FYLLINGSDALEN MENIGHET PÅ TV - Mediamannen

mediamannen.no

FYLLINGSDALEN MENIGHET PÅ TV - Mediamannen

Nr. 2April/Mai200539. årgangFYLLINGSDALEN MENIGHETTVJarle Veland og Jan Helge Gram Eggestøl er glade og stolte over resultatet.NRK1 har tatt opp 4 gudstjenester fra Fyllingsdalen kirke. Gudstjenestene har vært ulike og viser noeav menighetens allsidige profil. Mange frivillge har stillt opp og bidratt i arbeidet med gudstjenestene.Du kan lese mer om dette i bladet. Det nærmer seg nytt menighetsrådsvalg og orientering om dettefinner du i bladet. Ellers kan du lese om konfirmasjon.B L A D F O R F Y L L I N G S D A L E N M E N I G H E TMenighetens visjon: vi ønsker å være et kraftsenter i lokalmiljøet der folk kan hente livsmot i et felleskappreget av kristen tro, engasjement, innlevelse og omsorg for den enkelte og bydelen vi bor i.www.fyllingsdalenmenighet.no


ÅRSMØTE IFYLLINGSDALEN MENIGHETUtdrag fraårsmeldingen:2003 2004Døpte, bosatt i soknet 55 57Konfirmanter 80 83Gravferder 95 122Vielser, bosatt i soknet 32 24Antall Hovedgudstj. 60 63Antall delakere. 8317 7484Gj.snittlig ant. delt. 139 119På Maria budskapsdag, 13. marsble menighetens årsmøte avholdt. Itillegg til vanlige årsmøtesaker bledristighetsprisen delt ut for andregang. Denne gang gikk prisen tilKrohnegården Vel. Dristighetprisener opprettet for å oppmuntre grupperog enkeltpersoner til å virkeliggjøremenighetens visjon. Ved sin innsatsfor å verne Grønnermarken ognaturområdet rundt drikkevannet erKrohnegården Vel en verdig vinner.Dette arbeidet har bl.a. menighetensspeidergruppe hatt stor glede av.Ny tjenesteordningfor presteneÅrsmøtet skulle også ta stilling tilny tjenesteordning for prestene.Bakgrunnen til denne saken er atprestene fra nyttår blir mer fristiltfra sin lokale menighet. Prostengis anledning til å bruke de ulikeprestenes spesialkompetanse til gledefor alle menighetene i prostiet. I denforbindelse skal menighetene gi enuttalelse om hvor mye av prestenes tidsom kan benyttes til dette. Årsmøtet baom at denne saken utsettes til høsten.Menighetsrådene i Fyllingsdalenog Sælen hadde et fellesmenighetsrådsmøte hvor man drøftetmulige samarbeidstiltak. Fellesmenighetsblad og retretsamlinger varnoen av forslagene som ble lansert.Menigheten har tidligere drevetbarnehage. I forbindelse medrehabiliteringen av kirken ble dennenedlagt. Senere fikk vi åpen barnehageen dag pr. uke. Pedagogisk leder foråpen barnehage, sammen med toaktive foreldre, søkte menighetsrådetom å få starte korttidsbarnehage imenigheten lokaler. Denne søknadenfalt sammen med at gunstigeetableringsordninger for opprettelseav nye barnehageplasser ble innført.På bakgrunn av dette nedsattemenighetsrådet en gruppe som fikk imandat å utrede mulighetene for startemenighetsbarnehage. Konklusjonenble at menighetsrådet ikke ønsketå ta på seg store økonomiske ogpersonellmessige forpliktelser i en tidder de politiske signalene i forholdtil framtidige tilskuddsordninger forbarnehager var så pass uklare.For å spare penger har Bergen kirkeligefellesråd de siste årene ikke satt innvikarer i sommerferiene. Som enkonsekvens av dette har kirketjenereog organister i nabomenighetervikariert for hverandre. For å sikreat gudstjenestefrekvensen bleopprettholdt gjennom sommeren, bledet rekruttert frivillige kirketjenere ogorganister til de gudstjenestene somikke ble dekket av Bergen kirkeligefellesråd.ØkonomiRegnskapsmessig resultat for 2004 erkr. 88.462,-. Det store overskuddethar årsak i en kombinasjon av mindreutgifter enn forventet og høyereinntekter. Det må også nevnes atbudsjettet ble strammet inn pga.underskudd i 2003. De utgiftenesom avviker mest fra budsjettet erlønn, papir og utsmykning. I 2004ble det innført en ordning medmomskompensasjon. I menighetensregnskap utgjør dette ca. 30 000,-Samtidig er det gledelig å registrereat det har vært en betydelig økning avoffer, bladpenger og utleie.


DØPTE:Viktoria Bjotveit MerkesvikMalin Fredheim UthaugStian SolendSimen Carlsen EnglaugstadKevin Sebastian Nunez StenestøIngeborg Elise SørensenKassandra Vassenden HauglandFredrik GrendeAllan Andre MaurstigMorten Marøy EngevikThomas Leo Clausen ØsterbøIngeborg LavollSarocha TabsutSteffen Ramsvik VauleJohannes Olai ReisoNicolai Alexander Sæbø DØDE:Alf RasmussenAnna Elisabet BakkeErnst HedmannHilma AndreassenKlara Larsen BirkelandOlav Jakobsen KleppeRagnhild FantoftLudvig Wise-HansenSverre Kristian RamsfjordEllinor LandsvikAlf TveitErling KnudsenHarriet Klara SkjerdalIvan Willy HyllandBarbra KlementsenBirger Wilhelm GodøyHarald AnderssonJorunn Magnhild Færøyvik KarlsenGunnhild Charlotte OlsenAnke Johanne SagenRosa Sylvia DahleMarit RønneSølvi SkageKamilla HamnKjærand HauglandWilhelm Wilhelmsen HeggøIngrid Dorthea HellePer SkarsvaagCathrine MikkelsenAnita Eide HansenPer LorenzenTREFFSTEDETFEIRER 10 ÅRTreffstedet i Fyllingsdalen er etsamarbeidstiltak hvor avdeling forpsykisk helse, Fyllingsdalen menighetog helsestasjonen organiserer og drivertreff for hver av sine ulike grupper.Program:- Treffstedets historie v/TrygveDanielsen- Hilsningstaler- Kunstneriske innslag ved brukerne- Servering av kaffe og kake- Avslutning ved sokneprest JarleVelandTid: 10. maikl. 11.30-13.30Sted: Treffstedets lokaler iSpectrumFamilierestauranteni OasenÅpent: Man - Lør: 10 - 22Søn 12 - 2255 15 40 90HELE DØGNET5145


PRIMSTAVEN21.mars. Bendikmesse-Bent prøvesvin – vårjevndøgn.Dagen er til minne om Benediktdra Nursia som grunnlabenediktinerordenen som ble etmønster for munkelivet i Vesten. Nårdagen også kalles Bent prøvesvin hardet følgende forklaring:Dersom grisen på dennedagen tålte et hardtstokkeslag uten å ramleover ende, dahadde den fåtttilstrekkeligmed forgjennom vinteren,hvis grisen ramlet,ja, da var den mager oghadde dårlige fremtidsutsikter.Dagen er også vårjevndøgn,dag og natt er like lange.Primstavmerket, en hakke,symboliserer at en skulle hakke oppjord som en strødde på snøen for å fåtidligere snøsmelting.25. mars. Vår frue messe,Marimesse om våren,Maria bebudelsesdag.Dette er dagen da engelen Gabriel gavMaria bud om at hun skulle føde Gudssønn. Det er nå ni måneder til Jesufødsel 25.desember. Primstavmerketer en krone, en kvinnefigur eller et tre.Skulle det snø denne dagen vil detkomme snø ni ganger til før sommeren,men skinner sola denne dagen vil detbli en varm og fin august og et godt år.14. april. Sommerdag, Flyttedag.Primstavmerke et tre.Dagen er en festdag til ære forsommeren, på denne dagen snur viprimstaven til sommersiden. Dagen eren viktig merkedag den gir varsel forhele sommeren. Slik været er dennedagen blir det hele sommeren, frostdenne dagen gir elendig sommerværog regn og vind bærer bud om enuværssommer.Du må ikke sy denne dagen, dakommer det mark i osten !!!!Navnene Flyttedag og Faredaghar sammenheng med at dagenvar flyttedag for tjenestefolka,ansettelsesforholdet var avsluttet og etnytt kunne begynnes.16. april. Magnusmesse.Primstavmerke: hakke, halvkors ellerøks.Magnus Erlendson, som var født i1080, var norsk jarl av Orknøyene,men ble drept av sin fetter 16. april i1115. Magnus ble erklært som helgeni 1135 og et par år senere begyntebyggingen av Magnuskatedralen iKirkwall til hans ære.23. april. St. Jørgens dag eller St.Georgs dag. Primstavmerke et kors.Dagen er til minne om St. Georg.Han kom fra Kappadokia i Tyrkiaog var en kristen soldat, men blehalshugget på denne dagen i303 under kristendomsforfølgelseneda.St. Georg, som iNorge ble kaltSt. Jørgen, erE n g l a n d snasjonalhelgenog er skytshelgenfor jordbruk. Haner også skytshelgenfor soldater. Da kongensdatter skulle ofres tildraken var det Georg somutførte soldatdåden ingenandre våget, nemlig å nedkjempedragen og berge prinsessens liv, menhan er også skytshelgen for spedalske(j.m.f. St. Jørgens hospital i Bergen)Da speiderbevegelsen ble etablert i1907 ble St. Georg gjort til skytshelgenogså for disse. Speiderne minnesfremdeles St. Georg på den 23. april.Slik været er denne dagen slik vil ogsåvårens vær bli, og har skjæra lagtflere egg enn vanlig, vil det bli et godtkornårEt gammelt sagn forteller at om dennedagen faller sammen med langfredagda vil verden gå under, men detteskjedde ikke verken i 1734 eller i1886, og heller ikke i 1943 så dennespådommen er vel noe usikker!5. Mai. Markusmesse – Store gangdag.Primstavmerket kan vær en kvist medblad, et aks eller åker med veg rundt.Dagen er viet evangelisten Markus.Markusevangeliet er det eldste avevangeliene i Det nye testamentet.Betegnelsen ”Store gangdag” kommerav skikken med at presten ledetmenigheten i en prosesjon rundtåkrene, mens han velsignet disse for atdet skulle bli god avling.Godt vær denne dagen gir en god høst,dårlig vær gir tilsvarende dårlig høst.I ”Se opp” nr. 3 i 2004 begynte viserien om ”Primstaven” og startetopp med 1. mai og ”Gaukmesse” Nåhar vi gått gjennom hele året bådesommersiden og vintersiden påprimstaven. Vi har beskrevet en delav de aktuelle merkedagene, men deter flere merkedager enn de vi har tattmed her i bladet, og det kan sies myemer om de enkelte dagene enn det vihar tatt med.Vil du vite mer kan vi anbefale bøkene:”Mari Vassause” av Birger Sivertsenog ”Primstaven” av Anne B. Bull-Gundersen.Kjell Sælensminde


JUNI05. kl 11:00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Veland og kapellan Eggestøl.Dåp. Offer: Norges KFUK/KFUM speidere12. kl. 11:00 Høymesse ved sokneprest Veland. Nattverd. Forbønn.Døde minnes. Offer: Kirkens SOS19. kl 11:00 Høymesse ved kapellan Eggestøl. Nattverd. Dåp.Offer: Menighetens arbeid26. kl. 11:00 Høymesse ved sokneprest Veland. Nattverd. Forbønn.Offer: Menighetens arbeid17:00 - 18:00 Korskole. For KONTAKTERSE OPP FORGUDSTJENESTER OG KIRKEARRANGEMENTERMAISøndag 01. kl. 11:00Torsdag 05. kl 11:00Lørdag 07. kl. 12:00kl. 13:30Søndag 08. kl. 11:00kl. 13:00Søndag 15. kl 11:00Søndag 22. kl. 11:00Søndag 29. kl. 11:00Gudstjeneste ved kapellan Eggestøl. Dåp.Offer: Menighetens arbeid.Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest VelandOffer: Menighetens ungdomsarbeidKonfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan EggestølOffer: Menighetens ungdomsarbeidKonfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan EggestølOffer: Menighetens ungdomsarbeidKonfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan EggestølOffer: Menighetens ungdomsarbeidKonfirmasjonsgudstjeneste ved kapellan EggestølOffer: Menighetens ungdomsarbeidHøymesse ved sokneprest Veland. Nattverd. Dåp.Offer: Menighetens arbeidHøymesse ved kapellan Eggestøl. Nattverd. Forbønn.Døde minnes. Offer: Menighetens arbeidGudstjeneste i Sælen kirkePREKEN OG LESETEKSTER:1. mai 2005: Joh 16,23b-28 Jer 29,11-14a; Ef 3,14-218. mai 2005: Joh 15,26-16,4a Hag 2,3-9; 1 Pet 4,7-1115. mai 2005: Joh 14,23-29 1 Mos 11,1-9; Apg 2,1-1122. mai 2005: Joh 3,1-15 5 Mos 6,4-7; Rom 11,33-3629. mai 2005: Luk 16,19-31 5 Mos 15,7-8.10-11; 1 Joh 3,13-185. juni 2005: Luk 14,16-24 Jes 25,6-7; Åp 19,5-912. juni 2005: Luk 15,1-10 Mi 7,18-19; Ef 2,1-1019. juni 2005: Matt 7,1-5 1 Mos 4,8-15; Rom 14,7-1326. juni 2005: Luk 5,1-11 1 Mos 12,1-4a; 1 Tim 1,12-17UKEN I KIRKEN:Mandag:12:00 Eldretreff. Førstemandag i mnd. iMenighetssalen. Alvhild Liseth tlf.55 16 10 49.17:00 - 18:00 Barnegospel.Fra 3 år og eldre. Møt frem ellerkontakt Dagny RenataFaksvåg Haugen tlf. 55 16 48 28Nye medlemmer tas opp i septemberog januar.19:30 - 22:00 Ten Sing.Dans, drama, sangfra 8.klasse. Møt frem eller kontaktTorfinn Wang,55 15 41 10 eller 411 04 284Onsdag:18:00 - 19:30 Speideren.1. Fyllingsdalen KFUM,Fyllingsdalen 1, KFUK. Kontakt:Ingeborg Turøy DrangeTlf. 55 16 01 01Løvås/Fyllingsdalen NSF Speidergruppe. Kontakt: Truls Skistad,Tlf. 55 16 62 43Torsdag:09:00 - 15:00 Liten og Stor.Åpen barnehage Samlingsstund ikirkerommet kl. 11:00jenter fra 4. klasse Møt frem ellerkontakt Gerd Vågsholm.Tlf. 55 15 41 10Fredag:1930 - 22:00 Shelter House.Åpen varmestue for ungdom ikirkekjelleren hver fredag.Grafisk Team AS BergenSØNDAGSSKOLE: Førprekenen hver søndag (unntattfamiliegudstj.) går barna til søndagsskolei ungdomssalen.Kontakt: Kjell-Eivind FrøysaTlf. 55 16 83 95MISJON: Ortungen Misjonsforeningfor Det norske Misjonsselskap.Kontakt: Signe Stople,Tlf. 55 16 33 39FELLESSKAPSGRUPPER:kontakt menighetskontoretGIVERTJENESTEN:Kontakt MenighetskontoretUTLEIE AVMENIGHETSSALEN tilminnestunder, møter o.l.Kontakt: menighetskontoret (se s. 2).KIRKESKYSS: Diakonibussenfor eldre og uførekjører hver søndag kl. 10.20 fraVestlundv. v/ Traudalen via kryssetJonstadv./Nordnæsdalen overSikthaugen, Lyshovden, BorghildsMinne (helt opp ca. kl. 10:30),Torgny Segerstedtsv. og DagHammarskjøldsv. 171 til kirken.Retur etter gudstjenesten.ANDRE KONTAKTER:Ring menighetskontoret.Søndag:20:00 - 22:00 Praise.Moderne gudstjeneste for ungdomi kirkekjelleren.

More magazines by this user
Similar magazines