Bruksanvisning för hushållsvåg Bruksanvisning for ... - Jula

jula.se

Bruksanvisning för hushållsvåg Bruksanvisning for ... - Jula

Bruksanvisning för hushållsvågBruksanvisning for husholdningsvektInstrukcja obsługi wagi kuchennejInstallation Instructions for Kitchen Scales821-002SVNOPLENBruksanvisning i originalBruksanvisning i originalInstrukcja obsługi w oryginaleInstallation instructions in original26.05.2011 © Jula AB


SVENSKASVENSKASÄKERHETSANVISNINGARLäs bruksanvisningen noggrant innan användning!Läs denna bruksanvisning noga innan apparaten används.Förvara apparaten på en torr plats.Använd aldrig apparaten i våt omgivning eller i utrymmen med hög luftfuktighet ( badrum, bastu,etc.). Ingen del av apparaten får sänkas ned i vätska.Samtliga ytor skall rengöras omedelbart efter kontakt med fett, kryddor, vinäger eller andrakemikalier.Undvik kontakt med syror eller syrehaltiga livsmedelBESKRIVNINGVågen är avsedd för vägning under köksarbete i hemmet.Vågen är försedd med touchknappar och kan ställas in för kg eller pund.TARE: Tara: Negativt värdelb: Pund0: Nollviktg: Gramkg: KilogramOZ: OunceBatteriHANDHAVANDEVågen är försedd med batteri vid leveransen. Aktivera batteriet genom att dra ut pappersfliken enligtfiguren nedan.Byt batteriet enligt följande:1. Öppna batterifacket på baksidan.2. Böj den svarta fliken A utåt och batteriet lossnar. Böj ej på kontakten B.3. Montera det nya batteriet i omvänd ordning. Kontrollera att batteriet vänds enligt markeringen.Start1. Placera vågen på ett stabilt och plant underlag. Vågen får inte placeras på matta eller annat mjuktunderlag.2. Om behållaren skall användas, placera den på vågen.3. Tryck och släpp knappen ON/OFF.4. Vänta tills displayen visar 0 g. Därefter kan vägning utföras.2


Nollställning och tareringSVENSKAVågen kan nollställas efter varje påfyllning av ingredienser så att den på nytt tillförda ingrediensen vägsfrån noll gram.Nollställ enligt följande:1. Avläs först den befintliga totala vikten.2. Berör knappen Z/T och displayen visar 0.3. Tillför den nya ingrediensen och avläs.4. Berör knappen Z/T igen och displayen visar den totala viktenAvstängningVågen stängs av automatiskt då den visar 0 eller visar samma vikt under 2 minuter.Vågen stängs av manuellt med knappen ON/OFF.Varningsindikeringar1. Byt batteri2. För stor vikt på vågen. Utanför mätområdet.3


Ändring av enhetSVENSKATryck knappen UNIT för att växla mellan metriskt och imperiskt mätsystem.UNDERHÅLLRengör vågen med en lätt fuktad trasa.Vågen får aldrig sköljas eller sänkas ned i vatten.Samtliga ytor skall rengöras omedelbart efter kontakt med fett, kryddor, vinäger eller andrakemikalier.Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuellaproblem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.Jula AB, Box 363, 532 24 SKARAwww.jula.se4


NORSKNORSKLes bruksanvisningen nøye før bruk!SIKKERHETSANVISNINGERLes denne bruksanvisningen nøye før du tar kjøkkenvekten i bruk.Oppbevar vekten på et tørt sted.Bruk aldri vekten i våte omgivelser eller i rom med høy luftfuktighet ( baderom, badstu, osv.). Ingendel av kjøkkenvekten må senkes ned i væske.Alle flater skal straks rengjøres etter kontakt med fett, krydder, eddik eller andre kjemikalier.Unngå kontakt med syrer eller syreholdige næringsmidlerBESKRIVELSEVekten er beregnet for veiing under matlaging i hjemmet.Vekten har berøringsknapper og kan stilles inn på kg eller pund.TARE: Tara: Negativ verdilb: Pund0: Nullviktg: Gramkg: KilogramOZ: OunceBatteriBRUKDet følger med batterier. Du aktiverer batteriet ved å dra ut papirfliken slik figuren nedenfor viser.Slik skifter du batteri:1. Åpne batterilokket på baksiden.2. Bøy den svarte fliken A utover, og batteriet løsner. Bøy ikke kontakt B.3. Sett inn det nye batteriet i omvendt rekkefølge. Kontroller at batteriet står riktig vei.Start1. Sett vekten på et stabilt og horisontalt underlag. Vekten må ikke settes på en matte eller et annetmykt underlag.2. Hvis beholderen skal brukes, setter du den på vekten.3. Trykk på og slipp knappen ON/OFF.4. Vent til displayet viser 0 g. Deretter kan du starte veiingen.5


Nullstilling og tareringNORSKVekten kan nullstilles etter hver påfylling av ingredienser slik at den nye ingrediensen veies fra null gram.Slik nullstiller du vekten:1. Les først av den nåværende totalvekten.2. Trykk på knappen Z/T, og displayet viser 0.3. Legg på den nye ingrediensen, og les av verdien.4. Trykk på knappen Z/T igjen, og displayet viser totalvekten.Slå av vektenVekten slås automatisk av når den viser 0 eller den samme vekten i 2 minutter.Du kan også slå av vekten manuelt med knappen ON/OFF.Varselindikasjoner1. Skift batteri2. For stor vekt på vekten. Utenfor måleområdet.6


Endre enhetNORSKTrykk på knappen UNIT for å veksle mellom metrisk og imperisk målesystem.VEDLIKEHOLDRengjør vekten med en lett fuktig klut.Vekten må aldri skylles eller senkes ned i vann.Alle flater skal straks rengjøres etter kontakt med fett, krydder, eddik eller andre kjemikalier.Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOGwww.jula.no7


POLSKIPOLSKIZASADY BEZPIECZEŃSTWAPrzed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.Nigdy nie używaj urządzenia w środowisku wilgotnym ani w pomieszczeniach o wysokiejwilgotności powietrza (łazienka, sauna itp.). Żadnej z części urządzenia nie wolno zanurzaćw cieczy.Wszystkie powierzchnie należy natychmiast wyczyścić po zetknięciu z tłuszczem, przyprawami,octem winnym lub innymi środkami chemicznymi.Unikaj kontaktu z kwasami i produktami spożywczymi zawierającymi kwasy.OPISWaga przeznaczona jest do ważenia podczas domowych prac kuchennych.Waga wyposażona jest w przyciski dotykowe i może zostać ustawiona na pomiar w kilogramach lubfuntach.TARE: Tara: Wartość ujemnalb: Funt0: Masa zerowag: Gramkg: KilogramOZ: UncjaBaterieOBSŁUGAWaga posiada baterię. Aktywuj baterię, wyciągając papierową zakładkę zgodnie z poniższym rysunkiem.Wymień baterię według opisu poniżej:1. Otwórz komorę baterii z tyłu wagi.2. Odegnij czarny zaczep A, uwalniając baterię. Nie zaginaj styku B.3. Zamontuj nową baterię w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że bateria włożona jest zgodniez oznaczeniem.Uruchamianie1. Ustaw wagę na płaskim i stabilnym podłożu. Nie należy kłaść wagi na dywanie ani innej miękkiejpowierzchni.2. Jeżeli chcesz używać pojemnika, umieść go na wadze.3. Przyciśnij i zwolnij przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ).4. Zaczekaj, aż wyświetlacz pokaże 0 g, następnie możesz rozpocząć ważenie.8


Zerowanie i tarowaniePOLSKIWagę można wyzerować po każdym dodaniu składników, tak by nowy składnik ważony był od poziomuzero gramów.Zerowanie wykonaj w następujący sposób:1. Odczytaj najpierw całkowitą masę.2. Dotknij przycisk Z/T, a wyświetlacz pokaże 0.3. Dodaj nowy składnik i dokonaj odczytu.4. Ponownie dotknij przycisk Z/T, a wyświetlacz pokaże masę całkowitą.WyłączanieWaga wyłącza się automatycznie, jeśli wyświetlone jest 0 lub jeżeli przez 2 minuty pokazywana jest tasama wartość.Wagę można wyłączyć ręcznie przyciskiem ON/OFF (WŁ/WYŁ).Wskaźniki ostrzegawcze1. Wymień baterię2. Waga zbyt obciążona. Poza zakresem pomiaru.9


Zmiana jednostkiPOLSKIWciśnij przycisk UNIT, aby wybrać system metryczny lub imperialny.KONSERWACJACzyść wagę lekko zwilżoną ściereczką.Wagi nie należy płukać ani zanurzać w wodzie.Wszystkie powierzchnie należy natychmiast wyczyścić po zetknięciu z tłuszczem, przyprawami,octem winnym lub innymi środkami chemicznymi.Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razieproblemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polskawww.jula.pl10


ENGLISHENGLISHSAFETY INSTRUCTIONSRead these instructions carefully before use!Read these Operating Instructions carefully before using the appliance.Store in a dry place.Never use in wet surroundings or in areas with a high humidity level (bathrooms, saunas, etc.). Donot immerse any part of the appliance in water.All surfaces must be cleaned immediately after contact with grease, spices, vinegar or otherchemicals.Avoid contact with acids or food containing acids.DESCRIPTIONThe scales are intended for weighing when working in the kitchen at home.The scales have touch buttons and can be set to kg or pounds.TARE: Tare: Negative valuelb: Pounds0: Zero weightg: Gramskg: KilogramsOZ: OuncesBatteryOPERATIONThe scales are fitted with a battery on delivery. Activate the battery by pulling out the paper tab asillustrated below.Replace the battery as follows:1. Open the battery compartment on the rear.2. Bend the black tab A outwards to loosen the battery. Do not bend the contact B.3. Install the new battery in the reverse order. Check that the battery is facing the right direction asindicated.Switching on1. Place the scales on a stable, flat surface. The scales must not be placed on a rug or other softsurface.2. If the container is to be used, place it on the scales.3. Press and release the ON/OFF button.4. Wait until the display reads 0 g. Weighing can then be performed.11


Resetting and taringENGLISHThe scales can be reset to zero each time ingredients are added, so that newly added ingredients areweighed from zero grams.Reset to zero as follows:1. First read off the current total weight.2. Touch the Z/T button and the display will show 0.3. Add the new ingredients and read off.4. Touch the Z/T button again and the display will show the total weight.Switching offThe scales are turned off automatically if they display 0 or the same weight for 2 minutes.The scales are turned off manually with the ON/OFF button.Warning indications1. Replace the battery2. Too much weight on the scales Outside the measurement range12


Changing the unitENGLISHPress the UNIT button to switch between metric and imperial.MAINTENANCEClean the scales with a slightly damp cloth.The scales must never be rinsed or immersed in water.All surfaces must be cleaned immediately after contact with grease, spices, vinegar or otherchemicals.Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,please contact our service department.www.jula.com13

More magazines by this user
Similar magazines