OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 6 - 3 Likestilling mellom kvinner og mennPartene er enige om, både sentralt og lokalt, å fortsettearbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner ogmenn gis like muligheter til å ta del i de forskjelligearbeidsoppgaver i bedriftene. Bedriftene skal i sinpersonalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet vedansettelser og kompetansegivende etter- ogvidereutdanning.§ 6 - 4 InnvandrerePartene er enige om at det både sentralt og lokalt måarbeides for å tilrettelegge forholdene slik at innvandrere istørre grad velger å ta arbeid i bedriftene. På dennebakgrunn bør derfor partene lokalt diskutere bedriftsaktuelle problemstillinger knyttet til rekruttering avinnvandrere, som for eksempel praktisk tilrettelegging ogholdningsspørsmål.KAPITTEL 7ARBEIDSINNLEIE§ 7 – 1 ArbeidsinnleiePartene er enige om at det er viktig å arbeide for atbyggeindustrien blir mest mulig attraktiv.Der egenbemanningen innen ordinær drift ikke ertilstrekkelig i forhold til bedriftens produksjon, skal detdrøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antalletegne ansatte.Partene er enige om at der det er nødvendig å bruke innleidarbeidskraft innenfor bedriftens ordinære drift, skalbedriftens ledelse forhandle om dette med de tillitsvalgte24

More magazines by this user
Similar magazines