OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 3 - 6 MatpengerArbeidstakere som har arbeidet sin individuelle arbeidstidog som blir tilsagt til overtidsarbeid samme dag, betales– hvis mat ikke skaffes av arbeidsgiveren – kr 70,00 imatpenger, dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.Ved overtidsarbeid som vil vare ut over 5 timer, forutsettesat bedriften sørger for ytterligere forpleining, eventuelt atdet avtales et beløp til dekning av matutgifter.§ 3 - 7 Deltidsansatte1. Med deltidsansatte menes arbeidstakere som erbeskjeftiget enkelte faste avtalte dager i uken med full ellerredusert arbeidstid, eller arbeidstakere som har redusertdaglig arbeidstid.2. I ansettelsesavtalen fastsettes den deltidsansattesarbeidstid, arbeidsvilkår m.v. Den deltidsansatte følger iforhold til sin arbeidstid de lønnsbestemmelser som tilenhver tid gjelder ved bedriften. Ved endring av ordinærarbeidstid vises til § 2 - 4.§ 3 - 8 Forskjøvet arbeidstidForskjøvet arbeidstid vil si at en arbeidstakers arbeidstidmidlertidig endres i forhold til en enkeltes fastlagtearbeidsplan.§ 3 - 9 Høytidsaftener og dagen før 1. og 17. mai1. Ved stans på høytider, opphører skiftgangen på jul-,nyttårs-, påske- og pinseaften kl. 14.00 (15.00), ogarbeidstids slutt for dagtidsansatte er kl. 12.00.Tidligere avtalte og praktiserte ordninger kan beholdes.2. Arbeidshvile dagen før 1. og 17. mai. Ved skiftarbeidesom må innstille søn- og helligdag, jfr. arbeidsmiljøloven,kan arbeidet holdes igang til 2. skiftets slutt (Lov om 1. og17. mai som høgtidsdager av 26. april 1947).18

More magazines by this user
Similar magazines