Regelverk - muligheter og begrensninger - Aust-Agder fylkeskommune

austagderfk.no

Regelverk - muligheter og begrensninger - Aust-Agder fylkeskommune

UtgangspunktetKommunene bestemmerhvordan arealene innenforegne grenser skalbenyttes.Myndigheten må utøvesinnenfor rammene avnasjonal politikk.


Hva sier loven?Pbl. § 1-8, 1. ledd:I 100-metersbeltet langs vassdrag,skal det tas særlig hensyn til:- natur- og kulturmiljø,- friluftsliv,- landskap, og- andre allmenne interesser.


Forts. Hva sier loven?Pbl. § 1-8, 5. ledd:”For områder langs vassdrag som harbetydning for:natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresserskal kommunen i kommuneplanensarealdel (…) fastsette grense påinntil 100 meter der bestemte angittetiltak mv. ikke skal være tillatt.”


Forts. Hva sier loven?Pbl. § 11-11, nr. 5:Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan deti nødvendig utstrekning gis bestemmelser om:”at det for områder inntil 100 meterlangs vassdrag skal være forbudt åsette i verk bestemt angitte bygge-og anleggstiltak.”


Sjø vs. vassdragForts. Hva sier loven?Sjø:• I utgangspunktet er det forbud mot alle tiltak(bortsett fra fasadeendring) i 100-metersbeltet.• Forbudet gjelder så langt ikke annenbyggegrense er fastsatt.Vassdrag:• I utgangspunktet gjelder det ikke noegenerelt byggeforbud i 100-metersbeltet.• Det skal fastsattes en grense på inntil 100 mder bestemte angitte tiltak ikke skal være tillatt.


Byggegrense inntil 100 meterPbl. §§ 1-8, 5. ledd og 11-11, nr. 5


Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)Merknader til § 1-8, 5. ledd:”Femte ledd viderefører den adgangenkommunene har hatt til å fastsettebyggegrense langs vassdrag ikommuneplanens arealdel (jf. § 20-4andre ledd bokstav a og f i gjeldende lov).Hensynet til verneinteressene knyttet tilviktige vassdrag er imidlertid framhevet.”


Forts. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)Forts. Merknader til § 1-8, 5. ledd:”Kommunene vil etter bestemmelsenfå en plikt til å vurdere om det skalfastsettes en byggegrense ikommuneplanens arealdel, for påden måten å ivareta viktige natur-,kulturmiljø- og friluftsinteresser langsvassdragene.”


Forts. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)Merknader til § 11-11, nr. 5:”For områder langs vassdrag inntil 100meter fra strandlinjen (…) kan kommunenbestemme at det skal være forbudt å settei verk bestemt angitte bygge- oganleggstiltak (…).Dette er en videreføring av dagens regel,og gir kommunen mulighet til å innføre etbyggeforbud langt på veg tilsvarende detsom gjelder langs kysten.”


Forts. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)Forts. Merknader til § 11-11, nr. 5:”Bestemmelsene må angikonkret hvilke bestemt angittebygge- og anleggstiltak somskal være forbudt og for hvilkeområder langs vassdraget detskal gjelde.”


St.meld. nr. 26 (2006-2007)”Utbyggingspresset langs enkelte vann ogvassdrag kan være like stort som i strandsonenlangs sjøen, samtidig som det ofte er store frilufts-,natur- og kulturlandskapsinteresser knyttet til disseområdene.””Det er behov for en mer offensiv, helhetlig oglangsiktig arealpolitikk i og langs vassdrag. Detskal legges til rette for en økosystembasert ogbærekraftig forvaltning til mest mulig glede ognytte for befolkningen.”


Forts. St.meld. nr. 26 (2006-2007)”Alle kommuner bør i sinekommuneplaner fastsette nærmerebyggegrenser langs vassdrag, ut fravassdragenes verdi og omgivelseneskarakter.Det forventes at kommuneplanenefølges opp ved behandlingen avdetaljplaner og enkeltsaker.”


• Skal legges til grunn forutarbeidelse av planer• Retningsgivende, menikke bestemmende


Forts. Nasjonale forventningerRegjeringen forventer at:”det langs vassdrag tas hensyn tilallmenne interesser,og at kommunene vurderer behovfor å fastsette et byggeforbud i ensone på inntil 100 meter langsvassdrag i kommuneplanen.”


Har kommunene fulgt opp pliktentil å vurdere behov for å fastsettebyggegrense langs vassdrag?Og faktisk fastsatt byggegrensei aktuelle områder?


Forbud mot:Vegårshei – KP 2006-2018- Ny bebyggelse- Vesentlig endring av bestående bygning- Andre varige konstruksjoner og anlegg- Terrenginngrep• Langs vassdrag inntil 50 m fra flomvannstand.• Rundt Vegår og langs Storelva fra Høldammentil innløp i Ubergsvann – 100 m.


Valle – KP 2006-2018I utbyggingsområder og LNF-områder:Forbud mot:- Tiltak nevnt i pbl. §§ 81, 84, 86a, 86b og 93• Nærmere en 100 m fra vann, og• Nærmere enn 50 m fra elver og bekker


Bygland – KP 2011-2022Forbud mot:- Bygging og tiltak nevnt i pbl. §§ 84 og 93• Langs Otra nord for Ose bru: 50 meter• Langs Otra/Byglandsfjorden sør for Osebru: 75 meter• Innenfor område med verna vassdrag:100 meter• Andre/mindre vassdrag/bekker: 30 meter


Åmli – KP 2007-2019TovdalsvassdragetVegårvassdraget


Forbud mot:Evje og Hornnes –KP 2011-2021- Tiltak etter § 1-6 i plan- og bygningsloven• Hovedvassdragene Otra, Kosåna(Mandalsvassdraget) og Tovdalsvassdraget:100 meter• Sidevassdrag til ovennevnte: 100 meter• Hyttefelt Vikstøl: 50 m• Øvrige vann og vassdrag større enn 2 daa.:50 meter


Iveland – KP 2010-2020Forbud mot:- Bygge- og anleggstiltak i LNFR-områder• Otra, Ogge, Eielandsvassdraget fra Oggetil og med Landsverktjønn med tillegg avbivassdraget fra Samklang til og medFeretjønn: 100 meter• Andre vassdrag: 60 meter


Forbud mot:Birkenes – KP 2010-2021- Tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-2.• Der det er markert et eget restriksjonsbeltelangs vann og vassdrag• Øvrige vann og vassdrag større enn 15 da:50 meter.• Langs Tovdalsvassdraget skal ”Rikspolitiskeretningslinjer for vernede vassdrag” pkt. nr.4 benyttes ved vurdering av tiltak.


Lillesand – 2011-2023Forbud mot:- Tiltak etter pbl. § 20-1, 1. ledd,bokstav a), d), f), i), j), k), l) og m).• Langs vassdrag med årssikkervannføring: 100 meter


Forbud mot:Risør – KP 2006-2018- Tiltak som nevnt i pbl § 20-1, medunntak av bokstavene c, h og i, og§ 20-2 a og b• Områder langs vassdrag: 100 meter– inntil området inngår i reg.plan• Verna vassdrag: Forbud mot tiltak somnevnt over + fradeling til slike formål i100-metersbeltet


Forbud mot:Gjerstad – KP 2011-2023- Bygge- og anleggstiltak- Terrenginngrep• Langs vassdrag: 100 meter”Nye tomter tillates ikke fradelt innenfor100-metersgrense.”


TiltakLov av 1985:- § 81: Driftsbygninger i landbruket- § 84: Varige konstruksjoner eller anlegg,vesentlig terrenginngrep, anlegg av vegeller parkeringsplass- § 86a: Mindre tiltak på bebygd eiendom- § 86b: Byggearbeid innenfor en enkeltbedrifts område


§ 93Forts. Lov av 1985:Forts. Tiltaka) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering avbygning, konstruksjon eller anlegg.b) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak somnevnt under a.c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligeredrift av tiltak som nevnt under a.d) Riving av tiltak som nevnt under a.e) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.f) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annenombygging som medfører fravikelse av bolig.g) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.h) Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nyttjordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i merenn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse erikke nødvendig når tiltak som nevnt i første punktum, skjer som ledd i jordskifte isamsvar med rettslig bindende plan.i) Vesentlig terrenginngrep.j) Anlegg av veg eller parkeringsplass.


§ 20-1, 1. leddLov av 2008:Forts. Tiltaka) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering avbygning, konstruksjon eller anleggb) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under ac) fasadeendringd) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligeredrift av tiltak som nevnt i bokstav ae) riving av tiltak som nevnt i bokstav af) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonerg) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annenombygging som medfører fravikelse av boligh) oppføring av innhegning mot vegi) plassering av skilt- og reklameinnretningerj) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anleggk) vesentlig terrenginngrepl) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplassm) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nyttjordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i merenn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. (…).


Forts. Lov av 2008:§ 20-2, 1. ledda) mindre tiltak på bebygd eiendomb) alminnelige driftsbygninger i landbruketc) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anleggsom nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikkeskal plasseres for lengre tidsrom enn 2 ård) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kanforestås av tiltakshaver.


KP – for streng og generell?• To umiddelbare tanker:- Gjennomgående litedifferensiertbyggegrense!- Gjennomgående formange tiltak somforbys!


Forts. KP – for streng og generell?• Har kommunene selv fastsattunødvendige begrensninger?• Har kommunene (ubevisst?) begrensetsitt eget handlingsrom i for stor grad?• Mer differensiert byggegrense?- alle vassdrag/områder er ikke like viktige…• Færre tiltak?- alle tiltak må ikke forbys…


Litt om:• Vernede vassdragVannressursloven kap. 5§ 32:«Med vernede vassdrag forståsi denne lov vassdrag som ervernet mot kraftutbygging vedStortingets vedtak om verneplanfor vassdrag eller ved annetstortingsvedtak.»Rikspolitiske retningslinjerfor vernede vassdrag gitt vedkgl.res. av 10.11.1994, jf. pbl.av 14.06.1985 § 17-1, 1. ledd.Skal legges til grunn ved:- planlegging etter pbl.- behandling av enkeltsakerBør tas hensyn til ved:- øvrig forvaltningsvirksomhet


Verneplan for vassdragStortinget vedtok Verneplanfor vassdrag i 1973, 1980,1986, 1993, 2005 og 2009.(Verneplan I, II, III, IV,Supplering og avsluttendesupplering).Verneplanen som består av388 objekter, omfatter ulikevassdrag som til sammenskal utgjøre et representativtutsnitt av Norgesvassdragsnatur.


Vernede vassdrag i Aust-Agder- Gjerstadvassdraget (VP I)- Njardarheim (VP I)- Bykil (VP I)- Vegårvassdraget (VP III)- Gjevingelv (VP IV)- Molandsvassdraget (VP IV)- Lilleelva (VP IV)- Grimeelva (VP IV)- Ånavassdraget (VP IV)- Tovdalsvassdraget (VP IVs)


Litt om:• pbl. § 11-11, nr. 5I områder inntil 100 meter langs vassdrag,kan det også gis bestemmelser:- for å sikre eller opprettholdekantvegetasjon, og- for å sikre allmennhetenstilgang til strandsonen.


KantvegetasjonVannressursloven§ 11. (kantvegetasjon)Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføringskal det opprettholdes et begrenset naturligvegetasjonsbelte som motvirker avrenning og girlevested for planter og dyr. (…).Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kankreve at kommunen fastsetter bredden på beltet. Breddenkan også fastsettes i rettslig bindende planeretter plan- og bygningsloven.F.eks. KP Iveland og KP Lillesand


Tilgang tilstrandsonenFriluftsloven§ 2. (Ferdsel i utmark.)I utmark kan enhver ferdes til fots hele året,når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.For eksempel:¤ «Det skal ikke gjennomføres tiltak som vanskeliggjørallmennhetens tilgang til strandsonen», jf. KP Lillesand¤ Forbud mot tiltak, med unntak for: «Tiltak som vurderes ålette tilgjengeligheten for allmennheten til vann og vassdragog tilrettelegging for økt bruk til friluftsaktiviteter», jf. KP Birkenes


Fylkesmannens rolleFylkesmannen skal sørge for atnasjonale interesser innenfor miljøvern,landbruk, samfunnssikkerhet, helse ogutdanning blir ivaretatt av kommunene.Dersom den kommunalearealforvaltningen er i strid med nasjonaleinteresser, kan Fylkesmannen gripe inn.


Innsigelse, jf. pbl. § 5-4”Berørt statlig og regionalt organ kanfremme innsigelse (…) i spørsmål somer av nasjonal eller vesentlig regionalbetydning.””Dersom planforslaget er i strid medbestemmelser i loven, forskrift, statligplanretningslinje, statlig eller regionalbestemmelse, eller overordnet plankan det fremmes innsigelse.”


Klage, jf. pbl. § 1-9«Berørt statlig organ (…) kan påklageenkeltvedtak etter loven dersomvedtaket direkte berører vedkommendemyndighets saksområde.»«Dette gjelder likevel ikke i plansakerder vedkommende myndighet er gittanledning til å fremme innsigelse.»


Eks. klage• Ny brygge på 25 m2. Byggeområde for bolig +bruk og vern av sjø og vassdrag, og plankrav.• Klage fra FM – men åpnet for adkomstbrygge(forutsatt at størrelse og utforming står i forholdtil formålet).• Medhold hos Fylkesmannen i Telemark, jf.vedtak av 28.06.2012.¤ Ny brygge 25 m2. LNFog plankrav. Klage fra FM08.04.2013 – men åpnetopp for en mindre brygge.


Forts. Eks. klage• Terrasse/platting på45 m2, med gjerde,delvis ut i vannet.• LNF + byggeforbudssone.• Klage fra FM.• Ny fritidsbolig på ca.90 m2 BRA.• LNF +byggeforbudssone.• Klage fra FM.- Friluftsliv – privatiserende,landskap, og konsekvens.


Plan:- Boligområder- Hyttefelt• Riving og gjenoppføring• Tilbygg• Garasje til bolig• Boder/anneks• Adkomstbrygge


OppsummeringLoven oppstiller ikkenoe generelt forbudmot å bygge istrandsonenlangs vassdrag!


Forts. oppsummeringKommunenehar en plikt til åvurdere om detskal fastsettesbyggegrense!


Forts. oppsummering- Og:Det skal tas særlig hensyn til• natur- og kulturmiljø,• friluftsliv,• landskap, og• andre allmenneinteresser.


Sikre strandsonen langsvassdrag for fremtidensgenerasjoner


FOROPPMERKSOMHETENPia Karine Hem Molaug- Telefon: 37 01 75 35- E-post:fmaapkh@fylkesmannen.no

More magazines by this user
Similar magazines