OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

9. OvertidsbetalingOvertid for lærling og TAF-lærling som er fylt 18 år, skalminst lønnes med øvrig ufaglært i bedriften ogovertidstillegg. Overtidstimene inngår ikke i læretiden.§ 2 - 7 Unge arbeidereUnge arbeidere under 18 år avlønnes med minst kr 91,00pr. time.§ 2 - 8 Andre lønnsgodtgjørelser1. Smusstillegga) Det skal gis tillegg ved utførelse av smussig arbeid.b) Ved bedrifter hvor det ofte forekommer arbeid av mersmussig art, forutsettes at det er tatt hensyn til detteallerede ved fastsettelsen av bedriftens alminneligelønninger.c) Tilleggenes størrelse avtales på forhånd.Retningsgivende for de lokale avtalene skal være listeinntatt som bilag 14 til denne overenskomst.d) I spesielle tilfeller kan det treffes særskilt avtale for detenkelte arbeid.2. Verktøygodtgjørelsea) De arbeidstakere som selv holder håndverktøy betalesen godtgjørelse på kr 1,45 pr. time. Hvis arbeidsgiverenholder verktøy, bortfaller godtgjørelsen. Ved uenighetom arten og mengden av det verktøy som skal holdes,henvises til den fortegnelsen som gjelder i avtale for detilsvarende bygningsfag.b) For annet verktøy som arbeidstaker holder selv avtalesgodtgjørelse på den enkelte bedrift.3. Andre tilleggFor sliping, filing, bladskifte og lignende utenfor denenkelte arbeidstakers fastsatte arbeidstid betales det overtid11

More magazines by this user
Similar magazines