Hundeliv – hjemme og ute - Den norske tannlegeforenings Tidende

tannlegetidende.no

Hundeliv – hjemme og ute - Den norske tannlegeforenings Tidende

Hundelivhjemme og uteI 30 år har Rita og Leif Herman Wilberg drevet privattannlegepraksis på Sørumsand. Enda lenger harhundene spilt en viktig rolle i familiens liv. Et storthundehus med egen luftegård ligger vegg i veggmed huset deres i skogkanten, og huser 10–12 corgier.Mye av det daglige stellet tar Rita seg av mensektemannen også er engasjert i Kennelklubbensom tillitsvalgt og reiser jorda rundt som dommer.Men både hun, og tidligere også de fire barna, harfulgt med dommeren til hundeutstillinger bådehjemme og ute.Huset til Wilbergene ligger i skogkantenlitt utenfor Sørumsandsentrum. Da vi ankommer enettermiddag i mai, er det riktig livatinne i hundeboligen hvor vi møter Jessica,Oberon, Betty, Star, Oliver, WannabeeSuperstar og hva de nå heter allesammen. Rita er litt på tå hev fordi toåringenOliver nettopp har barsket seglitt overfor de andre hundene. Han bornå hos sønnen Petter, tannlege i Vardø,og har ikke helt funnet sin plass i flokkenetter at han kom på besøk for et pardager siden. – Hundene oppdrar i storgrad hverandre. Vi har to valper nå somforeløpig holder til på kjøkkenet i enkurv. Det er på kjøkkenet valpene sosialiseresmed mennesker, både store ogsmå, og de venner seg til lyder av kjøkkenmaskinerog TV/radio. Ja, de levermidt i et pulserende familieliv, hvor vimå ta hensyn til dem og de til oss, forklarerRita.Når valpene er rundt fem uker ogkommer ut i hundehuset, er det flokkensom gir dem «flokkoppdragelse» oglærer dem rangordning. Her stiller desmå hundene nederst og må jobbe segopp og frem i flokken dersom de ønskerdet. Etter om lag åtte uker er valpeneklare for avlevering til nye eiere, mendet er ikke hvem som helst som fårkjøpt en corgi fra Sørumsand. – Kjøpereblir nøye vurdert. Det kan være storvariasjon innen et kull, med forskjelligtemperament hos valpene, og vi forsøkerå finne ut hvem som passer tilhvem, sier ekteparet.Det var mer og mindre en tilfeldighetat rasen Leif Herman satset på, bleWelsh Corgi Pembroke. Hans førstehund var en schæfer, det vil si det varden fem år eldre broren som fikk schæferda familien flyttet i eget hus og hanselv var 10 år gammel. Og Rita er vokstopp med jakthunder. Fra Leif Hermanvar 12–13 år har han vært med på hundeutstillinger,og han ble snart såkalt«handler». – Jeg finansierte studienemed å vise hunder for andre og etablertekennel sammen med min brorallerede i studietiden, forteller han. Hanfikk sin første corgi i 1967, en hundsom ble «Best in show» allerede førsteåret og mestvinnende hund året etter.– Corgier er jo temmelig forskjellig fraschæfere som jeg var vant til, men jegble snart betatt av denne rasen som erveldig «sunn», fortsetter Leif Herman.Rita møtte altså en stolt corgi-eier dahun traff ham på tannlegestudiet i 1969,og ble betatt av både gutten og hunden.Da de var ferdige med studiet, dro detil Finnmark og hadde tenkt å blinordpå en stund, men så fikk de tilslagetpå en praksis på Sørumsand og flyttetsørover etter et år. Vel etablert medpraksis, hus og sitt første barn ble husbondensnart autorisert dommer i NorskKennel Klubb (NKK). Utdanning avdommere er en viktig oppgave i NKK,og det er en relativt omfattende opplæringman må gjennomgå for å bli dommer.– En egen komité organiserer kursingensom starter med to weekendsamlinger.Før du søker om opptak, mådu ha mye og variert «hundepraksis»,og det er hovedstyret som bestemmerhvem som skal få begynne på kurset,forklarer Leif Herman Wilberg, som nåhar mange år bak seg som medlem avKennelklubbens hovedstyre og somleder av dommerutdanningskomiteen.En stolt og smilende Leif Herman Wilbergmed pokal og sløyfe.– Han har ledet den så godt at dennorske dommerutdanningen er blitt etforbilde for flere land verden rundt,røper Rita.Basisopplæringen består av fag somanatomi, genetikk, etikk og bedømmelsesteknikk,og en oppgave om egenhunderase må leveres inn for bedømmelse.Når dette er tilbakelagt, spesialisererman seg på sin rase, og etter hvertandre raser. – Du blir egentlig aldriutlært som hundedommer, sier LeifHerman som er autorisert dommer for200 raser, og forteller at han mangler100 raser for å kunne dømme alle hunderasersom deltar i utstillinger i Norge.– Jeg er bedt om å kvalifisere meg foralle raser, men vi får se, legger han til.Rita Wilberg var også godt i gangmed å bli hundedommer, men diverseandre gjøremål ble prioritert. Alleredeet par år etter flyttingen til Sørumsandble hun sekretær i Romerike Tannlegeforening,og så har det gått slag i slagmed verv i lokalforeningen, PTL Akershus,PTE sentralt, og hun var ogsåi flere perioder leder for AF-F (Frieyrker innen AF). Hun har dessuten værtleder av NTFs spesialistkomité og erfortsatt leder av Etisk råd. Parallelt medalt dette har hun vært engasjert i lokalpolitikken,med en periode i Sørumkommunestyre og senere i Hovedutvalgfor oppvekst og omsorg. Ikke rart at454 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 8


Welsh Corgi PembrokeEt yrende hundeliv rundt ekteparet Wilberg som er klare for luftetur i marka. Legg merketil Ritas t-skjorte med teksten «Unpaid Kennel Helper».Rita ikke har fått tid til å bli dommer.Men «ringsekretær» er hun, i likhet medto av barna. En ringsekretær er en personsom bistår dommeren under utstillingene.Leif Herman er beskjeden på egnevegne og er heller ordknapp om sinposisjon i hundemiljøet hjemme og ute,men det kommer etter hvert frem at hanhar en fremtredende posisjon innenNorsk Kennel Klubb (NKK) og at hanhar vært svært aktiv i en omorganiseringsprosess.Heretter skal de ulikeraseklubbene inngå som undergrupperav NKK. Det er en viss usikkerhet medhensyn til hvor mange medlemmer dennye organisasjonen vil få pga. dobbeltmedlemskap,men han anslår medlemstallettil 80 000–90 000. Bladet hundesportsom utgis av NKK har i dag etopplag på 44 000 eksemplarer.I utlandet er han så anerkjent somdommer at han blir bedt om å dømmeved de store prestisjetunge utstillingene,og han er med i en rekke komiteeri den internasjonale «hundeforeningen»,Federation Cynologique Internationale.Denne informasjonen får vi fraRita som gleder seg stort over å få væremed på reiser til land som Polen, England,USA, Canada, Australia, Russlandog Indonesia. Når de drar på langtur,setter de alltid av tid til litt ferie også.Tidligere tok de også med ett eller flerebarn og sier at barna både har lærtspråk og fått mange venner som defortsatt har glede av. Jo, et hundelivkan føre mye med seg.Tekst og foto: tannlege Reidun StenvikCorgi var det keltiske ordet for hund. Rasen stammerfra Wales, og ifølge overleveringer er corgienealvenes gave til menneskene. De kunne gjetekuene, jakte på rotter og mus og varsle når fremmedekom til gårds. Men når natten falt på, komalvedronningen og følget hennes tilbake forå låne corgiene. «Beviset» er merket etter alvesadelenbak skulderen.Corgien har korte ben (lavstilt), er sterk ogrobust, våken og aktiv og gir inntrykk av kraft ogutholdenhet i en liten kropp. Den er frimodig ogvennlig, sjelden nervøs eller aggressiv. Hodet skalha en form som ligner på revens, ørene er ståendeog middels store, og kjevene er sterke med jevntannstilling og saksebitt. Rasen har gen for medfødtstumphale og derfor fødes mange corgiermed kort hale.Pelsen er middels lang med tett underpels, ogfargene er rød, sobel med hvite tegn, eller tricolor(rød og sort med hvite tegn). Corgien har skulderhøydepå 25–30 cm og veier rundt 12 kg, hannhunderlitt mer og tisper litt mindre.Mest kjent er den som dronning Elizabethsfavoritthunderase.DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 8 455

More magazines by this user
Similar magazines