OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Beløpene reguleres av sekretariatet i LO ogArbeidsutvalget i NHO etter innstilling fra styret iAFP.Premien innbetales kvartalsvis til Felleskontoret forLO/NHO-ordningene. Premieinnbetalingen skaldekke bedriftens samlede forpliktelse (eksklusivegenandel) til AFP-ordningen.b) En egenandel for hver bedrift knyttet til person sombenytter seg av ordningen. Egenandelen skal utgjøre25 % av den enkeltes årlige pensjon.c) AFP-tillegget finansieres ved Sluttvederlagsordningen.3. Staten dekker 40% av AFP-utgiftene (eksklusive AFPtillegget)for pensjonsutbetalingene som skjer etter fylte64 år.E. Arbeidstakere som benytter seg av ordningen er garantertpensjonsutbetaling til fylte 67 år - uavhengig av bedriftensbetalingsevne.F. Styret for AFP-ordningen er også styret forSluttvederlagsordningen.G. Foruten tariffbundne medlemsbedrifter i NHO, skalavtalen også kunne gjøres gjeldende for bedrifter utenforNHO som har tariffavtaler med forbund tilsluttet LO.H. Den avtalebaserte pensjonsavtalen skal gå inn som en delav hver enkelt tariffavtale mellom NHO og forbundtilsluttet LO.54

More magazines by this user
Similar magazines