OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

38b) ha sammenlagt 20 år i bedriften, herav de siste 3 åri sammenheng, ellerc) ha minst 15 års sammenhengende medlemskap isluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato,ellerd) ha arbeidet i et fag som hører inn underoverenskomsten for anleggsfagene,fellesoverenskomsten for byggfag ogelektromontører i til sammen 20 år - hvorav desiste 5 årene i sammenheng.Arbeidstaker må på søknadstidspunktet være ansatti en bedrift som er omfattet avSluttvederlagsavtalen.Ansienniteten som kreves etter dette punkt skalgodtgjøres ved attestasjon fra arbeidsgiver(e)og/eller trygdekontor - om nødvendig supplert medopplysninger fra forbund/fagforening.Om ikke uførhet/kronisk sykdom er årsak til atvedkommende måtte slutte, er det et tilleggsvilkårat vedkommende har stått tilmeldtarbeidsformidlingen i 3 måneder uten å ha blitttilvist høvelig arbeid.Om ansiennitet er opptjent i flere bedrifter innen et konsern, måde aktuelle bedrifter ha vært/være tilsluttetSluttvederlagsordningen når opptjeningen fant sted for å tellemed.Om en arbeidstaker ikke arbeider i bedriften som følge av atvedkommende er permittert eller er under attføring, beholder

More magazines by this user
Similar magazines