NTF har bransjetilpasset kvalitetshåndbok på nettet - Den norske ...

tannlegetidende.no

NTF har bransjetilpasset kvalitetshåndbok på nettet - Den norske ...

Internkontroll og HMS:NTF har bransjetilpasset kvalitetshåndbok pånettetSom tannlege og arbeidsgiver erman omfattet av en rekke loverog forskrifter. Noen regulererden faglige utøvelsen, andre skatt ogøkonomiske forhold, eller de stillerkrav til arbeidsmiljø og sikkerhet forde ansatte og pasientene i praksisen.Den såkalte internkontrollforskriftenpålegger alle som driver tannlegevirksomhetå drive systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i sin praksis.Tradisjonelt har tannleger, naturlignok, vært mer opptatt av tannbehandlingenn av drift av praksis, og mangehar bare i varierende grad den nødvendigekjennskapen til eksempelvisarbeidsmiljøloven, ferieloven oginternkontrollforskriften.Kravet om at alle arbeidsgivere skalgå på kurs har satt nytt søkelys påinternkontroll og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidhos mange – og det erbra. En del tannleger synes å ha glemtat det finnes et godt, bransjetilpassetsystem på medlemssidene på NTFsnettsted og går i stedet til innkjøp avkostbare, generelle HMS-systemer,eller av minst like kostbar konsulenthjelp.Etter min mening er dette unødvendigfor de fleste små klinikker. EtHMS-system som ikke er utarbeidetmed utgangspunkt i forholdene på denenkeltes klinikk har mindre verdi. Finepermer og datagrafikk endrer ikke detfaktum at jobben, helt eller delvis, mågjøres av den eller de som kjennervirksomheten best. Systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid tar tid, meninnsatsen vil kunne gi deg fordeleriform av– Bedre innsikt i egen bedrift.Arbeidsgiver og de ansatte får størreforståelse for egne og kollegenesarbeidsrutiner og ansvarsområder– En strukturert og profesjonellbedrift– Økt engasjement og følelse av tilhørighettil arbeidsplassenDEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 6 395


– Tryggere arbeidsplass, økt produktivitetog lavere sykefravær– Lettere å oppdage og utbedre feil ogmangler i praksisen/praksisdriften– Bedre kjennskap til lover og regler.Oppfylling av lovpålagte kravTil slutt noen råd:Start på kapittel 1 og gå gjennomhåndboken kapittel for kapittel, foreksempel 2 timer per måned.Vær effektiv, bruk tiden på å arbeideog ikke på kaffe og kaker.§§§SpøradvokatenNTFs advokat får mange spørsmålom praktiske og juridiske problemstillingerfra tannlegenes hverdag.Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingenei en egen spalte.Leserne oppfordres til å komme medegne spørsmål som enten kan sendes tilredaksjonen eller direkte til Knut S.Kjølstad.Kan prøvetiden utvides?Jeg ansatte en tannhelsesekretær fortre måneder siden. I hennes arbeidsavtalestår det at hun skal ha fire månedersprøvetid. Hun har vært svært myeborte i prøvetiden pga. sykdom. I tillegghar både hun og jeg avviklet feriepå ulike tidspunkter etter at hun begynteå arbeide hos meg. Siden hunhar vært mye borte synes jeg det ersvært vanskelig å vurdere om hun erVed behov, be om hjelp hos NTFssekretariat.HMS-arbeid kan være kjedelig, menved hardt arbeid kan jeg love noenaha-opplevelser og en bedre organisertklinikk.NTFs kvalitetshåndbok på finner dupå www.tannlegeforeningen.no / Profesjonog fag /Kvalitetshåndbok. (Logginn med medlemsnummer)Atle Haglimedlem, Sentralt næringsutvalggodt nok kvalifisert til stillingen. Harjeg noen mulighet til å utvide prøvetiden?Svar: Ja, dersom din tannhelsesekretærhar vært fraværende fra arbeideti prøvetiden, kan du forlenge prøvetidenmed en periode som tilsvarer lengdenav fraværet. Slik forlengelse kanbare skje dersom følgende to vilkår eroppfylt:1. Arbeidstaker må ved ansettelsenvære skriftlig orientert om adgangentil forlengelse.2. Arbeidsgiver må orienterearbeidstaker om forlengelsen innenutløpet av prøvetiden.Det er ikke adgang til forlengelseved fravær som er forårsaket avarbeidsgiver.Avdeling formedlemsrådgivningMedlemsrådgiverne gir råd innen defleste næringsjuridiske områder samti arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål.Nedenfor er medlemsrådgiverneangitt med navn, tittel og hovedarbeidsområde.Alle som er oppført medjuridisk medlemsrådgivning, kan veiledeom juridiske spørsmål generelt,herunder f.eks. arbeidsrett, husleieavtaler,kontrakter mv. i tillegg til sine særskilteansvarsområder.Avdelingsleder Dag Erlend ReiteJuridisk medlemsrådgivning generelt,klagesaker og pasientskadeordninger.E-post: dag.reite@tannlegeforeningen.noTlf. 22 54 74 12Forhandlingssjef Karsten KraghLangfeldtMedlemsrådgivning om lønns- ogarbeidsvilkår, herunder pensjon. Rådgivningift. kollektiv arbeidsrett, herundertariffspørsmål og forhandlinger.E-post: karsten.langfeldt@tannlegeforeningen.noTlf. 22 54 74 10Seniorkonsulent Lin Muus BendiksenMedlemsrådgivning vedrørendearbeids- og driftsbetingelser for privatpraktiserende,lønns- og arbeidsforholdfor hjelpepersonell i henhold til mønsteravtalenog internkontroll-HMS.E-post: lin.bendiksen@tannlegeforeningen.noTlf. 22 54 74 15Juridisk rådgiver Dag Kielland NilsenJuridisk medlemsrådgivning generelt,skatte- og avgiftsspørsmål.E-post: dag.nilsen@tannlegeforeningen.noTlf. 22 54 74 35Advokat Elisabeth ScarpelloJuridisk medlemsrådgivning generelt,etiske spørsmål, samarbeidsavtaler mellomtannleger.E-post: elisabeth.scarpello@tannlegeforeningen.noTlf. 22 54 74 01396 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 6

More magazines by this user
Similar magazines