OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Plikten til å innbetale skyldig premie opprettholdes uredusert, selvom arbeidsgiveren har måttet utbetale sluttvederlag etterbestemmelsen i kap. 7.3.9.0 ADMINISTRASJON OGAVGJØRELSESMYNDIGHET9.1 StyretStyret for Fellesordningen av Avtalefestet pensjon (AFP) (AFPordningen)er også styre i Sluttvederlagsordningen.Styret skal sørge for at rettigheter og plikter etter denne avtaleoppfylles i tråd med hovedorganisasjonenes intensjoner.For styrets virksomhet for øvrig gjelder §§ 14-17 og 19 B i AFPordningensvedtekter så langt de passer.9.2 Felleskontoret og daglig lederSluttvederlagordningens daglige drift ivaretas av Felleskontoretfor LO/NHO-ordningene og daglig leder i AFP-ordningen. ForFelleskontorets og daglig leders virksomhet gjelder §§ 19 – 19 B iAFP-ordningens vedtekter så langt de passer.9.3 RevisorStyret oppnevner en revisor for Sluttvederlagsordningen.Vedkommende må ikke være medlem av Sluttvederlagsordningeneller styret. Revisor skal til ubestemte tider i løpet av åretkontrollere Sluttvederlagsordningens beholdninger.45

More magazines by this user
Similar magazines