OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Vedtekterfor fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP)56Kapittel IFormål og rettsstilling§ 1 Opprettelse og formålFellesordningen for AFP (AFP-ordningen) er opprettet avNæringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjoneni Norge - i det følgende kalt partene - i henhold til avtaleom pensjon, undertegnet 28. februar 1988. Formålet er åyte alderspensjon til arbeidstakere som omfattes av AFPordningenog som ønsker å trappe ned sin arbeidsinnsatshelt eller delvis før de får rett til alderspensjon frafolketrygden (67 år).§ 2 RettsstillingAFP-ordningen er en selvstendig juridisk person med egenregnskapsføring. AFP-ordningens midler holdes skilt frapartenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Densformue og inntekter skal ikke for noen del tilfalle parteneeller deres kreditorer.AFP-ordningen ved styret kan reise og motta søksmål.Avtalt verneting er i alle tilfeller Oslo som vedtas vedtilslutning til AFP-ordningen eller ved fremsetting av kravom AFP.§ 3 Anvendelse av vedtekterDet er de vedtekter som gjelder på det tidspunkt da det eraktuelt for den enkelte arbeidstaker å ta ut AFP, som skallegges til grunn ved behandlingen og vurderingen av denenkelte søknad og sak.

More magazines by this user
Similar magazines