OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Om arbeidstakeren har eller de siste 5 år har hatt slikeierinteresse som nevnt i § 4, kan også utbytte franæringsvirksomheten føre til reduksjon eller bortfall avpensjonen. Slike saker avgjøres av styret etter en konkretvurdering.Delpensjonen fastsettes av trygdekontoret på grunnlag avopplysninger arbeidstakeren gir. Arbeidstakeren skalomgående varsle trygdekontoret om inntekten avviker fraanslaget som er benyttet for fastsetting av delpensjonen.Der-som avviket mellom faktisk inntekt og inntektsanslagetblir mer enn 15.000 kroner på årsbasis, skal det foretas etetteroppgjør.Pensjonen beregnes etter regler gitt av Sosialdepartementeti forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon ogarbeidsinntekt med virkning fra 1. august 2000, og medendringer 1. januar 2002.§ 13 Virkningstidspunkt m.v.AFP ytes fra og med kalendermåneden etter ataldersgrensen i § 8 er nådd og vedkommende har satt framkrav om ytelser. Det kan gis etterbetaling for inntil 3kalendermåneder før den måned kravet ble satt fram,forutsatt at vilkårene ellers var oppfylt. Retten til AFPfaller bort fra og med kalendermåneden etter atvedkommende fyller 67 år.Dersom vedkommende oppebærer uførepensjon, foreløpiguførestønad, rehabiliteringspenger, attføringspenger elleretterlattepensjon fra folketrygden, inntrer retten til AFPtidligst fra og med kalendermåneden etter denkalendermåned retten til ytelser som nevnt falt bort. Retten67

More magazines by this user
Similar magazines