OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 2 - 2 Lønn - garantert minstefortjeneste1. LønnssatserInnenfor denne overenskomsts virkeområde skal allevoksne arbeidstakere være sikret en garantertminstefortjeneste. For nybegynner er satsen kr 127,50pr. time og etter 1 år kr 129,50 pr. time. Utover dengaranterte lønn fastsettes den enkelte arbeidstakers lønn oggodtgjørelse i samsvar med reglene i denne paragraf samt§§ 2-3, 2-7, 2-8 og kapittel 4. Regulering av garantertminstefortjeneste foretas i forbindelse med de ordinæretarifforhandlinger og mellomårsforhandlinger den 1. aprilhvert år.2. FagarbeidereFagarbeidere i henhold til opplæringslova skal på detaktuelle nivå betales høyere enn voksne arbeidere, dogskal tillegget være minimum kr 8,25 pr. time uansetthvilket lønnssystem bedriften praktiserer. Dette gjelderpersoner med fagbrev som arbeider innenfor faget. Dersomarbeidstaker med annet fagbrev, kun arbeider delvisinnenfor faget kan det gis et redusert fagarbeidertilleggeller betale for det antall timer vedkommende utfører sliktarbeid.3. Spesielle kvalifikasjonerDet er anledning til, etter forhandlinger med detillitsvalgte, å gi et særskilt lønnstillegg til arbeidstakeresom er beskjeftiget med arbeid som krever særligekunnskaper og kvalifikasjoner. Partene kan bringeorganisasjonene inn i disse forhandlinger.Både bedriftens ledelse og de tillitsvalgte kan ta initiativ tilslike forhandlinger.6

More magazines by this user
Similar magazines