Cytomegalovirus - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Cytomegalovirus - Vestre Viken HF

Cytomegalovirus - TolkningBakgrunn og klinisk betydningCytomegalovirus har fått navn etter hvilken virkning den har på celler den infiserer. Disse forstørresog får inklusjonslegemer. CMV tilhører herpesgruppen, er et stort dobbeltrådet DNA-virus medenvelope, og har som andre herpesvirus, evnen til å gå i latens etter gjennomgått primærinfeksjon.Det betyr ”engang smittet – alltid smittet” som igjen betyr at infeksjonen kan reaktiveres dersomimmunforsvaret svekkes og balansen mellom vert og virus derved forrykkes.Hos ellers friske er CMV-primærinfeksjon en vanlig og mild, oftest asymptomatisk, virussykdom somgjerne inntreffer i barneårene. Hos noen få opptrer et mononukleose-lignende bilde, medglandelsvulst og feber og eventuelt leveraffeksjon. Blant blodgivere har 60-80% antistoff.Primærinfeksjon hos gravide kan i 40-50% av tilfellene medføre smitteoverføring til fosteret. Vedreaktivering smittes mindre enn 1% av fostrene. Fostersmitte kan medføre en lang rekke ulikekliniske tilstander, fra blant annet intrauterin forsterdød, vekstretardasjon, mikrocefali, pareser,hjerneforkalkninger og andre CNS-manifestasjoner, til hepatomegali, ikterus, trombocytopeni ogmyokarditt. Imidlertid har de fleste infiserte nyfødte et asymptomatisk forløp men kan skille ut storemengder virus i sekreter og spesielt i urin.For immunsvekkede kan primær CMV-infeksjon eller reaktivert infeksjon – som er det klart vanligste– ha fatale konsekvenser og derfor kreve aktiv antiviral behandling. Ved transplantasjon og samtidigimmunsuppresjon vil derfor sykdom kunne opptre hos tidligere infiserte, og ikke bare dersom donorer CMV-positiv og mottager CMV-negativ. Det er særlig benmarg, lever og g-i-traktus som angripes.Smittemåte og smitteførende periode:Smittede kan skille ut virus i så å si alle kroppsvæsker, det vil si spytt, genitalsekreter og urin.Utskillelsen er absolutt størst ved primær infeksjon men kan være langvarig og lavgradig. Infisertenyfødte kan over lang tid skille ut store mengder virus i urin, også om de er assymptomatiske.Inkubasjonstid:Usikkert, anslagsvis 3-8 ukerDiagnostikkAktuell sykdom bekreftes oftest ved påvisning av serokonversjon for CMV-IgG i parsera eller vedpåvisning av spesifikk IgM. Alle med primærinfeksjon utvikler IgM og 25-50% ved reaktivering,avhengig av deteksjonsmetode. Hos nyfødte smittede kan IgM-antistoffer være fraværende.CMV kan dyrkes i cellekultur, men i dag benyttes i hovedsak kvantitativ PCR-metodikk for ådiagnostisere CMV infeksjon hos immunsvekkede og transplanterte og for å måle effekten avantiviral behandling.Ved transplantasjon utføres CMV-IgG analyse hos donor og recipient for kartlegging av risiko.Rikshospitalet er Nasjonal referanselaboratorium for CMV-diagnostikkVed vårt laboratorium undersøkes med tanke på CMV både som ledd i utredning av mulig aktuellsykdom (både IgG- og IgM-analyse) og som immunitetsundersøkelse (kun IgG). Sistnevnte er primærtrettet mot donorer til benbank, men kan også anvendes i relasjon til immunsvekkede og pasientersom skal til transplantasjon.


VurderingAktuell sykdom (1. prøve)CMV IgG IgMTolkningIkke tidligere infisert med cytomegalovirus.Negativ NegativIkke holdepunkt for aktuell CMV-infeksjonSannsynlig uspesifikk IgM-reaksjon, men mulig aktuell CMV-infeksjon i tidlig fase.Negativ GrenseKontrollprøve anbefales.Forenlig med aktuell CMV-infeksjon, men uspesifikk IgM-reaksjon kan ikkeutelukkes.Negativ PositivFunnet må sammenholdes med klinikk. Ny prøve anbefales om 4-6 uker for kontrollav IgG antistoffutvikling.Grense Negativ Usikkert om tidligere CMV- infisert. Ikke holdepunkt for aktuell CMV-infeksjon.Grense PositivForenlig med aktuell CMV-infeksjon i tidlig fase.Kontrollprøve anbefales for å vurdere IgG-stigning.Positiv Negativ Tidligere CMV infisert. Ikke holdepunkt for aktuell CMV-infeksjonPositiv GrensePositiv PositivTidligere CMV infisert.Mulig aktuell primærinfeksjon for en tid tilbake eller reaktivert CMV-infeksjon.Forenlig med aktuell eller reaktivert CMV-infeksjon.Immunstatus undersøkelse:CMV funn IgGNegativGrensePositivTolkningIkke tidligere infisert med cytomegalovirusGrenseområde. Usikkert om tidligere CMV- infisertTidligere CMV infisertEksterne referanser1. CMV Strategimøte. Diagnostikk ved cytomegalovirusinfeksjoner. 12. november 1998. Rollag H,Degré M, Gutteberg TJ, Hoddevik G.2. Smittevern 12. 3. utg, 2005. Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten.Folkehelseinstituttet3. Crumpacker C, Wadhwa S. Cytomegalovirus. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles andpractice of infectious diseases, 6th ed. Elsvier, Churchill Livingstone. Philadelphia, USA. 2000, p.1786-1801.

More magazines by this user
Similar magazines