OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 6 Hvilke arbeidstakere som er omfattetNår en bedrift har vært tilsluttet AFP-ordningen iminimum - to år -, har bedriftens samtlige arbeidstakeresom hovedregel rettigheter etter vedtekteneAnsatte i bedrift som umiddelbart før inntreden i denneAFP -ordningen har vært omfattet av annen AFP-ordningmed statstilskott, AFP-ordningen til KLP eller Statenspensjonskasse, kan tilsluttes ordningen uten karenstid. Detsamme gjelder for arbeidstakere som kommer inn i denneordningen etter å ha stått utenfor - enten fordiarbeidstakeren har hatt lavere pensjonsalder enn 67 år,eller har hatt en annen førtidspensjonsordning som styrethar godkjent til å være like god eller bedre - jf. denneparagrafs 5. ledd. Se for øvrig siste ledd i § 32, pkt 2,bokstav b.Arbeidstakere som har inngått avtale om å fratre stillingenfør fylte 67 år, kan imidlertid ikke være tilsluttet AFP-ordningen,dog slik at avtale om fratreden kan inngås tidligst6 måneder før uttakstidspunktet.Hvis det unntaksvis er opprettet avtale som utelukkerarbeidstakeren fra deltakelse i AFP-ordningen, og denneavvikles, skal de individuelle vilkår for rett til pensjon i § 7regnes fra det tidspunkt AFP-ordningen mottar meldingom at avtalen er opphørt.I tilfelle fusjon, fisjon, deling og overdragelse av hele ellerdeler av virksomheten, stilles arbeidstaker som om detikke hadde blitt endringer vedrørende arbeidsgiver og/ellerbedriftstilknytning, forutsatt at den nye bedriften ertilsluttet AFP-ordningen.59

More magazines by this user
Similar magazines