OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Organisasjonene inngår overenskomst med Rikstrygdeverket omregistrering, innkreving av premie og om overføring av deinnbetalte premier til fondet.§ 6 Midlenes anvendelse og fordelingFondsstyret fastsetter for hvert år de beløp som forskuddsvis skalavsettes til fellesformål som en finner det ønskelig å støtte.Fondets øvrige midler disponeres – med en halvpart til hver – avspesialutvalg oppnevnt av hver av de to hovedorganisasjonene.Det utarbeides spesialvedtekter for disse utvalgs virksomhet.Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen iNorge holder hverandre gjensidig underrettet om de planerspesialutvalgene har for midlenes anvendelse og for hvilke tiltaksom har vært gjennomført.Alle bedrifter som innbetaler til fondet, skal etter nærmerefastsatte regler ha adgang til å delta i tiltak som finansieres avfondets midler.§ 7 Regnskap og årsberetningFondets regnskapsår er kalenderåret. Ved hvert regnskapsårsavslutning utarbeides et årsregnskap som skal revideres av enstatsautorisert revisor. Regnskapet sendes sammen medårsberetningen til Næringslivets Hovedorganisasjon ogLandsorganisasjonen i Norge.§ 8 OppløsningVed fondets eventuelle oppløsning tilfaller de innestående midlerNHO og LO slik at hver organisasjon mottar det beløp som den ihenhold til avtalens § 6 var berettiget til å disponere. Gjenværendemidler må anvendes i overensstemmelse med avtalens § 2.49

More magazines by this user
Similar magazines