs. Det kan væresom vakter på skianlegget om vinteren, ellerpå den internasjonale kvinnegruppen i regi avinnvandrerkontoret. Ser vi nye ansikter i bygdagår vi bort og presentere oss og spør om deter noe vi kan bistå med.– Noen oppfatter kanskje denne fremgangsmåtensom litt spesiell?– Ja, noen kan være litt undrende til at vi gjørdette, men stort sett får vi positiv respons.Vi har blitt kjent med folk – vi skaper nettverk.I Afrika sier vi at man aldri kan bli kjent med formange. Det gjelder i Volda også!– Har frivilligheten hjulpet dereå integrere dere?– Absolutt! Ved å stille opp som frivillige harvi fått en inngangsbillett til det som virket somlukkede miljøer. Frivillighet er så absolutt ennøkkel til integrering. Dette er et budskap somvi gjentar til de kjedsommelige overfor andremed minoritetsbakgrunn i Volda. Vi håper vi kanvære rollemodeller for andre som har flyttet hituten nettverk sier de.Mao og CharlotteNavn:Alder:Jobb:Navn:Alder:Jobb:Mao Deogratias Mucocori40 årMiljøarbeider i Volda KommuneCharlotte Ingabire36 årMiljøarbeider i Volda KommuneSivilistatus: GiftAktuell som: Frivillige utenom de vanligeHjelp barn- bli Røde Kors- fadder• Som fadder bidrar du til at barnfår mat, rent vann, skolegang ogmedisinsk hjelp. Og ikke minst fåromsorg og beskyttelse i det somkan være en farlig og utsatt hverdag.• Barna du hjelper er blant annetforeldreløse barn i Rwanda,HIV- smittede barn i Lesotho,jordskjelvrammede barn på Haiti,gatebarn i Colombia og utsatte barni vårt naboland, Russland.• Ved å gi et fast pengebeløp hvermåned er du med på å sikre en tryggoppvekst for barna i deres nærmesteomgivelser.• Fire ganger i året mottar du giverbrevmed informasjon om prosjektene dustøtter.Kontakt oss på giver@redcross.noeller telefon: 22 05 42 20 (09-15).Les mer om Røde Kors Fadderpå: rodekors.no/fadderDaaevn. 2, 6018 ÅlesundTlf. 70 17 87 40www.boligbyggmore.noTlf. 70 10 24 00Nedre Strandgt. 4Pb. 408, 6001 Ålesundwww.surofi .noHARAM___________________________Hatlehol Produkter AS6265 VatneTlf. 70 21 37 75 www.hatlehol.no___________________________HAREID___________________________Spenncon ASHjørungavåg, 6065 HareidTlf. 70 03 93 00___________________________MOLDE___________________________Trondheim Kulde AS avd. MoldeTellusvn. 2, 6417 BolsøyaTlf. 71 21 02 36___________________________Advokatfirma LarhammerAarseth ASTorget 2, 6413 MoldeTlf. 71 19 16 00___________________________Oshaug Metall ASGrandfjæra 20, 6415 MoldeTlf. 71 20 11 00___________________________Oskar Sylte MineralvannfabrikkEikremsvingen 1, 6422 MoldeTlf. 71 20 53 00___________________________Anleggsgartner Ingvar JonassenHuflakv. 14, 6412 MoldeTlf. 71 24 45 44___________________________RAUMA___________________________Rødven Transport AS Bil RaumaRødven, 6350 EidsbygdaTlf. 91 10 34 92___________________________Rørl. forr. Harald Sylte ASRomsdalsvn. 12, 6300 ÅndalsnesTlf. 48 15 60 40Notensgt. 14Pb. 1301, 6001 ÅlesundTlf. 70 11 63 00RAUMA___________________________Åndalsnes Bilverksted ASØran Vest, 6300 ÅndalsnesTlf. 71 22 00 40 Fax. 71 22 00 41___________________________Tannlege Bjørn BrekkenVollan 7, 6300 ÅndalsnesTlf. 71 22 13 99___________________________Piccolo Mama RosaVollan 5, 6300 ÅndalsnesTlf. 71 22 20 07___________________________Anton Amundsen ASStorgt. 33, 6301 ÅndalsnesTlf. 71 22 13 94___________________________Sentrum Bilverksted ASØran Vest, 6300 ÅndalsnesTlf. 71 22 12 45___________________________STRANDA___________________________Breeze FarstadSvemorka, 6200 StrandaTlf. 70 26 21 21___________________________Økonsult ASBankgt. 1, 6201 StrandaTlf. 70 26 91 40___________________________Slettvoll Møbler ASSkaffarv. 105, 6200 StrandaTlf. 70 26 06 66___________________________Teigen & Røyr Maskin ASRøyr, 6200 StrandaTlf. 91 54 76 79Brattvåg MekVerksted ASDalevn. 3, 3270 BrattvågTlf. 70 21 28 80Videregående Skole Breivikvn. 5, 6018 ÅlesundTlf. 70 13 42 10Tlf. 70 15 85 00www.akademiet.no www.brisk.noÅLESUNDMoa Butikksenter, 6022 ÅlesundTlf. 70 14 15 40 Fax. 70 14 39 25Støtter Røde KorsMØRE OG Å ROMSDAL ASMercedes-Benz • PeugeotLerstadv. 525, 6018 ÅlesundTlf. 70 17 64 00www.bosbil.noSYKKYLVEN___________________________L P Riksheim Treindustri6220 StraumgjerdeTlf. 70 25 40 00___________________________Handelsservice ASVikøyra, 6230 SykkylvenTlf. 70 25 40 50___________________________ULSTEIN___________________________Vattøy Regnskap ASOnglasætra 18, 6065 UlsteinvikTlf. 70 01 35 00___________________________Bucci Arkitektur og Design ASGamlevn. 23, 6065 UlsteinvikTlf. 91 53 17 17___________________________Vikebladet Vestposten ASSjøgaten 29, 6065 UlsteinvikTlf. 70 01 85 00___________________________Hatløy Catering ASPb. 90, 6067 UlsteinvikTlf. 70 00 83 08___________________________Conplan ASKyrkjegt. 10, 6065 UlsteinvikTlf. 70 01 87 60___________________________VANYLVEN___________________________Dragsund Asvo AS6080 GurskøyTlf. 70 08 42 77___________________________Nystøl & Fagerhol6143 FiskåbygdTlf. 70 02 08 30Ivar Aasen gt. 4, 6150 Ørstawww.bondhustrafikkskule.noApotekerg. 9B, 6004 ÅlesundTlf. 70 11 39 20www.maritimmanagement.noALT I FLATE TAK OG MEMBRANERTlf: 70 11 29 10 Fax: 70 11 29 20www.vestlandstak.noVANYLVEN___________________________Økonomi Consult ASSyvde, 6140 SyvdeTlf. 70 02 08 40___________________________Vanylven RekneskapslagSyvde, 6140 SyvdeTlf. 70 02 39 60___________________________VESTNES___________________________Brastad Skipsservice ASEikneset, 6391 TresfjordTlf. 71 18 12 00___________________________Watermist ASPb. 347, 6399 VestnesTlf. 71 18 98 50___________________________VOLDA___________________________Tannlege Einar BortveitRådhusgt. 6 B, 6100 VoldaTlf. 70 07 66 62___________________________PG Tilseth Maskin AS6133 LauvstadTlf. 70 05 51 20___________________________Jakob S. Bjørkedal BåtbyggeriBjørkedalen, 6120 FolkestadTlf. 70 05 20 43___________________________Sunnmøre RegnskapssentralHamnegt. 20, 6100 VoldaTlf. 70 07 84 70 Fax. 70 07 83 66Teglverksvn. 10,6300 Åndalsneswww.byggmesterjensen.noHasko Bil AS6076 MoltustrandaTlf: 95 07 19 01Osholmen 5, ÅlesundTlf: 70 16 08 50www.dyrkorn.noVIRKSOMHET FLYKTNINGØRSKOG___________________________Jan Co Mek ASLindsetvik, 6240 ØrskogTlf. 70 27 01 20 Mob. 952 34 352___________________________Braute Maskin AS6240 ØrskogTlf. 92 60 10 50___________________________ØRSTA___________________________Moe og Ryste TrafikkskuleHolmegt. 12, 6150 ØrstaTlf. 70 06 63 93___________________________Holen Sand og Grustak AS6165 SæbøTlf. 70 04 00 36___________________________ÅLESUND___________________________Ing. Svein Nedreklepp ASKongensg. 16, 6002 ÅlesundTlf. 70 12 48 43___________________________Rico Bil ASBrusdalsv. 207, 6011 ÅlesundTlf. 70 15 23 00__________________________Voldstad Management ASKlaus Nilsensgt. 4, 6003 ÅlesundTlf. 70 10 49 50__________________________EiendomsinvestPb. 8212 Spjelkavik, 6022 ÅlesundTlf. 70 17 83 00 Mob. 91 35 81 41__________________________Asbjørn H Gjørtz Eiendom ASBuholmgt. 1, 6003 ÅlesundTlf. 70 12 46 55Vi takker alleannonsørenefor den flottestøtten!


Vinn en praktisk hofteveskemed førstehjelpsutstyrLøs vårt kryssord og send inn løsningen.Vi trekker ut en hovedvinner, som får en hofteveskemed førstehjelpsutstyr, og to andre somfår en førstehjelpspute fra Røde Kors.Send løsningsordet innen 15. august 2012 til:dk.moreogromsdal@rodekors.noeller klipp ut kryssordet og send det til:Møre og Romsdal Røde KorsDaaevegen 26018 ÅlesundMerk konvolutten:”Kryssord”SommerkryssordFoto: Ragnhild Vatne BøTIBE 11747Svar:Navn:Adresse:Løsningsordet fra forrige nr:Vi gjør en forskjellØnsker du å være medlem i Røde Kors?Som medlem i Røde Kors bidrar du til å opprettholde viktige omsorgs- og redningsoppgaver i ditt nærmiljø.Enkeltmedlem: Kr. 300,-Familiemedlem: Kr. 600,-Ungdom (13–25 år): Kr. 150,-Barn (0-12 år): Kr. 60,-Har du spørsmål vedrørendeditt medlemskap?Ta kontakt på telefon 815 33 833,eller e-post: medlem@rodekors.no

More magazines by this user
Similar magazines