OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Dette gjelder ikke om disse faller på en lørdag, på dagenfør Kristi himmelfartsdag eller på en søndag eller annenhelligdag. Arbeidshvile skal her være fra kl. 18.00 dagenfør en søn- eller helligdag og til kl. 22.00 før nestevirkedag.KAPITTEL 4LØNNSSYSTEMER§ 4 - 1 Alminnelige bestemmelserForskjellige typer av lønnssystemer som tidlønn/fastlønn,bonussystemer og akkord skal kunne avtales mellom delokale parter.Lønnssystem avtales på den enkelte bedrift og skalutformes slik at det gjenspeiler de krav som stilles tilansvar, myndighet og faglige kvalifikasjoner i den enkeltestilling. Det skal også tas hensyn til fysiske og psykiskeforhold og Hovedavtalens bestemmelse om samarbeid ogmedinnflytelse.Lønnssystemet bør også stimulere til initiativ, innsats ogopplæring, og virke produktivitetsfremmende.Partene vil arbeide for at lokal lønnsfastsettelse knyttes tilpåviselige ytelses- og/eller resultatforbedringer basert pålønnssystem utviklet i et samarbeid på bedriften.Organisasjonene understreker betydningen av å finne fremtil hensiktsmessige lønnssystemer, og vil bistå med råd ogveiledning. Valg av lønnssystem må vurderes på grunnlagav en rekke faktorer. Det gjelder teknologi, arbeidets art,kravet til produktivitet, ajourholdsregler og andre faktorersom vil ha betydning for resultatet.19

More magazines by this user
Similar magazines