KURS I KROMATOGRAFI - Teknolab AS

teknolab.no

KURS I KROMATOGRAFI - Teknolab AS

KURS I KROMATOGRAFIwww.teknolab.no/kurs.htmORGANISK KJEMI FOR ANALYTIKEREGASSKROMATOGRAFIPRØVEOPPARBEIDELSE1 KROMATOGRAFIHPLCGrunnleggende LC-MSKROMATOGRAFI OVER 7 DAGER


2 KROMATOGRAFI


IntroduksjonI 1998, da vi for første gang arrangerte vårtunike 7-dagers kurs i kromatografi medavsluttende eksamen, skrev vi følgende for åmotivere arbeidsgivere og arbeidstakere til ådelta på kurset:Hva har Analytisk Kjemi og dataselskapetMicrosoft felles?Visste du at Microsoft har bokførte verdiersom er ca 5% av verdien av General Motors?Til tross for dette er Microsoft verd 2,5 gangerså mye som GM på det åpne marked!I følge analytikere og aksjemeglere skyldesdette såkalte skjulte verdier eller intellektuellkapital. Dette innebærer faktisk at verdi settingav et selskap knyttes i en viss utstrekningtil den enkelte ansattes kompetanse og kvalifikasjoner.Logisk følger da at denenkelte ansatte må/bør etterutdanne seg forå beholde/utvikle den intellektuelle kapital.Etterutdanning kan med andre ord øke verdienav et selskap, og bør dermed anses som enviktig strategisk investering.Det er en kjensgjerning at den utdannelseen tok i går, i noen tilfeller er utdatert i dag.Dette fordi det hele tiden skjer en teknologiskutvikling. Vi påstår ikke nødvendigvis at detteaspektet har gyldighet for den utdannelse dutok innenfor analytisk kjemi, men det er enkjensgjerning at enhver yrkesprofesjon må/bør oppdateres med jevne mellomrom for åkunne møte utviklingen med en kompetentbakgrunn.Knapt noen gang har vel denne teksten hattstørre aktualitet. Vi lever i en tid der vårt landmå omstille seg på at alt som kan produseresbilligere andre steder gjør akkurat det. Tilgjengjeld må vi øke vår intellektuellekapasitet, og vi må rett og slett bli endaflinkere for å beholde den del av arbeidetsom vi har forutsetninger for å beholde hertil lands. Måten å gjøre det på er selvfølgeligførst og fremst gjennom å ta høyest muligutdannelse, men like så viktig er det å fagligoppdatere seg i ettertid, slik at man kan ta ibruk best mulig teknologi for å løse morgendagensarbeidsoppgaver.Vi har i de senere år åpnet opp for at en kan taen eller to dager av kurset i form av delkurs.På de neste sidene er de forskjellige kursdagenepresentert, samt hvilke kombinasjonervi tilbyr dersom en ikke har anledning å tahele kurset. Forelesningene og kollokvieoppgaveneblir avholdt av høyt kvalifisertpersonell med bakgrunn fra universitetsmiljøetpå Blindern i Oslo. Hovedkurset erblitt arrangert hvert år siden oppstart i 1998med deltagere fra store bedrifter som GEHealthcare, Folkehelsa, Aker Sykehus,Borregaard Chemical Synthesis, Invitrogenog Hydro Aluminium, og responsen har værtsærdeles positiv.Disse kursene er 100% faglige, og er derforikke momsbelagt.God fornøyelseog velkommen på kurs!Ta deg tid til å lese gjennom vedlagte kursbrosjyre.Vi håper og tror at konseptet erspennende og utfordrende! La oss ”låne” dintid i syv dager til høsten, og vi garanterer at dublir fornøyd med resultatet. Målet er å øke dinarbeidsplass intellektuelle kapital.3 KROMATOGRAFI


Oversikt over de forskjellige kursdagerKursplanMANDAG: Organisk kjemi for analytikere (1-dag)TIRSDAG: Gasskromatografi (GC) (1-dag)ONSDAG: Prøveopparbeidelse (1-dag)TORSDAG: HPLC (1-dag)FREDAG: Grunnleggende LC-MS (1-dag)HEL UKE: ”Full pakke” Kromatografi over 7 dager starter mandag og avsluttes på søndagAlle dager er fristilt, slik at dere selv kan sette sammen den kombinasjonen dere ønsker.Svært gode tilbakemeldinger siden 1998, gjør at vi er sikker på at du blir fornøyd!TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG08.30-09.00 GC Prøveopparb. HPLC HPLC-MS Kollokvier Eksamen09.00-10.00 “ “ “ “ “ “10.00-11.00 Organisk Kjemi “ “ “ “ “ “11.00-12.00 “ “ “ “ “ “ “12.00-13.00 LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ “13.00-14.00 “ GC Prøveopparb. HPLC HPLC-MS Kollokvier14.00-15.00 “ “ “ “ “ “15.00-16.00 Kaffe/matbit Kaffe/matbit Kaffe/matbit Kaffe/matbit Kaffe/matbit Kaffe/matbit16.00-17.00 Organisk Kjemi Kollokvie Kollokvie Kollokvie Kollokvie Oppsummering17.00-18.00 “ “ “ “ “18.00-19.00 Middag Middag Middag Middag Middag Middag4 KROMATOGRAFI


KURS IMANDAGORGANISK KJEMI FOR ANALYTIKERE 1-dagHvor ofte har du ikke tenkt at det haddevært nyttig å repetere det du engang lærte iorganisk kjemi, men det har blitt med tankenfordi du ikke vet hvor du skal starte?Du trenger ikke å lure lenger på akkurat det,fordi dette kurset legger alt til rette for deg.I dette kurset har vi satt sammen de viktigstebegrepene innen organisk kjemi for å lage etverktøy for deg som jobber eller skal jobbemed metodeutvikling innen HPLC og GC.Kursets innhold er i hovedsak:• klassifisering av organiske molekyler• funksjonalitet, bindinger• løselighet• polaritet• pKa i organiske forbindelser• pKa begrepet; hvordan kan vi bruke pKa foroptimalisering av separasjon• legemiddeleksemplerKurset er perfekt for deg som:• er litt ”rusten”• tidligere har jobbet med uorganisk analyse• har biokjemisk bakgrunn5 KROMATOGRAFI


KURS IITIRSDAGGASSKROMATOGRAFI (GC)Hvem bør ta dette kurset?• alle som jobber med kromatografisom verktøy, og som behøver en opp -frisking av grunnleggende kromato grafiskeprinsipper• alle som skal etablere en ny analyse metodeeller ønsker å forbedre en eksisterendemetode• alle som ønsker innspill til valg avmetode og instrumenteringKurset er nyttig for brukere av kromatografiskeanalysemetoder som opplever atmetodene av og til svikter, men som ikke alltidvet hvordan de skal løse problemene. Det erofte vanskelig å vite om problemene skyldessvikt i instrumentet eller dårlig kromatografi.Da er det greit å ha god kunnskap om kromatografien,for å kunne tolke symptomene ogvelge den mest sannsynlige utbedringen.Dersom du er involvert i metodeutviklinger dette kurset for deg• skal du etablere en ny analysemetode, mener ikke sikker på hvilken metode du skalvelge?• er du i planleggingsfasen / innkjøpsfasenog behøver å vite mer om de ulikeinstrumentelle teknikkene?• er metoden din lite robust eller gir dendårligere resultater enn forventet?• har du interferens i kromatogrammeneeller kanskje lav følsomhet?• har du ”ufyselige” topper med hale iforkant eller bakkant?Vi prøver å gi deg forklaringen.I dette kurset får du vite hva som er viktig for åoppnå suksess med din kromatografiskeanalysemetode. Dette inkluderer blant annetgod separasjon, sensitiv deteksjon ogselektiv prøveopparbeidelse. Vi ønsker at duskal bli mer entusiastisk og gripe fatt i demulighetene du har til å forbedre analysemetodendin. Eller at du ser muligheter til åutvikle en ny og ”revolusjonerende”kromatografisk metode, som du enten kanpatentere, publisere eller holde hemmeligoverfor konkurrentene.Etterpå håper vi at deltakernevil oppleve• opphøyet entusiasme og glede til å ta medseg til sitt daglige arbeid• økt kunnskap om det som skjer i kolonnen,slik at en kan utføre ”fantastiske”kromatografiske separasjoner• bedre forståelse av helheten i en analysemetode,inkludert prøveopparbeidelse oganalyseinstrumentering6 KROMATOGRAFI


KURS IIIONSDAGPRØVEOPPARBEIDELSE 1-dagHvem bør ta kurset?Dette kurset er for deg som arbeider medkromatografi, og som trenger en skikkeliggrundig innføring i hva man må gjøre medprøvene før man kan analysere dem medkromatografi - det vil si; full fokus på grunnleggendeprøveopparbeidelse. Man trengerikke å ha erfaring med prøveopparbeidelse fratidligere, men utbyttet av kurset vil bli høyeredersom man har noe praktisk erfaring.Hva inneholder det?Fokus legges på en grunnleggendeinnføring i• væskeekstraksjon• fastfaseekstraksjonmed særlig vekt på kjemisk forståelse.Det vil bli vist en rekke eksempler innenområdene;• legemidler• miljø• mat• oljefor å belyse teorien som gjennomgås.Hva kan forventes av deltagerenetter kurset:• du vil ha lært grunnleggende prøveopparbeidelsepå en hensiktsmessigog grundig måte, og dette vil gjøre deg istand til å forstå de ulike trinnene i prøveopparbeidelsesprosedyrersom du møter idin laboratorievirksomhet.• grunnleggende kunnskap er viktig- for å kunne utføre prosedyrer optimalt- kunne feilsøke prosedyrer- og for å utvikle nye prosedyreri fremtiden.Prøveopparbeidelse er et område som ikkemå undervurderes!Riktig valg av metode for prøve opparbeidelseer helt avgjørende for en vellykket og godkromatografisk separasjon!7 KROMATOGRAFI


KURS IVTORSDAGHPLCForedragstimene vil ta for seg HPLC-teori,sett i sammenheng med generell kromatografiskteori. Det vil bli belyst hva som skillerHPLC fra de andre teknikkene, og illustrerehvilke forbindelser som er spesielt godt egnetfor de forskjellige separasjons prinsippeneinnen HPLC.Forskjellige komponenter som inngår i etHPLC instrument vil bli gjennomgått, og detvil bli lagt spesielt vekt på praktiske tips ogklassiske feilkilder.Følgende separasjonsprinsippervil gjennomgås;• adsorpsjonkromatografi (normal fase)• kjemisk bundne stasjonærfaser(omvendt fase)• ionebytterkromatografi (ionekromatografi)• eksklusjonskromatografi (GPC, SEC).Målsetningen med kurset er å gi din bedriften medarbeider som har en god forståelse avfordeler og begrensninger knyttet til HPLC, ogsom er motivert og i stand til å omsette teoritil praksis. Etter kurset vil vedkommende haen klar forståelse av:• fordeler og ulemper ved å gå opp eller nedi partikkelstørrelse• trenger dere nano-, eller mikro-HPLC ibedriften?• trenger dere UHPLC dvs høytrykks HPLC?• hva er fused core partikkelteknologi?• hva er viktig å ta hensyn til dersom manskal skalere opp en separasjon tilpreparativ skala?Generell metodeutviklingsmetodikk medhovedvekt på omvendt fase vil bli gjennomgått.8 KROMATOGRAFI


KURS VFREDAGGrunnleggende LC-MSInnledningsvis vil det gis en introduksjontil massespektrometri; separasjon av m/z,naturlige isotoper, fragmentering, definisjonav masse, masseoppløsning, massenøyaktighet,samt kobling til HPLC. I sistnevntekobling stilles det spesifikke krav til valg avmobilfasen.Det gjennomgåes forskjellige LC-MS grensesnitt(hovedsakelig de mest brukte somelektrospray og atmosfæretrykk kjemiskionisasjon) samt de mest forekommendemasseanalysatorer (hovedsakelig kvadrupol,ionefelle og time-of-flight).Det vil bli lagt vekt på praktisk bruk, somenkel tolkning av kromatogrammene og spektrene,samt utfordringer som matrikseffekternedskalering og vedlikehold. Ulike målemetodersom single ion monitoring, selective ionmonitoring, scan, tandem-teknikker diskuteressamt at fordeler og ulemper vil belyses.Målsetningen med kurset er å gi din bedriften medarbeider som har en god forståelseav fordeler og begrensninger ved LC-MS, ogsom er motivert og i stand til å omsette teoritil praksis. Kurset vil ikke omfatte praktisklaboratoriearbeid men vil ved siden av forelesningeneha fokus på praktisk oppgaveløsningi form av kollokvier.Hvem bør ta kurset?• de som er nybegynnere på LC-MS fronten• de som har jobbet mye med LC-UV menskal endre sine metoder til LC-MSHva innholder det?• innføring i de mest forekommende begrep/defisjoner• strukturert gjennomgang av- ulike grensesnitt (med fokus på ESI ogAPCI).- ulike masseanalysatorer (med fokus påkvadrupol, ionefelle, time-of-flight og litthøy oppløsning MS som orbitrap)- fragmentering ved hjelp av MS/MS• enkel tolkning av både kromatografien ogspektrene• ulike målemetoder som SIM og full scanog når de tilpasses• ulike målemetoder etter fragmenteringsom daughter ion scan, SRM osv, og nårde tilpasses• matrikseffekter, ioneundertrykking ognedskalering• eksempler på bruk av LC-MS i ulikesammenhenger• hvordan ekstrapolerer man en LC-UVmetode til en LC-MS metodeHva kan forventes av deltagerenetter kurset?• deltagere bør være i stand til å gi forslag tilLC-MS metode oppsett (hvilken ionisering,hvilken modus, hvilke mobilfasekomponenter)for ulike forbindelser.• deltagere bør være i stand til å gi forslag tilendringer i metoden når det skal endres frakonvensjonell LC-UV til LC-MS.Rekkefølge på innhold i kurset• innledning/definisjoner/kollokvier• grensesnitt (ESI/APCI)/kollokvier• ulike masseanalysatorer (Q/IT/ToF/OT)/kollokvier• fragmentering i MS, ulike MS-kombinasjonerog ulike målemetoder• tolkning av kromatografi og spektra/SIMvs full scan/kollokvier• matrikseffekter/ioneundertrykking/nedskalering/kollokvier• eksempler/kollokvierDet legges vekt på å bruke god tid påkollokvieoppgaver og diskusjon av svartil disse.9 KROMATOGRAFI


KURS VIHELE UKEN“FULL PAKKE” – KROMATOGRAFI OVER 7 DAGERDersom du tar alle fem kursdagene, og itillegg tar en dag med oppgavetrening, så erdu klar for å avlegge en skriftlig eksamen densyvende dagen! Tar du utfordringen?Evalueringen vil være valgfri og gis sombestått/ikke bestått, eventuelt med karakterfor de som ønsker det. Vi understreker at alledeltagerne vil få utstedt kursbevis, men at desom velger eksamensformen vil få etvitnemål i tillegg.Hvis du velger ”full pakke”, så får du enomfattende gjennomgang av de forskjelligekromatografiske teknikkene som inngår ifaget analytisk organisk kjemi. Du vil da værepå et nivå faglig hvor du slipper å føle degunderlegen ovenfor kollegaer som er sivilingeniøreller har en master i faget! Dettefordi pensumet på disse kursdagene er pånivå med det som benyttes på bachelor- ogmaster-studiet ved Kjemisk institutt (avd. fororganisk analytisk kjemi), Universitetet i Oslo.Målsetningen med ”full pakke” er å gi dinbedrift en medarbeider som:• har god teoretisk forståelse av helekromatografifaget.• vet hvordan et kromatografisk system kanoptimaliseres.• er oppdatert og motivert for nye oppgaver.• ut fra ervervede kunnskaper rasjonelt kanvelge best egnet kromatografisk teknikk.• har et kritisk og realistisk syn pånye trender.Den pedagogiske vinklingen er rettet motmotiverte:• teknikere som har jobbet en stund medkromatografi.• ingeniører med fordypning i analytisk kjemi.• siv. ing./cand. scient/master/ingeniører fraannen fagretning innen kjemi, men som harjobbet innen feltet kromatografi.• siv. ing./cand. scient./master/ ingeniørerinnen kromatografi som ønsker enoppdatering.Vi anbefaler deltagerne på det sterkeste å bopå kurshotellet for å få maksimalt utbytte avkurset.10 KROMATOGRAFI


FAX 66 81 34 71PÅMELDINGSSKJEMAMANDAG: Organisk kjemi for analytikereTIRSDAG: Gasskromatografi (GC)ONSDAG: PrøveopparbeidelseTORSDAG: HPLCFREDAG: Grunnleggende LC-MSHEL UKE: ”Full pakke” KromatografiDatoer og priser finner dere på www.teknolab.no/kurs.htmeller tlf. 66 81 34 70 / mail@teknolab.noNavn:Firma/institusjon:Avd/Seksjon:Postadresse:Telefon:E-post:Dersom faktura ikke kan sendes sammen med annet kursmateriale tilpostadressen over, vennligst oppgi fakturaadresse her:Ønsker overnattingØnsker ikke overnattingJeg har følgende teoretisk og praktisk bakgrunn innen kromatografi(kort beskrivelse):Dato:Underskrift:11 KROMATOGRAFI


Postadresse:Postboks 331411 KolbotnBesøksadresse:Oppegård NæringsparkTrollåsveien 341414 TrollåsenTlf: 66 81 34 70Fax: 66 81 34 71mail@teknolab.nowww.teknolab.no12 KROMATOGRAFI

More magazines by this user
Similar magazines