OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Avbrudd i akkordVed avbrudd i akkord som ikke skyldes arbeidstakersforhold betales i henhold til avtale på den enkelte bedriftmed utgangs punkt i gjennomsnitt i akkorden.KAPITTEL 5ARBEIDSMILJØ OG VERNETILTAK - ARBEIDSTØY§ 5 - 1 Arbeidsmiljø og vernetiltak1. Partene er enige om at det på den enkelte bedrift skaldrives et planmessig verne- og miljøarbeid. I denneforbindelse er partene enige om nødvendigheten avopplæring i verne- og miljøarbeid for ansatte og ledelse.2. Akutte problemer som måtte oppstå, bør umiddelbart søkesløst på bedriften i samsvar med tariffavtale, lov ogforskrifter.3. Med sikte på å motvirke helsefare og forebygge skader kandet foruten bruk av verneutstyr også være aktuelt å ta opptil drøfting mellom partene på bedriften innføring avspesielle tekniske hjelpemidler, jobbalterneringer ellerandre organisatoriske tiltak (herunder ekstra hvilepauser).4. På bedrifter hvor det er etablert arbeidsmiljøutvalg kanutvalget fremme eventuelle forslag om påbud vedrørendebruken av verneutstyr, herunder personlig verneutstyr. Derhvor arbeidsmiljøutvalg ikke er etablert, avtales dettemellom de lokale parter. Personlig verneutstyr skal tildelesarbeidstakerne etter behov (i samsvar medarbeidsmiljøloven § 3-2 og forskrifter om internkontroll.)5. Saker som knytter seg til den enkelte bedrifts arbeidsmiljø,herunder også spørsmål i tilknytning til organisering oggjennomføring av bedriftsintern attføring, kan de lokalepartene søke råd og veiledning hos sin organisasjon.6. Det bør tas hensyn til eldre arbeidstakere når det gjeldertunge løft, skift, overtid og andre belastninger som kan21