Gudstroen Vakler. - Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

kifo.no

Gudstroen Vakler. - Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

Lørdag 6. november 201055 51– Religion ersom bensinpå bålet1. Antallet som tror påGud synker kraftig. Hvatenker du om det?2. Er du, som 8 av 10nordmenn, enig i atreligion fører til merkonflikt enn fred?Are Sende Osen (40),programleder for «På tro ogAre»på NRK1.1. Gledelige nyheter og tall tilettertanke. Det burde få konsekvenserfor statskirkeordningen iNorge. Mine møter med de forskjelligereligionene har forsterketmin vantro, uten at min tro påmennesket er svekket.2. Ja, og jeg er positivt overrasketover at tallet er så høyt. Folkkjenner jo ingen ateistiske selvmordsbombere.Hellig overbevistefolk, som vet de har rett medgud på sin side, fører ikke noegodt med seg.og spontant tente folk tusenvis av levende lys på Slottsplassen. Nå er lystenning også blitt del av kirkens ritualer. Foto: HANS OLAV FORSANGvaklerMIRAKELTRO: Hver tredje nordmann tror påmirakler og helbredelse ved bønn. Her er pinsemenighetspredikantAage Samuelsen i aksjoni Sarpsborg i 1957.Foto: SCANPIXJens Brun-Pedersen (56),pressesjef Human-Etisk Forbund.1. I vårt samfunn møter folkmange som er like oppriktige ogærlige i sin tro selv om de tilhørerandre religioner enn dem selv.Dette har nok ført til en oppsmuldringav kristendomstroen iNorge.2. Prosenten er overraskendehøy. Jeg er jo enig – all historie,fortid som nåtid, viser at religioner en viktig del av verdens konflikterog ofte fungerer som bensinpå bålet.– Å være opptatt av eksistensiellespørsmål og søke ettermening og noe hellig i tilværelsen.Dette viser at NewAge-bevegelsen, som oppstopå 80-tallet, har fått fotfeste.Vi kan grovt sett dele dem inni to grupper: De som åpent søkeretter en religiøs forankringi eller utenfor kirken, ogde ideologisk overbeviste,som er bevisste på at de stårfor en åndelighet som avvikerfra Kirken. De har funnet sittståsted, forklarer Botvar.Tror på spåmennUndersøkelsen viser også atMärtha Louise & Co. ikke eralene.40 prosent er åpne for et livetter døden, og 18 prosent trorpå avdøde forfedres overnaturligekrefter.1 av 3 tror på helbredelseved bønn og på mirakler.13 prosent tror på lykkeamuletter,og hver fjerdenordmann tror på spåmennsom kan se inn i fremtiden.– Skremmer det deg at hverfjerde nordmann tror på spåmennsom kan se inn i fremtiden?– Nei, jeg blir ikke skremtav det høye tallet. Dette erikke noe nytt fenomen. Vi harlett for å tenke på spåkonermed kule i mørke telt, men deter en lang tradisjon for synskemennesker i Norge, MarcelloHaugen for eksempel. Mangemener jo i dag at «Snåsamannen»,Joralf Gjerstad, kan seinn i fremtiden. Gjerstad gjørikke en katt fortred, menerBotvar.Typisk religiøs– Hvem er den typiske religiøsenordmannen?– En lavt utdannet, eldrekvinne som bor på Sørlandet.Sekularismens høyborg erOslo/Akershus, mens densterke kristne orienteringenstadig er sterkest i Agder ogpå Vestlandet.– Hva vil islam bety for religiøsiteteni Norge?– Folk er blitt mer vant til åforholde seg til at religiongjør seg gjeldende i det offentligerom og er blitt mer bevissterundt spørsmål knyttettil religionsfrihet og ytringsfrihet.Det er positivt. Det negativeer om noen religiøsegrupper mener at religionengir dem lov til å se bort frademokratiske lover og regler,sier Pål Ketil Botvar.E-post: jon.harald.rydne@vg.noOlav Skjevesland (68), biskopi Agder og Telemark bispedømme.1. Mitt inntrykk er at dogmatiskkirkelig kristendom er på en vissretur, men at folk ikke er blittmindre religiøse. Mange har enmer anende, søkende tilnærmingtil åndelige spørsmål og leter etteren individuelt tilpasset tro.2. Tro avler ikke vold, men ogsåtro kan misbrukes. Jeg menersvarene speiler mediekjøret rundtreligiøse konflikter. Særlig etter9/11-terroren er dette fokuset blittsterkt. Dermed er rekken avsentrale personer som arbeidetfor fred ut fra en religiøs forankring– Gandhi, Luther King Jr.,Schweitzer, Tutu – kommet ibakgrunnen.lykkeamuletter ●18 prosent tror på forfedres overnaturlige krefter

More magazines by this user
Similar magazines